2nd Book of uSamuweli

2 uSamuweli 1

1:1 Ke kaloku kwathi,, emva kokufa kukaSawule, uDavide wabuyayo ekumbulaleni Amaleki, waza wahlala iintsuku ezimbini eTsikelage.
1:2 ke, ngomhla wesithathu, kwakho indoda abayibona, ababevela emkhosini kaSawule, izambatho zayo zikrazukile yaye uthuli entloko. Ke kaloku waya kuDavide, Wawa ngobuso bakhe, yena abemoyika.
1:3 Wathi ke uDavide kuyo, "Uvela phi evela?"Uthe ke yena kuye, "Mna babalekile enkampini kaSirayeli."
1:4 Wathi ke uDavide kuyo: "Yintoni na ilizwi elo yenzekileyo? Phendla it kum. "Wathi yena: "Abantu basabile edabini, kananjalo kuwe into eninzi yabantu bawile bafa. Ngaphezu, USawule, noYonatan unyana wakhe zigqithile. "
1:5 Wathi uDavide kwindodana leyo ingxelo kuye, "Wazi njani ukuba unyana wakhe uYonatan noSawule kwaye bafa?"
1:6 Kunye nolutsha, ngubani ingxelo ngayo kuye, wathi: "Ndafika gaxa ezintabeni zeGilibhowa. Wathi uSawule wayelele ngentshuntshe yakhe. Ngoko ke iinqwelo zokulwa nabamahashe wasondela kuye.
1:7 Nangokuphambukisa ngasemva kwakhe undibonayo, wambiza kum. Ndathi wasabela, "Ndilapha,"
1:8 wathi kum, "Ungubani?"Ndathi kuye, "NdingumAmaleki."
1:9 Wathi yena kum: "Yima phezu kwam, imbulale. Kuba andikafi ndibanjwe ngam, yaye ubomi bam yonke ukho kum. "
1:10 Kwaye emi phezu kwakhe, I wambulala. Kuba bendisazi ukuba akazange akwazi ukuphila emva kokuwa. Ndathabatha isithsaba esibe sisentlokweni yakhe,, nesacholo yengalo yakhe, kwaye ndizise zona apha kuwe, nkosi yam. "
1:11 ke uDavide, ukuthatha wabamba izambatho zakhe, wazikrazula, kwanamadoda akhe, nawo onke amadoda awayekunye naye.
1:12 Bammbambazelela, walila, bakuzila ukudla kwada kwahlwa, ngoSawule nangoYonatan unyana wakhe,, nangenxa yabantu bakaYehova nangenxa yendlu kaSirayeli, ngenxa yokuba babewile ngekrele.
1:13 Wathi uDavide kwindodana lowo ingxelo ngayo kuye, "Uvelaphi?"Yena waphendula, "Mna, unyana wendoda ngubani na ukufika entsha kuma-Amaleki."
1:14 Wathi ke uDavide kuyo, "Kutheni na wena ungoyiki ukusa isandla sakho, ukuze ube uya ukubulala uKristu weNkosi?"
1:15 Kwaye ucele omnye wabakhonzi bakhe, uDavide wathi, "Sondelani uze ubahlasele ngokukhawuleza kuye" Waza ke wambetha, wafa.
1:16 Wathi ke uDavide kuyo: "Igazi lakho eliphezu kwentloko yakho. Ngokuba umlomo wakho uthethe nxamnye nawe, bathi: 'Mna ndimbulele uKristu weNkosi.' "
1:17 UDavide wenza isijwili ngonyana a simbonono ngoSawule nangoYonatan unyana wakhe,, ngele ndlela.
1:18 (Wayalela ukuba bafundise oonyana bakaYuda ingoma leyo yesaphetha, kanye njengoko kubhaliwe encwadini nje.) Wathi yena: "Cinga, O Israel, egameni labo bafileyo, ababuleweyo phezu zakho:
1:19 Le neyimbalasane kaSirayeli abaye babulawa phezu kweentaba yakho. Lo anobukroti bawa njani?
1:20 Musa ukukhetha ukuba imemezele eGati, kwaye musa akabhengezi ekwahlukaneni kweendlela, zaseAshkelon. kungenjalo, iintombi zamaFilisti zisenokuba nemihlali; ngenye indlela, iintombi abangalukanga zisenokugcoba.
1:21 O zintaba zaseGilibhowa, ke akuyi kubakho mbethe, namvula uwe phezu kwenu, kwaye ukuba ezi ngokwemihlaba Iingqalo zeentlahlela. Kuba kuloo ndawo, iingweletshetshe kwegorha yakhe yawiswa kude, Ingweletshetshe kaSawule, ngathi waye engathanjiswanga ngeoli.
1:22 Ukususela igazi labahlatyiweyo, emanqatheni yegorha, utolo uYonatan akazange umva, Ikrele likaSawule belingabuyi lilambatha.
1:23 USawule noYonatan, bafanelwe ukuthandwa, kwaye ngokunyalasa ebomini babo: nkqu nokufa abahlukananga. Babenamendu ngaphezu kwamaxhalanga, unamandla ngaphezu kweengonyama.
1:24 O, iintombi zakwaSirayeli, mlileleni uSawule, iingubo ngobuyokoyoko obubomvu, banyusa izivatho zegolide ngenxa ukuzilungisa yakho.
1:25 Njani le anobukroti bawa edabini? Njani ukuba uYonatan ziye ababuleweyo emimangweni?
1:26 I lila phezu kwenu, mzalwana wam Yonatan: emihle kakhulu, kwaye ufanele ukuba ukuthandwa ngaphezu uthando amabhinqa. Njengoko umama uthanda unyana wakhe ekuphela, ngokunjalo zange I love you.
1:27 Lo robust bawile njani, nezixhobo zokulwa?"

2 uSamuweli 2

2:1 Kwaye, emveni kwezi zinto, UDavide wabuza kuNdikhoyo, bathi, "Ndiya kunyuka ukuya kwesinye sezixeko zakwaYuda?"Waza wathi kuye iNkosi, "Yenyuka." Waza uDavide wahlabela mgama wathi, "Ukuze apho Ndiyenyuka, ndiya kuya?"Waza ke waphendula wathi kuye, "EHebron."
2:2 ngoko ke, UDavide waya kunye nabafazi bakhe bobabini, Abhigali, waseYizereli, kunye noAbhigeli, umfazi kaNabhali waseKarmele.
2:3 Ke amadoda awayekunye naye, UDavide nithundezwe elowo nendlu yakhe. Bahlala kwiidolophu waseHebron.
2:4 Yaya ke amadoda akwaYuda, amthambisa uDavide khona, ukuze wayeza ngukumkani phezu kwendlu kaYuda. Kwaye ingxelo uDavide kumadoda aseYabheshe yaseGiliyadi wamngcwaba uSawule.
2:5 ngoko ke, UDavide wathumela ke abathunywa kumadoda aseYabheshe yaseGiliyadi, Wathi ke yena kubo: "Ninoyolo nina eNkosini, ngubani na lokhu inceba inkosi yenu uSawule, ukuze ube uya umngcwabe.
2:6 Kwaye ngoku, ngokuqinisekile, iNkosi iya kumbuyekeza kuwe inceba nenyaniso. Kodwa nam ndiya kwenza ubabalo, ngenxa ndikufinyezile oko gama.
2:7 Izandla zakho kuqiniswe, kwaye nibe ngoonyana amandla. Kuba nangona inkosi yenu uSawule ufile, nangoku endithambisele indlu yakwaYuda njengokumkani phezu kwabo. "
2:8 ke uAbhinere, unyana kaNere, inkokeli yomkhosi kaSawule, ebethabathe uIshbhoshete,, unyana kaSawule, yaye Wamsa emhlabeni, eminqubeni.
2:9 Kwaye wammisa ukuba abe ngukumkani phezu eGiliyadi, naphezu amaGeshuri, naphezu eYizereli, nakwaEfrayim, nakwaBhenjamin, kwaye naphezu kwazo zonke zakwaSirayeli.
2:10 baya kuIshbhoshete, unyana kaSawule, ebeminyaka imashumi mane ezelwe Kuthe ke akuqala ukuba wongamele uSirayeli. Ke yena walawula iminyaka emibini. Kuba kuphela indlu yakwaYuda uDavide walandela.
2:11 Inani leentsuku, ngexesha apho uDavide wayehlala esalawula eHebron phezu kwendlu kaYuda, eneminyaka esixhenxe neenyanga ezintandathu.
2:12 ke uAbhinere, unyana kaNere, Amakhwenkwe bakaIshbhoshete, unyana kaSawule, waphuma ngaphandle kweminquba eGibheyon.
2:13 ngoko ke, uYowabhi, unyana kaTseruya, Amakhwenkwe kaDavide, waphuma baqubisana nabo echibini laseGibheyon. Bathe ke bakuba wabiza kunye, Ahlala phantsi, elinye nelinye: le kwelinye icala lechibi, kunye nabo kwelinye icala.
2:14 Wathi uAbhinere kuYowabhi, "Bayekeni ulutsha kuvuka adlale phambi kwethu." Waphendula uYowabhi, "Mabavuke phezulu."
2:15 ngoko ke, Besuka ke, bawela, elinambini inani lakwaBhenjamin, kwicala kaIshbhoshete, unyana kaSawule, neshumi ulutsha kaDavide.
2:16 Yaye ngamnye kubo, sibambe peer wakhe ngentloko, ilungise ikrele ecaleni kweentshaba zakhe, zawa phantsi ndawonye. Wathi ke igama laloo ndawo kuthiwa: Entsimini Valiant eGibheyon.
2:17 Kwaye kukho imfazwe ongqwabalala kakhulu Wavuka ngaloo mini. ke uAbhinere, kunye namadoda akwaSirayeli, ebulewe wabaleka ulutsha kaDavide.
2:18 Ke kaloku oonyana abathathu bakaZeruya kuloo ndawo: uYowabhi, noAbhishayi, uAsaheli. UAsaheli waye imbaleki ngokukhawuleza kakhulu, njengomnye ixhama ukuba uhlala ehlathini.
2:19 Ke uAsaheli bamsukela uAbhinere, yaye akazange aphambukele ngasekunene, nangasekhohlo, kumphelisa ekufuneni Abhinere.
2:20 Kwaye, UAbhinere wakhangela emva kwakhe, wathi yena, "Wena uAsaheli?"Yena waphendula, "Ndingu."
2:21 Wathi uAbhinere kuye, "Hamba uye ekunene, okanye ukuya ngasekhohlo, ziphinde enye intsha, kwaye uthathe amaxhoba alo ngokwakho. "Kodwa uAsaheli akazange avume ukuba ndibanqumamise ekusukeleni ngokusondeleyo.
2:22 kwaye kwakhona, Wathi uAbhinere Asayeli: "Susa, kwaye musa ukhetha makandilandele. kungenjalo, Ndiya kuya kunyanzeleka ukugwaza kuwe emhlabeni, ndaye ndingayi kuba nako andinakubuphakamisela kuwe ubuso bam phambi umninawa wakho, UYowabhi. "
2:23 Kodwa ndicekisa asilandele kuye, waza akavuma ukuba baphambukele. ngoko ke, kokucima, UAbhinere wambetha umkhonto wakhe nasemiphakathweni, yaye bamhlabayo nge, waza wafela kuloo ndawo enye. Kwaye bonke abo babeza abadlula ndawo, apho uAsaheli awele wafa, ukuba beme.
2:24 Ke kaloku ngoxa uYowabhi noAbhishayi babeziphethe uAbhinere njengoko esaba, litshonayo ilanga. Kwaye baya kufikelela Hill Umsele, ekhangelene intlambo kwi indlela entlango yeGibheyon.
2:25 Yaye oonyana bakaBhenjamin bahlanganisana kuAbhinere. Ke onamathele zedabi enye, bema ke intloko yazo kwinduli.
2:26 Ke uAbhinere wamemeza kuYowabhi, wathi yena: "Ngaba emsindweni ikrele lakho kubo sokutshabalalisa? Ingaba ningazi ukuba sibi ukwenza lithemba? aniyi kukuxela ixesha elingakanani abantu ndibanqumamise ekusukeleni abazalwana babo?"
2:27 Wathi uYowabhi: "Njengokuba ke ubomi iNkosi, ukuba awalithethayo ekuseni, abantu baye bayishiya ekusukeleni abazalwana babo. "
2:28 ngoko ke, UYowabhi wavuthela isigodlo, yaye lonke umkhosi wema ngxi, kwaye abazange balandele emva kokuba amaSirayeli na, kwaye abazange benze ingxabano.
2:29 Ke uAbhinere nabantu bakhe bahamba, bonke ubusuku, ehamba ethafeni. Baza bawela iYordan, yaye akuba ayehla kuyo yonke kweBhete-horon, Bakuba befikile eminqubeni.
2:30 kodwa uYowabhi, ebuya emva kokuba ekhululwe uAbhinere, ndawonye bonke abantu. Ke entsha kaDavide, babengekho kwasilela, aphambuke Asayeli.
2:31 Ke bakaBhenjamin kunye namadoda abenaye Abhinere, abakhonzi uDavide uyixabele amakhulu amathathu anamashumi amathandathu, naye wafa.
2:32 Bamthabatha uAsaheli, baza bamngcwabela engcwabeni kayise eBhetelehem. ke uYowabhi, kunye namadoda abenaye, ahamba ubusuku, futhi afika eHebron kwi kanye kwasa.

