ch 10 uphawu

uphawu 10

10:1 Esukile, wemka apho waya kummandla yelakwaYuda, phesheya kweYordan. kwaye kwakhona, izihlwele ezabe zibuthelene phambi kwakhe. Yaye kanye njengoko ebeqhele ukwenza, Waphinda wabafundisa.
10:2 nokuya, abaFarisi wambuza, bamlinga: "Ngaba kuvumelekile na ukuba indoda ndimgoduse umfazi wakhe?"
10:3 Kodwa impendulo, Wathi yena kubo, "Yintoni uMoses uyakufundisa?"
10:4 Bathi, "UMoses wabanika imvume yokubhala incwadi yokwahlukana kunye ukuze ndiyeke kuye."
10:5 Kodwa uYesu waphendula wathi: "Kwaba ngenxa yobulukhuni beentliziyo zenu ukuba wabhala ukuba umthetho ngawe.
10:6 Kodwa ukususela ekuqaleni kwendalo, UThixo wabenza bayindoda nenkazana.
10:7 Ngenxa yale nto, umntu uyakushiya ngasemva uyise nonina, kwaye uya ninamathele emfazini wakhe.
10:8 Kwaye aba babini boba mnye enyameni. Kwaye, ngoku, ababini, kodwa banyama-nye.
10:9 ngoko ke, ngoko uThixo akumanyileyo, makungahlulwa mntu. "
10:10 kwaye kwakhona, endlini, Bambuza abafundi bakhe ngalo into efanayo.
10:11 Wathi ke yena kubo: "Nabani na kuchitha umfazi wakhe, wazeka omnye, uyakrexeza ngokunxamnye naye.
10:12 Ke ukuba umfazi ongakwamkeliyo umyeni wakhe, yaye otshate kwenye, uyakrexeza. "
10:13 Baye bona bezisa kuye abantwana, ukuze azichukumise. Kodwa ke abafundi wabongoza abo babazisayo.
10:14 Ke kaloku ekubonile oku, yena bekhubeka, Wathi ke yena kubo: "Vumela abantwana beze kum, kwaye musa vala kuzo. Kuba ezifana nezi ubukumkani bukaThixo.
10:15 Inene, ndithi kuni, nabani na akayi kwamkela ubukumkani bukaThixo njengomntwana, akayi kukha angene kubo. "
10:16 Wayisingatha kubo, ibeka isandla phezu kwabo, wabasikelela.
10:17 Ke kaloku, akubon 'ukuba zimkile endleleni, othile, uyisebenzisa, waguqa phambi kwakhe, bambuza, "Mfundisi Olungileyo, mandenze ntoni na,, ukuze ndibe kukhusela ubomi obungunaphakade?"
10:18 Kodwa uYesu wathi kuye, "Kutheni ukuba uthi ndilungile? Akukho ulungileyo, mnye kwaphela uThixo.
10:19 Uyayazi na imimiselo: "Musa ukukrexeza. Musa ukubulala. Musa ungebi. Musani ukuthetha ukungqina ubuxoki. Musa akhohlise. Beka uyihlo nonyoko. "
10:20 Kodwa impendulo, Wathi yena kuye, "Mfundisi, zonke ezi zinto ndiye ndazigcina ukususela ebutsheni bam. "
10:21 ke uYesu, beqwalasele kuye, wamthanda, wathi yena kuye: "Kukho nto inye uyisweleyo kuwe. yiya, kuthengisa ngeento zonke onazo, uphe amahlwempu, yaye emva koko uya kuba nobuncwane ezulwini. beza, Ndilandele."
10:22 Kodwa yena wahamba lusizi, ekubeni buhlungu kakhulu ngelizwi. Kuba ibinemfuyo eninzi.
10:23 ke uYesu, ejonga, wathi kubafundi bakhe,, "Hayi, ukuba ngenkankulu ukuba kwabo banobutyebi ukungena ebukumkanini bukaThixo!"
10:24 Kwaye ke abafundi zakhwankqiswa amazwi akhe. kodwa uYesu, uphendulane, wathi kubo: "Abantwana abancinane, kunzima kangakanani abo bakholose imali ukungena ebukumkanini bukaThixo!
10:25 Kulula ukuba inkamela kugqitha entunjeni yenaliti, kunokuba isityebi singene ebukumkanini bukaThixo. "
10:26 Yaye babezibuza ngakumbi, bathi phakathi kwabo, "Ngubani, ke, lungagcinwa?"
10:27 ke uYesu, ntokazi kubo, wathi: "Kubantu akunakwenzeka; kodwa uThixo akunakuba kungenzeki. Ngokuba kuye uThixo zonke izinto zinako ukwenzeka. "
10:28 Yaye uPetros wathi kuye, "Khangela, thina sishiye iinto zonke sakulandela. "
10:29 Ukuphendula, uYesu wathi: "Inene ndithi kuni, Akukho namnye ushiye ngasemva kwendlu, okanye abazalwana, okanye oodade, okanye noyise, okanye unina, okanye abantwana, okanye umhlaba, ngenxa yam nangenxa yeendaba ezilungileyo,
10:30 ongasayi kwamkela kalikhulu omnye, ngoku kweli xesha: izindlu, kunye nabazalwana, kunye nodade, nomama, kunye nabantwana, kunye nomhlaba, kunye nokuzingelwa, aze ngelo lizayo iphakade elizayo ubomi obungunaphakade.
