ch 14 Luke

Luke 14

14:1 Kwathi ukuba, xa uYesu wangena endlwini benkokeli abathile babaFarisi ngesabatha ukuba adle isonka, baye baqaphela ukuba.
14:2 kwaye qaphelani, indoda ethile phambi kwakhe wabandezeleka kunye nokudumba.
14:3 nokuphendula, UYesu wathetha ingcali emthethweni kubaFarisi, bathi, "Ngaba kuvumelekile na ukuphilisa ngoMhla woPhumlo?"
14:4 Kodwa bathi cwaka. kodwa ngokwenene, sibambe ngaye, wayiphilisa waza wayindulula.
14:5 Kwaye benze, uthe, "Nguwuphi na kuni uya kuba idonki okanye kuwa yinkomo emhadini, kwaye akayi ngokukhawuleza ayirhole, ngomhla iSabatha?"
14:6 Kwaye ke bengenanto ukuphendula kuye ngezi zinto.
14:7 Wandula ke wathetha umzekeliso, kwabo abamenyiweyo, ukuqaphela ukunyula kwabo izilili yokuqala etafileni, esithi kubo:
14:8 "Xa uthe wamenyelwa emsithweni, musa uhlale phantsi kwindawo yokuqala, hleze umntu kukoyikwa ngaphezu wena kusenokwenzeka ukuba ubemenyiwe nguye.
14:9 Kwaye ke lowo ngokuba wena naye, yokusondela, mandivunyelwe ndithethe kuni, 'Ndinike le ndawo kuye.' Yaye uze uqale, ihlazo, ukuthabatha indawo esekugqibeleni udanile.
14:10 Kodwa xa wena umenywe, hamba, uhlale endaweni esekugqibeleni, lo nto, xa wamema kwakho efika, ekuthetha kuni, 'Mhlobo, nyukela ngasentla., wandule ke ukuba nozuko emehlweni abo bahleli etafileni kunye nawe.
14:11 Ngokuba wonke umntu oziphakamisayo, uya kuthotywa, yaye nabani na ozithobayo uya kuphakanyiswa. "
14:12 Waza wathi ke lowo ubembizile: "Xa ulungisa umphako isidlo, musa ukukhetha ukubiza abahlobo bakho, okanye abantakwenu, okanye izalamane zakho, okanye abamelwane bakho abazizityebi, hleze ukuze ke bakumeme ngokosuku kuya kwenziwa kuwe.
14:13 Kodwa xa wena ulungisa isidlo, umeme amahlwempu, abakhubazekile, unyonga, neemfama.
14:14 Kwaye uya kusikelelwa ngenxa yokuba abanayo indlela ukubuyekeza kuwe. Ngoko ke, umvuzo wakho uya kuba eluvukweni lwamalungisa. "
14:15 Xa umntu ehleli etafileni kunye naye weva ezi zinto, Wathi yena kuye, "Unoyolo oya kudla isonka ebukumkanini bukaThixo."
14:16 Ngoko wathi kuye: "Umntu othile walungiselela isidlo esikhulu, wamema abaninzi.
14:17 Wasusa umkhonzi wakhe, ngelixa wetheko, ukuxelela bamenywa ukuba beze; ngokuba ngoku yonke into yayisele ilungile.
14:18 Kwaye kwaoko bonke ukuzilanduleka. Wathi kuye kuqala: 'Ndithenge ifama, kwaye kufuneka ukuba ndiphume ndiye kuyibona. Ndicela ukuba uxolo. '
14:19 Nomnye wathi: 'Ndithenge iinkomo zeedyokhwe ezintlanu, yaye ndiza akufunde. Ndicela ukuba uxolo. '
14:20 Nomnye wathi, 'Mna uthathe umfazi, yaye ngoko ke andinako ukuya. '
14:21 abuyele, umkhonzi abazixeláyo ezi zinto inkosi yakhe. Ke utata wekhaya, babe nomsindo, Wathi kwindodana yakwakhe: 'Khawuleza uye ezitalatweni nobumelwane zomzi. Kwaye kukhokelela uqokelele amahlwempu, kunye nabantu abakhubazekile, neemfama, neziqhwala. '
14:22 Wathi umkhonzi: 'Kuye kwenziwa, kanye njengoko uyalelwe, inkosi, ukanti kusekho indawo. '
14:23 Wathi umkhonzi uNdikhoyo: 'Phuma uye ezindleleni, nasezintangweni, uze ubanyanzele ukuba bangene nabo, ukuze ukuze indlu yam izale.
14:24 Kuba ndithi kuni, akukho nanye kuloo madoda abemenyiwe, eya kusiva isidlo sam. ' "
14:25 Ngoku izihlwele ezikhulu babehamba naye. Nokuguquka, Wathi yena kubo:
14:26 "Ukuba ubani uza kum, , angamthiyi uyise, kunye nomama, nomfazi, kunye nabantwana, kunye nabazalwana, kunye nodade, yebo, nobakhe ubomi, yena akanako ngumfundi wam.
14:27 Kwaye Nosukuba engawuthwali umnqamlezo wakhe, andilandele, akanakuba ngumfundi wam.
14:28 Kuba ngubani na phakathi kwenu, efuna ukwakha inqaba, ukuba angakhe ahlale phantsi kuqala uze ungqinisise iindleko eziyimfuneko, ukuze abone ukuba indlela zokuyigqiba?
14:29 kungenjalo, emva uya kube usibekile isiseko kwaye akubanga nakugqiba, bonke abambonayo ukuze baqale ukuhlekisa ngaye,
14:30 bathi: 'Lo mntu waqala ukwakha oko akazange akwazi ukugqiba.'
14:31 okanye, yiyiphi inkosi, phambili ukuzibandakanya kuhlangana nomnye ukumkani emfazweni, ukuba angakhe ahlale phantsi kuqala, acinge ukuba abe nako, nge ishumi lamawaka, uzalisekise enye omzelayo enamashumi amabini amawaka?
14:32 Ukuba akukho njalo, ke ngoxa omnye kude, ngokuthumela yokudluliswa, wayebuza ukuba iindawo zoxolo.
14:33 ngoko ke, wonke umntu kuni ongazishiyiyo zonke izinto anazo, akanakuba ngumfundi wam.
14:34 Ityuwa ilungile. But if the salt has lost its flavor, with what will it be seasoned?
14:35 It is useful neither in soil, nor in manure, so instead, it shall be thrown away. Lowo uneendlebe zokuva, makeve. "