Paul's Letter to the Galatians

Galati 1

1:1 Paul, an Apostle, not from men and not through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead,
1:2 and all the brothers who are with me: to the churches of Galatia.
1:3 Makube lubabalo kuni, noxolo oluvela kuThixo uYise, and from our Lord Jesus Christ,
1:4 who gave himself on behalf of our sins, so that he might deliver us from this present wicked age, according to the will of God our Father.
1:5 To him is glory forever and ever. Amen.
1:6 I wonder ukuba baye kangaka ngokukhawuleza idluliselwe, kulowo wanibizayo ngobabalo lukaKristu, phezu kwenye ivangeli.
1:7 Kuba akukho namnye, ngaphandle ukuba kukho abanye abantu kumphazamisa wena abafuna yokuchitha ezilungileyo zikaKristu.
1:8 Kodwa ukuba nabani na, thina ngokwethu okanye iNgelosi evela eZulwini, kwakumelwe ukuba bashumayele iindaba ezingathi zimnandi eziphikisana kunalowo kuba sazivakalisa kuni iindaba ezilungileyo, makasingelwe phantsi.
1:9 Kanye njengokuba besesitshilo, nangoku ndiyaphinda, ndithi: Ukuba kukho bani onishumayeza iindaba ezilungileyo kuni, ngaphandle koko owalwamkelayo, makasingelwe phantsi.
1:10 Kuba abantu ngoku ukucenga, uThixo okanye? okanye, mna ndifuna ukukholisa abantu? Ukuba ndingaba ndisakholisa abantu, yini ndingaba andingumkhonzi kaKristu.
1:11 Kuba ndithanda ukuba uqonde, bazalwane, ukuba iVangeli eye zashunyayelwayo ndim ngokwabantu.
1:12 Kwaye nam lo andizamkelanga mntwini, Andinyukanga Yibeke, ngaphandle nge ekutyhilekeni kukaYesu Kristu.
1:13 Kuba nayiva eyam ihambo bangaphambili phakathi isebuYudeni: ukuba, ngokuncamisileyo, Ndaye ndilitshutshisa ndilibhuqa ibandla likaThixo, walwa sakhe.
1:14 Kwaye ndaye ndihambela phambili ebuYudeni, ngaphezu kwabaninzi ababeziintanga zam phakathi uhlobo yam, ukuba kungafumaniseka ukuba ngakumbi ndinekhwele ngayo izithethe zoomawokhulu.
1:15 kodwa, xa emehlweni lowo, kwasesizalweni sikama, wasimisa wami, nothe wandibiza ngalo ubabalo lwakhe,
1:16 ukuba amtyhile uNyana wakhe ngaphakathi kwam, ukuze ndibe beshumayela phakathi kweentlanga, Andizange elandelayo afune imvume wenyama negazi.
1:17 Andinyukanga nokunyuka ndiye eYerusalem,, kubo, kubo ababengabapostile ngaphambi kwam. kunokuba, Ndesuka ndaya kwelaseArabhi, ndaza ndabuyela ecaleni eDamasko.
1:18 Ke ngoku, emva kweminyaka emithathu, Ndaya eYerusalem, ukuba ndazane noPetros; ndaza ndahlala naye iintsuku ezilishumi elinesihlanu.
1:19 Andibonanga wumbi ke kubapostile, yaba nguYakobi, umzalwana weNkosi.
1:20 Ngoku izinto endinibhalela zona: khangela, phambi koThixo, Andixoki.
1:21 Okulandelayo, Ndaya kungena kwimimandla yelaseSiriya nelaseKilikiya.
1:22 Kodwa ndaye ke ndingaziwa ngesiqu ngawo amabandla akwelamaYuda, , akuKristu.
1:23 Kuba banela ukuva kwakuphela ukuba: "Yena, Lowo wayefudula esitshutshisa, ngoku evangelizes iindaba ezilungileyo zokholo abefudula alwa. "
1:24 Bamzukisa uThixo ngam.

