ch 9 Luke

Luke 9

9:1 Emva koko ubiza ndawonye Apostles elinambini, wabanika amandla negunya kuzo zonke iidemon, nokuphilisa izifo.
9:2 Wabathuma ukuba babuvakalise ubukumkani bukaThixo, bayiphilise imilwelwe.
9:3 Wathi ke yena kubo: "Kufuneka mabangaphathi nto yandlela, namisimelelo, nangxowa ojikelezayo, nasonka, namali; kwaye akufunekanga zangaphantsi ezimbini.
9:4 Nakuyiphi indlu wena uya kungena, afake khona, kwaye musa ukususa ukusuka apho.
9:5 Osukuba ke abayi kuba wasamkelayo, phezu wahlukana kuloo mzi, niluvuthulule nothuli ezinyaweni zenu, kube bubungqina oko kubo. "
9:6 Bephumile, kwabo emhlabeni, imizi, ivangeli, ephilisa yonke.
9:7 Ke kaloku uHerode, umphathi wesahlulo sesine selizwe weva ngazo zonke izinto ezenziwa nguye, kodwa yena akaboni, ngenxa yokuba bekusithiwa
9:8 abanye, "Kuba kaloku wafika uYohane Uvukile kwabafileyo,"Kodwa ngokwenene, ngabanye, "Kuba uEliya ubonakele,"Kwaye kanti abanye, "Kuba nomnye wakubaprofeti kwakudala wabuya wavuka."
9:9 Wathi uHerode: "I wamnqumla uYohane intloko. Ngoko ke, ngubani lo, ndiva kuthethwa izinto ezinje?"Yayifuna ukumbona.
9:10 And when the Apostles returned, they explained to him all the things that they had done. And taking them with him, he withdrew to a deserted place apart, which belongs to Bethsaida.
9:11 Kodwa xa isihlwele wabona oku, amlandela. Waza wamkela kubo, wathetha nabo malunga ubukumkani bukaThixo. Abo babefuna ekuphiliseni, waphilisa.
9:12 Waza ke imini yaqala ukuba ukuncipha. , Esondela, ke abalishumi elinababini, bathi kuye: "Lahla izihlwele, lo nto, ngokuya kungena emizini ajikelezileyo nasemizaneni, ukuze sahlukane, sifumane ukutya. Ngokuba apha sikwindawo eyintlango. "
9:13 Wathi ke yena kubo, "Banikeni nina into yokudla." Kwaye bathi, "Kukho ezinklanu akukho ingaphezu kwezonka ezihlanu neentlanzi ezimbini, ngaphandle kokuba mhlawumbi siye kubathengela ukutya bonke aba inkitha iphela thina. "
9:14 Ke kaloku, kwakukho malunga namawaka amahlanu amadoda. Ngoko wathi kubafundi bakhe,, "Yibani Bahlaliseni ukuba badle ngamaqela amahlanu."
9:15 Benjenjalo. Babanga bonke ukuba sihlale ukuba badle.
9:16 ke, Ezithabathile ke izonka zozihlanu neentlanzi zombini, wayekhangela phezulu ezulwini, kwaye wasikelela, waziqhekeza waza wazinika abafundi bakhe, ukuze babeke phambi kwesihlwele kwabo.
9:17 Kwaye bonke badla banela. Kunye izitya zalishumi elinazibini ngamaqhekeza belingekanyuswa, awayesele kubo.
9:18 Kwathi ukuba, xa ethandaza eyedwa, nabafundi bakhe nabo babekunye naye, waza wababuza, bathi: "Ngubani na, Izihlwele ezi zithi ndingubani na?"
9:19 Waphendula ke wathi: "UYohane umbhaptizi. Kodwa abanye bathi uEliya. kodwa ngokwenene, abanye bathi, kubuye kwavuka mprofeti phambi kwakhona uvukile. "
9:20 Emva koko wathi kubo, "Ke nina nithi ndingubani na?" Ukuphendula, USimon Petros wathi, "Unguye uKristu kaThixo."
9:21 Kodwa ethetha kabukhali kubo, wabayala ukuba bangaxeleli le kuye nabani,
9:22 bathi, "Kuba uNyana womntu umele eve iimbandezelo ezininzi, aze agatywe ngamadoda amakhulu kunye iinkokheli zababingeleli kunye nababhali, aze abulawe, kwaye ngomhla wesithathu abuye avuke. "
9:23 Wandula ke wathi kubo bonke abantu: "Ukuba nabani na ufuna ukundilandela: makazincame ngokwakhe, awuthwale umnqamlezo wakhe imihla ngemihla, andilandele.
9:24 Kuba othe uya kuba kusindiswa ngobomi bakhe, uya kulahlekelwa nguwo. Kodwa othe uya kuba uwulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yam,, wowusindisa lowo.
9:25 Kuba Kuyinzuzo njani indoda, ukuba ke ukuba uthe walizuza ihlabathi liphela, kodwa ezilahlile, okanye abangele ngokwakhe okubi?
