ch 15 Luke

Luke 15

15:1 Ngoku eninzi yabaqokeleli-rhafu naboni, babesondela kuye, ukuze umphulaphule.
15:2 Kwaye ke abaFarisi nababhali, bathi, "Lo mntu wamkela aboni, adle nabo."
15:3 Ke kaloku wathetha lo mzekeliso kubo, bathi:
15:4 "Nguwuphi na umntu phakathi kwenu, lowo uthe wanekhulu lezimvu, Ukuba uya kube kulahleke enye kuzo, angazishiyi ezingamashumi asithoba anesithoba entlango, asinge lowo ilahlekelwe, ade ayifumane?
15:5 Athi ke akuyifumana, ubeka ayibeke emagxeni akhe, benemihlali.
15:6 Abuyele ekhaya, ababizele ndawonye abahlobo nabamelwane bakhe, esithi kubo: 'Kuvuyisana me! Ngokuba ndiyifumene imvu yam, ezazikade ilahlekile. '
15:7 Ndithi kuwe, ukuba kuya kubakho uvuyo olukhulu emazulwini ngomoni omnye oguqukayo, ngaphezu kokuvuyela ezo zimashumi asithoba anesithoba nje, ngubani akudingeki ukuba baguquke.
15:8 Okanye nguwuphi na umfazi, ukuba yedrarhma kwezilishumi, ukuba uya kuba kulahleke enye idrarhima, alumeke isibane, , ayitshayele indlu, afune enyamekile, ade ayifumane?
15:9 Yaye akuba eyifumene, ababizele ndawonye abahlobo nabamelwane bakhe, bathi: 'Vuyisanani nam! Ngokuba ndiyifumene idrarhima, nezesilivere yam ebilahlekile. '
15:10 Mna ke ndithi kuni, khona apho kuya kubakho uvuyo emehlweni ezithunywa zikaThixo ngomoni nokuba yomoni omnye uyaguquka. "
15:11 Wathi yena: "Umntu othile ube enoonyana ababini.
15:12 Wathi omnci wabo kuyise, 'Utata, ndinike isahlulo kwilifa lakho leyo aye kum. 'Wababela ke impahla phakathi kwabo.
15:13 Ke kaloku, emva kweentsuku ezininzi, unyana omncinane, etheza konke ndawonye, ebekwe phezu uhambo olude oluya kummandla elikude. kwaye kukho, yena dissipated imfuyo yakhe, badle ubuncwane.
15:14 Kwaye emva kokuba ziphele zonke, indlala enkulu kuloo ndawo, waza waqala ukuswela.
15:15 Waya yena Wanamathela komnye kubemi belo mmandla. Wathi yena wamthumela kwifama yakhe, ukuze kwalusa iihagu.
15:16 Kwaye ke Ubenqwenela ke ukusizalisa isisu sakhe imvuthuluka ziihagu wadla. Kodwa akukho namnye uya kumnika.
15:17 Abuyele ezingqondweni, uthe: 'Izandla Zingaphi eqeshiweyo endlwini kabawo Beningenasonka ezininzi, ngoxa mna ndisifa apha yindlala!
15:18 Ndiya kusuka ndiye kubawo, kwaye ndiza kuthi kuye: Utata, Ndonile kuwo amazulu, nasemehlweni akho.
15:19 Kodwa mna andifanele kubizwa ngokuba ndingunyana wakho. Yenza enye izandla zakho wandiqesha. '
15:20 Esukile, waya kuyise. Ke kaloku, akubon 'ukuba usekude kumgama, uyise wambona, yaye wasikwa yimfesane, kwaye isebenza kuye, wawa entanyeni yakhe, wamanga.
15:21 Wathi ke unyana kuye: 'Utata, Ndonile kuwo amazulu, nasemehlweni akho. Ngoku ke andiyi endingafanele kubizwa ngokuba ndingunyana wakho. '
15:22 Uthe ke uyise kubakhonzi bakhe: 'Khawuleza! Rholani ingubo ende kakhulu, ndimambathise nayo. Nifake umsesane esandleni sakhe, neembadada ezinyaweni zakhe.
15:23 Nizise ithole, eliya lityetyisiweyo apha, ayihlabe. Sidle ubambe isidlo.
15:24 Ngokuba lo nyana wam ubefile, kwaye indiphilisile; ubelahlekile, yaye sifumaneka. 'Baqala ukuba anelise.
15:25 Kodwa, unyana wakhe omkhulu endle. Uthe wabuya waza wasondela endlwini, weva ukugwala nokududa.
15:26 Wabizela kuye omnye kubakhonzi, waza wayibuza ukuba kuthetha ntoni ezi zinto.
15:27 Wathi yena kuye: Umninawa wakho iye yabuyela, uyihlo ke uxhele ithole, eliya lityetyisiweyo, ngenxa yokuba uye wafumana naye. '
15:28 Waza ke wazala wacaphuka, yaye akazange afune ukungena. ngoko ke, uyise, phuma, Baqala ukumbongoza naye.
15:29 Kwaye ephendula, Wathi kuyise: 'Khangela, I baye bamkhonza kuwe iminyaka emininzi kangaka. Kwaye andizange, awugqithile umyalelo wakho. Kwaye u, wena abanikwanga undinike netakane eli, ukuze ndibe kudla kunye nabahlobo bam.
15:30 Kodwa emva kokuba lo nyana wakho babuyela, wayidlayo wayigqiba impahla yakhe kunye nabafazi evakalala, sele umxhelele ithole eliya lityetyisiweyo kuye. '
15:31 Uthe ke yena kuye: 'Unyana, unam wena uhlale, nako konke endinako zezakho.
15:32 Kodwa kwafuneka ukuba anelise, zivuye. Ngokuba lo umzalwana wayefile, kwaye indiphilisile; ubelahlekile, yaye sifumaneka. ' "