2 uSamuweli 3

3:1 Emva koko kumzabalazo omde kwenzeka phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide, noDavide ngophakathi nokukhula buqina, Ke indlu kaSawule ukuhla ngemihla.
3:2 Oonyana wazalelwa uDavide eHebron. NguAbhedon unyana wakhe wamazibulo waba uAmnon, ukusuka Ahinowam waseYizereli.
3:3 Kwaye emva kwakhe, kwakukho UKileyabhi, evela Abigail, umfazi kaNabhali waseKarmele. Ke wesithathu uAbhisalom, unyana kaMahaka, intombi ka kuTalemayi, ukumkani waseGeshure.
3:4 Emva koko ke elesine uAdoniya, unyana kaHagiti. Yaye owesihlanu yayinguShefatiya, unyana ka Abital.
3:5 kwakhona, owesithandathu uItram, evela nguEgla, umfazi kaDavide. Ezi bazalwa kuDavide eHebron.
3:6 ke, xa kukho imfazwe phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide, uAbhinere, unyana kaNere, wayelawula phezu kwendlu kaSawule.
3:7 Ke uSawule ebeneshweshwe eligama linguRitspa, intombi ka-Aya. Wathi ke uIshbhoshete kuAbhinere,
3:8 "Kutheni na ukuba angene ukuya ishweshwe kabawo?"Kodwa yena, ukuba nomsindo kunene ngamazwi kaIshbhoshete, wathi: "Ngaba yintloko yenja nxamnye noYuda namhla? Ndiye inceba indlu kaSawule, uyihlo, nakubazalwana kunye nabahlobo bakhe. Yaye andikhange ndakuhlangula esandleni sikaDavide. Kwaye okwangoku namhlanje kuwe wandifuna, ukuze nibabalwe ukundohlwaya phezu umfazi?
3:9 Wanga uThixo enze ezi zinto kuAbhinere, yaye wanga angongeza ezinye ezi zinto, ukuba, ngendlela efanayo ukuba uYehova wafunga kuDavide, Andikwenzi oko kuye:
3:10 ukuba ubukumkani ukudluliselwa endlwini kaSawule, nokuba itrone kaDavide ayesenyuselwa kwaSirayeli nakwaYuda, ukususela kwaDan kuse eBher-shebha. "
3:11 Kwaye akazange akwazi ukuphendula nantoni na kuye, ngenxa yokuba babesoyika yena.
3:12 ngoko ke, UAbhinere wathumela abathunywa kuDavide yena, bathi, "Lelikabani na ilizwe?"Yaye ukuze bona bathi, "Yenza ubuhlobo kunye nam, isandla sam siya kuba nawe, yaye ndiza kuya kukhokelela umva onke amaSirayeli kuni. "
3:13 Wathi yena: "Kungcono. Ndiya kwenza ubuhlobo kunye nawe. Kodwa inye into Ndicele kuwe, bathi: Aniyi kububona ubuso bam phambi kokuba uMikali, intombi kaSawule. Kwaye ngale ndlela, uya kuza, ubone nam. "
3:14 Emva koko uDavide wathumela abathunywa, baya kuIshbhoshete, unyana kaSawule, bathi, "Buyisela umkam uMikali, lowo endamgana ngokwam ngekhulu leenyama zokwaluswa zamaFilisti. "
3:15 ngoko ke, Wathumela uIshbhoshete, wamthabatha kwindoda yakhe, kuPaltiyeli, unyana kaLayishe.
3:16 Kunye nomyeni wakhe emva kwakhe, lokulila, kufikelela eBhahurim. Wathi uAbhinere kuye, "Hambani niye abuye." Wabuya.
3:17 Ngokufanayo, UAbhinere wathumela ilizwi kumadoda amakhulu akwaSirayeli, bathi: "Izolo Nangona usuku phambi, obukade nifuna uDavide, ukuze ngukumkani phezu kwenu.
3:18 ngoko ke, kwenziwe ngoku. Kaloku * uNdikhoyo uthethe kuDavide, bathi: 'Awayithumelayo ngesandla sikaDavide, umkhonzi wam, Ndiya kubasindisa abantu bam amaSirayeli esandleni samaFilisti kwaye zonke iintshaba zabo. ' "
3:19 Ke uAbhinere wathetha uBhenjamin. Kwaye wemka, ukuze uthethe kuDavide eHebron konke oko kuya kuba mnandi kuSirayeli yonke yakwaBhenjamin.
3:20 Waza ke waya kuDavide eHebron namadoda amabini. UDavide wenza isidlo uAbhinere, kunye namadoda akhe owayefike naye.
3:21 Wathi uAbhinere kuDavide, "Ndiya kusukela phezulu, ukuze zihlanganisane zonke zakwaSirayeli kuwe, enkosini yam ukumkani, ukuze ndibe ukungena isivumelwano nawe, kwaye ukuze ube ngukumkani entweni yonke, kanye njengoko umphefumlo wakho. "Emva koko, xa uDavide wabakhokelela uAbhinere, yaye yena wahamba exolile,
3:22 kwangoko bafika abakhonzi bakaDavide kunye uYowabhi, emva kokuba abaphangi ababuleweyo, kunye nezigcaliselo mkhulu ngokugqithisileyo. Ke uAbhinere ebengasekhona kuDavide eHebron. Kuba ngelo xesha ke wamndulula ukuba, waza wayebeke ngoxolo.
3:23 ke uYowabhi, kwaye yonke impi leyo naye, wafika emva. Kwaye, kwaxelwa kuYowabhi, echaza ukuba uAbhinere, unyana kaNere, waya kukumkani, yaye asindululayo kuye, waza wahamba exolile.
3:24 UYowabhi wangena kukumkani, wathi yena: "Ingaba wenze ntoni? Khangela, Ke uAbhinere weza kuwe. Kwakutheni ukuze uyichitha kuye, kangangokuba uye wemka?
3:25 Ngaba anazi, nge uAbhinere, unyana kaNere, ukuba weza kuwe kule, ukuze unilukuhlayo, kwaye ukuze nazi wakho kunye nengxelo yakho, yaye ukuze bazi bonke ukuba wenze?"
3:26 Kwaye, uYowabhi, uphuma kuDavide, wathuma izithunywa emva uAbhinere, waza wamsa umva equla kwezisa eBhahurim, ngaphandle uDavide engazi.
3:27 Ke kaloku uAbhinere wabuyela eHebron, UYowabhi wambamba yena yedwa ukuya phakathi kwesango, ukuze athethe naye, kodwa ngenkohliso. kwaye kukho, wagwaza kuye nasemiphakathweni, wafa, uphindezela ngenxa yegazi lika-Asaheli, umninawa wakhe.
3:28 Wagqiba ke uDavide weva ukuba, ngoku oko kwenzekileyo lo mbandela, uthe: "Mna nobukumkani bam zicocekile phambi kweNkosi, naphakade, of ngamagazi ka-Abhinere, unyana kaNere.
3:29 Yaye ngamana uwe phezu kwentloko kaYowabhi, naphezu kwayo yonke indlu kayise. Kwaye akukho nanye engayi kuba, endlwini kaYowabhi, umntu onesifo eyayinethombo yembewu, okanye umntu oneqhenqa, okanye umntu lowo njengempahla, okanye umntu owa ngekrele, okanye ngubani na oswele isonka. "
3:30 Kwaye, UYowabhi umntakwabo uAbhishayi bambulala ke uAbhinere, ngenxa enokuba ebembulele uAsaheli umninawa wabo eGibheyon, empini.
3:31 Wandula ke uDavide wathi kuYowabhi, nakubo bonke abantu ababekunye naye, "Krazulani iingubo zenu, nibhinqe ezirhwexayo, nilile phambi abeze emngcwabeni ka-Abhinere. "Ngaphezu koko, Ukumkani uDavide ngokwakhe kulandela ibhokisi.
3:32 Bathe bakuba wangcwatywa-Abhinere eHebron, ukumkani uDavide waphakamisa izwi lakhe, waza walila phezu ukungcwaba komthwalo Abhinere. Bonke abantu balila.
3:33 Ukumkani, ukukhala yalila uAbhinere, wathi: "Nakanye uye uAbhinere wafa indlela ngamagwala zifa.
3:34 Izandla zakho alibotshiwe, iinyawo zenu musani bacinezelekile phantsi ngamakhamandela. Kodwa kanye njengokuba ngokufuthi amadoda kuwa phambi koonyana bobutshinga, ngoko uwe. "Kwaye xa ukuphindaphinda le, bonke abantu walila phezu kwakhe.
3:35 Ke kaloku inkitha iphela kufika ukuthatha ukutya noDavide, ngoxa kwelanga, uDavide wafunga, bathi, "Wanga uThixo ezi zinto kum, yaye wanga angongeza ezinye ezi zinto, ukuba ndithe ndangcamla isonka okanye nantoni na lingekatshoni ilanga. "
3:36 Yaye bonke abantu beva, nayo yonk 'into ukumkani awabenzayo emehlweni abantu bonke ukuba kwakholeka kubo.
3:37 Kwaye wonke umntu efanayo, yaye wonke uSirayeli, waqonda ngaloo mini, ukuba ukubulawa kuka-Abhinere,, unyana kaNere, sele yenziwe yi ukumkani.
3:38 Wathi ukumkani kubakhonzi bakhe: "Ngaba nawe ningazi ukuba inkokeli ebengumntu omkhulu kunene iwile namhlanje kwaSirayeli?
3:39 Kodwa nangoku ithenda, kodwa yinkosi. Kwaye la madoda, oonyana bakaTseruya, ngqwabalala gqitha kum. Ngamana iNkosi kumbuyekeza owenza okubi ngokuvumelana nolunya wakhe. "

2 uSamuweli 4

4:1 ke uIshbhoshete, unyana kaSawule, ukuba uAbhinere bewile eHebron. Izandla zakhe buthathaka, yaye wonke uSirayeli yiloo.
4:2 Ke kaloku unyana kaSawule ubenamadoda amabini, Iinkokeli phakathi abaphangi. Igama lenye lalinguBhahana, yaye igama lomnye lalinguRekabhi, bengoonyana bakaRimon, waseBheroti ovela koonyana bakaBhenjamin. Kuba okunene, neBheroti, kakhulu, kwabalelwa kunye noBhenjamin.
4:3 Kwaye ke abaseBheroti wayebalekele kwi eGitayim. Kwaye bona abasemzini khona, kude kube lelo xesha.
4:4 kaloku uYonatan, unyana kaSawule, wazala unyana ngeenyawo abakhubazekileyo. Kuba xa wayeneminyaka emihlanu ubudala xa ingxelo malunga kaSawule noYonatan bevela eYizereli. Kwaye, nomondli wakhe, emnyuse, wabaleka. Yaye ngoxa bezama, ukuze yena wabalekela, Wawa ke wenziwa neziqhwala. Kwaye wabizwa uMefibhoshete.
4:5 Kwaye, oonyana bakaRimon waseBheroti, URekabhi kaBhahana, wafika wangena endlwini kaIshbhoshete, ekufudumaleni kwemini. Ke yena elele emandlalweni wakhe emini. Kwaye ke semnyango wendlu, ngubani ukuhlanza ingqolowa, walala ubuthongo.
4:6 Wandula ke wangena endlwini ngokufihlakeleyo, ngokuthatha izikhwebu. Ke uRekabhi umzalwana wakhe kaBhahana xhokro kuye nasemiphakathweni, kwaye babaleka kude.
4:7 Kuba xa ebengene endlwini, yena elele esingqengqelweni sakhe egumbini evaliweyo. Kwaye sambulala, bayibulala. Wakuthatha intloko yakhe, zemka ngendlela kwentlango, behamba ubusuku.
4:8 Bayisa intloko kaIshbhoshete kuDavide eHebron. Bathi ke kukumkani: "Khangela, intloko kaIshbhoshete, unyana kaSawule, utshaba lwakho, ngubani abezonda ubomi bakho. Kwaye, uYehova uyiphindezelele inkosi yam ukumkani, lo mhla, kuSawule ukusuka nenzala yakhe. "
4:9 kodwa uDavide, nokusabela uRekabhi nomntakwabo kaBhahana, oonyana bakaRimon waseBheroti, wathi kubo: "Njengoko ubomi iNkosi esandisindisa umphefumlo wam ekubandezelekeni konke,
4:10 lowo ingxelo kum, wathi, 'USawule ufile,'Ngubani ecinga ukuba wavakalisa iindaba ezilungileyo, I abophe. Ndaza wambulala eTsikelage abemelwe zinikwe umvuzo iindaba.
4:11 Kobeka phi na ke ngoku, xa abantu abangahloneli Thixo ndibadubadube umntu omsulwa endlwini yakhe, esililini sakhe, andiyi kulibiza igazi layo esandleni sakho, ndinitshayele emhlabeni?"
4:12 Kwaye, UDavide wabawisela umthetho abakhonzi bakhe, zababeka ukufa. Kwaye Unqumla izandla zabo neenyawo, ke umise nabo echibini eHebron. Ke intloko kaIshbhoshete ayithabatha, ayingcwaba engcwabeni lika-Abhinere eHebron.

2 uSamuweli 5

5:1 Kwaye zonke izizwe zakwaSirayeli, waya kuDavide eHebron, bathi: "Khangela, thina ndilithambo lenu nenyama yenu.
5:2 Ngaphezu, izolo ngosuku phambi, xa uSawule ebesengukumkani, nguwe owawukhupha phambili umva amaSirayeli. UNdikhoyo wathi kuwe, 'Wena uya kwalusa abantu bam amaSirayeli, wena uya kuba yinganga yamaSirayeli. ' "
5:3 kwakhona, amadoda akwaSirayeli kukumkani eHebron, ukumkani uDavide wawaxabela isivumelwano kunye nawo eHebron phambi kweNkosi. Amthambisa uDavide njengokumkani phezu koSirayeli.
5:4 UDavide unyana ka iminyaka engamashumi amathathu, Kuthe ke akuqala ukuba ngukumkani, waza ke walawula iminyaka engamashumi amane.
5:5 eHebron, waba ngukumkani phezu koYuda kangangeminyaka esixhenxe neenyanga ezintandathu. Ke eYerusalem, walawula iminyaka engamashumi amathathu anesithathu phezu onke amaSirayeli namaYuda.
5:6 Ukumkani, nawo onke amadoda awayekunye naye, waya eYerusalem, ukuya namaJebhusi, abemi belizwe. Kwaye Wathi uDavide kuyo ngabo, "Uze ukungena apha, ngaphandle uya kusisusa iimfama neziqhwala, abathi, 'UDavide akayi kukha angene apha.' "
5:7 Ke uDavide babamba imboniselo yeZiyon; efanayo ngumzi kaDavide.
5:8 Kuba uDavide olucetywayo, ngaloo mini, nomvuzo kulowo abaxabela amaYebhusi kwaye lowo wayefike kuyo emijelweni ze kwezindlu, kwaye lowo Bayisusile iimfama neziqhwala babewathiyile umphefumlo kaDavide. ngoko ke, kubhaliwe kwathiwa eli qhalo, "Iimfama neziqhwala akuyi kungena etempileni."
5:9 UDavide wahlala emboniselweni, waza wayibiza ngokuba: kwisiXeko sikaDavide. Wakha ke ngeenxa zonke, eMilo ngaphakathi.
5:10 Waza wadlulela, ngophakathi nokwandisa, kwaye iNkosi, uThixo wemikhosi, waba naye.
5:11 kwakhona, uHiram, ukumkani waseTire, wathuma izithunywa kuDavide, nangomsedare, kunye nabakhi beenkuni nabakhi bamatye, ukuze siyijikeleze ngeendonga neenqaba. Kwaye ke ndikwakhele indlu kaDavide.
5:12 Ke uDavide waqonda ukuba uNdikhoyo umzinzisile wangukumkani kwaSirayeli, nokuba uNdikhoyo ulawulo lwakhe uluphakamisile ngenxa yabantu bakhe amaSirayeli.
5:13 Emva koko uDavide waphinda wathatha abanye abafazi eYerusalem, emva kokuba efikile evela eHebron. Kunye nabanye oonyana neentombi uDavide wazalelwa.
5:14 Ngawo ke la amagama abo awabazalelwayo eYerusalem: kaShamuwa, kunye noSolomon, noNatan, noSolomoni,
5:15 kunye neeBhari, no Elishua, uNifege,
5:16 uYafiya, no uElishama, no igorha, no Elipheleth.
5:17 Ke kaloku eva amaFilisti ukuba bamthambisile uDavide njengokumkani phezu koSirayeli. Bathi bonke enyukela, ukuze kufuna uDavide. Wagqiba ke uDavide weva ukuba, yena wehla waya ligwiba.
5:18 Ke kaloku amaFilisti, ukufika, oluka ngaphandle kwintili yamaRafa.
5:19 Wacebisana uDavide iNkosi, bathi: "Ndiya kunyuka aye kumaFilisti? Yaye uya kuwanikela esandleni sam?"Wathi uDavide kuYehova: "Yenyuka. Kuba mna ngokuqinisekileyo ndiya kumnika amaFilisti esandleni sakho. "
5:20 ngoko ke, UDavide waya kuBhahali-perazim. Wababulala khona. Wathi yena, "UNdikhoyo bubahlulile iintshaba zam phambi kwam, kanye njengamanzi yahlulwe. "Ngenxa yale, igama laloo ndawo kwathiwa yiBhali-perazim.
5:21 Kwaye kuloo ndawo abashiya ngasemva imifanekiso yazo eqingqiweyo, uDavide kunye namadoda akhe Balisusa.
5:22 Yaye amaFilisti baqhubeka kunjalo, ukuze Enyuka alaqhenqetha baziqeshisela kwintili yamaRafa.
5:23 Emva koko ke uDavide wabuza kuNdikhoyo, "Ndiya kunyuka nxamnye namaFilisti, kwaye uya kubahlangula esandleni sam?"Yena waphendula: "Uze anyukele kubo; kunokuba, isangqa emva komhlana wabo. Kwaye uya kufika kubo kwicala malunga nemithi yebhalsam.
5:24 Xa usiva isandi into aphuma kwiincopho zemithi yebhalsam, ngoko oya kuqala ukulwa. Kuba ngelo xesha ke uNdikhoyo uya kuphuma, phambi kobuso bakho, ukuze ukuze awuxabele umkhosi wamaFilisti. "
5:25 Kwaye, UDavide wenza kanye njengoko uYehova wayemyalele kuye. Kwaye wawaxabela amaFilisti, ukususela eGibheyon ude ufike eGezere.

