ch 6 Matthew

Matthew 6

6:1 "Qwalasela, hleze wenze ubulungisa bakho phambi kwabantu, ukuze ibonwe ngabo; kungenjalo aniyi kuba namvuzo kuYihlo, osezulwini.
6:2 ngoko ke, xa nilize, musa ukhethe ungahlokomisi xilongo phambi kwakho, njengoko benza ngako abahanahanisi ezindlwini zesikhungu, nasemizini, ukuze kunikwe imbeko ngabantu. Inene, ndithi kuni, baye bafumana umvuzo wabo.
6:3 Kodwa xa wena nilize, musa isandla sakho sasekhohlo ukwazi isandla sakho sokunene,
6:4 ukuze kuphiwa lenu emfihlekweni, yaye uYihlo, obona emfihlekweni, uya kukubuyekeza.
6:5 Xa uthandazayo, kufuneka ungabi njengabahanahanisi, banithandayo bemi kwizindlu zesikhungu kwi nakwiimbombo ezitalatweni ukuba athandaze, ukuze babonwe ngabantu. Inene, ndithi kuni, baye bafumana umvuzo wabo.
6:6 kodwa wena, xa uthandaza, ngena egumbini lakho, uthi, uluvalile ucango, uthandaze kuYihlo osemfihlekweni, yaye uYihlo, obona emfihlekweni, uya kukubuyekeza.
6:7 Nalapho ethandaza, musa ukukhetha amagama amaninzi, njengoko amaqaba. Kuba becinga ukuba ngaphezu kwabo amazwi ukuba kulalelwe.
6:8 ngoko ke, musa ukhethe ukubaxelisa. Kuba uYihlo uyazazi iintswelo zenu ibe, nangaphambi kokuba simcele.
6:9 ngoko ke, wena uya bathandaze ngale ndlela: uBawo wethu, osezulwini: Ngamana igama lakho zigcinwe ngcwele.
6:10 Ngamana mabufike ubukumkani bakho. Ngamana yakho iza kwenziwa, njengasezulwini, ngokunjalo emhlabeni.
6:11 Siphe isonka wobomi bethu namhla.
6:12 Usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi.
6:13 Yaye esilingweni. Kodwa asikhulule kokubi. Amen.
6:14 Kuba xa uya nibaxolele abantu izono zabo, uYihlo osemazulwini wonixolela nani iziphoso zenu.
6:15 Ke ukuba anithanga ningabaxoleli abantu, noYihlo ke akayi kunixolela kwakho izono zakho.
6:16 Xa sukuba ke nizila, musa ukukhetha ukuba ndidakumbe, njengabahanahanisi. Ngokuba baguqule ubuso babo, ukuze ukuba bazilile ibe kubonakala kubantu. Inene, ndithi kuni, ukuba umvuzo wabo.
6:17 Kodwa wena, wena nxa uzila, yithambise intloko yakho, ubuhlambe ubuso bakho,
6:18 ukuze akuyi kuba kucacile kubantu uzilile, kodwa kuYihlo, osemfihlekweni. Yaye uYihlo, obona emfihlekweni, uya kukubuyekeza.
6:19 Musa ukukhetha ukugcina ubuncwane emhlabeni: apho namhlwa kunye inundu kudla, kwaye apho amasela ebe.
6:20 kunokuba, ziqwebeleni ubuncwane ezulwini: apho namhlwa kungonakalisi nanundu zingadliyo, kwaye apho amasela angagqobhoziyo ebe.
6:21 Kuba apho bukhona ubutyebi benu, kukho nto entliziyweni yakho.
6:22 Isibane somzimba wakho Iliso lakho. Ukuba iliso lakho okwakhayo, umzimba wakho uphela uya kuzaliswa ukukhanya.
6:23 Kodwa ukuba iliso lakho lonakele, umzimba wakho uphela uza mnyama. Ukuba ngoko ukukhanya okukuwe kububumnyama, iza kuba njani mkhulu ubumnyama!
6:24 Akukho mntu unako ukukhonza nkosi mbini. Kuba yena uya kuba amthiye lowo, kwaye athande enye, okanye uya ukunyamezela kunye nalowo, ayidele leya. Aninako ukukhonza uThixo nobutyebi.
6:25 Ngoko ke ndithi kuwe, Musani ukubuxhalela ubomi benu, ngokuthi ningadla ntoni na, ntoni na; kwanomzimba wenu, mayela noko niya kukunxiba. Ubomi abungaphezulu na kokutyiwayo, kwaye nomzimba awungaphezulu na kwinto yokwambatha?
6:26 Cinga iintaka zezulu, indlela akahlwayeli, akavuni, azibutheli koovimba, kodwa uYihlo osemazulwini uyazondla. Ingaba ixabiso elikhulu ezingezizo kakhulu kunabo?
6:27 Nguwuphi na ke kuni, ngokucabanga, uyakwazi ongeze ebukhulwini bakhe ikubhite enye ebukhulwini bakhe?
6:28 Ke ezingubeni, yini na ukuba nizixhalele? Gqalani iinyibiba zasendle, indlela ikhula; ukuba akukho msebenzi aziluki.
6:29 Kodwa ke mna ndithi kuni, noSolomon, kulo lonke uzuko lwakhe, wayengavathiswanga nanjenganye kuzo ezi.
6:30 Ngoko ke, ukuba uThixo wenjenje ukuyambesa ingca yasendle, obuthi bubekho namhlanje, ize iphoswe eziko, ngomso, wobeka phi na ke uya kubanyamekela kuwe, O encinane ukholo?
6:31 ngoko ke, musa ukukhetha ukuba bangakhathazeki, bathi: 'Sodla ntoni, kwaye Siya kusela ntoni, kwaye yothiwani na sambethe?'
6:32 Kuba zingxanyelwe ziintlanga zonke ezi zinto. Kodwa uYihlo uyazi ukuba niziswele ezo zinto zonke.
6:33 ngoko ke, Funani ke tanci ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zaye zonke ezo zinto ziya kongezelelwa kuni ngokunjalo.
6:34 ngoko ke, musani ukuxhalela ingomso; kuba imini elizayo liya kuxhalela okwalo. Okulingene imini yobubi balo. "