ch 9 izenzo

KwiZenzo zabapostile 9

9:1 Ke kaloku uSawule, esonga iintsongelo nokubethwa nxamnye abafundi beNkosi, waya kumbingeleli omkhulu,
9:2 waza wacela kuye iincwadi zokuya kwizindlu zesikhungu eDamasko, lo nto, xa efumana amadoda okanye abafazi yelo Ndlela, akaba babo njengamabanjwa eYerusalem.
9:3 Kwaye njengoko wenza i uhambo, Kwathi ukuba agaleleke eDamasko. Kwaza ngequbuliso, ukukhanya kuvela ezulwini wabanekelwa ngeenxa zonke.
9:4 Kwaye esiwa emhlabeni, weva izwi lisithi kuye, "uSawule, uSawule, kutheni unditshutshisa nje?"
9:5 Wathi yena, "Ungubani, Nkosi?"Kwaye yena: "NdinguYesu, omtshutshisayo wena. Kunzima ukuba ukhaba iimviko. "
9:6 kwaye yena, bephethwe lungcangcazelo nokuthi nqa, wathi, "Nkosi, Ingaba ufuna ndenze ntoni?"
9:7 Wathi kuye iNkosi, "Sukuma, uye kungena kuwo umzi, wena apho uya kuxelelwa oko uya kukwenza. "Ke kaloku amadoda abehamba naye ayemi uvalo, ukuva okunene izwi, kodwa engaboni mntu.
9:8 Emva koko uSawule wavuka emhlabeni. Kwaye phezu lokuvula amehlo akhe, wayengaboni lutho. Ngoko emnyuse ngesandla, baza kumngenisa eDamasko.
9:9 Yaye ngaloo ndawo, waba ngaphandle emehlweni iintsuku ezintathu, yaye wayengadli engaseli.
9:10 Ke kaloku bekukho mfundi uthile eDamasko, Ananiya. Yathi ke iNkosi kuye embonweni, "Ananiya!"Wathi ke yena, "Ndilapha, Nkosi. "
9:11 Wathi kuye iNkosi: "Sukuma, uye esitratweni ekuthiwa sesithe Tye, uze ufune, endlwini kaYuda, lowo ogama linguSawule waseTarso. Ngokuba, yabonani, yena ethandaza. "
9:12 (Ke kaloku uPawulos wabona indoda egama linguHananiya ingena zemifanekiso izandla phezu kwakhe, ukuze abuye abone.)
9:13 Uphendule ke uHananiya wathi: "Nkosi, Mna ndivile kwabaninzi ngale ndoda, indlela umonakalo ezenze kwabangcwele bakho eYerusalem.
9:14 Kwaye apha inegunya neenkokeli ababingeleli lokukhonkxa bonke abo ukulibiza igama lakho. "
9:15 UNdikhoyo ke wathi kuye: "Hamba, kuba lo yi usisitya esinyuliweyo ndim, ukuba adlulisele igama lam emehlweni eentlanga, nookumkani, kwanoonyana bakaSirayeli.
9:16 Kuba mna ndiya kutyhila ukuba zinkulu kwezinto ezinzima, amelwe kukuziva ngenxa yegama lam. "
9:17 Ke kaloku uHananiya. Ke kaloku, wangena endlwini. Ibeka isandla phezu kwakhe, uthe: "Sawule, mzalwana, iNkosi uYesu, lowo ebonakele kuwe endleleni kufika ngayo, Indithumele ukuze wena ubuya kufumana emehlweni akho, uzaliswe nanguMoya oyiNgcwele. "
9:18 yaye ngoko nangoko, kwaba inkungu eyayiwe emehlweni akhe, yaye yabuya yabona. Esukile, wabhaptizwa.
9:19 Kwaye xa wayethabathe isidlo, yaqiniswa. Ke yena nabafundi aba eDamasko iintsuku ezithile.
9:20 Kwaye ukuba ngokuqhubekekayo eshumayela uYesu kwizindlu zesikhungu: ukuba lowo unguye uNyana kaThixo.
9:21 Kwaye bonke abo bamvileyo nqa, yaye bathi, "Asinguye na lo mntu lowo, eYerusalem, iyalwa abo lwayo lo gama, yaye beza apha kule: ukuze makabemkise kwiinkokeli zababingeleli?"