2 uSamuweli 6

6:1 Emva koko uDavide waphinda bahlanganisana ndawonye onke amadoda njengabanyulwa akwaSirayeli, amathathu amawaka.
6:2 Wesuka uDavide, waya, nabantu bonke ababenaye kumadoda akwaYuda, ukuze akhokele Yibuyisele kuwo umzi ityeya kaThixo, apho siyabizwa igama likaYehova wemikhosi, ohleli phezu kweekerubhi ngaphezu kwayo.
6:3 Baza basibeka ityeya kaThixo enqwelweni entsha. Ayithimba endlwini ka-Abhinadabhi, ngubani sasilapho. U-Uza nonoAhiyo, oonyana baka-Abhinadabhi, beyiqhuba inqwelo entsha.
6:4 Bathe ke abeyithimbile beyisusa endlwini ka-Abhinadabhi, ngubani sasilapho, NoAhiyo angaphambi ityeya njengoko umgcini ityeya kaThixo.
6:5 Ke uDavide onke amaSirayeli baqamba phambi koYehova zonke uhlobo isixhobo somculo eyenziwe ngomthi, kanti iihadi, nangeehadi, kunye neengqongqo, neentsimbi, namacangci.
6:6 Kwaye emva kokuba bafika esandeni sikaNakon, Uza isandla sakhe etyeyeni kaThixo, waza wayichukumisa, ngokuba iinkomo zaye ukukhaba, nto leyo eyabangela ukuba enika.
6:7 Kwaye ke Ukujala kukaYehova waba nomsindo nxamnye Uza. Waza wambetha ngenxa nobuphi yakhe. Waza wafela khona, ecaleni letyeya kaThixo.
6:8 Emva koko uDavide buhlungu ngenxa yokuba uYehova ebabulele Uza. Wathi ke igama laloo ndawo kuthiwa: i abagwayimbileyo ka Uza, kuzise kule mini.
6:9 UDavide boyika kunene eNkosini ngaloo mini, bathi, "Njani na ityesi kaNdikhoyo kuziswa kum?"
6:10 Ke yena akazange avume ukuthumela ityeya yeNkosi kuye emzini kaDavide. kunokuba, yalithumela endlwini kaObhedi-edom, waseGati.
6:11 Kwaye ke ityeya kaYehova wahlala endlwini kaObhedi-edom waseGati, iinyanga ezintathu. Ke uNdikhoyo wayithamsanqela uObhedi, nayo yonke indlu yakhe.
6:12 Kwaye ingxelo ukumkani uDavide ukuba uYehova waye emsikelele Obhedi, yonke into yakhe, ngenxa yetyeya kaThixo. ngoko ke, Waya uDavide Bayingenisa ityeya kaThixo, ukusuka endlwini kaObhedi-edom, wayizisa emzini kaDavide evuya. Kwaye kukho noDavide iikwayala ezisixhenxe, kunye namathole zamaxhoba.
6:13 Ke kaloku abo ababethwele ityesi kaNdikhoyo uhambo amanyathelo amathandathu, ke immolated inkomo nenkunzi yegusha.
6:14 Waye uDavide esina ngamandla kunye namandla akhe onke phambi koYehova. Ke uDavide ebhinqe iefodi yelinen emhlophe.
6:15 uDavide, kwaye yonke indlu kaSirayeli, babeqhuba ityeya umnqophiso kaNdikhoyo, kunye ude ugcobe kunye nesandi sesigodlo.
6:16 Kwathi ke ekufikeni kwetyeya kaYehova wangena emzini kaDavide, uMikali, intombi kaSawule, looking phandle ngefestile, wambona ukumkani uDavide exhuma esina phambi koYehova. Eqamba, wamcekisa entliziyweni yakhe.
6:17 Bamrholela ityeya yeNkosi. Kwaye basibeke phantsi endaweni yayo phakathi kwentente, uDavide, abeyitwabululele yona. UDavide wenyusa amadini anyukayo nemibingelelo yoxolo phambi kweNkosi.
6:18 Nomnikelo anyukayo nemibingelelo yoxolo xa kokuba ebewagqibile, nemibingelelo yoxolo, wabasikelela abantu, egameni likaYehova wemikhosi,.
6:19 Kwaye wathi akubulela wababela yonke ingxokolo yamaSirayeli, kangangoko ukuze abantu ukuba abafazi, ukuba ngamnye: nentendana yesonka, kwaye isiqwenga esinye yenkomo egcadiweyo, nomgubo ocoliweyo, nengqolowa okroqiweyo, ioli. Kwaye bonke abantu baya, ngamnye endlwini yakhe.
6:20 wabuya ke uDavide, ukuze kusikelela indlu yakhe. uMikali, intombi kaSawule, iza kumkhawulela uDavide ngaphandle, wathi: "Hayi, ukuzizukisa kokumkani wamaSirayeli namhla, ozihlubileyo phambi kwabakhonzazana babakhonzi bakhe,, nokuba saleke, ngokungathi omnye beqonga baba saleke. "
6:21 Wathi uDavide kuMikali: "Ngaphambi kokuba iNkosi, kusebusweni bukaYehova, owandinyulayo kunokuba uyihlo, kwaye kunokuba nendlu yakhe yonke, yaye nguye lo undiwisele umthetho, ukuba ndibe yinganga yabantu bakaYehova kwaSirayeli,
6:22 Ndiya kudlala ne sidima ngokwam, ngaphezu kunokuba ndenze. Kwaye ndiza kuba encinane emehlweni am. Ke abakhonzazana, obaziyo wena uthetha, Ndiya kubonakala nobuqaqawuli ngokugqithiseleyo. "
6:23 Kwaye, kwakungekho umntwana uMikali, intombi kaSawule, kwada kwayimini yokufa kwakhe.

2 uSamuweli 7

7:1 Ke kaloku kwathi,, xa ukumkani lahlala endlwini yakhe, yaye uYehova emphumzile ngeenxa zonke ezintshabeni zakhe zonke,
7:2 wathi ngomprofeti uNatan, "Anazi na, ukuba ndihleli endlwini yemisedare, nokuba ityeya kaThixo iye ibekwe phakathi zezintsu ententeni?"
7:3 Wathi uNatan wathi kukumkani: "Hamba, ukwenza konke okusentliziyweni yakho. Ngokuba uYehova unawe. "
7:4 Ke kaloku ngobo busuku, khangela, ilizwi likaYehova kuNatan, bathi:
7:5 "Hamba, uze kuthi kumkhonzi wam uDavide,: 'Utsho uYehova: Ukuba uthe wakha indlu njengoko indawo yokuhlala?
7:6 Ngokuba andihlalanga ndlwini, kususela kulaa mini wakhokela oonyana bakaSirayeli ezweni laseYiputa, kuzise kule mini. kunokuba, Ndihambe umnquba, kwaye ententeni.
7:7 Ke kuzo zonke iindawo ukuba uwelile nge, nabo bonke oonyana bakaSirayeli, Andizange ndikhalaze ndathetha izwi na kwizizwe zakwaSirayeli, lowo wayalela ukuba kwalusa abantu bam amaSirayeli, bathi: Yini na ukuba ningandakheli indlu yemisedare?'
7:8 Kwaye ngoku, niya kwenjenjalo ukuthetha umkhonzi wam uDavide: 'Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: Mna ndakuthabatha edlelweni, ekulandeleni impahla emfutshane, ukuba abe yinkokeli yabantu bam amaSirayeli.
7:9 Kwaye mna nawe yonke wahamba ukuba. Ndinibulale zonke iintshaba zakho phambi kobuso bakho. Kwaye Ndikwenze igama elikhulu, ngaphandle igama labakhulu phezu komhlaba.
7:10 Ndiya kubamisela indawo abantu bam amaSirayeli, ndiya kubamilisela, kwaye baya kuhlala khona, yaye uya kusikwa kuphazanyiswa. Kananjalo uya oonyana ubugwenxa kuqhubeka bayicinezele njengangaphambili,
7:11 ukususela kwimini xa ndabamisela abantu bam amaSirayeli. Yaye ndiza kukunika ukuphumla kuwe ezintshabeni zenu zonke. iNkosi yaye kwangaphambili kuwe ukuba uYehova uya kwenza indlu kuwe.
7:12 Xa iya kube izalisekile imihla yenu, yaye uya kulala nooyihlo, Ndiya kuvelisa imbewu yakho emva kwakho, eya kuphuma ezibilinini zakho, yaye ndiya kuyenza ngokuqinileyo ubukumkani bakhe.
7:13 Yena ngokwakhe oya kulakhela indlu igama lam. Yaye ndiya kuyimba itrone yobukumkani bakhe,, naphakade.
7:14 Mna ndiya kuba nguyise kuye, yena abe ngunyana kum. Kwaye ukuba uya kwenza ngobugqwetha na, Ndiya ulungise ngentonga yabantu kunye amanxeba zoonyana babantu.
7:15 Ke yona inceba yam andiyi kuyisusa kuye, njengoko ndayisusayo kude kuSawule, endikholisiweyo mna zisuswe phambi kobuso bam.
7:16 Indlu yakho iya kuba uthembekile, yaye ubukumkani bakho buya kuqiniselwa phambi kobuso bakho, ngokuba ingunaphakade, itrone yakho iya kuba ekhuselekileyo rhoqo. ' "
7:17 Ngokwala mazwi onke, kwaye kulo mbono lonke, wenjenjalo uNatan ukuthetha kuDavide.
7:18 Waza wangena ukumkani uDavide, wahlala phambi koYehova, wathi yena: "Ndingubani, Nkosi Thixo, Iyintoni na indlu yam, ukuba uya kundibuyisela kule ngongoma?
7:19 Ngaphezu, oku kuye kwabonakala kancinane phambi kwakho, Nkosi Thixo, ngaphandle kokuba ndithethe nam malunga indlu yomkhonzi wakho ixesha elide. Kuba nguwo lo umyalelo Adam, Nkosi Thixo.
7:20 ngoko ke, into uDavide uya kukwazi ukuba kuthiwe kuwe? Ngokuba wena umazi kakuhle umkhonzi wakho, Nkosi Thixo.
7:21 Ngenxa yelizwi lakho, nangokwentliziyo yakho, Nina nibenzile bonke ezi zenzo ezinkulu, ukuze ube uya kwenza Makwazeke ukuba umkhonzi wakho.
7:22 Ngesi sizathu, wena mkhulu, Nkosi Thixo. Kuba akukho namnye unjengawe. Kwaye kungekho naThixo ngaphandle kwakho, kuzo zonke izinto sikuvileyo ngeendlebe zethu.
7:23 Kodwa yintoni na uhlanga ehlabathini apha, olunjengabantu bakho amaSirayeli, ngokuba waphuma uThixo kuphuma, ukuze abakhulule ngokubathenga abantu bakhe, nokuseka igama yena, ndiwuphelelisele kubo izinto ezinkulu nezoyikekayo phezu komhlaba, phambi kobuso abantu bakho, obakhululeyo ngokwakho kude Egypt, iintlanga noothixo bazo.
7:24 Kuba bafumene abantu bakho amaSirayeli ngokwakho, njengoko ngabantu ongunaphakade. Kwaye wena, Nkosi Thixo, waba nguThixo wabo.
7:25 ke ngoko, Nkosi Thixo, bavuse ngonaphakade ilizwi olithethileyo phezu umkhonzi wakho phezu kwendlu yakhe. Kwaye wenze kanye njengoko ukuthethileyo,
7:26 ukuze igama lakho kude kuse nangonaphakade, ukuze ukuba ukuze kuthiwe: 'UYehova wemikhosi nguThixo kaSirayeli.' Yaye uya kusekwa emehlweni * kaNdikhoyo indlu yomkhonzi wakho uDavide.
7:27 Yeyakho, Yehova wemikhosi, UThixo kaSirayeli, phendla ezindlebeni zomkhonzi wakho, bathi, 'Ndiya kuzakhela indlu kuwe.' Ngenxa yale, umkhonzi wakho uyifumene intliziyo yokuze awuthandaze kuwe lo mthandazo.
7:28 ke ngoko, Nkosi Thixo, wena unguThixo, namazwi akho aya kuba yinyaniso. Kuba wathethayo kumkhonzi wakho ezi zinto zilungileyo.
7:29 ngoko ke, qala, ukuyisikelela indlu yomkhonzi wakho, ukuze ibe ngonaphakade phambi kwakho. Yeyakho, Nkosi Thixo, ndithethile. Kwaye, ke indlu yomkhonzi wakho mayisikelelwe kunye intsikelelo wakho ngonaphakade. "

2 uSamuweli 8

8:1 Ke kaloku, emveni kwezi zinto, Kwathi ukuba uDavide wawaxabela amaFilisti, waza wazithoba kubo. UDavide wayithabatha waweyisa inani esandleni samaFilisti.
8:2 Watsho amaMowabhi, walinganisa kubo umgca, ilungelelanise kuwo umhlaba. Ngoku ilinganiswa imigca emibini, ukuba abulale, yaye omnye ukuze siqhubeke siphila. Ke amaMowabhi kwenziwa ukukhonza uDavide uviko.
8:3 UDavide wambetha uHadadezere, unyana kaRehobhi, ukumkani waseTsobha, xa waphuma kulawula phezu emlanjeni ongumEfrati.
8:4 Kwaye amabutho akhe, UDavide wabamba iwaka elinamakhulu asixhenxe labakhweli-mahashe namashumi amabini amawaka amajoni ahamba ngeenyawo. Wanqumla emsipheni umlenze onke amahashe eenqwelo. Kodwa wayishiya bucala ngokwaneleyo kubo ngekhulu eenqwelo.
8:5 Ke ama-Aram aseDamasko bafika, ukuze abazise ukusekelwa kukaHadadizere, ukumkani waseTsobha. UDavide wawaxabela khona amashumi amabini amawaka amadoda Aram.
8:6 UDavide kubekwa ikampu eSiriya yaseDamasko. Kwaye Syria wakhonza uDavide uviko. iNkosi yaye wancedisa uDavide kuzo zonke izinto asukuba azibeka ukufeza.
8:7 UDavide wayithabatha armbands zegolide, apho abakhonzi kaHadadezere waba, waza wawazisa eYerusalem.
8:8 Kwaye eBeta neBheroti, imizi kaHadadezere, Ukumkani uDavide wathabatha eninzi kunene ngobhedu.
8:9 ke uToyi, ukumkani waseHamati, weva ukuba uDavide uyixabele phantsi amandla yonke kaHadadezere.
8:10 Kwaye, Sang wathuma unyana wakhe uYoram ukumkani uDavide, ukuze ukuba ambulise kuye siyavuyisana, nibonge, ngenxa yokuba ebelwile noHadadezere waza wambetha. Kuba okunene, Sang waba lutshaba kaHadadezere. Kwaye esandleni sakhe kwakukho iimpahla zegolide, kunye iimpahla zesilivere, neempahla zobhedu.
8:11 Ke kaloku ukumkani uDavide Bazingcwalisa ezi zinto iNkosi, kunye nesilivere negolide ukuba bangcwalisiweyo zonke izizwe lowo elazoyisayo:
8:12 e Syria, uMowabi, kunye noonyana baka, namaFilisti, Amaleki, kwaye ukusuka ulinqatha best kaHadadezere, unyana kaRehobhi, ukumkani waseTsobha.
8:13 UDavide wazenzela igama yena xa ebuya athathe Syria, kwiNtlambo lweTyuwa imingxuma, akuba Bagawula ishumi elinesibhozo lamawaka.
8:14 Yaye kubekwe abalindi kwaEdom, waza wamisa ikampu. Kwaye yonke Edom wenziwa ukukhonza uDavide. iNkosi yaye wancedisa uDavide kuzo zonke izinto asukuba azibeka ukufeza.
8:15 Ke uDavide kumaSirayeli onke akwaSirayeli. UDavide kwafezwa okusesikweni nobulungisa nabantu bakhe bonke.
8:16 Ke kaloku uYowabhi, unyana kaTseruya, wayephethe umkhosi. Wathi uYehoshafati, unyana ka-Ahiludi, yaba umgcini kweerekhodi.
8:17 uTsadoki, unyana ka-Abhitubhi, Ahimeleki, unyana ka-Abhiyatare, baba ngababingeleli. USeraya wayengumbhali.
8:18 uBhenaya, unyana kaYehoyada, kwaba ubephethe abancinithi nezigidimi. Ke oonyana bakaDavide babengababingeleli.

