ch 5 John

John 5

5:1 Emva kwezi zinto, kukho usuku umthendeleko wamaYuda, yaye ngoko uYesu wenyuka waya eYerusalem,.
5:2 Ke kaloku iseYerusalem Pool yobuNgqina, leyo ngesiHebhere yaziwa Indawo of Mercy; liye porticos ezintlanu.
5:3 Kunye kwakulele inkitha enkulu abagulayo, imfama, unyonga, kanye esishwabeneyo, elinde ukuba ukuhanjiswa kwamanzi.
5:4 Ngoku ngamaxesha isithunywa seNkosi iza kuhla aye echibini, kwaye ngoko ke amanzi yafudukela. Kwaye nabani nokuhla kuqala, waya echibini, emva kokuba isindululo kwamanzi, iphilisiwe nakusiphi ubulwelwe eyayimi.
5:5 Ke kaloku kwabakho ndoda ithile kuloo ndawo, kokuba enomzi wakhe iminyaka engamashumi amathathu anesibhozo.
5:6 ke, xa uYesu wabona kuye bulala, yaye xa waqonda ukuba ndacinezelwayo ixesha elide, Wathi yena kuye, "Ngaba Uyafuna na ukuba uphile?"
5:7 waphendula ayisebenzi kuye: "Nkosi, Andinalo mntu wakundifaka echibini, xa amanzi iye yashukumisa. Kuba njengokuba ndiza, omnye elehla ngaphambi kwam. "
5:8 UYesu wathi kuye, "Sukuma, athabathe lokukhwelisa lwakho, uhambe. "
5:9 Waza waphila kwangoko umntu. Wasusela lokukhwelisa lwakhe, wahamba. Ke kaloku lo kaloku kwakuyisabatha loo mini.
5:10 ngoko ke, amaYuda athi lowo lowo uphilisiweyo: "YiSabatha. Akuvumelekile ukuba uthwale lokukhwelisa lwakho. "
5:11 Waphendula ke wathi kubo, "Lowo Waphilisa me, wathi kum, Thabatha lokukhwelisa lwakho, uhambe. ' "
5:12 ngoko ke, Bambuza bathi, "Ngubani na loo mntu, owathi kuwe, 'Thabatha ukhuko lwakho uhambe?' "
5:13 Kodwa ke lowo unikwe zempilo ebengazi ukuba ngubani na. Kuba uYesu wayethe gu bucala, evela kuyo indimbane bahlanganisana kuloo ndawo.
5:14 Ngemva, UYesu umfumana etempileni, wathi yena kuye: "Khangela, wena uye waphilisa ziye. Musa ukukhetha kwisono phambili, ngenye into embi enokwenzeka kuwe. "
5:15 Le ndoda yahamba yemka, yaye ingxelo kumaYuda, ukuba nguYesu wayemnike zempilo.
5:16 Ngenxa yale nto, ke amaJuda amchasa uYesu, ngokuba wayesenza ezo zinto ngesabatha.
5:17 Kodwa uYesu wathi kubo, "Nangoku, UBawo uyasebenza, nam ndiyasebenza. "
5:18 Kwaye, ngenxa yale nto, amaYuda ebefuna ukumbulala ngakumbi ukuze. Kuba nje akazange Wowaphula iSabatha, kodwa waze wathi, uThixo ngowakhe uYise, ezenza alingane noThixo.
5:19 Wandula ke uYesu waphendula wathi kubo: "Amen, amen, Ndithi kuwe, uNyana akanakwenza nto ngokwakhe, kodwa kuphela oko akubonileyo uYise ekwenza. Kuba asukuba ezenza yena, nkqu oku uNyana ukwenza, ngokufanayo.
5:20 Kuba uYise uyamthanda uNyana, kwaye umbonisa zonke azenzayo yena. Kunye nemisebenzi emikhulu kunale uya kumbonisa, kangangokuba niya uyazibuza.
5:21 Kuba kanye njengoko uYise abavusayo abafileyo, abadlise ubomi, kwangokunjalo ke uNyana ukunika ubomi lowo ayifunayo.