Galati 2

2:1 Okulandelayo, emva kweminyaka elishumi elinamine,, Ndabuya ndenyuka ndaya eYerusalem,, ukuthatha nam uBharnabhas Titus.
2:2 Ndenyuka ke ngokwesityhilelo, ndaza phikisana nabo malunga yeVangeli mna ukushumayela phakathi kweentlanga, kodwa kude kwabo ngathi ukuba into, hleze ndibe ndifumana ndibaleka, okanye baleka, nje ngokungenamsebenzi.
2:3 But even Titus, who was with me, though he was a Gentile, was not compelled to be circumcised,
2:4 but only because of false brothers, who were brought in unknowingly. They entered secretly to spy on our liberty, which we have in Christ Jesus, so that they might reduce us to servitude.
2:5 We did not yield to them in subjection, even for an hour, in order that the truth of the Gospel would remain with you,
2:6 and away from those who were pretending to be something. (Whatever they might have been once, it means nothing to me. God does not accept the reputation of a man.) And those who were claiming to be something had nothing to offer me.
2:7 Kodwa ochasene, kuba bebona ukuba iVangeli kwabangalukileyo iye ophathiswe mna, nje njengokuba iVangeli kwabolwaluko siphathiswe uPetros.
2:8 Kuba lowo wayesebenza ubupostile ukuya abalukileyo Peter, naye okusebenzayo kum phakathi kweentlanga.
2:9 Kwaye, bakuba wavuma ubabalo endababalwa ngalo, Bathi ooYakobi noKefas noYohane, abo ke babedume zibe, basinika thina noBharnabhas izandla zokunene zobudlelane,, ukuze sasiza kuya kwiintlanga, Kuthe ke, zisaya kwabolwaluko,
2:10 ucela kuphela ukuba zifanele ziqonde amahlwempu, leyo lwaluyeyona nto ke leyo solicitous ukwenza.
2:11 Ke kaloku, xenikweni uPetros nesaya Antiyokwe, Ndema phezu kwakhe ebusweni bakhe, ngokuba blameworthy.
2:12 Kuba phambi kokuba kufike abathile awayevela kuYakobi, wadla ndawonye nabeentlanga. Bakuba befikile, yena wasondela waza wazahlula, esoyika abo bolwaluko.
2:13 Ke namanye amaYuda bavuma ukuba azenze yakhe, kangangokuba noBharnabha wakhokelelwa ngabo koko falseness.
2:14 Kodwa xa wabona ukuba behamba ngokuchanekileyo, inyaniso yeendaba ezilungileyo, Ndathi kuPetros phambi kwabo bonke: "Ukuba u, ngoxa wena ungumJuda, siphila afana ngokwabeentlanga, ungahlali ngokobuYuda, njani na ukuba ubanyanzele abeentlanga ukuba bagcine amasiko amaYuda?"
2:15 By nature, we are Jews, and not of the Gentiles, sinners.
2:16 Kwaye siyazi ukuba akagwetyelwa umntu ngokwasemisebenzini yomthetho, kodwa kuphela kungokukholwa kuYesu Kristu. Ke ngoko siyakholwa kuKristu Yesu, ukuze ukuze sigwetyelwe ngokwasekukholweni kuKristu, kungabi ngokwasemisebenzini yomthetho. For no flesh will be justified by the works of the law.
2:17 kodwa ukuba, while seeking to be justified in Christ, we ourselves are also found to be sinners, would then Christ be the minister of sin? Mawungabi njalo!
2:18 For if I rebuild the things that I have destroyed, I establish myself as a prevaricator.
2:19 Kaloku ndafa kuwo umthetho, Ndiye n'abulawa nafa kuwo umthetho, ukuze ubomi ndibudlele kuThixo. Ndiye wabethelelwa emnqamlezweni kunye noKrestu.
2:20 ndihlala; kodwa ngoku, Asindim, kodwa Kristu ngempela, ophilayo kum. Kwaye nangona ubomi ngoku nigqibela kwinyama, Ndihlala ekukholweni kuNyana kaThixo, kulowo wandithandayo, ondinikeleyo ngenxa yam.
2:21 I musa ukuyigatya ubabalo lukaThixo. Kuba xa ubulungisa bungomthetho, oko uKristu angaba wafumana wafa.

