ch 3 John

John 3

3:1 Ke kaloku kwakukho umntu wakubaFarisi, ogama linguNikodemo, inkokeli yamaYuda.
3:2 Waya kuYesu ebusuku, wathi yena kuye: "Rabi, siyazi ukuba ufikile ukuba ungumfundisi ovela kuThixo. Kuba akukho namnye unako ukufeza le miqondiso, leyo nawe, ngaphandle kokuba uThixo unaye. "
3:3 UYesu waphendula wathi kuye, "Amen, amen, Ndithi kuwe, ngaphandle kokuba umntu iye azalwe ngokutsha, yena akanako akanakububona ubukumkani bukaThixo. "
3:4 UNikodemo wathi kuye: "Ingaba umntu ukuzalwa xa sele emdala? Ngokuqinisekileyo, yena akanako ukungena okwesibini esizalweni sonina ukuba uzalwe?"
3:5 uYesu wamphendula: "Amen, amen, Ndithi kuwe, ngaphandle kokuba umntu uye ngokutsha ngamanzi nanguMoya oyiNgcwele, yena angabi nako ukungena ebukumkanini bukaThixo.
3:6 Yintoni kuzelwe yinyama kuyinyama, noko kuzelwe nguMoya umoya.
3:7 Musa ukumangaliswa kukuba ndithe kuwe: Nimelwe kukuthi nizalwe ngokutsha.
3:8 UMoya uphefumlela apho ayifunayo. Kwaye uthe waliva ilizwi lakhe, kodwa nina anazi apho avela, okanye apho aya khona. Ngoko ke bonke abo bazalelwe kuloo ngoMoya. "
3:9 UNikodemo waphendula wathi kuye, "Unjani bakwazi ezi zinto zenziwe?"
3:10 UYesu waphendula wathi kuye: "Wena ungumfundisi kwaSirayeli, kwaye wena ningazi ezi zinto?
3:11 Amen, amen, Ndithi kuwe, ukuba bathethe malunga noko siyazi, kwaye singqine ngoko siye sabona. Kodwa ningabamkeli ubungqina bethu.
3:12 Ukuba ndithethe kuni izinto zasemhlabeni, kwaye ubengangenayo, ke nothini na ukukholwa, ukuba ndithethe kuwe ngayo izinto zasezulwini?
3:13 Akukho namnye unyukileyo waya emazulwini, ngaphandle kwalowo wehlayo evela ezulwini: uNyana woMntu, lowo usemazulwini.
3:14 Yaye kanye njengokuba uMoses wayiphakamisayo inyoka entlango, kwangokunjalo umelwe kukuphakanyiswa ngokunjalo uNyana woMntu aphakanyiswe,
3:15 ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.
3:16 Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye kusenokungabi bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.
3:17 Kuba uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini,, ukuze aligwebe ihlabathi, kodwa ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye.
3:18 Lowo ukholwayo kuye akayi yahlulelwe. Kodwa ke lowo ungakholwayo, uselegwetyiwe, kuba yena akakholelwa egameni loNyana okuphela kwamzeleyo uThixo.
3:19 Ke kaloku, umgwebo nguwo lo: ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini, baza abantu bathanda ngaphezu ubumnyama ngaphezu kokhanyiso. Kuba imisebenzi yabo ingendawo.
3:20 Kuba bonke abenza okubi uzonda Ukukhanya akukho usinge ukhanyiso, ukuze imisebenzi yakhe ukuze alungiswe.
3:21 nabani na wenza ngenyaniso Kodwa uya Ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakalaliswe, ngenxa yokuba kuye kwafezwa kuThixo. "
3:22 Emva kwezi zinto, UYesu nabafundi bakhe baya kwilizwe lakwaYuda. Ke yena ababehlala nabo yaye wayebhaptiza.
3:23 Waye ke noYohane ebhaptiza, e-Enon, kufuphi neSalem, kuba kwakukho amanzi obuninzi kuloo ndawo. Kwaye ke ukufika baze babhaptizwe.
3:24 Kuba uYohane kodwa waphoswa entolongweni.
3:25 Emva koko nempikiswano kwenzeka phakathi abafundi bakaYohane namaYuda, ngokuhlanjululwa.
3:26 Kwaye Beza kuYohane, bathi kuye: "Rabi, lowo mntu wayekunye nawe phesheya kweJordan, obaziyo wena wanikela ubungqina: khangela, yena uyabhaptiza yaye bonke baya kuye. "
3:27 UYohane waphendula wathi: "Umntu akanako ukufumana nantoni na, ngaphandle kokuba sele engayinikwanga ivela emazulwini.
3:28 Nani ngokwenu ninikela ubungqina ngam ukuba ndathi, 'Andinguye uKristu,'Kodwa ukuba ndathi, Ndithunyiwe phambi kwakhe.
3:29 Lowo uzibambileyo umtshakazi umyeni. Kodwa ke umhlobo umyeni, omiyo kwaye uyazimamela kuye, sivuya ngovuyo umbilini lilizwi umyeni. Kwaye, lo, luvuyo lwam, sigcwalisiwe.
3:30 Umele ukwandisa, ngoxa mna kufuneka ndinciphe.
3:31 Lowo uvela phezulu, singaphezu yonke into. Lowo uvela ngezantsi, uvela ehlabathini, yaye ithetha umhlaba. Lowo uvela ezulwini unewonga kunabantu yonke into.
3:32 Kwaye oko akubonileyo ke wakuva, ngale ubungqina abungqinayo. Kwaye akukho bani ubamkelayo ubungqina bakhe.
3:33 Lowo ubamkeleyo ubungqina bakhe, eqinisekisiweyo ukuba uThixo uyinyaniso.
3:34 Kuba lowo uthunywe nguThixo, uthetha amazwi kaThixo. Kuba uThixo akamniki uMoya ngomlinganiselo.
3:35 UYise uyamthanda uNyana, yaye uye ndininikile oko konke esandleni sakhe.
3:36 Lowo ukholwayo kuNyana, unobomi obungunaphakade. Kodwa lowo ungakholiweyo ukuze uNyana, akayi kubona bomi; endaweni ingqumbo kaThixo ihleli phezu kwakhe. "