ch 25 Matthew

Matthew 25

25:1 "Ngelo xesha ubukumkani bamazulu buya kufanekiswa neentombi ezilishumi, ngubani, ukuthatha izibane zazo, waya kumkhawulela umyeni nomtshakazi ngaphandle.
25:2 Ke ezintlanu kuzo zazizizidenge, kunye amahlanu zaye ziziingqondi.
25:3 Kuba ezintlanu ziziziyatha, yazizisa izibane zazo, akazange uthabathe ioli nabo.
25:4 kodwa ngokwenene, abo ngobulumko bazisa ioli, ku tsha, izibane.
25:5 Ekubeni umyeni yalibaziseka, bonke balala, baye belele.
25:6 Kodwa ke ezinzulwini zobusuku, ikhala waphuma: 'Khangela, umyeni ezifikayo. Phumani niye kumkhawulela. '
25:7 Ngoko zonke ezo ntombi wavuka, zalungisa izibane zazo.
25:8 Kodwa Zathi ke eziziziyatha kweziziingqondi, 'Siphe kwioyile yenu, ngokuba izibane zethu kucinywa. '
25:9 Eziziingqondi baphendula bathi, 'Hleze nokuba kungabikho inganeli kuthi kuwe, kuya kuba ngcono ukuba uye nabarhwebi kunye nizithengele. '
25:10 Ke kaloku, bakubon 'ukuba babesiya kuthenga kuyo, umkhwenyana kufika. Kwaye ngabo bezilungiselele ngubani wangena kunye naye emsithweni, waza waluvala ucango.
25:11 kodwa ngokwenene, e kanye ekupheleni, ezinyulu asaleleyo kufika, bathi, 'Nkosi, Nkosi, asivulele. '
25:12 Ke yena waphendula wathi, 'Inene ndithi kuni, Andikwazi.'
25:13 Ngoko ke kufuneka ube zivule, ngenxa yokuba ningayazi imini okanye ilixa.
25:14 Kuba kunjengomntu owathi esicacisa uhambo olude, wabiza abakhonzi bakhe, wayinikela kubo impahla yakhe.
25:15 Wathi omnye wamnika iitalente zantlanu, omnye zambini, kodwa omnye wamnika elinye, walowo wanikwa ngokwawakhe. kwaye ngokukhawuleza, yaqonda.
25:16 Ke naye lowo wamkela ngaphandle iitalente ezintlanu, waya, yaye wenza ukusetyenziswa kwezi, kwaye ndizuze esinye isihlanu.
25:17 yaye ngokufanayo, lowo wamkela ezimbini ndizuze esinye isibini.
25:18 Ke naye lowo wamkela yanye, phuma, wemba emhlabeni, kwaye wayifihla imali yenkosi yakhe.
25:19 kodwa ngokwenene, emva kwexesha elide, inkosi yabo bakhonzi wabuya, ibalelane nabo.
25:20 Ke kaloku, xa lowo wamkela iitalente ezintlanu wasondela, wazisa esinye isihlanu seetalente, bathi: 'Nkosi, nokubahlangula iitalente ezintlanu kum. Khangela, Mna anda ngayo ngomnye amahlanu. '
25:21 inkosi yakhe yathi kuye: 'Wenze kakuhle, mkhonzi ulungileyo, uthembekileyo. Ngenxa yokuba Ubuthembekile kwiinto ezimbalwa, Ndiza kukumisela phezu kwezinto ezininzi. Ngena wovuyo lwenkosi yakho. '
25:22 Ke nalowo wamkela iitalente ezimbini naye wasondela, wathi yena: 'Nkosi, nokubahlangula iitalente ezimbini kum. Khangela, Ndizuze esinye isibini. '
25:23 inkosi yakhe yathi kuye: 'Wenze kakuhle, mkhonzi ulungileyo, uthembekileyo. Ngenxa yokuba Ubuthembekile kwiinto ezimbalwa, Ndiza kukumisela phezu kwezinto ezininzi. Ngena wovuyo lwenkosi yakho. '
25:24 Ke naye lowo wamkela italente yanye, yokusondela, wathi: 'Nkosi, Ndiyazi ukuba ungumntu olukhuni. Wena uvuna apho ubungahlwayelanga khona, ndibuthe apho ndingelelanga khona,.
25:25 Kwaye, ukwesaba, Ndaya ndayiselela italente yakho ngomhlaba. Khangela, unayo into okwakho. '
25:26 Kodwa wathi kuye inkosi yakhe, ukuphendula: Mkhonzindini embi namavila! Ubusazi nje ukuba ndivuna apho ndingahlwayelanga khona, ndibuthe apho ndingelelanga khona,.
25:27 ngoko ke, ukuyifaka ebhankini imali yam kubananisi, ke ngoku, e ekufikeni kwam, ubuncinane Bendiya ndamkele oko kukokwam nenzala.
25:28 Kwaye, thatha italente leyo, niyinike lowo uneetalente ezilishumi.
25:29 Kuba wonke umntu onako, uya kunikwa, aze abe maninzi. Kodwa ongenako, kwanoko kubonakala ukuba, uya kuhluthwa kwanoko anako.
25:30 Sayiphosa ukuba umkhonzi ongancedi lutho, mkhupheleni ebumnyameni obungaphandle, khona apho kuya kubakho ukulila nokutshixiza kwamazinyo. '
25:31 But when the Son of man will have arrived in his majesty, and all the Angels with him, then he will sit upon the seat of his majesty.
25:32 And all the nations shall be gathered together before him. And he shall separate them from one another, just as a shepherd separates the sheep from the goats.
25:33 And he shall station the sheep, kanjalo, on his right, but the goats on his left.
25:34 Then the King shall say to those who will be on his right: 'Yiza, you blessed of my Father. Possess the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
25:35 For I was hungry, and you gave me to eat; I was thirsty, and you gave me to drink; I was a stranger, and you took me in;
25:36 naked, and you covered me; sick, and you visited me; I was in prison, and you came to me.’
25:37 Then the just will answer him, bathi: 'Nkosi, when have we see you hungry, and fed you; thirsty, and given you drink?
25:38 And when have we seen you a stranger, and taken you in? Or naked, and covered you?
25:39 Or when did we see you sick, or in prison, and visit to you?'
25:40 Kwaye ephendula, the King shall say to them, 'Inene ndithi kuni, whenever you did this for one of these, the least of my brothers, you did it for me.’
25:41 Then he shall also say, to those who will be on his left: ‘Depart from me, you accursed ones, into the eternal fire, which was prepared for the devil and his angels.
25:42 For I was hungry, and you did not give me to eat; I was thirsty, and you did not give me to drink;
25:43 I was a stranger and you did not take me in; naked, and you did not cover me; sick and in prison, and you did not visit me.’
25:44 Then they will also answer him, bathi: 'Nkosi, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?'
25:45 Then he shall respond to them by saying: 'Inene ndithi kuni, whenever you did not do it to one of these least, neither did you do it to me.’
25:46 And these shall go into eternal punishment, but the just shall go into eternal life.”