Galati 3

3:1 O ngqondo Galati, ngubani na ukuze bhile kuni ukuthi, Niya ningayithambeli inyaniso, nangona uYesu Kristu wabhalwa thaca phambi kwamehlo akho, wabhegezwa phakathi kwenu?
3:2 Ndinqwenela ukwazi oku kuwe kuphela: Namamkela uMoya emisebenzini yomthetho, namamkela ezindabeni zokholo?
3:3 Ninje na ukuswela ukuqonda ukuba, Nangona waqalisa ngoMoya, ngoku kuya kuphela kunye nenyama?
3:4 Ngaba owayehlamba kangaka ngaphandle kwesizathu? Ukuba kunjalo, ke kulilize.
3:5 ngoko ke, wenza lowo isasaze uMoya kuwe, ngubani imisebenzi yamandla phakathi kwenu, senzo ngokwasemisebenzini yomthetho, okanye namamkela ezindabeni zokholo?
3:6 It is just as it was written: "UAbraham wakholwa kuThixo, and it was reputed to him unto justice.”
3:7 ngoko ke, siyazi ukuba abo ukholo, Ngabo aba oonyana baka-Abraham.
3:8 Kanjalo ngumbhalo, sibona ke ngenxa engaphambili ukuba uThixo uyazigwebela iintlanga ngokwaselukholweni, kwaxelwa kuAbraham: "Zonke iintlanga ziya kusikelelwa ngawe."
3:9 Kwaye, abo abaselukholweni iya bayasikelelwa ndawonye noAbraham okholwayo.
3:10 Kuba bonke abangabasemisebenzini yomthetho, baphantsi kwesiqalekiso. Kuba kubhaliwe kwathiwa: "Baqalekisiwe bonke abangahlaliyo ezintweni zonke izinto ezibhaliweyo encwadini yomthetho, ukwenzela ukuba bazenze. "
3:11 and, ukususela emthethweni akukho namnye ugwetyelwayo ngomthetho kuye uThixo, le nto ibonakala: "Kuba indoda nje ubomi ngokholo."
3:12 Kodwa ke umthetho engadli ngokwaselukholweni; kunokuba, "Lowo ozenzayo ezi zinto uya kuphila zizo."
3:13 UKristu wasikhulula esiqalekisweni somthetho thina, ekubeni waba isiqalekiso ngenxa yethu. Kuba kubhaliwe kwathiwa: "Uqalekisiwe umntu oxhonywe emthini."
3:14 Oku ukuze intsikelelo ka-Abraham bangaphuthaphutha sezintlangeni ngoKristu Yesu, ukuze ukuba ukuze idinga loMoya silamkele ngalo ukholo.
3:15 Brothers (I speak according to man), if a man’s testament has been confirmed, no one would reject it or add to it.
3:16 The promises were made to Abraham and to his offspring. He did not say, “and to descendents,” as if to many, kodwa kunokuba, as if to one, uthe, “and to your offspring,” who is Christ.
3:17 Nditsho ke: the testament confirmed by God, leyo, after four hundred and thirty years became the Law, does not nullify, so as to make the promise empty.
3:18 For if the inheritance is of the law, then it is no longer of the promise. But God bestowed it to Abraham through the promise.
3:19 Ngoba, ke, was there a law? It was established because of transgressions, until the offspring would arrive, to whom he made the promise, ordained by Angels through the hand of a mediator.
3:20 Now a mediator is not of one, yet God is one.
3:21 Ngoko ke, was the law contrary to the promises of God? Mawungabi njalo! For if a law had been given, which was able to give life, truly justice would be of the law.
3:22 Kodwa iSibhalo apha zonke phantsi kwesono, ukuze isithembiso, kungokukholwa kuYesu Kristu, ukuze anikwe abo bakholwayo.
3:23 Kodwa ngaphambi kokuba ukholo kufika, ukuba basindiswa ngokuthi sifakwe phantsi komthetho, kulowo ukholo abalunikelwayo ukuba kutyhilwa.
3:24 Kwaye ngoko ke umthetho waba ngosikhaphela kuKristu, ukuze sibe sigwetyelwe ngokwaselukholweni.
3:25 Kodwa ngoku ekubeni ukholo lufikile, asibi saba phantsi kwamkhapheli.
3:26 Kuba nina nonke ningoonyana bakaThixo, ngalo ukholo olukuKristu Yesu.
3:27 Kuba nina nonke, nabhaptizelwayo kuKristu ziye nambathiswe noKristu.
3:28 Akukho mYuda namGrike; akukho mkhonzi nokhululekileyo; kungekho ndoda nabhinqa. Kuba nina nonke nimntu mnye, nikuKristu Yesu.
3:29 Ukuba ke nina ningabakaKrestu, ke nibe inzala ka-Abraham, neendlalifa ngokwedinga.

