ch 17 Matthew

Matthew 17

17:1 Ke kaloku emveni kweentsuku ezintandathu, UYesu wathabatha uPetros noYakobi noYohane umzalwana wakhe,, loma, uye entabeni ephakamileyo ngokwahlukileyo.
17:2 Waza wenziwa wakumila kumbi phambi kwabo. Ke ubuso sakhe bekuphezu aqaqambe njengelanga. Nezambatho zakhe kwenziwa mhlophe njengekhephu.
17:3 kwaye qaphelani, kwabonakala kubo uMoses noEliya, ukuthetha naye.
17:4 Ke kaloku uPetros waphendula wathi kuYesu: "Nkosi, kulungile ukuba sibe lapha. Ukuba ngaba ukulungele, masenze iminquba ibe mithathu apha, nye kuwe, omnye ube ngokaMoses, elinye libe lelikaEliya. "
17:5 Ke kaloku esathetha, khangela, ilifu likhanya ithinzi. kwaye qaphelani, Kwabakho nezwi liphuma efini, bathi: "Lo nguNyana wam oyintanda, endikholisiweyo mna nguye. Yivani yena. "
17:6 Kwaye abafundi, ukuzwa le, wawa ezithandwa ngobuso babo, Boyika kunene.
17:7 UYesu wasondela, wabavusa esithi:. Wathi ke yena kubo, "Suka, musa ukoyika."
17:8 Bawaphakamisa amehlo abo, àbabona mntu, yanguYesu yedwa.
17:9 Kwaye ngoxa babesihla entabeni, UJesu ebayalile, bathi, "Ningawuxeleli bani lo mbono, de uNyana woMntu avuke kwabafileyo. "
17:10 Bambuza abafundi bakhe kuye, bathi, "Yini na phofu ukuba ababhali bathi, ukuba kuyimfuneko ukuba uEliya ukufika kuqala?"
17:11 Kodwa impendulo, Wathi yena kubo: "Eliya, kanjalo, ukufika aze abuyisele zonke izinto.
17:12 Kodwa ke mna ndithi kuni, uEliya sele ufikile, baza benza kuye, kodwa benza konke abakuthandayo kuye. Uya kuba kwanjalo uNyana woMntu ubunzima ngabo. "
17:13 Bandula ukuqonda abafundi ukuba ubethetha kubo ngaye uYohane umbhaptizi.
17:14 Ke kaloku, akufika uSawule kuloo ngxokolo, wasondela umntu kuye, esiwa ngamadolo phambi kwakhe, bathi: "Nkosi, uthathe inceba unyana wam, ngokuba unesathuthwane, , esiva ubunzima umonakalo. Kuba yena ena emlilweni, yaye ngokufuthi niye emanzini.
17:15 Ke bendimzisile kubafundi bakho, ke azibanga nako ukumphilisa. "
17:16 Wandula ke uYesu waphendula wathi: "Yintoni i Sizukulwanandini singakholwayo, sigwenxa! Koda kube nini na nawe? na ukuba nako Koda kube nini? Mziseni apha kum. "
17:17 Wawukhalimela uYesu, yaye idemon yaphuma kuye, kwaye yaphila inkwenkwe ukususela ngelo lixa.
17:18 Emva koko ke abafundi beza kuYesu bebodwa, bathi, "Bekutheni kakade ukuze thina asikwazi ukuba bawukhuphe?"
17:19 UYesu wathi kubo: "Ngenxa yokungakholwa yakho. Inene, ndithi kuni, ngokuqinisekile, ukuba uya ninokholo olunjengokhozo lwemostade, niya kuthi kule ntaba, 'Suka apha uye phaya,'Kwaye ziya. Kwaye akukho nto iya kuninqabela.
17:20 Kodwa le muxaka nabagxotha, ngaphandle ngomthandazo kunye nokuzila ukudla. "
17:21 Kwaye xa bencokola kunye kwelaseGalili, UYesu wathi kubo: "UNyana womntu uza kunikelwa ezandleni zabantu.
17:22 Kwaye baya kumbulala, kodwa ukuba uya kubuya avuke ngomhla wesithathu. "Kwaye ukuba buhlungu kakhulu.
17:23 Bathe ke bakuba befikile eKapernahum, abo baqokelela kwesiqingatha seshekele beza, yaye bathi kuye, "Umfundisi wenu akayirholi kwesiqingatha seshekele?"
17:24 Uthe, "Ewe." Kwaye xa ebengene endlwini, UYesu wahamba phambi kwakhe, bathi: "Kubonakala njani kuwe, sean? Ookumkani bomhlaba, ukusuka ngabani na ukufumana irhafu okanye irhafu ukubalwa: Ngaba barhafisa oonyana babo, okanye abasemzini?"
17:25 Wathi yena, "Ukususela basemzini." UYesu wathi kuye: "Ke bona oonyana.
17:26 Kodwa ukuze ingabi sisithintelo kubo: hamba uye elwandle, uphose umlobothi wakho, uthabathe loo ntlanzi ithe eziswayo phezulu, kwaye xa sele uvule umlomo wawo, uya ufumane ishekele. Thabatha yona leyo ubanike, ngokuba mna nawe. "