2 uSamuweli 9

9:1 Wathi uDavide, "Ngaba ucinga ukuba kungaba nabani nengasekhohlo kuko kwindlu kaSawule, ukuze ndiwabonakalalisele inceba ngenxa kaYonatan?"
9:2 Ke kaloku kwakukho, endlwini kaSawule, umkhonzi ogama linguTsibha. Ke kaloku ukumkani wababizela kuye ngokwakhe, Wathi yena kuye, "Wena uTsibha?"Yena waphendula, "Mna ndisisicaka sakho. '
9:3 Wathi ke ukumkani, "Ngaba kukho nabani na ngokwabaphile indlu kaSawule, ukuze ndimenzele inceba kaThixo kuye?"Wathi ke uTsibha kukumkani, "Okuseleyo Kukho aphilise unyana kaYonatan, iinyawo abakhubazekileyo. "
9:4 "Uphi?" uthe. Wathi uTsibha kukumkani, "Khangela, yena endlwini kaMakire, unyana ka-Amiyeli, eLodebhare. "
9:5 ngoko ke, ukumkani uDavide wathumela wamzisa endlwini kaMakire, unyana ka-Amiyeli, evela eLodebhare.
9:6 Xa uMefibhoshete, unyana kaYonatan, unyana kaSawule, wayeze kuDavide, ke wawa ngobuso bakhe, yena abemoyika. Wathi uDavide, "uMefibhoshete?"Yena waphendula, "Umkhonzi wakho apha."
9:7 Wathi ke uDavide kuyo: "Sukoyika. Kuba ngokuqinisekileyo uya kumenzela inceba ngenxa kayihlo uJonatan. Kwaye ndiza ndikubuyisele onke amasimi kaSawule uyihlo. Wena udle isonka etafileni yam ngamaxesha onke. "
9:8 Kwaye reverencing naye, uthe, "Ndingubani, umkhonzi wakho, ukuba uyibheke kukholiswa inja efileyo, enjengam nje?"
9:9 Kwaye, Ukumkani wabiza uTsibha, umkhonzi kaSawule, wathi yena kuye: "Yonke into abenaso uSawule, kwaye yonke indlu yakhe, Ndiyinike unyana wenkosi yakho.
9:10 Kwaye, asebenze umhlaba, wena noonyana bakho, nabakhonzi bakho. Uze ungenise ukutya kuba unyana wenkosi yakho, ukuze wondleke. ke uMefibhoshete,, unyana wenkosi yakho, uya kusoloko udle isonka etafileni yam. "Ke kaloku uTsibha wayenoonyana abalishumi elinantlanu, nabakhonzi abamashumi mabini.
9:11 Wathi uTsibha kukumkani: "Kanye njengoko inkosi yam iyalele umkhonzi wakho, kwenjenjalo umkhonzi wakho aya kwenza. Ke uMefibhoshete, uya kudla ngamaxesha onke etafileni yam, njengomnye woonyana bakakumkani. "
9:12 Ke uMefibhoshete, unyana oselula ogama linguMika. Ngempela, bonke abendlu yendlu uTsibha wakhonza uMefibhoshete.
9:13 Ke uMefibhoshete wayehlala eJerusalem. Kuba belisondliwa kuhlala etafileni yokumkani. Waye ofe iinyawo zombini.

2 uSamuweli 10

10:1 Ke kaloku, emveni kwezi zinto, kwathi, wafa ukumkani woonyana baka-Amon, noHanun unyana wakhe waba ngukumkani emva kwakhe.
10:2 Wathi uDavide, "Ndiya kuba nenceba kulowo ndinenceba uHanun,, unyana kaNahashe, kanye njengokuba noyise wandenzelayo inceba kum. "Ngoko ke, UDavide wathumela nentuthuzelo kuye, ngabakhonzi bakhe, phezu nokudluliswa kayise. Ke kaloku abakhonzi bakaDavide bafika kwilizwe loonyana baka-Amon,
10:3 iinkokeli zoonyana baka-Amon kuHanun, enkosini yabo: "Ngaba ucinga ukuba nangenxa yozuko kayihlo uDavide wathumela consolers kuwe? Kwaye akazange uDavide kuthumela abakhonzi bakhe kuwe, ukuze ekuphandeni nasekuphicotheni umzi, yaye ukuze aninakulitshitshisa?"
10:4 Kwaye, UHanun abakhonzi bakaDavide, yaye eyichebile isiqingatha enye inxalenye leendevu zabo, yaye wazicanda phakathi izambatho zabo phakathi, kufikelela ezimpundu, waza wabandulula.
10:5 Xa oku kubikwe kuDavide, Wathumela bawakhawulela. Kwaye la madoda waphazamiseka gqitha xa ihlazo. UDavide wabawisela umthetho kubo, "Hlalani eYeriko, zize zihlume indevu zenu, aze abuye. "
10:6 Ke kaloku oonyana baka-Amon, bebona ukuba kwenziwe ukwenzakala kuDavide, wathumela ukuba, kwaye umvuzo ukuze, Aram kaRehobhi, kunye Aram waseTsobha, amabini amawaka amajoni ahamba ngeenyawo, kunye nokumkani waseMahaka, iwaka lamadoda, ukusuka noTobhi, elinamabini lamawaka amadoda.
10:7 Ke kaloku uDavide yakuva, wathumela uYowabhi yaye wonke umkhosi okulwa.
10:8 Ke oonyana baka-Amon Waphuma, yaye kubekwe umgca yazo imfazwe phambi kanye ekungeneni kwamasango. Kodwa ke Aram waseTsobha, kanye kaRehobhi, kanye lakwaTobhi, kanye kaMahaka, baba bebodwa endle.
10:9 Kwaye, bebona ukuba idabi ezazilungiselwe kuye, bobabini ejongene naye nangasemva, UYowabhi wanyula athile kuwo onke amadoda njengabanyulwa akwaSirayeli, wayimisa umgca lwedabi malungana Aram.
10:10 Kodwa inxalenye eseleyo abantu wabanikela ukuba umntakwabo uAbhishayi, Obumbe umgca edabini nxamnye noonyana baka-Amon.
10:11 Wathi uYowabhi: "Ukuba amaSiriya ndayeyisa mna, ke wena uya kunceda mna. Kodwa ukuba oonyana baka-Amon nakukuthini nawe, ke ndiya kukunceda.
10:12 Angamaqhawe. Yaye masilwe egameni yabantu bethu kunye isixeko sikaThixo wethu. Ke uYehova uya kwenza oko kulungileyo emehlweni akhe. "
10:13 Kwaye, uYowabhi, kunye nabantu ababenaye, wawuthatha lo enxamnye Aram, lowo ngoko nangoko babaleka phambi kobuso bawo.
10:14 ke, bebona ukuba amaSiriya asabile, oonyana baka-Amon nabo basaba ebusweni uAbhishayi, baza bangena esixekweni. Ke uYowabhi koonyana baka-Amon, waza waya eYerusalem.
10:15 Kwaye, amaSiriya, bebona ukuba siwile phambi kwamaSirayeli, Abizelana ndawonye.
10:16 UHadadezere wathumela wamzisa-Aram, ababephesheya koMlambo, umbingeleli wakwaMidiyan, wayiqhubela emkhosini lwabo. and Shobach, ulawulo wamajoni kaHadadezere, Inkokheli yabo.
10:17 Xa oku kubikwe kuDavide, watsala ndawonye onke amaSirayeli. Yaye bawela iYordan, waza waya wayiwela. Kwaye ke Aram kwasekwa umgca idabi malunga kaDavide, baza balwa nxamnye naye.
10:18 Ke ama-Aram basaba phambi kobuso wakwaSirayeli. UDavide wabulala, phakathi Aram, amadoda eenqwelo angamakhulu asixhenxe, amane amawaka abamahashe. Kwaye wawaxabela Shobach, yinkokeli emkhosini, yena wafa.
10:19 Ke bonke ookumkani abo babekho ukusekelwa kaHadadezere, ekubeni bona ukuba wavuthululwa nguSirayeli, boyika kakhulu, babaleka ukuba: namadoda amahlanu anesibhozo amawaka phambi kwamaSirayeli. Kwaye benza uxolo noSirayeli, baza bakhonza nabo. Yaye amaSiriya oyika ukunikela uncedo koonyana baka-Amon kwakhona.

2 uSamuweli 11

11:1 Ke kaloku kwathi,, Ekuveleni komnyaka, ngexesha xa ngokuqhelekileyo kookumkani ukuya kulwa, UDavide wathumela uYowabhi, nabakhonzi bakhe kunye naye, yaye wonke uSirayeli, baza babeka inkunkuma koonyana baka-Amon, ayingqinga iRabha. Ke uDavide wayehleli eYerusalem.
11:2 Nangona ezi zinto zenzeka, UDavide kwenzeka ukuba kuvela emandlalweni wakhe emva emaqanda, waza wahamba phezu Terrace yendlu yokumkani. Wabona, ngaphesheya asuka kwenye yakhe, umfazi ezihlamba. Wathi ke umfazi lowo wayemhle kunene.
11:3 ngoko ke, ukumkani wathumela waza wabuza ukuba ngubani lo mfazi ukuze ibe. Kwaye ingxelo kuye ukuba uBhatshebha, intombi kaEliham, umfazi kaUriya, umHeti.
11:4 Kwaye, UDavide wesusa abathunywa,, yaye yena wayibamba. Wenyuka naye, akuba wangena kuye, walala naye. Samthi, yona nyulu ebunqambini bakhe.
11:5 Ke yena wabuyela endlwini yakhe, akubon 'ukuba ukhawule i umntwana ongekazalwa. nokuthumela, yena waxelela uDavide, kwaye wathi, "Ndakha wamitha."
11:6 Emva koko uDavide wathumela kuYowabhi, bathi, "Thumela me Uriya, umHeti. "Kwaye uYowabhi wathumela Uriya kuDavide.
11:7 Waphuma u-Uriya kuDavide. Wabuza uDavide ukuba uYowabhi wayesenza kakuhle, kunye nabantu, nendlela olwenziwa imfazwe.
11:8 Wathi uDavide wathi ku-Uriya, "Hamba uye endlwini yakho, uze uhlambe iinyawo zakho. "Waza u-Uriya waphuma endlwini kakumkani. Yaye isidlo kukumkani balandela emva kwakhe.
11:9 U-Uriya walala phambi kwesango lendlu yokumkani, kunye nabanye abakhonzi benkosi yakhe, kwaye akazange aye endlwini yakhe.
11:10 Kwaye ingxelo kuDavide abathile, bathi, "Uriya akazange aye kungena endlwini yakhe." Waza uDavide wathi ku-Uriya: "Ngaba nguwe na ukufika eseluhambeni? Yini na ukuba ungehli uye endlwini yakho?"
11:11 Ke u-Uriya wathi kuDavide: "Le tyesi kaThixo, uSirayeli noJuda, nohlala ezintenteni, nenkosi yam uYowabhi, kunye nabakhonzi benkosi yam, ahlale phezu kobuso bomhlaba. Kwaye ukuba ke mna ndiye endlwini yam na, ukuze badle, basele, kwaye alale nomfazi wam? Ngu-ntle yakho kwaye yi-ntle umphefumlo wakho, Andiyi kuyenza le nto. "
11:12 ngoko ke, UDavide wathi ku-Uriya, "Nangona kunjalo, ukuhlala apha namhlanje, kwaye ngomso ndiya kuthumela kuwe kude. "Ngoko ke u-Uriya wahlala eYerusalem, ngaloo mhla nangengomso.
11:13 UDavide bambiza, ukuze nidle, nisele, phambi kwakhe, waza wamenza benxilile. Kwaye ehamba ngokuhlwa, walala phezu zokulala yakhe, kunye nabakhonzi benkosi yakhe,, kwaye akazange aye endlwini yakhe.
11:14 ngoko ke, xa efika ekuseni, UDavide wabhala incwadi kuYowabhi. Ke yena wayithumela ngesandla Uriya,
11:15 ukubhala kule ncwadi: "Beka Uriya yemfazwe, apho imfazwe kakhulu, uze umlahle, lo nto, ukuba wayegula, ukuze sife. "
11:16 Kwaye, xa umzi uYowabhi, ke entle u-Uriya kwindawo apho wayesazi amadoda anamandla ukuba.
11:17 Kwaye la madoda, lemka emzini, balwa kuYowabhi. Yaye abanye abantu kubakhonzi bakaDavide wawa, kunye Uriya umHeti Naye.
11:18 Kwaye, UYowabhi wathumela ke waya kuxelela uDavide onke amazwi malunga edabini.
11:19 Kwaye Wamwisela umthetho umthunywa, bathi: "Xa ugqibile onke amazwi malunga imfazwe kukumkani,
11:20 xa ubona ukuba abe nomsindo, Ukuba uthi: 'Kutheni na ukuba nasondela eludongeni ukuze balwe? Ingaba ningazi ukuba iintolo ezininzi waphoswa ngaphezu kodonga?
11:21 Ngubani na owabulala uAbhimeleki, unyana kaYerubhahali? Ngaba umfazi ukundilahla isiqwengana lokusila eludongeni, ukuze simbulale eTebhetse? Yini na ukuba sisondela ecaleni kodonga?'Uze uthi: 'Umkhonzi wakho u-Uriya, umHeti, Kwakhona sifile. ' "
11:22 ngoko ke, Wemka ke isithunywa. Wesuka waya ke lowo wachaza uDavide onke, ukuba uYowabhi wamyala.
11:23 Sathi ke isithunywa kuDavide: "La madoda wabeyisa nathi, Baphuma baya kuthi entsimini. Emva koko landela them, ukwenza kuhlaselwa, kwesa esangweni lomzi.
11:24 Abatoli ngqo iintolo zabo kubakhonzi bakho beseludongeni phezulu. Kwaye abanye abakhonzi bokumkani yafa, kwaye ngoko ke umHeti wafa umkhonzi wakho u-Uriya. "
11:25 Wathi uDavide isithunywa: "Uze uthi ezi zinto kuYowabhi: 'Musa ukuba lo mba amandla kuwe. Kuba ezahlukeneyo ezi ziganeko zemfazwe. Ngoku lo, ke ngoku lowo, kuyaphela ngekrele. Khuthaza amadoda akho nxamnye nesixeko kwaye ndabayala, khon 'ukuze amtshabalalise.' "
11:26 Waza ke umfazi Weva umkaUriya ukuba umyeni wakhe Uriya ufile, kwaye wayimbambazelela kuye.
11:27 Ke kaloku yagqitywa isimbonono, Wathumela uDavide, wamthabathela kuye endlwini yakhe, waza waba ngumfazi wakhe, waza wazala unyana kuye. Oku kuthi ke, uDavide wayenze, akakholiswa emehlweni * kaNdikhoyo.