Galati 4

4:1 But I say that, during the time an heir is a child, he is no different from a servant, even though he is the owner of everything.
4:2 For he is under tutors and caretakers, until the time which was predetermined by the father.
4:3 So also we, when we were children, were subservient to the influences of the world.
4:4 Lithe ke lakuzaliseka ixesha kufika, UThixo wathumela uNyana wakhe, wabumba umfazi, wabumba phantsi komthetho,
4:5 ukuze abakhulule ngokubathenga abaphantsi komthetho, ukuze ukuze sikuzuze ukwenziwa oonyana.
4:6 ngoko ke, Ngokuba ke ningoonyana, UThixo wamkhupha uMoya woNyana wakhe, weza ezintliziyweni zenu, ememeza: "Abha, Utata."
4:7 Kwaye ke ngoku akukho mkhonzi, kodwa ungunyana. Kodwa ke ukuba ngunyana, ke yena uyindlalifa, ngaye kuThixo.
4:8 kodwa ke, ngokuqinisekile, while ignorant of God, you served those who, ngokwemvelo, are not gods.
4:9 Kodwa ngoku, since you have known God, or rather, since you have been known by God: how can you turn away again, to weak and destitute influences, which you desire to serve anew?
4:10 You serve the days, and months, namaxesha, and years.
4:11 I am afraid for you, lest perhaps I may have labored in vain among you.
4:12 Brothers, Ndiyakucenga. Be as I am. Ngokuba mna, kakhulu, am like you. You have not injured me at all.
4:13 But you know that, in the weakness of the flesh, I have preached the Gospel to you for a long time, and that your trials are in my flesh.
4:14 You did not despise or reject me. kodwa kunokuba, you accepted me like an Angel of God, even like Christ Jesus.
4:15 ngoko ke, where is your happiness? For I offer to you testimony that, if it could be done, you would have plucked out your own eyes and would have given them to me.
4:16 Ngoko ke, have I become your enemy by telling you the truth?
4:17 They are not imitating you well. And they are willing to exclude you, so that you might imitate them.
4:18 But be imitators of what is good, always in a good way, and not only when I am present with you.
4:19 abantwana bami, I am giving birth to you again, until Christ is formed in you.
4:20 And I would willingly be present with you, nangoku. But I would alter my voice: for I am ashamed of you.
4:21 Ndixelele, you who desire to be under the law, have you not read the law?
4:22 Kuba kubhaliwe kwathiwa, uAbraham wayenoonyana ababini: omnye umfazi umkhonzi, yaye omnye engowomfazi okhululekileyo.
4:23 Ke yena lowo mkhonzi owazalwa ngokwenyama. Ke yena lowo womfazi okhululekileyo wayezelwe ngalo idinga.
4:24 Ezi zinto kuthiwa nge nje lo. Kuba aba amele eTestamente ezimbini. Ngokuqinisekileyo lowo, entabeni yaseSinayi, sizala kuyo servitude, onguHagare ke wona lowo.
4:25 For Sinai is a mountain in Arabia, which is related to the Jerusalem of the present time, and it serves with her sons.
4:26 Kodwa yona ephezulu iYerusalem ikhululekile; nguye unina yethu.
4:27 Kuba kubhaliwe kwathiwa: "Yiba nemihlali, O ifelweyo, nokuba kumitha. Uqhume umemelele ngaphandle, nokuba kuzala. Ngokuba baninzi abantwana besishiywa, kakhulu ngaphezu kwabonendoda. "
4:28 Now we, bazalwane, like Isaac, are sons of the promise.
4:29 But just as then, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now.
4:30 And what does Scripture say? “Cast out the woman servant and her son. For the son of a servant women shall not be an heir with the son of a free woman.”
4:31 Kwaye, bazalwane, thina oonyana isicaka umfazi, kodwa kunokuba womfazi okhululekileyo. Nguwo ke lo inkululeko kunye uKristu wasikhululela kuyo.

