ch 22 Matthew

Matthew 22

22:1 nokuphendula, UYesu kwakhona wathetha kubo ngemizekeliso, bathi:
22:2 "Ubukumkani bamazulu bufana nomntu ukumkani, ngubani egubha umsitho unyana wakhe.
22:3 Kwaye ke wathuma abakhonzi bakhe ukuba baye kubabiza abamenyiweyo, beze emsithweni. Kodwa babezimisele ukuza.
22:4 Kwakhona, wathuma ezinye izicaka, bathi, 'Xelela kwabamenyiweyo: Khangela, Ndilungise isidlo sam. iinkunzi zam ezityetyisiweyo zixheliwe, nabo bonke ukulungele. Yizani kulo mtshato. '
22:5 Kodwa ke ngoyaba oku yaye bemka baya: enye estate ilizwe lakhe, yaye omnye waya ekurhwebeni kwakhe.
22:6 kodwa ngokwenene, abanye wambamba abakhonzi bakhe, akuba wabaphatha ngendelelo, bababulala.
22:7 Ke kaloku ukumkani le, enomsindo. Nokuthumela ngaphandle imikhosi yakhe, wabatshabalalisa abo babulali, waza wawutshisa nomzi wabo.
22:8 Aze athi kubakhonzi bakhe: 'Okunene umsitho, kanjalo, okulungiselelwe. Kodwa abo kwamenywa endingafanelekileyo.
22:9 ngoko ke, uphume uye ezindleleni, bakubize kulowo uza kufumana emtshatweni. '
22:10 Bathi kuye abakhonzi bakhe,, ehamba kwiindlela, ndawonye bonke abo bona abo bafumana, abakhohlakeleyo kwanabalungileyo, kwaye wazala umsitho ngabamenyiweyo.
22:11 Emva koko ke ukumkani wangena waya kukhangela abamenyiweyo. Yaye wabona apho umntu ongambethe kwi ngubo yamsitho.
22:12 Wathi yena kuye, 'Mhlobo, njani na ukuba ezingeniswe apha ngaphandle kokuba ngubo yamsitho?'Kodwa ke babekhwankqisekile.
22:13 Wandula ke ukumkani wathi abalungiseleli: 'Mbopheni izandla neenyawo, nimthabathe, nimkhuphele ebumnyameni bangaphandle, khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo.
22:14 Kuba baninzi ababiziweyo, kodwa bambalwa abanyuliweyo. ' "
22:15 Ke abaFarisi, phuma, took counsel as to how they might entrap him in speech.
22:16 And they sent their disciples to him, with the Herodians, bathi: "Mfundisi, we know that you are truthful, and that you teach the way of God in truth, and that the influence of others is nothing to you. For you do not consider the reputation of men.
22:17 ngoko ke, tell us, how does it seem to you? Is it lawful to pay the census tax to Caesar, okanye hayi?"
22:18 kodwa uYesu, knowing their wickedness, wathi: "Kutheni na ukuba nimlinge me, bahanahanisindini?
22:19 Show me the coin of the census tax.” And they offered him a denarius.
22:20 Wathi kubo uYesu, “Whose image is this, and whose inscription?"
22:21 Bathi ke bona kuye, “Caesar’s.” Then he said to them, “Then render to Caesar what is of Caesar; and to God what is of God.”
22:22 Nangeendlebe le, babezibuza. And having left him behind, Bahamba.
22:23 Ngaloo mini, the Sadducees, who say there is to be no resurrection, wasondela kuye. Iintlola ezi zambuza uYesu,
22:24 bathi: "Mfundisi, wathi uMoses: If anyone will have died, having no son, his brother shall marry his wife, and he shall raise up offspring to his brother.
22:25 Now there were seven brothers with us. And the first, having taken a wife, bafa. And having no offspring, he left his wife to his brother:
22:26 similarly with the second, kwaye eyesithathu, even to the seventh.
22:27 Ekugqibeleni ke kwabo bonke, the woman also passed away.
22:28 Ngoko eluvukweni, ke, whose wife of the seven will she be? For they all had her.”
22:29 But Jesus responded to them by saying: “You have gone astray by knowing neither the Scriptures, kwanamandla kaThixo.
22:30 For in the resurrection, baya kwabafileyo, abazeki, okanye abendiswa. kunokuba, they shall be like the Angels of God in heaven.
22:31 But concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken by God, bathi kuwe:
22:32 'Mna ndinguThixo ka-Abraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi?’ He is not the God of the dead, but of the living.”
22:33 Ke kaloku izihlwele bakukuva oku, bamangaliswa kukufundisa kwakhe.
22:34 Kodwa ke abaFarisi, bakuva ukuba ubethe wenza abaSadusi ukuba bathi cwaka, beza ndawonye.
22:35 Ke kaloku omnye wabo, ugqirha womthetho, wambuza, ukuze amvavanye:
22:36 "Mfundisi, owona myalelo mkhulu emthethweni nguwuphi na?"
22:37 UYesu wathi kuye: " 'Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke, na ngomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela. '
22:38 Lo ngowona myalelo mkhulu nowokuqala.
22:39 Kodwa ke wesibini iyafana kuyo: 'Uze umthande ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako.'
22:40 Kule mithetho yomibini umthetho yonke kuxhomekeke, kananjalo abaprofeti. "
22:41 ke, when the Pharisees were gathered together, Jesus questioned them,
22:42 bathi: “What do you think about the Christ? Whose son is he?"Bathi bona kuye, “David’s.”
22:43 Wathi kubo: “Then how can David, ngokoMoya, call him Lord, bathi:
22:44 'Yathi iNkosi eNkosini yam INkosi: Hlala ngasekunene kwam, until I make your enemies your footstool?'
22:45 Ngoko ke, if David calls him Lord, how can he be his son?"
22:46 And no one was able to respond to him a word. And neither did anyone dare, from that day forward, to question him.