ch 17 Luke

Luke 17

17:1 Wathi ke kubafundi bakhe: "Akunakwenzeka ukuba amanyundululu ukuba kwenzeke. Kodwa yeha ke, loo mntu ziza ngaye!
17:2 Bekuya kuba ngcono kuye ukuba agangxwe ilitye babekwa entanyeni yakhe, waphoswa elwandle, kunokuba balahlekise amnye kwaba bancinane.
17:3 Yiba ingqalelo ngokwenu. Xa athe umzalwana wakho akonanga kuwe, amqondise. Kwaye ukuba uguqukile, ukumthethelela.
17:4 Ke ukuba uthe akonanga kuwe kasixhenxe ngemini, waza wabuyela kuwe kasixhenxe ngemini sele babuyela kuwe, bathi, 'Ndiyaxolisa,'Uze umxolele. "
17:5 Yaye abapostile wathi kuyo iNkosi, "Yandisa ukholo lwethu."
17:6 Yathi ke kuye iNkosi: "Ukuba beninokholo olunjengokhozo lwemostade, ukuze nithi kule mthi yemibhaka, 'Ncothuka, kwaye zilinywe elwandle. 'Yaye kukuhlonela ngalo.
17:7 Nguwuphi na ke kuni, enomkhonzi elima, mhlawumbi esalusa, bathi kuye, njengoko ebuya evela entsimini, 'Yiza kungena kwaoko; wahlala phantsi ukuba udle,'
17:8 akavuma athi kuye: 'Lungisa isidlo sam; bhinqani wena balungiselele kum, ndide ndidle ndisele; yaye, emveni kwezi zinto, wena udle usele nawe?'
17:9 Ngaba wayeza kuba nombulelo kuloo mkhonzi, kuba ngokwenza oko umthetho ukuba uyenze?
17:10 Ndicinga ukuba. Ngoko kakhulu, xa sele wenze zonke ezo zinto ziye afundiswa kuwe, ukuba uthi: 'Singabakhonzi ezingenamsebenzi. Siye ukwenzile oko simele sikwenze. ' "
17:11 Kwathi ukuba, ngoxa yena wayesiya eYerusalem, wacanda phakathi waseSamariya, nelaseGalili.
17:12 Yaye njengoko ngokungena emzini othile, amadoda alishumi eneqhenqa wadibana naye, baza bema mgama.
17:13 Baliphakamisa ilizwi labo, bathi, "uYesu, Mfundisi, sisize, usikwe yimfesane sithi. "
17:14 Yaye xa wababona, uthe, "Hamba, kuzibonakalisa kubabingeleli. "Kwathi, njengoko babehamba, ahlanjululwa.
17:15 Ke kaloku omnye wabo, xa ebona ukuba wahlambuluka, ijikisiwe, zimenza mkhulu uThixo ngezwi elikhulu.
17:16 Kwaye wawa ngobuso phantsi phambi kweenyawo zakhe, ubonga. Lo ke umSamariya.
17:17 Kwaye ephendula, uYesu wathi: "Bezingavuthi na ezilishumi hlambuluka? Kwaye ke Baphi na ke abasithoba?
17:18 Ngaba akukho namnye elifunyenwe babuye besiza kuzukisa uThixo, ngulo wolunye uhlanga?"
17:19 Wathi yena kuye: "Vuka, uye kuphuma. Ukuze ukholo lwakho lukusindisile. "
17:20 Emva koko, akubuzwa ngabaFarisi: "Ntoni na ubukumkani bukaThixo kufika nini?"Wandula, Wathi yena kubo: "Ubukumkani bukaThixo ifika osibonayo.
17:21 Kwaye, baya kuthi, 'Khangela, kulapha,'Okanye' Khangela, kukho. 'Kuba, yabonani, ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kwenu. "
17:22 Wathi ke kubafundi bakhe: "Kuya kufika ixesha xa niya kunqwenela ngayo ukuwubona noko umnye umhla woNyana woMntu, kwaye akusayi kubona oko.
17:23 Kwaye baya kuthi kuwe, 'Khangela, sele ilapha,'No' Khangela, yena apho. 'Musa ukukhetha ukuphuma, yaye musani ukubalandela.
17:24 Kuba kanye njengokuba umbani + uvela phantsi kwezulu, ubonakale kude kuse nantoni na ephantsi kwezulu, kwangokunjalo noNyana womntu uya kuba ngomhla wakhe.
17:25 Kodwa kuqala umele eve iimbandezelo ezininzi aze agatywe sesi sizukulwana.
17:26 Yaye kanye njengoko kwenzekayo ngemihla kaNowa, ngokunjalo kuya kuba njalo nangemihla yoNyana woMntu.
17:27 Badle, basele; ukuba uthatha abafazi kwaye abendiswa, kwada kwayimini awangena ngayo emkhombeni uNowa. Wafika unogumbe, wabatshabalalisa bonke.
17:28 Koba kunxibelelana nento eyenzeka ngemihla kaLothe. Badle, basele; babethenga nokuthengisa; ke utyalayo ke ukwakha.
17:29 ke, ngosuku uLote wemka eSodom, kwana umlilo nesulfure ezulwini, kwaye batshatyalaliswa bonke.
17:30 Ngokutsho kwezi zinto, Kuya kuba kwanjengoko ngemini atyhileka ngayo uNyana woMntu uya kutyhilwa.
17:31 Ngalo elo lixa, othe phezu kophahla lwendlu, iimpahla zakhe zisendlwini, makabe Aluyi kuhla ukuba ubasuse. Ke othe endle, ngokufanayo, makangabuyeli emva.
17:32 Khumbula umfazi kaLote.
17:33 Ubani osukuba wafuna ukusindisa ubomi bakhe, uya kulahlekelwa nguwo; yaye nabani na elalahleka, uza emva ebomini.
17:34 Ndithi kuwe, Ngobo busuku, khona apho kuya kubakho ezimbini ebhedini enye. Omnye uya kuhluthwa phezulu, kwaye namanye aya kusala ngasemva.
17:35 Ezimbini iza kuba ilitye ndawonye. Omnye uya kuhluthwa phezulu, kwaye namanye aya kusala ngasemva. Ababini boba sentsimini. Omnye uya kuhluthwa phezulu, kwaye namanye aya kusala ngasemva. "
17:36 Ukuphendula, Bathi kuye, "Uphi, Nkosi?"
17:37 Wathi ke yena kubo, "Naphi na umzimba uya kuba, kuloo ndawo nabo, iinkozi ziya kuhlanganisana ndawonye. "