Galati 5

5:1 yokuma, kwaye musa ukuba ukulungele kwakhona ezigcinwe yi kwidyokhwe yobukhoboka.
5:2 Khangela, I, Paul, bathi kuwe, ukuba xa kuye naluswa, UKristu uya kuba yingenelo kuwe.
5:3 Ngokuba ndisaya kubuya ndiyangqina, malunga elowo umntwana aluswe ngokwakhe, ukuba unyanzelekile ukuba enze ngokuvumelana nomthetho yonke.
5:4 Wena ukuba engenazo uKristu, nina sigwetyelwe umthetho. Uye wawela nga.
5:5 Ngokuba ngomoya, ngokukholwa, silindele ithemba lobulungisa.
5:6 Kuba kwabakuKristu Yesu, anto ukwaluka, kwanokungaluki ufakwa nantoni, kodwa ukholo kuphela kona kusebenzayo uthando.
5:7 You have run well. So what has impeded you, that you would not obey the truth?
5:8 This kind of influence is not from him who is calling you.
5:9 A little leaven corrupts the whole mass.
5:10 I have confidence in you, eNkosini, that you will accept nothing of the kind. kunjalo, he who disturbs you shall bear the judgment, whomever he may be.
5:11 And as for me, bazalwane, if I still preach circumcision, why am I still suffering persecution? For then the scandal of the Cross would be made empty.
5:12 And I wish that those who disturb you would be torn away.
5:13 Yeyakho, bazalwane, have been called to liberty. Only you must not make liberty into an occasion for the flesh, kodwa kunokuba, serve one another through the charity of the Spirit.
5:14 For the entire law is fulfilled by one word: “You shall love your neighbor as yourself.”
5:15 But if you bite and devour one another, be careful that you are not consumed by one another!
5:16 Ngoko ke, ndithi: Walk in the spirit, and you will not fulfill the desires of the flesh.
5:17 For the flesh desires against the spirit, and the spirit against the flesh. And since these are against one another, you may not do whatever you want.
5:18 Kodwa ke ukuba nikhokelwa nguMoya, anikho phantsi komthetho.
5:19 Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama, eyile; bazi: ubufebe, inkanuko, obufanayo, kukuzingca,
5:20 okhonzayo izithixo, ukusetyenziswa kweziyobisi, obungako, ukubanga, umona, ingqumbo, uxabana, iingxwabangxwaba, izigaba,
5:21 nomona, lokubulala, inebriation, yayeka, kunye nezinto ezifana. Ngezi zinto, Ndisatshutshiselwa ntoni ukuba ndisashumayela ukuba, njengoko ndanishumayezayo ngesisa: ukuba abo benza ngale ndlela akuyi abuhlasele ubukumkani bukaThixo.
5:22 Kodwa ke isiqhamo soMoya sikuko luthando, injabulo, uxolo, umonde, umusa, ubuhle, Ukubonelela,
5:23 ukulunga, ukholo, ukuthobeka, zokuzila, ubumsulwa. Akukho mthetho uchasene nezinto ezinjalo.
5:24 Kuba abo ke bakaKristu, inyama bayibethelele emnqamlezweni, kunye imikhuba kunye neenkanuko zayo.
5:25 Ukuba sidla ubomi ngoMoya, kwakhona kufuneka sihambe ngoMoya.
5:26 Let us not become desirous of empty glory, provoking one another, envying one another.

Galati 6

6:1 and, bazalwane, if a man has been overtaken by any offense, you who are spiritual should instruct someone like this with a spirit of leniency, considering that you yourselves might also be tempted.
6:2 Carry one another’s burdens, and so shall you fulfill the law of Christ.
6:3 For if anyone considers himself to be something, though he may be nothing, he deceives himself.
6:4 So let each one prove his own work. Kwaye ngale ndlela, he shall have glory in himself only, and not in another.
6:5 For each one shall carry his own burden.
6:6 And let him who is being taught the Word discuss it with him who is teaching it to him, in every good way.
6:7 Musa ukukhetha ukuzula baphambuka. God is not to be ridiculed.
6:8 For whatever a man will have sown, that also shall he reap. For whoever sows in his flesh, from the flesh he shall also reap corruption. But whoever sows in the Spirit, from the Spirit he shall reap eternal life.
6:9 Kwaye, let us not be deficient in doing good. For in due time, we shall reap without fail.
6:10 ngoko ke, while we have time, we should do good works toward everyone, and most of all toward those who are of the household of the faith.
6:11 Consider what kind of letters I have written to you with my own hand.
6:12 For as many of you as they desire to please in the flesh, they compel to be circumcised, but only so that they might not suffer the persecution of the cross of Christ.
6:13 Kwaye u, neither do they themselves, who are circumcised, keep the law. kunokuba, they want you to be circumcised, so that they may glory in your flesh.
6:14 But far be it from me to glory, except in the cross of our Lord Jesus Christ, through whom the world is crucified to me, and I to the world.
6:15 Kuba kwabakuKristu Yesu, neither circumcision nor uncircumcision prevails in any way, but instead there is a new creature.
6:16 And whoever follows this rule: may peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God.
6:17 Concerning other matters, let no one trouble me. For I carry the stigmata of the Lord Jesus in my body.
6:18 Ubabalo lweNkosi yethu uYesu Kristu mayibe nomoya wakho, bazalwane. Amen.