5:22 Kuba uYise akagwebi namnye. Kodwa yena uthe umgwebo wonke wawunikela kuNyana,
5:23 ukuze bonke bambeke uNyana, njengoko bamhlonelayo uYise. Lowo ungambekiyo uNyana, akambeki uYise owamthumayo.
5:24 Amen, amen, Ndithi kuwe, ukuba Lowo ulivayo ilizwi lam, kwaye akholwe kuye lowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade, yaye akukho ndawo uya kungena ematyaleni, kodwa endaweni yoko ke zihlangane ekufeni wangena ebomini.
5:25 Amen, amen, Ndithi kuwe, ukuba kuza ilixa, kwaye ke ngoku, xa abafileyo baya kuliva izwi loNyana kaThixo; nabo baphulaphuleyo uya kuphila.
5:26 Kuba kanye njengokuba uYise enabo ubomi kuye ngokwakhe, ngokunjalo naye ebanika noNyana ukuba abe nobomi kuye ngokwakhe.
5:27 Kwaye umnike igunya ukuze aphumeze umgwebo. Kuba uNyana woMntu.
5:28 Musani ukuqhiphuka umbilini kule. Kuba liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo engcwabeni baya kuliva izwi loNyana kaThixo.
5:29 Yaye abo benza izinto ezilungileyo baya kuphuma beze eluvukweni lobomi. kodwa ngokwenene, abo benza ububi uye eluvukweni lokugwetywa.
5:30 Andinako ukwenza nto ngokwam. Njengoko ndivayo, ndenjenjalo I ndigwebe. Nomgwebo wam ububulungisa. Ngokuba andifuni kuthanda kwam, kodwa ukuthanda kwalowo wandithumayo.
5:31 Ukuba unikela ubungqina ngam, ubungqina bam abungebi yiyo inene.
5:32 Kukho omnye onikela ubungqina ngam, kwaye ndiyazi ukuba ubungqina anikela ngam buyinyaniso.
5:33 Nina nithumele kuYohane, waza wanikela ubungqina kuyo inyaniso.
5:34 Kodwa ningabamkeli ubungqina mntwini. kunokuba, Ndizithetha ezi zinto, ukuze nina nisindiswe.
5:35 Yena ukukhanya elivuthayo kwaye ukukhanya. Ngoko babezimisele, ngelo xesha, ukuba kugcoba ekukhanyeni kwakhe.
5:36 Ke mna ubambe ubungqina obungaphezu kobukaYohane. Kuba imisebenzi awandinikayo uBawo awandinikayo, ukuze bagqibe ngazo, le misebenzi ndiyenzayo mna, anikele ubungqina ngam: ukuba uBawo undithumile.
5:37 Kwaye ke uBawo owandithumayo, uBawo ngokwakhe wanikela ubungqina ngam. Ke nina ningazange nilive ilizwi lakhe, ungamkelanga Umbonile imbonakalo yakhe.
5:38 Kwaye wena awunayo ilizwi lakhe elihleli kuni. Kuba kulowo amthumileyo lowo, okufanayo, eningayi kukholwa nguwo.
5:39 Funda iZibhalo. Kuba ucinga ukuba ninobomi obungunaphakade kuzo. Ukanti ke unikele ubungqina ngam.
5:40 Kwaye wena awunayo uzimisele ukuza kum, ukuze nibe nobomi.
5:41 Andamkeli luzuko bantwini.
5:42 Ke mna ndiyazi ukuba, ukuba aninalo uthando lukaThixo aninalo ngaphakathi kwenu.
5:43 Mna ndize egameni likaBawo, kwaye musa ndamkeleni. Ukuba omnye kuya kufika igama lakhe, nawe yena uya kwamkela.
5:44 ngaba uyakwazi ukukholwa njani, nina ukwamkela uzuko omnye komnye ukanti ningafuni uzuko oluvela kuThixo yedwa?
5:45 Musa cinga ukuze nina kunimangalela kuBawo. Kukho lowo onimangalelayo, uMoses, lowo ithemba.
5:46 Kuba wena, xa ukukholelwa kuMoses, mhlawumbi ubuya kukholwa kum, naye. Kuba yena wabhala ngam.
5:47 Ke ukuba anikholwa ngemibhalo yakhe, nothini na ukukholwa ngamazwi am?"