9:26 Kuba othe waneentloni ngam nangamazwi am: ngaye uNyana womntu uya kuba neentloni ngaye, xa athe wafika ngokuphakama kwakhe kunye nokuba bakhe, nobukaYise, nobezithunywa ezingcwele.
9:27 Kwaye u, Ndithi yinyaniso: Kukho abathile kwabemiyo apha, abangayi kukha beve kufa, bade babubone ubukumkani bukaThixo. "
9:28 Kwathi ukuba, malunga neentsuku ezisibhozo emva kwala mazwi, wathabatha uPetros noYakobi noYohane, waza wenyuka uye entabeni, ukuze sithandazele.
9:29 And while he was praying, the appearance of his countenance was altered, and his vestment became white and shining.
9:30 kwaye qaphelani, two men were talking with him. And these were Moses and Elijah, appearing in majesty.
9:31 And they spoke of his departure, which he would accomplish at Jerusalem.
9:32 kodwa ngokwenene, Peter and those who were with him were weighed down by sleep. And becoming alert, they saw his majesty and the two men who were standing with him.
9:33 Kwathi ukuba, as these were departing from him, UPetros wathi uYesu: "Mfundisi, kulungile ukuba sibe lapha. Kwaye, let us make three tabernacles: nye kuwe, omnye ube ngokaMoses, and one for Elijah.” For he did not know what he was saying.
9:34 ke, as he was saying these things, a cloud came and overshadowed them. And as these were entering into the cloud, boyika.
9:35 Kweza nezwi liphuma efini, bathi: “This is my beloved son. Yivani yena. "
9:36 And while the voice was being uttered, Jesus was found to be alone. And they were silent and told no one, ngaloo mihla, any of these things, which they had seen.
9:37 But it happened on the following day that, as they were descending from the mountain, a great crowd met him.
9:38 kwaye qaphelani, a man from the crowd cried out, bathi, "Mfundisi, Ndiyakucenga, look kindly on my son, for he is my only son.
9:39 kwaye qaphelani, a spirit takes hold of him, and he suddenly cries out, and it throws him down and convulses him, so that he foams. And though it tears him apart, it leaves him only with difficulty.
9:40 Ke ndithethe kubafundi bakho ukuba bawukhuphe, and they were unable.”
9:41 Kwaye ephendula, uYesu wathi: “O unfaithful and perverse generation! How long will I be with you and endure you? Bring your son here.”
9:42 And as he was approaching him, the demon threw him down and convulsed him.
9:43 And Jesus rebuked the unclean spirit, and he healed the boy, and he restored him to his father.
9:44 And all were astonished at the greatness of God. And as everyone was wondering over all that he was doing, wathi kubafundi bakhe,: “You must set these words in your hearts. For it shall be that the Son of man will be delivered into the hands of men.”
9:45 But they did not understood this word, and it was concealed from them, so that they did not perceive it. And they were afraid to question him about this word.
9:46 Now an idea entered into them, as to which of them was greater.
9:47 kodwa uYesu, perceiving the thoughts of their hearts, took a child and stood him beside him.
9:48 Wathi ke yena kubo: “Whoever will receive this child in my name, wamkela mna; and whoever receives me, wamkela lowo wandithumayo. For whoever is the lesser among you all, the same is greater.”
9:49 nokuphendula, John said: "Mfundisi, we saw a certain one casting out demons in your name. And we prohibited him, for he does not follow with us.”
9:50 Wathi kuye uYesu: "Musa vala kuye. For whoever is not against you, is for you.”
9:51 Ke kaloku kwathi,, while the days of his dissipation were being completed, he steadfastly set his face to go to Jerusalem.
9:52 And he sent messengers before his face. And going on, they entered into a city of the Samaritans, to prepare for him.
9:53 And they would not receive him, because his face was going toward Jerusalem.
9:54 And when his disciples, UYakobi noYohane, had seen this, bathe, "Nkosi, do you want us to call for fire to descend from heaven and consume them?"
9:55 And turning, he rebuked them, bathi: “Do you not know of whose spirit you are?
9:56 UNyana woMntu weza, not to destroy lives, but to save them.” And they went into another town.
9:57 Kwathi ukuba, as they were walking along the way, someone said to him, “I will follow you, wherever you will go.”
9:58 UYesu wathi kuye: "Iimpungutye zinemingxuma, neentaka zezulu zineendawo zokuhlala. But the Son of man has nowhere to lay his head.”
9:59 Then he said to another, “Follow me.” But he said, "Nkosi, ndivumele khe ndimke, ndiye kungcwaba ubawo kuqala. "
9:60 Wathi kuye uYesu: “Let the dead bury their dead. But you go and announce the kingdom of God.”
9:61 Nomnye wathi: “I will follow you, Nkosi. But permit me first to explain this to those of my house.”
9:62 UYesu wathi kuye, “No one who puts his hand to the plow, and then looks back, is fit for the kingdom of God.”