ch 15 Matthew

Matthew 15

15:1 Then the scribes and the Pharisees came to him from Jerusalem, bathi:
15:2 “Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread.”
15:3 But responding, Wathi yena kubo: “And why do you transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said:
15:4 ‘Honor your father and mother,'yaye, ‘Whoever will have cursed father or mother shall die a death.’
15:5 Kodwa nina nithi: ‘If anyone will have said to father or mother, “It is dedicated, so that whatever is from me will benefit you,"
15:6 then he shall not honor his father or his mother.’ So have you nullified the commandment of God, for the sake of your tradition.
15:7 Hypocrites! How well did Isaiah prophesy about you, bathi:
15:8 'Esi sizwana sindibeka ngemilebe yomlomo wabo, Kanti intliziyo yabo ikude lee kum.
15:9 For in vain do they worship me, teaching the doctrines and commandments of men.’ ”
15:10 And having called the multitudes to him, Wathi yena kubo: “Listen and understand.
15:11 A man is not defiled by what enters into the mouth, but by what proceeds from the mouth. This is what defiles a man.”
15:12 Then his disciples drew near and said to him, “Do you know that the Pharisees, upon hearing this word, were offended?"
15:13 But in response he said: “Every plant which has not been planted by my heavenly Father shall be uprooted.
15:14 Leave them alone. They are blind, and they lead the blind. But if the blind are in charge of the blind, both will fall into the pit.”
15:15 nokuphendula, Ke uPetros wathi kuye, “Explain this parable to us.”
15:16 Kodwa yena: “Are you, nangoku, without understanding?
15:17 Do you not understand that everything that enters into the mouth goes into the gut, and is cast into the sewer?
15:18 But what proceeds from the mouth, goes forth from the heart, and those are the things that defile a man.
15:19 For from the heart go out evil thoughts, kubulala, ookukrexeza, ubufebe, ukweba, false testimonies, blasphemies.
15:20 These are the things that defile a man. But to eat without washing hands does not defile a man.”
15:21 Nokumkhanyela, nokubuya umva apho, Wemka uYesu waya kwimimandla yaseTire naseSidon.
15:22 kwaye qaphelani, thu umKananekazi, ekuphumeni evela kuloo mimandla, wamemeza, bathi kuye: "Thatha nenceba kum, Nkosi, Nyana kaDavide. Intombi yam iphethwe kakubi kakubi yidemon. "
15:23 Akazange athi igama kuye. Nabafundi bakhe, iyasondela, yasingisa kuye, bathi: "Mndulule, ngokuba yena ekhala emva kwethu. "
15:24 nokuphendula, uthe, "Ndithunywe ngaphandle kwizimvu abaye kude kwindlu kaSirayeli."
15:25 Kodwa yena wasondela waza waqubuda kuye, bathi, "Nkosi, ndincede."
15:26 nokuphendula, uthe, "Asinto intle ukusithabatha isonka sabantwana, siphoswe ezinjaneni."
15:27 Kodwa wathi, "Ewe, Nkosi, kodwa izinja abatsha nabo badla kwiimvuthuluka eziwa etafileni yabaninizo. "
15:28 ke uYesu, ayiphenduli, wathi kuye: "O mfazi, lukhulu ukholo lwakho. Makube kwenziwe kuwe unqwenela kanye njengoko. "Yaphiliswa intombi yakhe kwangelo lixa.
15:29 Yaye xa uYesu edlula apho, wafika ngaselwandle lwaseGalili. Kwaye kunyuka uye entabeni, wahlala khona phantsi.
15:30 Walandelwa ngabantu abaninzi beza kuye, zinazo isisidenge, imfama, unyonga, abakhubazekile, nabanye abaninzi. Zababeka phantsi ezinyaweni zikaYesu;, waza wabaphilisa,
15:31 kakhulu kangangokuba izihlwele babezibuza, kokubona ukuthetha bathethe, zihamba, neemfama zibona. Kwaye ke wakhulisa uThixo kaSirayeli.
15:32 ke uYesu, ubiza ndawonye abafundi bakhe, wathi: "Ndisikwa yimfesane ngenxa izihlwele, ngokuba baye banyamezela kunye nam ngoku iintsuku ezintathu, kwaye kungekho nto ukuba badle. Kwaye andiyi Ndikulungele ukubagxotha, ukudla, hleze batyhafe endleleni. "
15:33 Beza abafundi bathi kuye: "Isuka phi, ke, enkangala, senza bafumane ukutya ngokwaneleyo ukwanelisa ngoko indimbane enkulu?"
15:34 Wathi kubo uYesu, "Izonka Zingaphi izonka onalo?"Kodwa ke, "Sixhengxe, neentlanzana ezimbalwa kancinane. "
15:35 Waza ke wayalela izihlwele ukuba sihlale phantsi emhlabeni.
15:36 Ezithabathile ke izonka zosixhenxe neentlanzi, wabonga, waziqhekeza, wazinika abafundi bakhe, kwaye abafundi wanika abantu.
15:37 Kwaye bonke badla banela. and, oko kusala phezu amaqhekeza, basusa amaqhekeza aseleyo, iingobozi zizele esixhenxe.
15:38 But those who ate were four thousand men, plus children and women.
15:39 And having dismissed the crowd, he climbed into a boat. And he went into the coastal region of Magadan.