2 uSamuweli 12

12:1 UNdikhoyo ke wathumela uNatan kuDavide. Ke kaloku, akubon 'ukuba eze kuye, Wathi yena kuye: "Amadoda amabini mzini mnye: enye aceba, enye ilihlwempu.
12:2 Indoda esisityebi eyayinezimvu ezininzi kunene neenkomo.
12:3 Elihlwempu yayingenanto, ngaphandle iimvana enye, ebiyizuzile, yayigcina. Ke yena akhule phambi kwakhe, kunye nabantwana bakhe, nisidla isonka, nokusela endebeni yayo, nokulala esifubeni sayo. Kwaye yena nqwa nentombi kuye.
12:4 Kodwa xa umhambi othile ukuba eze indoda esisityebi, ukutyeshela athathe iigusha zakhe neenkomo, ukuze ndinimise phambi umthendeleko leyo umhambi, owayeze kuye, wathabatha izimvu ihlwempu, wayilungiselela isidlo umntu ofike kuso. "
12:5 Emva koko ukucaphuka kaDavide waba nomsindo kunene loo ndoda, wathi kuNatan: "Njengokuba ke ubomi iNkosi, loo ndoda yenze le nto unyana ka ukufa.
12:6 Iya kuyimisela ngesine izimvu, ngenxa enokuba yenze loo gama, yaye akazange athathe nosizi. "
12:7 Ke uNatan wathi kuDavide: "Nguwe lowo mntu. Itsho iNkosi, uThixo kaSirayeli: Ndakuthambisa ukuba ube ngukumkani kumaSirayeli I, kwaye Wanihlangula esandleni sikaSawule.
12:8 Ndaza ndakunika indlu yenkosi yakho kuwe, kunye nabafazi benkosi yakho esifubeni sakho. Ndaza ndakunika indlu yakwaSirayeli neyakwaYuda kuwe. Kwaye ukuba ezi zinto zincinane, Ndiya kongeza izinto ezinkulu kakhulu kuwe.
12:9 ngoko ke, Yini na ukuba ulidele ilizwi leNkosi, ukuze wenza ukuba ububi emehlweni am? Uxabele Uriya umHeti ngekrele. Kwaye uthathe umfazi wakhe umfazi ngokwakho. Yaye bamfaka kukubulala ngekrele loonyana baka-Amon.
12:10 Ngesi sizathu, ikrele liya Ningemki endlwini yakho, nokuba sonke, ngenxa enokuba undidelile, kwaye wamzeka umkaUriya umHeti, ukuze abe ngumfazi wakho. '
12:11 Kwaye, itsho iNkosi: 'Khangela, Ndiya kuvelisa phezu kwenu i ububi indlu yakho. Kwaye ndiza ndibathabathe abafazi bakho phambi kwamehlo akho, yaye ndiza ndibanike ummelwane wakho. Yaye uya kulala nabafazi bakho phambi kwelanga eli.
12:12 Ekubeni wena ukwenze oku ngasese. Ke mna ndiya kuyenza le lizwi emehlweni onke amaSirayeli, kwaye phambi kwelanga. ' "
12:13 Wathi uDavide wathi kuNatan, "Ewe, ndonile kuNdikhoyo." Waza uNatan wathi kuDavide: "UNdikhoyo Uye wathatha isono sakho. Akuyi kufa.
12:14 kodwa ngokwenene, ngenxa yokuba uzinike ithuba iintshaba yeNkosi lokunyelisa, Ngenxa yelo zwi, unyana owazalwa kuwe: ukufa uya kufa. "
12:15 Ke uNatan waya endlwini yakhe. ke uNdikhoyo wabetha lowo omncinane, lowo umfazi kaUriya wayemzalele uDavide, yaye yena encamile.
12:16 UDavide wambongoza uYehova egameni lalowo omncinane. UDavide bazila ngokungqongqo, nokungena yedwa, elala phezu komhlaba.
12:17 Ngoko ke amadoda amakhulu endlu yakhe, weza, embongoza ukuba yenyuka emhlabeni. Kwaye akavuma, okanye ngaba ebeya kudla isidlo kunye nabo.
12:18 ke, ngomhla wesixhenxe, Kwathi ukuba umntwana ufile. Yaye abakhonzi bakaDavide babesoyika ingxelo kuye ukuba lowo mncinane bafile. Ngokuba bathi: "Khangela, xa umntwana wayesaphila, samana sithetha naye, kodwa akavuma ukuphulaphula ilizwi lethu. Wobeka phi ubacinezele yena, ukuba ukuthi kuye, Ufile umntwana ufile?"
12:19 Kodwa xa uDavide wabona abakhonzi bakhe indhlebe, waqonda ukuba umntwana ufile. Wathi kubakhonzi bakhe, "Ngaba abafileyo umntwana?"Yaye abasabela ngayo kuye, "Ufile."
12:20 ngoko ke, UDavide wesuka ukusuka emhlabeni. Waza wahlamba wagcoba. Kwathi, wanxiba ngubo zimbi, wangena endlwini kaNdikhoyo, waza wanqula. Waza ke waya endlwini yakhe, waza wabuza ukuba ukubeka isonka phambi kwakhe, waza wadla.
12:21 Kodwa wathi kuye abakhonzi bakhe: "Yintoni na eli lizwi uyenzileyo? Wena bazila ukulila, egameni usana, ngoxa wayesaphila. Kodwa xa lo mfana abafileyo, uvukile wadla isonka. "
12:22 Wathi yena: "Akubon 'ukuba usaphila kodwa, Ndazila ukudla, ndalila egameni usana. Ngokuba ndithe: Ngubani owaziyo ukuba iNkosi ithe mhlawumbi umnike kum, mayibe live usana?
12:23 Kodwa ngoku ukuba ufile, yini na ukuba ndibe ndisazila ukudla? Ngaba ndiya kukwazi na ukumbuyisa kwakhona? kunokuba, Ndiya kuya kuye. kodwa ngokwenene, yena akayi kubuyela kum. "
12:24 UDavide ngcono umfazi wakhe uBhatshebha. Engena kuye, walala naye. Waza wazala unyana, wathi igama lakhe nguSolomon, yaye uYehova wamthanda.
12:25 Wathumela, ngesandla kaNatan umprofeti, waza wabiza igama lakhe, Bathandiweyo yiNkosi, ngokuba uYehova wamthanda.
12:26 Kwaye ke uYowabhi walwa neRabha yoonyana baka-Amon, kwaye walwa ngaphandle komzi wakomkhulu.
12:27 UYowabhi wathumela abathunywa kuDavide, bathi: "Mna abalwe kwiRabha, yaye iSixeko Amanzi Kungekudala kuza kubanjwa.
12:28 ke ngoko, ubuthe inxenye eseleyo abantu, kwaye lukungqinge ke umzi, uwuthimbe. kungenjalo, xa isixeko iya kuba linxuwa ngam, uloyiso ziya kunokubangelwa igama lam. "
12:29 Kwaye ke uDavide wahlanganisa ndawonye bonke abantu, wamisa nxamnye neRabha. Kwaye emva kokuba walwa, walisebenzisa.
12:30 Kwaye ke wasithabatha isithsaba sokumkani wabo entlokweni yakhe. Ubunzima baso bebuyitalente yegolide, ukuba magugu kakhulu onqabileyo. Yaye yabekwa phezu kwentloko kaDavide. Ngaphezu, Wayifudusa amaxhoba aloo mzi, leyo baba baninzi kakhulu.
12:31 kwakhona, zizala abantu bayo, yena aqingqwe kubo, yaye Wamgxotha phezu kwabo kunye iinqwelo zesinyithi, waza wabahlula nabo iimela, yaye babarhuqela ngokusebenzisa kilns ngezitena. Ngoko wenza kubo bonke abemi loonyana baka-Amon. wabuya ke uDavide, nalo lonke ibutho, eYerusalem.

2 uSamuweli 13

13:1 Ke kaloku, emveni kwezi zinto, kwenzeka ukuba uAmnon, unyana kaDavide, wayethandana udade amahle kakhulu ka-Abhisalom, unyana kaDavide, waza wabizwa belinguTamare.
13:2 Kwaye isangene ngenxa kunene, kangangokuba, ngenxa yothando lwakhe, waba wagula. Kuba, ekubeni yena enyulu, kwabonakala ukuba ubunzima kuye ukuba uza kwenza nantoni na embi kuye.
13:3 Ke kaloku uAmnon ebenomhlobo umhlobo ogama uYonadabhi, unyana kaShimeha,, umntakwabo Davide: umntu onengqondo kakhulu.
13:4 Wathi yena kuye: "Kutheni na ukuba nomzimba kangaka imihla ngemihla, Nyana wokumkani? Yini na ukuba ungandixeleli?"Ke kaloku uAmnon wathi kuye, "Mna uthando uTamare, udade umzalwana wam Abhisalom. "
13:5 Wathi uYonadabhi wathi kuye: "Lala phantsi esililini sakho, kwaye azenze ukugula. Kwaye xa uyihlo uya kuza eze kuwe, bathi kuye: Ndiyakucela ukuba Makhe eze uTamare udade kum, ukuze ukuze andinike into edliwayo, kwaye kwenza isidlo encinane, ukuze ndiyidle esandleni sakhe. ' "
13:6 Kwaye, UAmnon walala phantsi, kwaye waqalisa ukwenza ngokungathi begula. Ke kaloku ukumkani beze kumtyelela, Wathi uAmnon kukumkani, "Ndiyakubongoza ukuba Makhe eze uTamare udade kum, nokwenza emehlweni am iinxalenye emibini ukutya, ukuze esandleni sakhe ukuze bawuthabathe. "
13:7 ngoko ke, UDavide wathumela ekhaya kuTamare, bathi, "Yizani endlwini yomzalwana wakho Amnon, kwaye kwenza isidlo encinane kuye. "
13:8 Waya uTamare endlwini ka-Amnon umnakwabo. Kodwa yena elele phantsi. Wakuthatha umgubo, uxube it. Kwaye ukunyibilikisa emehlweni akhe, yena iphekwe izabelo elincinane lokutya.
13:9 Kwaye ngokuthatha into iphekwe, wamgalela, waza wawubeka phambi kwakhe. Kodwa ke wala ukudla. Wathi uAmnon, "Thumela bonke kude kum." Bakuba ke yathuma wonke kude,
13:10 UAmnon wathi kuTamare, "Zisa ukutya kwigumbi lokulala, ukuze ndiye ndizidle esandleni sakho. "Ngoko ke, Wazithabatha uTamare izabelo elincinane lokutya abezenzile, waza wawasa kumntakwabo uAmnon egumbini lokulala.
13:11 Wenyuka naye, akuba thaca ukutya kuye, ke wambamba, wathi yena, "Yiza, ulale nam, usisi wam."
13:12 Yaphendula ke yathi kuye: "Musa ukwenza njalo, ubhuti wam! Musa ukundinyanzela. Kuba akukho nto enjalo kufuneka yenziwe kwaSirayeli. Musa ukukhetha ukwenza le senzo ngqiqweni.
13:13 Kuba mna andiyi kuba nako ukuthwala ihlazo lam. Kwaye uya kuba njengenye kuzo ke osisidenge kwaSirayeli. Kuba kube kusilungele kanye ukuba ndithethe kukumkani, yaye akayi kundikhanyela kuwe. "
13:14 Kodwa akavuma ukuba uvume isicelo sakhe. kunokuba, eyayisiza ngamandla, wavula yakhe, waza walala naye.
13:15 Ke kaloku uAmnon yabamba intiyo yakhe kunye nenzondo enkulu kunene, kangangokuba yaba nkulu intiyo awamthiya ngayo yayinkulu ngaphezu kwentando abemthande ngayo yena wayemthanda phambi. Wathi uAmnon wathi kuye, "Vuka, uhambe. "
13:16 Waphendula yena kuye, "Lo ububi mkhulu, ngazo ngoku wenza nxamnye nam kum azigxothayo, kunokuba wenza ntoni ngaphambili. "Kodwa akavuma ukuphulaphula kuye.
13:17 kunokuba, ebiza abakhonzi abo ababelungiselela kuye, uthe, "Wethu, sikhuphele le nkazana, imke kum, uze uvale ucango emva kwakhe. "
13:18 Ngoku wambu ingubo iqatha-ubude. Ngokuba iintombi zokumkani balisebenzisa eli hlobo yengubo. Kwaye, umkhonzi wakhe lifumbeni ngaphandle, waza waluvala ucango emva kwakhe.
13:19 Waza wafefa uthuthu entloko yakhe, waza wayikrazula ingubo yakhe iqatha-ubude. Kwaye abeke izandla zakhe phezu kwentloko yakhe, waphuma, ihamba bedanduluka.
13:20 Ke yena umntakwabo yakhe uAbhisalom wathi kuye: "Ngaba eyazene umzalwana wakho uAmnon nawe? Kodwa ngoku, usisi, thula. Ngokuba ngumzalwana wakho. Kwaye kufuneka ungandithuthumbisi intliziyo yakho ngenxa yale nto. "Kwaye ngoko, uTamare wahlala, zibulawa endlwini umnakwabo uAbhisalom.
13:21 Ke kaloku ukumkani uDavide weva ngezi zinto, ubebuhlungu kakhulu. Kodwa akavuma ukuba abacinezeli umoya sonyana wakhe Amnon. Kuba yena wayemthanda, ekubeni wayelizibulo yakhe.
13:22 Kodwa uAbhisalom akazange athethe kuAmnon, nelilungileyo uAbhisalom okubi. Ngokuba uAbhisalom wamthiya uAmnon, ngale nto yokuba emdlwengule uTamare udade.
13:23 ke, emva kwexesha leminyaka emibini, Kwathi izimvu UAbhisalom ukuba anquthulwe, eBhahali-hatsore, ekufuphi kwaEfrayim. UAbhisalom wamema bonke oonyana bokumkani.
13:24 Waza ke waya kukumkani, wathi yena kuye: "Khangela, izimvu womkhonzi wakho ukuba anquthulwe,. Ndicela ukubuza ukuba ukumkani, nabakhonzi bakhe, zize umkhonzi wakhe. "
13:25 Wathi ke ukumkani wathi kuAbhisalom: "Suku, unyana wam, musa ukukhetha ukubuza ukuze zonke eze kuba mthwalo kuni. "Emva koko, emva Wamjoka, waza yena wala ukuya, wambusisa.
13:26 Wathi uAbhisalom, "Ukuba uzimisele ukuza, Ndiyakucenga, makahambe umzalwana wam uAmnon kunye nathi. "Wathi ke ukumkani kuye, "Akukho mfuneko yokuba ahambe nawe."
13:27 UAbhisalom wamzama, waza wathumela naye uAmnon ahambe naye, noonyana bonke bokumkani. Ke kaloku uAbhisalom wenza isidlo, njengesidlo sokumkani.
13:28 UAbhisalom wawawisela umthetho amadodana akwakhe, bathi: "Gcina xa Amnon uya kunxila yiwayini. Ke kaloku ndithi kuni, 'Bulalani bambulale!' sukoyika. Kuba mna uniyalela. Yibani amadoda omeleleyo anobukroti. "
13:29 ngoko ke, ke abakhonzi baka-Abhisalom wenza nxamnye Amnon, kanye njengoko uAbhisalom abewawisele umthetho ngawo. Bonke oonyana bokumkani wavuka, kwaye elowo nalowo yakhwela phezu imbongolo yakhe, abaleka.
13:30 Ke kaloku, bakubon 'ukuba babehamba endleleni, rumor uDavide lifika, bathi, "UAbhisalom ubabulele bonke oonyana bokumkani, akwasala namnye kubo usindiliyo. "
13:31 Kwaye ngoko ke ukumkani wavuka, waza wazikrazula iingubo zakhe, waza wawa phezu komhlaba. Nabo bonke abakhonzi bakhe, babemi ngakuye, bazikrazula izambatho zabo.
13:32 kodwa uYonadabhi, unyana kaShimeha,, umntakwabo Davide, ayiphenduli, wathi: "Inkosi yam ukumkani kufuneka acinge ukuba bonke oonyana bokumkani ziye ababuleweyo. NguAmnon yedwa ofileyo. Kuba ikhangele ngomlomo ka-Abhisalom, kususela kwalaa mini wamdlwengula ngayo uTamare, udade.
13:33 ke ngoko, , nkosi yam kumkani echazwe eli lizwi entliziyweni yakhe, bathi, 'Bonke oonyana bokumkani sele ixheliwe.' Kuba kuphela nguAmnon yedwa ofileyo. "
13:34 Ke kaloku uAbhisalom wabalekela. Ke kaloku umfana bahlala beyilindile, Wawaphakamisa amehlo akhe, ondele ngaphandle. kwaye qaphelani, Abantu abaninzi ukufika kwindlela ekude ecaleni lentaba.
13:35 Wathi uYonadabhi kukumkani: "Khangela, oonyana bokumkani apha. Ngokuvumelana ilizwi lomkhonzi wakho, ngoko kuye kwenzeka. "
13:36 Kwathi, wayeka ukuthetha, oonyana bokumkani wabonakala. Sangena, baliphakamisa ilizwi labo, bakhala. Kananjalo wenjenje ukumkani ukuthetha, bonke abakhonzi bakhe, walila kunye isililo esikhulu kunene.
13:37 kodwa uAbhisalom, kokubaleka, waya kuTalemayi, unyana ka-Amihudi, ukumkani waseGeshure. UDavide wenza isijwili ngonyana wakhe yonke imihla.
13:38 Ke kaloku, emveni kokuba basaba baza bafika eGeshuri, UAbhisalom waba kuloo ndawo iminyaka emithathu. Ke kaloku ukumkani uDavide wayeka ukulandela uAbhisalom, ngenxa yokuba yaxola phezu ngokudlula Amnon.

