ch 16 Luke

Luke 16

16:1 Ke kaloku, wayesithi nakubafundi bakhe,: "Kwaye kukho umntu othile osisityebi, kwaye waba umphathi yakhe. Kwaye le ndoda lancethezwa kuye zokuba dissipated impahla yakhe.
16:2 Elibizile ke, wathi kuye: 'Yintoni na le ndiyivayo ngawe? Khawenze ingxelo yobugosa bakho. Kuba ungasenako ngumphathi wam. '
16:3 Lathi ke igosa ngaphakathi kwalo: 'Ndiya kwenza ntoni na? Ngokuba inkosi yam iyabuhlutha ubugosa kum. Mna ngokwaneleyo ukuba ndimbe. Ukungqiba, ndineentloni kakhulu.
16:4 O! Ndiyayazi into endiya kuyenza, ukuze, xa sele ndakhutshwa ebugoseni, bandamkele ezindlwini zabo. '
16:5 Kwaye, ebiza ndawonye ngabanye abanetyala enkosini yalo, Wathi kowokuqala, 'Njani Unatyala lingakanani na enkosini yam?'
16:6 Ngoko wathi, 'One ezilikhulu izitya zeoli. "Wathi ke yena kuye, 'Thatha iphepha lakho, yaye ngokukhawuleza, ukuhlala phantsi uze ubhale amashumi amahlanu. '
16:7 Okulandelayo, wathi komnye, 'Inyaniso, Unatyala kangakanani?'Wathi yena, 'Enye nekhulu leekore zengqolowa.' Wathi yena kuye, 'Thatha iincwadi yakho irekhodi, uze ubhale amashumi asibhozo. '
16:8 Yaza inkosi leyo yalincoma igosa zobutshinga, kuba yena wenza ngokuqonda. Ngokuba bona abeli phakade kwesabo onengqondo ngakumbi isizukulwana banokuqonda, ngaphezu aba oonyana bokukhanya.
16:9 Ngoko ke ndithi kuwe, ukwenza abahlobo wena usebenzisa ubutyebi zobutshinga, lo nto, xa uya zigqithile, ukuze namkelwe eminqubeni engunaphakade.
16:10 Nabani na othembekileyo oko kuncinane, kwakhona othembekileyo omkhulu. Yaye nabani na ngokungenabulungisa into encinane, kwakhona ngokungenabulungisa omkhulu.
16:11 Ngoko ke, ukuba anibanga nakuthembeka ne ebutyebini zobutshinga, ngubani na oya kukholosa oko kuyinyaniso ukuba?
16:12 Kwaye ukuba anibanga nakuthembeka ngokukokwam kwenye, ngubani na oya kuninika into eyeyakho?
16:13 Akukho mkhonzi unako ukukhonza nkosi mbini. Kuba eya kuyithiya le ayithande leya, athi mhlawumbi abambelele kule, ayidele leya. Aninako ukukhonza uThixo nobutyebi. "
16:14 Kodwa ke abaFarisi, ababe bukhali, babeziphulaphule zonke ezi zinto. Basuka bamwa kuye.
16:15 Wathi ke yena kubo: "Nina ningabazigwebelayo emehlweni abantu. Kodwa uThixo uyazazi iintliziyo zenu. Kuba oko iphakamile ngenxa kwabantu, kulisikizi emehlweni kaThixo.
16:16 The law and the prophets were until John. Ukusukela ngoko, the kingdom of God is being evangelized, and everyone acts with violence toward it.
16:17 But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one dot of the law to fall away.
16:18 Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her who has been divorced by her husband commits adultery.
16:19 Umntu othile osisityebi, obevatha ezibomvu nelinen ecikizekileyo. Kwaye ke babeqhele ukuya kwenza isidlo Uyakwazi yonke imihla.
16:20 Kwaye kukho umngqibi othile, uLazaro, ebilele esangweni lakhe, egcwele izilonda,
16:21 Efuna ukuba uzaliswe ngeemvuthuluka ewa etafileni le ndoda. Kodwa akukho mntu umphayo kuye. Wafika ke izinja, zize zikhothe izilonda zalo.
16:22 Kwathi ukuba lafa, yaye lasiwa zizithunywa zezulu esifubeni sika-Abraham. Ke kaloku, wafa naye indoda esisityebi, waza zavala Esihogweni.
16:23 Ke waphakamisa amehlo akhe, ngoxa naziintuthumbo ngeentuthumbo, wabona Abraham kude, noLazaro esifubeni sayo.
16:24 Kwaye bedanduluka, uthe: 'Bawo Abraham, uthathe nenceba kum uze uthume uLazaro, ukuze ukuba athi nkxu incam yomnwe wakhe emanzini ukuhlaziya ulwimi lwam. Kuba mna lokungangcungcuthekiswa kule emlilweni. '
16:25 Wathi kuye Abraham: 'Unyana, khumbula ukuba ufumene izinto ezintle ebomini bakho, kanye xa kuthelekiswa, ULazaro izinto ezimbi. Kodwa ngoku yaxola, kwaye ngokwenene wena ke uyathuthunjelwa.
16:26 Kunjalonje ke, phakathi kwethu nani chaos omkhulu iye yasungulwa, ukuze abo ungafuna ukuwela ukusuka apha ukuya kuni, bangabi nako, akukho umntu uwele ukusuka apho ukuya apha. '
16:27 Wathi yena: 'Emva koko, utata, Ndiya kukhunga ukuba umthume endlwini kabawo; kuba ndinabazalwana abahlanu, kuba ndinabazalwana abahlanu,
16:28 ukuba abaqononondise kubo, hleze nabo beze kule ndawo yindawo endandisokola ukuzifumana. '
16:29 Wathi kuye Abraham: 'Baye uMoses nabaprofeti. Bavumele ukuba bamamele kubo. '
16:30 Ngoko wathi: 'Hayi, uyise Abraham. Kodwa ukuba umntu babeza kwaya kubo ovela kwabafileyo, zingaguquka. '
16:31 Uthe ke yena kuye: 'Ukuba anithanga niphulaphule, Ukuba uMoses nabaprofeti, bengayi niwukholelwe kwanokuba umntu eye wayivusa kwabafileyo. ' "