9:22 Ke kaloku uSawule ukwandisa kangangoko ngakumbi kumandla, waza ke wabetha adubadubeka amaYuda abemi eDamasko, ngokuthi aqinisekise ukuba nguye uKristu.
9:23 Xeshikweni ke zazizalisekile iintsuku ezininzi zaye zagqitywa, amaYuda aceba njengenye, ukuze bambulale.
9:24 Kodwa kukhohlisa lawo Laziwa ke nguSawule. Ngoku ke ntsho namasango, imini nobusuku, ukuze bambulale.
9:25 Kodwa abafundi, ukuthatha naye ngobusuku, wamthuma naye phezu kodonga ngokukuvumela naye phantsi ngengobozi.
9:26 Ke kaloku, akufika uSawule eYerusalem, wamana elinga ukuzibandakanya nabafundi. Bathi nqa ke bonke babemoyika, bengakholwa ukuba ungumfundi.
9:27 UBharnabhas ke wamthabathela bucala waza wamsa kubapostile. Kwaye wabacacisela ukuyibona kwakhe iNkosi, nokuba yathetha naye, nendlela, eDamasko, kokuba wenze ngokuthembeka egameni likaYesu.
9:28 Waye enabo, lingena abasuke iYerusalem, kwaye wenza okuthembekileyo egameni leNkosi.
9:29 Kwakhona esathetha ndawonye neentlanga ephikisana namaGrike. Ke bona bafuna ukumbulala.
9:30 Kwaye xa abazalwana wabona oku, Balizisa eKesareya waza wamndulula ukuba eTarso.
9:31 ngokuqinisekileyo, iBandla uxolo kulo lonke elakwaYuda, nelaseGalili, nelaseSamariya, kwaye yayisakhiwa phezulu, xa lihamba liyoyika iNkosi, yaye nizele intuthuzelo uMoya oyiNgcwele.
9:32 Kwathi ukuba uPetros, njengoko wayehamba emhlabeni yonke, weza nakwabangcwele ababehlala eLida.
9:33 Kodwa Wafumana ke khona umntu othile, othile uEneya, owayemele onedumbe, ngubani walala ebhedini iminyaka esibhozo.
9:34 Wathi ke uPetros kuye: "Eneya, iNkosi yethu uYesu Krestu uyakuphilisa. Phakama uze amalungiselelo umandlalo wakho. "Yaye wavuka ngoko nangoko phezulu.
9:35 Bonke ababehlala eLida naseSharon wambona, baza baguquka eNkosini.
9:36 Ke kaloku, eYopa kwakukho mfundikazi uthile, ugama linguTabhita, leyo nguqulo evakalayo nguDorkas. Ke yena wamana ezizalisa imisebenzi elungileyo kwaye kuphiwa ukuba akanakwenza.
9:37 Kwathi ukuba, ngaloo mihla, yena wagula waza wafa. Bathe ke bakuba bemhlambile, bambeka egumbini eliphezulu.
9:38 Ke kaloku, ekubeni kaloku iLida esondele eYopa, abafundi, phezu bevile ukuba uPetros ukhona, bathuma amadoda amabini kuye, umcela: "Musani ukunqena eze kuthi."
9:39 ke uPetros, nivuka, wahamba nabo. Ke kaloku, akufika uSawule, bamsa egumbini eliphezulu. Kwaye bonke abahlolokazi babemi ngakuye, belila kwaye bembonisa iingubo zangaphantsi nezokwaleka abezenza uDorkas oko wenza kubo.
9:40 Bakuba bonke ithunyelwe ngaphandle, Peter, waguqa ngamadolo, wathandaza. Ke umzimba ekuguquleni, uthe: "Thabitha, kuvuka. "Waza wavula yena amehlo akhe kwaye, phezu ambone uPetros, wahlala phezulu kwakhona.
9:41 Nomnikelo wakhe isandla sakhe, ke umvuse phezulu. Waza wababizela kwi abangcwele kunye nabahlolokazi, yena phambi kwabo ephilile.
9:42 Ke oko kwazeka kuyo yonke iYopa. Kwaye baba baninzi abakholwayo eNkosini.
9:43 Kwathi ke wahlala imihla emininzi eYopa, kunye noSimon othile, wezikhumba.