10:31 Ke into eninzi nabokuqala, baya kuba ngabokugqibela, nabokugqibela abaya kuba ngabokuqala. "
10:32 Ke kaloku babesendleleni inyukela eYerusalem. Waza uYesu waya phambi kwabo, Baye ke bekhwankqiswa. Abo ekumlandeleni boyika. kwaye kwakhona, ukuthatha bucala abalishumi elinesibini, waqala ukubaxelela wayesele eza kwenzeka kuye into.
10:33 "Ngokuba, yabonani, siyenyuka siya eYerusalem, yaye uNyana womntu uya kunikelwa iinkokheli zababingeleli, kunye nababhali, nabadala. Baya kumgweba ukuba afe, kwaye baya bamnikele kuzo iintlanga.
10:34 Ziya kudlala ngaye, , bamtshicele, bamtyakatye, wambeka ukuba afe. Kwathi ngomhla wesithathu, uya kubuya avuke. "
10:35 Kuthi kuze kuye uYakobi noYohane, oonyana bakaZebhedi, wasondela kuye, bathi, "Mfundisi, sinqwenela ukuba esothi siyicele, yenzani zona. "
10:36 Wathi ke yena kubo, "Ufuna ukuba ndikwenzele ntoni na?"
10:37 Bathi, "Siphe ukuba kuthi ukuhlala, omnye ngasekunene kwakho nomnye ngasekhohlo kwakho, ebuqaqawulini bakho. "
10:38 Wathi ke kubo uYesu: "Anikwazi oko nikucelayo. Ninako na ukusela indebe apho mna, niya kuyisela, okanye nibhaptizwe ngobhaptizo endibhaptizwa ngalo mna ukuba ndibhaptizwe?"
10:39 Kodwa bathi kuye, "Sinako." Waza uYesu wathi kubo: "Kanjalo, uya kusela indebe, apho mna, niya kuyisela; kwaye niya kuyisela, nobhaptizo endibhaptizwa, ngawo mina ukuba abhaptizwe.
10:40 Kodwa kona ukuhlala ngasekunene kwam, okanye mna ngasekhohlo, asikwam ukupha ngako, kodwa kophiwa abo kulungiselwe bona kulungiselwe bona. "
10:41 Abalishumi, Bakukuva oku, baqala ukubacaphukela ngayo uYakobi noYohane.
10:42 kodwa uYesu, ebabiza, wathi kubo: "Niyazi ukuba abo babonakala ukuba iinkokheli phakathi kweentlanga kulawula kubo, neenkokeli zazo benza ngegunya kuzo.
10:43 Kodwa ukuba le ndlela phakathi kwenu. kunokuba, nosukuba enga angaba mkhulu makabe ngumlungiseleli wenu;
10:44 yaye nabani na uya kuba ngowokuqala phakathi kwenu, makabe sisicaka sabo bonke.
10:45 ke, kakhulu, uNyana woMntu weza ukuze yohamba kuye ukuba, kodwa ukuze yohamba yaye nokuncama ubomi bakhe, bube yintlawulelo yokukhulula abaninzi. "
10:46 Kwaye bahamba baya eJeriko. Akubon 'ukuba uyaphuma, evela eYeriko apho, nabafundi bakhe nendimbane ezininzi kakhulu, nendimbane elingeneyo, unyana kaTimeyu, uBhartimeyu, indoda eyimfama, obehleli engqiba ecaleni kwendlela.
10:47 Ke kaloku, akuva ukuba nguYesu waseNazarete, waqala ukudanduluka wathi, "uYesu, Nyana kaDavide, sisize, usikwe yimfesane phezu kwam. "
10:48 Kwaye abaninzi wabayala ukuba athi tu. Kwaba kukhona ke yona ikhalayo ngakumbi, "Nyana kaDavide, sisize, usikwe yimfesane phezu kwam. "
10:49 ke uYesu, ukuma, bayalelwa ukuba athiweni na ukubizwa. Yaye bambiza umntu oyimfama, bathi kuye: "Nina hlalani ngoxolo. Vuka. Yena uyakubiza. "
10:50 Kwaye ilahle ingubo yayo, yena leapt waya kuye.
10:51 Kwaye ephendula, UYesu wathi kuye, "Ufunani, ukuba ndinenzele ntoni na?"Yaye ke imfama kuye, "Nkosi, ukuba ndibuye ndibone. "
10:52 Waza uYesu wathi kuye, "Hamba, ukholo lwakho lukusindisile. "Yaye wabona ngoko nangoko, waza wamlandela endleleni.