2 uSamuweli 14

14:1 Ke kaloku uYowabhi, unyana kaTseruya, Azi ke ukuba intliziyo yokumkani sele wajika waya kuAbhisalom,
14:2 ngoko wathumela ke eTekowa, waza wathabatha khona inkazana elumkileyo. Wathi yena kuye: "Azenze ukuba bazilile, ninxibe iingubo lowo uyalila. Kwaye musa ungazithambisi ngeoli, ukuze ube ngathi ngumfazi lowo nangoku abasentlungwini umntu wafa kudala.
14:3 Ke wena uya kungena kukumkani, kwaye athethe amazwi naye ngale ndlela. "Wandula ke uYowabhi ubeke amazwi emlonyeni wakhe.
14:4 Kwaye, xa inkazana yaseTekowa wangena kukumkani, Wawa phambi kwakhe emhlabeni, kanti yena abemoyika, kwaye wathi, "Ndigcine, Owu kumkani. "
14:5 Wathi ke ukumkani wathi kuye, "Yintoni ingxaki na wena?"Ke yena waphendula: "Wo, Ndingumfazi ongumhlolokazi. Ngokuba indoda yam ifile.
14:6 Umkhonzazana wakho ebenoonyana ababini. Baza balwa nxamnye nomnye endle. Kwaye kwakungekho mntu apho wayeza kuba nako ukuyeka kubo. Omnye watsho komnye, wambulala.
14:7 kwaye qaphelani, yonke intsapho, bakuvukelayo umkhonzazana wakho, wathi: 'Sinike Kulowabulala umzalwana wakhe, ukuze simbulale, ngenxa yomphefumlo womzalwana wakhe, awababulalayo, kwaye ukuze kumbhangisa kunye yindlalifa. 'Yaye bafuna ukuba ukucima yintlantsi yam eseleyo, ukuze kubekho ukuze usinde igama umyeni wam, okanye amasalela phezu komhlaba. "
14:8 Wathi ke ukumkani, wathi kwinkazana, "Yiya endlwini yakho, yaye ndiza kwenza umthetho egameni lakho. "
14:9 Kwaye ke inkazana yaseTekowa yathi kukumkani: "Ngamana mabube phezu kwam, nkosi yam, naphezu kwendlu kabawo. Kodwa ukuze ukumkani netrone yakhe kuba msulwa. "
14:10 Wathi ke ukumkani, "Nabani na aphikisana nawe, ukuba niyizise kum, yaye soze akuchukumise kwakhona. "
14:11 Wathi yena, "Ukumkani khumbula uYehova uThixo wakhe, izihlobo igazi ukuze zivalwa ukuze yande ukuze Impindezelo yeyam, kwaye ukuze ningambulali nyana wam. "Waza wathi, "Njengokuba ke ubomi iNkosi, akukho nonwele olunye ngunyana wakho ziwe emhlabeni. "
14:12 Ke inkazana, "Makhe umkhonzazana wakho wathetha ilizwi enkosini yam ukumkani." Waza wathi, "Thetha."
14:13 Yathi inkazana leyo: "Kutheni na ukuba ucinge into enjalo ngabantu bakaThixo, nokuba kutheni na ke ukumkani elithethile elo lizwi, ukuze izono kwaye akukhokeleli umva lowo ukumlahla?
14:14 Sonke bayafa, kwaye thina sonke njengamanzi aqukuqelayo emhlabeni kwaye musa babuyele ezi. UThixo endingakuthandiyo alahlekelwe umphefumlo. kunokuba, yena uvuselela imizamo yakhe, ecinga ukuba oko olsifakileo ukuze singatshabalali ngokupheleleyo.
14:15 ngoko ke, ngoku ndize kuthetha eli lizwi kukumkani inkosi yam ukumkani, phambi kwabantu. Wathi ke umkhonzazana wakho: Makhe ndithethe kukumkani, kuba mhlawumbi kusenokubakho indlela ethile ukumkani ukuze afeze ilizwi lomkhonzazana wakhe.
14:16 Kwaye ke inkosi ilalele, yaye ekhulula umkhonzazana wakhe esandleni sabo bonke abo bazimisele ukuba kude nam, kunye nonyana wam, elifeni likaThixo.
14:17 ngoko ke, umkhonzazana wenu, ukuze Ilizwi lenkosi yam ukumkani ube lidini. Kuba ngathi isithunywa sikaThixo, injalo inkosi yam ukumkani, ukuze izanyazanyiswa lutho intsikelelo, okanye isiqalekiso. ke kakhulu, uYehova uThixo wakho unawe. "
14:18 Kwaye ephendula, ke ukumkani, wathi kwinkazana, "Uze ukuyifihla kum ilizwi into endikubuzayo." Yathi inkazana leyo kuye, "Thetha, inkosi yam ukumkani. "
14:19 Wathi ke ukumkani, "Isandla sikaYowabhi asinawe na kule nto yonke?"Waphendula ke umfazi wathi: "Ngu-ntle umphefumlo wakho, enkosini yam ukumkani, kuyinto ukuya ekhohlo, okanye ekunene, kuzo zonke ezi zinto ukuba inkosi yam ukumkani ithethile. Ngokuba uYowabhi umkhonzi wakho ngokwakhe endithethisa, yena ngokwakhe wazifaka onke la mazwi emlonyeni womkhonzazana wakho.
14:20 Benjenjalo ke babuyele kweli ngakuntsonkotha, ngokuba uYowabhi umkhonzi wakho, wayalela ukuba. kodwa wena, enkosini yam ukumkani, niziingqondi, kanye njengokuba isithunywa uThixo ubulumko, ukuze uqonde ukuba zonke eziphezu komhlaba. "
14:21 Wathi ukumkani kuYowabhi: "Khangela, ilizwi lakho uye waphumelela lokuzicengezela kum. ngoko ke, hamba uze ubize umva inkwenkwe Abhisalom. "
14:22 Kwaye esiwa emhlabeni phezu kobuso bakhe, uYowabhi abemoyika, kwaye ke bamthamsanqela ukumkani. Wathi uYowabhi: "Namhlanje umkhonzi wakho baqonda ukuba ndithe ndababalwa nguwe, enkosini yam ukumkani. Ngokuba uzigqibe ilizwi lomkhonzi wakho. "
14:23 Wesuka uYowabhi, wasuka, wemka waya eGeshuri. Wasondeza uAbhisalom eYerusalem.
14:24 Wathi ukumkani, "Makahambe abuyele endlwini yakhe, kodwa angabuboni ubuso bam. "Kwaye ngoko, UAbhisalom, waya endlwini yakhe, kodwa yena akazange abone ubuso bokumkani.
14:25 Ke wonke uSirayeli, kukho handsome kangangokuba kwakungekho mntu, njalo ezinde kakhulu injengoAbhisalom. Ukususela entendeni yonyawo ukuya phezulu entloko, kungekho siphako kuye.
14:26 Yaye xa eyichebile iinwele zakhe, ngokuba ebeyicheba off kanye ngonyaka, ngenxa yokuba iinwele zakhe ezinde waba mthwalo kuye, azilinganise iinwele zentloko yakhe, zisuke zibe ziishekele ezimakhulu mabini, yi amatye karhulumente.
14:27 Balisondeza oonyana abathathu UAbhisalom wazalelwa, nentombi enye, of ifomu ebukekayo, igama layo belinguTamare.
14:28 UAbhisalom wahlala iminyaka emibini eYerusalem, yaye akazange abone ubuso bokumkani.
14:29 Kwaye, wathumela kuYowabhi, ukuze ukuba amthumele kukumkani. Kodwa ke wala ukuza kuye. Akuba ke wathuma okwesibini, waza yena wala ukuba beze kuye,
14:30 wathi kubakhonzi bakhe: "Niyazi ukuba intsimi kaYowabhi, lowo ukufuphi kum, has isivuno yerhasi. ngoko ke, yiyani, niyitshise ngomlilo. "Yaye ke, ke abakhonzi baka-Abhisalom ngomlilo intsimi okuziinkozo. Ke abakhonzi uYowabhi, ukufika, bezikrazule iingubo zabo, wathi, "Abakhonzi baka-Abhisalom baye Uvuthise inxalenye yentsimi!"
14:31 Ke uYowabhi Wavuka, waza waya kuAbhisalom endlwini yakhe, wathi yena, "Yini na ukuba abakhonzi bakho bayitshise ngomlilo intsimi yam okuziinkozo?"
14:32 Wathi uAbhisalom phendula kuYowabhi: "Ndathumela kuwe, becela ukuba beze kum, kwaye nokuba ndibe ndikuthumele kukumkani, kwaye ukuze nithi kuye: 'Kwakutheni bendizise na eGeshuri? Bekuya kuba ngcono ukuba ndibe phaya. 'Ndiyanibongoza, ke, ukuze babone ukuba ubuso bokumkani. Kwaye ukuba ililumkele ubugwenxa bam, makabe andibulale. "
14:33 Kwaye, uYowabhi, ongena kukumkani, babika into kuye. waye ke uAbhisalom wabiza. Ke kaloku, wangena kukumkani, yaye abemoyika phezu kobuso bomhlaba. Wathi ke ukumkani wamanga uAbhisalom.

2 uSamuweli 15

15:1 ke, emveni kwezi zinto, UAbhisalom wafumana iinqwelo zokulwa, nabamahashe, madoda mahlanu abeye phambi kwakhe.
15:2 Esukile kusasa, UAbhisalom wayemi ecaleni ekungeneni kwesango. Kwaye xa kukho nawuphi na umntu abanembambano yokuba ukuze kuhamba phambi ematyaleni kakumkani, UAbhisalom ambize kuye, aze athi, "Nguwuphi na umzi?"Kwaye nokuphendula, ukuba athi, "Ndingumkhonzi wakho, ukusuka kwisizwe ethile zakwaSirayeli. "
15:3 Ke uAbhisalom athi yena: "Amazwi akho zibonakala elungileyo nje kum. Kodwa akukho bani oqeshwe yi kukumkani ukuva kuwe. "Waza uAbhisalom bathi:
15:4 "Ngubani na andimise ndibe ngumgwebi phezu komhlaba, ukuze bonke abo banendawo beze kum, ndize kubagweba ngobulungisa. "
15:5 ke kakhulu, xa umntu ukusondela kuye, ukuba ambulise, ukuba andise isandla sakhe, kunye nokuthatha kumbamba, ukuba amange.
15:6 Yaye wenza oku nabo bonke amaSirayeli ukufika ukuba umgwebo ukuviwa kukumkani. Kwaye ke azicelele iintliziyo zamadoda akwaSirayeli.
15:7 ke, emva kweminyaka engamashumi amane, UAbhisalom Wathi ukumkani uDavide: "Kufuneka ndiye kuzizalisa izibhambathiso zam, Endakubhambathisayo ndiya kukuzalisa kuYehova eHebron.
15:8 Kuba umkhonzi wakho wenza isibhambathiso, xa eGeshuri of Syria, bathi: Ukuba uYehova uya kukhokelela emva eYerusalem, Ndiya kubingelela kuNdikhoyo. "
15:9 Wathi ukumkani uDavide wathi kuye, "Hamba ngoxolo." Waza wavuka, wahamba wemka waya eHebron.
15:10 Bathi UAbhisalom wathumela Scouts ezizweni zonke zakwaSirayeli, bathi: "Msinyane nje ukuba uve nasekukhaleni kwexilongo, bathi: 'UAbhisalom ungukumkani eHebron.' "
15:11 Ke kaloku baye kubabiza abamenyiweyo, angamakhulu amabini amadoda evela eYerusalem waphuma kuAbhisalom, ababehamba benolungelelwano lwentliziyo kunye bengabazi ngokupheleleyo yesicwangciso.
15:12 UAbhisalom kwakhona wabiza uAhitofele ebiziwe, umcebisi kaDavide, ivela emzini wayo, neGilo. Ke kaloku, akubon 'ukuba immolating amaxhoba, isifungo kakhulu ufungiswe, kunye nabantu, ayebaleka ndawonye, wazihlanganisa Absalomu.
15:13 Ke umthunywa waya kuDavide, bathi, "Ngentliziyo yabo yonke, wonke uSirayeli ulandela-Abhisalom. "
15:14 Wathi uDavide kubakhonzi bakhe, ababenaye eYerusalem: "Vuka, sibaleke! Ngokuba kungenjalo kuya kuba nakusinda ebusweni ka-Abhisalom. Khawuleza, ukuba bahambe, hleze, phezu befika, ukuze bambambe us, ndize anidakise kwethu, awuxabele umzi ngohlangothi lwekrele. "
15:15 Ke kaloku abakhonzi bokumkani, wathi kuye, "Yonke into yokuba inkosi yethu ukumkani uya kuyalela, thina bakhonzi bakho baya kukuthwalela ngaphandle ngokuzithandela. "
15:16 ngoko ke, yokumka kokumkani,, nendlu yakhe yonke ngeenyawo. Wathi ke ukumkani ngasemva abafazi abalishumi wamashweshwe ukuba anyamekele indlu.
15:17 Ephumile ngeenyawo, ukumkani onke amaSirayeli wema mgama ukusuka kwindlu.
15:18 Nabo bonke abakhonzi bakhe behamba ecaleni kwakhe. Kwaye ke imikhosi ye Cerethites kunye Phelethites, nabo bonke neyabaseGati, alwela enamandla, angamakhulu amathandathu amadoda ababelandelene naye, bevela eGati ngenyawo, zaye owandulela ukumkani.
15:19 Wathi ukumkani kuItayi waseGati: "Yini na ukuba nize nathi? Buyela aphile nokumkani. Ngokuba wena owasemzini, yaye wemka indawo yakho.
15:20 Wafika izolo. Kwaye namhlanje xa kunyanzelwa ukuba away nathi? Kuba mna ukuba ndiye kuloo ndawo apho ndiya khona. Kodwa kufuneka ubuyele, ukhokele abazalwana bakho emva nawe. Kwaye uYehova uya kubonisa inceba nenyaniso kuwe, ngenxa yokuba uye wabonisa ubabalo kunye nokholo. "
15:21 NoItayi waphendula wathi kukumkani, ngokuthi, "Njengokuba ke ubomi iNkosi, nje inkosi yam ukumkani, inene, kuyo nayiphi na indawo uya kuba, enkosini yam ukumkani, nokuba kusekufeni okanye ebomini, umkhonzi wakho uya khona. "
15:22 Wathi uDavide kuItayi, "Yizani, ugqithe. "Kwaye Wagqitha uItayi phezu, nawo onke amadoda awayekunye naye, kwaye ezinye yesihlwele.
15:23 Kwaye bonke lilila ngezwi elikhulu, abantu bonke bewela. Kwakhona uyadlula ukumkani phezu komlanjana oyiKidron. Kwaye bonke abantu phambili malunga nendlela ekhangele phandle entlango.
15:24 Ke kaloku uTsadoki umbingeleli naye waya, nabaLevi bonke baya naye, bethwele ityeya yomnqophiso kaThixo. Yaye bayibeka phantsi ityeya kaThixo. phezulu Wenyuka uAbhiyatare, bada bagqibelela bonke abantu ukuba isuka kuloo mzi babehambe.
15:25 Wathi ukumkani kuTsadoki: "Yibuyisele kuwo umzi ityeya kaThixo emzini. Ukuba ndithe ndibabalwe emehlweni * kaNdikhoyo, uya kukhokelela umva. Kwaye uya kukubonisa yona kum ententeni yakhe.
15:26 Ke ukuba aya kuyithetha kum, 'Wena engamkholosi,' Ndilungele. Makenze oko kulungileyo emehlweni akhe. "
15:27 Wathi ukumkani kuTsadoki umbingeleli: "Le umboni, buyela kuwo umzi unoxolo. Kona ke, unyana wakho Ahimahatse, noYonatan, unyana ka-Abhiyatare, oonyana bakho bobabini, ndibe nani.
15:28 Khangela, Ndiya kuzimela emazibukweni entlango, de lizwi ukufika ukusuka lokundazisa. "
15:29 ngoko ke, UTsadoki noAbhiyatare bayibuyisela Yibuyisele kuwo umzi ityeya kaThixo eYerusalem, kwaye bahlala khona.
15:30 Kodwa uDavide wenyuka waya eNtabeni yemiNquma, ukucaca nokulila, phambili kunye ngeenyawo yaye egqubuthele intloko. Ngaphezu, bonke abantu ababenaye wenyuka, elila iintloko zazo wazigquma.
15:31 Kwaza kwaxelwa kuDavide uAhitofele nawo ajoyine ekufungeni noAbhisalom. Wathi uDavide, "O Nkosi, Ndiyakucenga, ukuba atyhile ubudenge icebo lika-Ahitofele. "
15:32 Wagqiba ke uDavide waya encotsheni yentaba, apho wayeza ndimnqule uYehova, nanko uHushayi umArki emkhawulela,, kwingubo yakhe, egqubuthele intloko umhlaba.
15:33 Wathi ke uDavide kuyo: "Xa unokuhamba nam, uya kuba ngumthwalo kum.
15:34 Kodwa ke ukuba uthe wabuyela kuwo umzi, uze uthi kuAbhisalom, 'Ndingumkhonzi wakho, O nkosi; kanye njengokuba ndibe ndifudula ndingumkhonzi kayihlo wakho, ngokunjalo kakhulu ndiya kuba ndingumkhonzi wakho,'Uya kutshabalalisa icebo lika-Ahitofele
15:35 Kwaye unayo nawe ababingeleli uTsadoki noAbhiyatare. Kwaye nabani na ilizwi na ukuba uya kuva endlwini yokumkani, uya phendla kuTsadoki noAbhiyatare, ababingeleli.
15:36 Ngoku kunye nabo oonyana babo bobabini uAhimahatse, unyana kaTsadoki, noYonatan, unyana ka-Abhiyatare. Ke wena uya kuthumela kum ngabo onke ilizwi uya ndikuvile. "
15:37 ngoko ke, uHushayi, umhlobo kaDavide, wangena esixekweni. Ke kaloku uAbhisalom wangena eYerusalem.

