ch 2 John

John 2

2:1 Kwathi ngomhla wesithathu, a wedding was held in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there.
2:2 Now Jesus was also invited to the wedding, with his disciples.
2:3 And when the wine was failing, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.”
2:4 And Jesus said to her: “What is that to me and to you, umfazi? My hour has not yet arrived.”
2:5 His mother said to the servants, “Do whatever he tells you.”
2:6 Now in that place, there were six stone water jars, for the purification ritual of the Jews, containing two or three measures each.
2:7 UYesu wathi kubo, “Fill the water jars with water.” And they filled them to the very top.
2:8 Wathi kubo uYesu, “Now draw from it, and carry it to the chief steward of the feast.” And they took it to him.
2:9 ke, when the chief steward had tasted the water made into wine, since he did not know where it was from, for only the servants who had drawn the water knew, the chief steward called the groom,
2:10 wathi yena kuye: “Every man offers the good wine first, ke ngoku, when they have become inebriated, he offers what is worse. But you have kept the good wine until now.”
2:11 This was the beginning of the signs that Jesus accomplished in Cana of Galilee, and it manifested his glory, and his disciples believed in him.
2:12 emva kwale, he descended to Capernaum, with his mother and his brothers and his disciples, but they did not remain there for many days.
2:13 Kwaye ke ipasika * yamaYuda yayikufuphi, yaye ngoko uYesu wenyuka waya eYerusalem,.
2:14 Wafumana, ehleli etempileni, nabathengisi iinkomo nezimvu namahobe, kanye yabatshintshi.
2:15 Ke kaloku wayenze into efana iziniya ngaphandle iintambo ezincinane, wabakhupha bonke etempileni, kuquka impahla emfutshane neenkomo. Kwaye waziphalaza iingqekembe Ubhedu yabatshintshi, kwaye wazibhukuqa iitafile zabo.
2:16 Kwaye abo kwabathengisa amahobe, uthe: "Zikhupheni apha ezi zinto apha, kwaye musa Indlu kaBawo sanukuyenza indawo indlu yokuthengisela. "
2:17 inene, abafundi bakhe bakhumbula ukuba kubhaliwe kwathiwa: "Ukuzondelela indlu yakho kudla nam."
2:18 Ngoko amaYuda baphendula, bathi kuye, "Usibonisa mqondiso mni na wokusibonisa ukuba, ukuba wenze ezi zinto?"
2:19 UYesu waphendula wathi kubo, "Yidilizeni le ndlu, ndize ngeentsuku ezintathu ndiya kuyivusa. "
2:20 Ngoko ke amaYuda athi, "Le tempile yakhiwe iminyaka emashumi mane anesithandathu phezu, kwaye ndiya kuyivusa ngeentsuku ezintathu?"
2:21 Kodwa ke wayethetha ngetempile yomzimba wakhe.
2:22 ngoko ke, Akuba ke wavuswa kwabafileyo, abafundi bakhe akhunjuzwa ukuba ebekuthethile oku, baza bakholwa iZibhalo kunye ilizwi awalithethayo uYesu.
2:23 Ke kaloku ngoxa yena eYerusalem ngexesha lePasika, ngomhla wetheko, abaninzi Sikholosile nje ngegama lakhe, bebona imiqondiso yakhe ukuba akanakwenza.
2:24 Ke yena uYesu akaziyekelanga kubo, ngenxa yokuba yena ngokwakhe babeyazi bonke abantu,
2:25 kwaye nangenxa yokuba ingabanga mfuneko yokuba nabani na ukuba anikele ubungqina ngendoda. Kuba yena ezazi phakathi umntu.