2 uSamuweli 16

16:1 Wagqiba ke uDavide wadlula kancinane ngaphaya encotsheni yentaba, uTsibha, umkhonzi uMefibhoshete, Kwabonakala kumkhawulela, iidonki ezimbini, leyo saxineka kunye amakhulu amabini ezonka, nekhulu ngamalunda seediliya yomile, nekhulu inyambalala iziqhamo ezomisiweyo, nentsuba yewayini.
16:2 Wathi ukumkani kuTsibha, "Yintoni na ujonge ukwenza ntoni ezi zinto?"Wathi uTsibha waphendula: "Zifunyenwe iimazi zamaesile kuba indlu yokumkani, ukuze bahlale. Kwaye ke izonka namakhiwane ziqwayitiweyo abakhonzi bakho ukuba adle. Kodwa iwayini ukuba nabani okusela abasenokuba abatyhafileyo entlango. "
16:3 Wathi ke ukumkani, "Uphi na unyana wenkosi yakho?"Wathi uTsibha wathi kukumkani: "Wahlala eYerusalem, bathi, 'Namhlanje, indlu yakwaSirayeli iya kububuyisela ubukumkani bukabawo kum. ' "
16:4 Wathi ukumkani kuTsibha, "Zonke izinto ezibe uMefibhoshete ngoku zezenu." UZibha wathi, "Ndiyakhunga ke, ukuze ndingathi sifumane ubabalo phambi kwakho, inkosi yam ukumkani. "
16:5 Waza ukumkani uDavide waya kufikelela eBhahurim. kwaye qaphelani, indoda bonke abendlu wendlu kaSawule, ogama uShimeyi, unyana kaGera, waphuma apho. Uphuma, Waqhubeka, yaye yesiqalekiso,
16:6 kwaye wagibisela ngamatye uDavide nxamnye nabakhonzi bonke bokumkani uDavide. Yaye bonke abantu nawo onke amadoda babehamba ukuya ekunene amacala ekhohlo wokumkani.
16:7 Kwaye, njengoko ethuka, ukumkani, wathi uShimehi: "Yiya kukude, Yiya kukude, wena ungumfo wamagazi, kwaye indoda elitshijolo!
16:8 UNdikhoyo ubuyisele ngenxa lonke igazi wendlu kaSawule. Ngokuba wena wagabadela ubukumkani esikhundleni sakhe. Kwaye, UYehova uwise ubukumkani esandleni sika-Abhisalom, unyana wakho. kwaye qaphelani, ububi bakho cinezela kanye phezu kwakho, ngokuba ungumfo wamagazi. "
16:9 Waphendula uAbhishayi unyana kaTseruya, unyana kaTseruya, Wathi kukumkani: "Kutheni na le nja ifileyo iyitshabhise inkosi yam ukumkani? Makhe ndiye ndiyinqumle intloko yakhe. "
16:10 Wathi ke ukumkani: "Yintoni na enam nonke, Nina nyana bakaTseruya? uyivumele, ukuze aqalekise. Kaloku uNdikhoyo ayalela ukuba aqalekise uDavide. Ngubani na lowo nobuganga bathi, 'Kutheni na ukuba wenjenjalo?' "
16:11 Wathi ke ukumkani wathi kuAbhishayi nakumaphakathi akhe onke: "Khangela, unyana wam, aphuma ezibilinini zam, angxamele umphefumlo wam nje. Ukwenza njani phi unyana yakwaBhenjamin ukuze ngoku? uyivumele, ukuze aqalekise, ngokuvumelana ngokomlomo kaNdikhoyo.
16:12 Mhlawumbi uYehova uya kukholiswa iintsizi zam, kwaye iNkosi andibuyisele okulungileyo, endaweni yesiqalekiso le mini. "
16:13 Kwaye, UDavide waqhubeka ehamba endleleni, kunye noogxa bakhe. Ke uShimeyi ndihambela ecaleni kummango entabeni kwicala malungana naye, yesiqalekiso ukumgibisela ngamatye, kunye nokungcola uchithachitha.
16:14 Wathi ke ukumkani kunye nabantu bonke naye, ukuba udiniwe, waya bakha baphefumla khona.
16:15 Ke uAbhisalom nabantu bakhe bonke, wangena eYerusalem. Ngaphezu, KoAhitofele naye.
16:16 Ke kaloku uHushayi umArki, umhlobo kaDavide, babeye kuAbhisalom, Wathi yena kuye: "Ngamana ungaphila, O nkosi! Ngamana ungaphila, O nkosi!"
16:17 Ubesakuthi ke uAbhisalom kuye: "Ingaba lo ububele bakho ukuze umhlobo wakho? Yini na ukuba ungabambi nomhlobo wakho?"
16:18 Wathi uHushayi wathi kuAbhisalom: "Ngaphandle kokuba! Kuba ndiya kuba, lowo uYehova unyule. Kwaye nam, ke aba bantu bonke, yaye wonke uSirayeli, uya kuhlala naye.
16:19 Kodwa ke kakhulu, I owayixelayo le: ndibe ndifanele ukukhonza? Ngaba na unyana wokumkani? Kanye njengokuba ndibe ngokuxhomekeke kuyihlo, ke uya kuba phantsi nani. "
16:20 Wathi uAbhisalom kuAhitofele, "Niyinikele icebo sokuba oko simele sikwenze."
16:21 Wathi uAhitofele kuAbhisalom: "Ngena ku namashweshwe kayihlo, alishiya ngasemva ukuze anyamekele indlu. Ngaloo ndlela, xa wonke uSirayeli uya kuva ukuba nazintloni uyihlo, izandla zabo ukomelezwa nawe. "
16:22 ngoko ke, Azandlala intente uAbhisalom phezu kophahla lwendlu. Ke kaloku, wangena waya namashweshwe kayise emehlweni amaSirayeli onke.
16:23 Ngoku ke icebo lika-Ahitofele, leyo ke ngaloo mihla, waphathwa ngokungathi mnye babhunga uThixo. Ngoko ke yonke icebo lika-Ahitofele, bobabini xa wayekunye noDavide, yaye xa wayekunye uAbhisalom.

2 uSamuweli 17

17:1 Wathi uAhitofele kuAbhisalom: "Ndiza kukhetha ngokwam amawaka alishumi amadoda ukuba, nokuvuka, Ndiya kubasukela uDavide ngobu busuku.
17:2 Kwaye ndileqeka ngaye, ngokuba etyhafile kwaye iye buthathaka izandla, Ndiya kumbetha kuye. Kwathi, bakugqiba bonke abantu abakunye naye uya babalekile, Ndiya kubabetha phantsi ukumkani zodwa.
17:3 Ndiya kuya kukhokelela wabanqanda abantu yonke, sibuyele ngendlela enye indoda. Ngokuba nifuna indoda enye kuphela. Kwaye bonke abantu baya kuba noxolo. "
17:4 Kwaye eli lizwi emehlweni uAbhisalom nabo bonke abo enkulu ngokuzalwa wakwaSirayeli.
17:5 Kodwa ke uAbhisalom, "Biza uHushayi umArki, yaye masihambe ukuva oko athi. "
17:6 Ke kaloku uHushayi waya kuAbhisalom, Ubesakuthi ke uAbhisalom kuye: "UAhitofele uthethe ilizwi ngale ndlela. Ngaba sifanele senze oko okanye? Ninika cebo lini na unika?"
17:7 Wathi uHushayi kuAbhisalom, "Icebo uAhitofele acebisa lona ngeli xesha akulunganga."
17:8 Kwaye kwakhona uHushayi wathi, "Uyazi uyihlo, kunye namadoda bonke anabo, ukuba sibe namandla kakhulu kwaye ukrakra umphefumlo, ifaniswe ibhere olenyayo ehlathini xa abantwana bakhe sele bethatyathwe. Ngaphezu, uyihlo yindoda yokulwa, yaye ngoko ke akayi kuhlala phakathi kwabantu.
17:9 Mhlawumbi ngoku efihla emihadini, okanye kwenye indawo, naphi na apho afuna. Ukuba ngengozi, ekuqaleni, nabani na iwe, ubani oyivayo le nto, enoba oko akuvileyo, aya kuthi, 'Kukho uxabelo ebantwini abo balandelayo uAbhisalom.'
17:10 Yaye abanamandla kakhulu, ontliziyo ngathi intliziyo wengonyama, ziya kuwuyeka ngenxa yokoyika. Ngokuba bonke abantu bakwaSirayeli bazi uyihlo wakho ukuba ibe yindoda elikroti, kwaye bonke abo banaye robust.
17:11 Kodwa kubonakala kum ukuba isiluleko ekunene: Makungabikho wonke uSirayeli ahlanganiselwe kuwe, ukususela kwaDan kuse eBher-shebha, njengentlabathi yolwandle, kuba kuye kwavela. Kwaye uya kuba phakathi kwabo.
17:12 Kwaye zingxola kuye kuyo nayiphi na indawo uya kufunyanwa. Kwaye siya Uyikhusele, njengombethe ngokuqhelekileyo uwa phezu komhlaba. Kwaye thina asiyi ashiye namnye amadoda abakunye naye.
17:13 Kwaye ukuba uya kungena emzini, wonke uSirayeli uya kukurhawula mzi ngeentsontelo. Kwaye uya kuzinyothula ibe komlanjana, ukuze kubekho ukuze kungafunyanwa namnye nelityana kuyo. "
17:14 Wathi uAbhisalom, nawo onke amadoda akwaSirayeli, wathi: "Icebo likaHushayi umArki lilunge ngakumbi icebo lika-Ahitofele." Ngoko, ngokuthi isenzo iNkosi, icebo luncedo lika-Ahitofele wahlulwa, ukuze uYehova akho- ububi phezu uAbhisalom.
17:15 Wathi uHushayi wathi kubabingeleli, UZadoki noAbhiyatare: "Ahitofele icebo kuAbhisalom, ukuba amadoda akwaSirayeli le ndlela. Ndamnika isiluleko kwaye ngendlela.
17:16 ke ngoko, ukuthumela ngokukhawuleza, kwaye ingxelo kuDavide, bathi: 'Uze uhlale ngobu busuku emazibukweni entlango. kunokuba, ngaphandle kokulibazisa, siye ngaphesheya. Kungenjalo ukumkani ukuba kwase, nabo bonke abantu abakunye naye. ' "
17:17 Ke uYonatan noAhimahatse wahlala ecaleni uMthombo rogele. Nesicakakazi waya ingxelo ngayo kubo. Banduluka, ukuze bawuthwale ingxelo kukumkani uDavide. Kuba kubonwe, ningangeni emzini.
17:18 Kodwa umntu othile oselula wabona ukuba, kwaye wazityhila ukuba uAbhisalom. kodwa ngokwenene, bahamba ngokukhawuleza baya kungena endlwini yendoda ethile eBhahurim, ebinequla entendelezweni yayo, yaye wehla, wangena kuyo.
17:19 Emva koko Intokazi yathabatha isigqubuthelo, yasitwabulula emlonyeni wequla, njengoko irhasi ukuba yokomisa hulled. Kwaye ngoko ke mbandela efihliweyo.
17:20 Ke kaloku abakhonzi baka-Abhisalom ebengene endlwini, babesithi kwintokazi, "Baphi na ooAhimahatse noYonatan?"Umfazi waphendula kubo, "Betyhutyhe ngokukhawuleza, emveni kokuba wayethabathe yamanzi. "Kodwa abo babefuna ukuba, xa Ngeningalifumananga kuzo, babuyela eYerusalem.
17:21 Ke kaloku, bakulityhutyha, Enyuka equleni. abajikelezayo, babika kukumkani uDavide, yaye bathi: "Vuka, uye ngaphesheya komlambo ngokukhawuleza. Kuba uAhitofele acebisa lona icebo le hlobo nxamnye nawe. "
17:22 ngoko ke, UDavide wavuka, nabo bonke abantu ababekunye naye, baza bawela iYordan, kuze ukukhanya kuqala. Yaye kwakungekho namnye kubo wasala ngasemva akazange ngubani bawela umlambo.
17:23 ke uAhitofele, ebona ukuba wenziwe icebo bakhe, wabopha iesile, waza wavuka waza wemka waya endlwini yakhe, waya emzini wakhe. Kwaye ngokubeka indlu yakhe ukuze, wambulala yena ngokuxhonywa. Waza wangcwatyelwa engcwabeni sikayise.
17:24 Emva koko uDavide waya lweenqwelo zokulwa, uAbhisalom wayiwela iYordan, yena namadoda onke akwaSirayeli kunye naye.
17:25 Ngempela, UAbhisalom wamisa uAmasa esikhundleni sikaYowabhi obephethe umkhosi. Ke uAmasa ebengunyana wendoda ekuthiwa linguItra of eYizereli, eyangena kuAbhigali, intombi kaNahashe, udade kaTseruya, ngubani unina kaYowabhi.
17:26 USirayeli wenza ngeenkophe uAbhisalom elizweni laseGiliyadi.
17:27 Wagqiba ke uDavide efika kothango lweenqwelo zokulwa, Shobi, unyana kaNahashe, evela Rabbah, koonyana baka-Amon, no bakaMakire, unyana ka-Amiyeli eLodebhare, no uBharzilayi, umGiliyadi of eRogelim,
17:28 kwaziswa kuye zokulala, kunye amalaphu, nemiphanda, kunye nengqolowa, kunye nerhasi, kokudla, kunye wokudla okuphekiweyo, neembotyi, kunye nembumba, nee-ertyisi phuphu eqhotsiweyo,
17:29 nobusi, namasi, izimvu atyetyisiweyo amathole. Bamnika ezi kuDavide nabantu ababenaye ukuze badle. Ngokuba kurhanelwa ukuba abantu ndiyafa yindlala nalunxano entlango.

2 uSamuweli 18

18:1 Ke uDavide, akuba kwakhona abantu bakhe, wamisa phezu kwabo nabathetheli-khulu.
18:2 Waza wabeka isahlulo sesithathu yabantu phantsi kwesandla sikaYowabhi, yaye inxalenye yesithathu phantsi kwesandla sika-Abhishayi, unyana kaTseruya, umninawa kaYowabhi, yaye inxalenye yesithathu phantsi kwesandla sikaItayi, owayevela eGati. Wathi ukumkani ebantwini, "I, kakhulu, kuya kuphuma kunye nani. "
18:3 Ke abantu baphendula: "Ize ningaphumi. Ngokuba xa sithe sasaba, kuya kuba inkxalabo enkulu kuzo ukuze kuthi. Okanye ukuba isiqingatha enye inxalenye kuthi uya kuwa, abayi kusibekela kakhulu. Kuba yiyo loo nto sesifana elinye ishumi lamawaka. ngoko ke, kukulungele ukuba kufuneka esixekweni ukuze basomeleze. "
18:4 Wathi ke ukumkani wathi kubo, "Ndiya kwenza konke okulungileyo emehlweni akho." Ngoko ke, ukumkani wema ecaleni kwesango. Kwaye abantu baphuma amabutho zabo, bengamakhulu namawaka.
18:5 Wathi ke ukumkani wayalela uYowabhi noAbhishayi noItayi, bathi, "Londoloza kuba kum uAbhisalom inkwenkwe." Yaye bonke abantu beva ukumkani waka zonke iinkokheli egameni ka-Abhisalom.
18:6 Kwaye, bahamba abantu baya endle nxamnye noSirayeli. Yaye idabi kwenzeka ehlathini lakwaEfrayim.
18:7 Kwaye ke abantu bakwaSirayeli anqamka kuloo ndawo yi umkhosi kaDavide. Nokuxhela enkulu ngaloo mini: amadoda amabini amawaka.
18:8 Ke kaloku impi kuloo ndawo saa phezu kobuso bawo wonke umhlaba. Kanjalo babebaninzi kakhulu abantu ehlathini ziphele, ngaphezu kwekrele ukuba zayidla, ngaloo mini.
18:9 Kwathi uAbhisalom, bahamba imeyile, wadibana abakhonzi bakaDavide. Kwaye xa imeyile kwakungene phantsi komthi eshinyeneyo oki, intloko bakhe babonakala bevaleleke oki. Yaye ngoxa wamiswa phakathi kwezulu nomhlaba, imeyile apho sele phansi waqhubeka.
18:10 Ngoko uthile akubona oku wabikela kuYowabhi, bathi, "Ndimbonile uAbhisalom exhomekile ukusuka emterebhintini."
18:11 Wathi umfo lowo ingxelo ngayo kuye uYowabhi, "Ukuba nimbone, ibiyini na ukuba bazingxwelerha naye emhlabeni, yaye ndiza wakupha iishekele ezilishumi zesilivere kunye nebhanti?"
18:12 Wathi uYowabhi: "Nokuba wamlinganisela izandla zam lalinye yesiliva, Andizange kuyekelela izandla zam phezu unyana wokumkani. Ngokuba ezindlebeni zethu ukumkani wayalela wena noAbhishayi noItayi, bathi, 'Hlalani kum inkwenkwe Abhisalom.'
18:13 ke kakhulu, ukuba bendithe wenza kunye nokuzithemba enjalo, ngokuphila kwami, oku ayinakuba nako ukufihlakala kukumkani. Yaye ngaba ke wayemi ecaleni lam?"
18:14 Wathi uYowabhi, "Oko akuyi kuba nje ufuna. kunokuba, Ndiya assailing kuye emehlweni akho. "Wandula ke wathabatha iincula mathathu esandleni sakhe, waza waziqinisa entliziyweni uAbhasalom. Ke kaloku usabambelele ebomini phezu oki,
18:15 alishumi amadodana, isikrweqe ngabathwali sikaYowabhi, Wazifaka, kanye sambulala, bayibulala.
18:16 Ke uYowabhi Wavuthela isigodlo, yaye wabanqanda abantu, hleze ukulandela amaSirayeli ekubalekeni kwawo, kuba wayekulungele onga izihlwele.
18:17 Bamthabatha uAbhisalom, baza bamphosa emhadini omkhulu ehlathini. Kwaye ke lwahamba i imfumba enkulu kakhulu yamatye phezu kwakhe. Kodwa onke amaSirayeli basaba baya ezintenteni zabo.
18:18 Ke kaloku uAbhisalom wavuswa ngenxa ngokwakhe, xa wayesaphila, isikhumbuzo, leyo kwiNtlambo uKumkani. Ngokuba wathi, "Andinanyana, kwaye oku kuya kuba sisikhumbuzo igama lam. "Waza wathi ke lesikhumbuzo ngegama lakhe. Kwaye ubizwa ngokuba isandla ka-Abhisalom, kuzise kule mini.
18:19 ke uAhimahatse, unyana kaTsadoki, wathi, "Ndiya kubaleka, ingxelo kukumkani ukuba iNkosi kuye kwafezwa isigwebo kuye, esandleni seentshaba zakhe. "
18:20 Wathi kuye uYowabhi: "Wena akuyi kuba umthunywa kule mini. kunokuba, uya ingxelo ngomnye umhla. Mna uyavuma ukuba anike ingxelo namhlanje, ngokuba unyana wokumkani ufile. "
18:21 Wathi uHushayi uYowabhi, "Hamba, kwaye ingxelo ukumkani oko ukubonileyo. "uHushayi abemoyika uYowabhi, waza wabaleka.
18:22 uAhimahatse, unyana kaTsadoki, waphinda wathi kuJowabhi, "Yintoni na endithintelayo ukuba wabaleka emva uHushayi nayo?"Waza wathi kuye uYowabhi: "Yini na ukuba ugidime, unyana wam? ngeke ube umphathi iindaba ezilungileyo. "
18:23 Yena waphendula, "Kodwa kuthekani ukuba ningabaleki?"Uthe ke yena kuye, "Baleka." Waza uAhimahatse, isebenza ngapha ngendlela elifutshane, kudlule uHushayi.
18:24 Ke kaloku uDavide wayehleli phakathi kwamasango amabini. Ngempela, umlindi, ngubani akuse kwisamithi kwesango phezu kodonga, waphakamisa amehlo akhe, wabona indoda ibaleka iyodwa.
18:25 Kwaye bedanduluka, wamxelela ukumkani. Wathi ke ukumkani, "Ukuba iyodwa, kukho iindaba ezilungileyo emlonyeni wayo. "Kodwa njengoko ndihambela esondela,
18:26 Umlindi wabona enye indoda ibaleka. Kwaye, ekhala esuka ukuphakama, uthe: "Ubonakele Enye indoda, ibaleka iyodwa. "Wathi ukumkani, "Lo kwakhona namthunywa elungileyo."
18:27 Ke Wathi umlindi, "Le ekuqhutyweni ikufutshane kubonakala kufana nokubaleka kuka-Ahimahatse, Wathi, unyana kaTsadoki. "Ke ukumkani, "Yindoda elungileyo, kwaye ifika zixakatha iindaba ezilungileyo. "
18:28 ke, Ahimahatse, ememeza, Wathi kukumkani, "Yiba kakuhle, Owu kumkani. "Waza reverencing ukumkani uvaleke emhlabeni phambi kwakhe, uthe, "Makabongwe uNdikhoyo, uThixo wakho, ngubani na apha amadoda bakuphakamisa izandla sawo enkosini yam ukumkani. "
18:29 Wathi ke ukumkani, "Ngaba kukho uxolo umfana uAbhisalom?"Wathi uAhimahatse: "Ndibone ingxokolo enkulu, O nkosi, xa umkhonzi wakho uYowabhi undithumile, umkhonzi wakho. Ndiyazi nto wumbi. "
18:30 Wathi ke ukumkani kuye, "Sondelani, uze ume apha. "Kwaye ukuba athi, elityhutyhile yema ngxi,
18:31 uHushayi wabonakala. nokuya, uthe: "Ndinikela iindaba ezilungileyo, enkosini yam ukumkani. Ngokuba namhla uYehova kugwetywa kuwe, esandleni sabo bonke abo evukile phezulu nxamnye nawe. "
18:32 Wathi ukumkani uHushayi, "Ngaba kukho uxolo umfana uAbhisalom?"Kwaye nokuphendula, UHushayi wathi kuye, "Ngamana iintshaba zenkosi yam ukumkani, nabo bonke abasukele nxamnye naye ngenxa yobubi, kuba lo mfana. "
18:33 Yaye ke ukumkani, ukuba buhlungu kakhulu, wenyuka waya egumbini eliphezu kwesango,, waza walila. Kwaye njengoko wayehamba, wayethetha ngale ndlela: "Nyana wam, Abhisalom! KuAbhisalom unyana wam! Ngubani na pha kum ukuze afele egameni lakho? Absalomu, unyana wam! Unyana wam, Absalomu!"

2 uSamuweli 19

19:1 Ngoku kwaxelwa kuYowabhi, ukuba ukumkani elila, esenza isijwili ngonyana wakhe.
19:2 Kwaye ngoko ke usindiso ngaloo mini lwajika lwaba sisijwili ngaloo mini ebantwini bonke. Ngokuba abantu beva kusithiwa ngaloo mini, "Ukumkani wenza isijwili ngonyana wakhe."
19:3 Kwaye ke abantu lehla bangena esixekweni ngaloo mini, ngendlela yokuba abantu babeqhele ukwehla enoba ajika asabela edabini.
19:4 Wathi ke ukumkani egqubuthele intloko, yaye bedanduluka ngezwi elikhulu: "Unyana wam, Absalomu! Absalomu, unyana wam, unyana wam!"
19:5 ngoko ke, uYowabhi, ongena kukumkani endlwini, wathi: "Namhlanje Ubudanisile ubuso babakhonzi bakho bonke, asindisa ubomi bakho, kwaye nomphefumlo woonyana bakho neentombi zakho, kwaye nomphefumlo wabafazi bakho, kwaye nomphefumlo wamashweshwe akho.
19:6 Nithe ​​nathanda abo banithiyayo, waza wabuthiya abo bakuthandayo. Kwaye phendla namhla ukuba akukho inkxalabo iinkokheli zenu, ngenxa yabakhonzi bakho. inene, Ndiyazi ngoku ukuba ubethe wadla ubomi, ukuba thina sonke ukuba ubulewe, ke bekuya kuba kukholekile kuwe.
19:7 ngoku ke, vuka uhambe uphume, uze uthethe ukuze kungxengxezela kubakhonzi bakho. Kuba ndithi kuwe, ekho nje * uNdikhoyo ukuba akuyi kuphuma, nditsho umntu omnye ashiywe nawe ngobu busuku. Kwaye oku kuya kuba kubi kuwe oko, ngaphezu kobubi bonke ububi kuwe, ukususela ebutsheni bakho kude kube ngoku. "
19:8 ngoko ke, besuka ukumkani phezulu, waza wahlala esangweni. Kwaye kwenziwa isaziso kubo bonke abantu ukuba ukumkani wayehleli esangweni. Ke kaloku inkitha iphela bahamba phambi kokumkani. Kodwa uSirayeli basaba baya ezintenteni zabo.
19:9 Ke bonke abantu nosompempe, kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli, bathi: "Ukumkani undikhulule esandleni seentshaba zethu. Yena ngokwakhe usisindisile esandleni samaFilisti thina. Kodwa ngoku Osaba lizwe ngenxa ka-Abhisalom.
19:10 kodwa uAbhisalom, esamthambisayo ukuba abe phezu kwethu, ufele emfazweni. Kuya kude kube nini na tu, kwaye anibuyisele ukumkani?"
19:11 ngenyaniso, ukumkani uDavide wathumela kuTsadoki noAbhiyatare, ababingeleli, bathi: "Thetha kwabo mkhulu ngokuzalwa wakwaYuda, bathi: 'Kutheni na ukuba wafika yokugqibela ukukhokela ekumbuyiseni ukumkani endlwini yakhe? (Kuba intetho kuzo zonke zakwaSirayeli lafikelela ukumkani endlwini yakhe.)
19:12 Nina bazalwana bam; wena nilithambo lam, nenyama yam. Kutheni na ukuba nibe ngabokugqibela ukukhokela ekumbuyiseni ukumkani?'
19:13 Uze uthi ke kuAmasa: 'Wena na ithambo lam nenyama yam? Wanga uThixo enze ezi zinto, yaye wanga angongeza ezinye ezi zinto, ukuba akuyi kuba inkokeli emkhosini phambi kwam, ngalo lonke ixesha, kwi esikhundleni sikaYowabhi. ' "
19:14 Ke bayenza intliziyo yamadoda onke akwaYuda, ngokungathi ngumntu omnye. Kwaye ke wathumela kukumkani, bathi, "Ukubuya, wena, nabakhonzi bakho bonke. "
19:15 Babuya ke ukumkani. Waza ke waya kufikelela eYordan, nabo bonke bakwaYuda waya kufikelela eGiligali, ukuze kumkhawulela ukumkani, nokuba ukukhokela phesheya kweYordan.
19:16 noShimeyi, unyana kaGera, unyana ka kaBhenjamin, waseBhahurim, wakhawuleza, wehla namadoda akwaYuda, esiya kumkhawulela ukumkani uDavide,,
19:17 nge iwaka lamadoda akwaBhenjamin, kunye noTsibha, umkhonzi endlwini kaSawule. Kunye naye ke noonyana bakhe abalishumi elinabahlanu, nabakhonzi abamashumi mabini. Zingenile Jordan,
19:18 Kwawela emazibukweni phambi kokumkani, ukuze owela phambi kwakho endlwini yokumkani, kwaye senze ngokuvisisana ukuze yakhe. ke, uShimeyi, unyana kaGera, ngobuso phambi kokumkani emva kokuba ngoku waya phesheya kweYordan,
19:19 wathi kuye: "Ngamana ingakhe ibalele kum, nkosi yam, ubugwenxa, okanye masikhumbule yokulimala, womkhonzi wakho ngemini ukuba, enkosini yam ukumkani, zokukhusela eYerusalem. Kwaye kwanga ukuba sikugcine entliziyweni yakho, O nkosi.
19:20 Ngokuba umkhonzi wakho, Ndiyavuma isono sam. Kwaye ngenxa yesi sizathu, namhlanje, Ndifika njengoko wokuqala yonke indlu kaYosefu, kwaye zehlela ndiyikhawulele inkosi yam ukumkani. "
19:21 kodwa ngokwenene, Abhishayi, unyana kaTseruya, ayiphenduli, wathi, "Akufanele UShimehi, ngenxa yala mazwi, abulawe, ekubeni waqalekisa uKristu weNkosi?"
19:22 Wathi uDavide: "Yintoni na enam nonke, Nina nyana bakaTseruya? Kutheni na ukuba wenza ngako kum namhla ngathi uSathana? Yini na ukuba nawuphi na umntu, makabulawe afe ngalo mhla kwaSirayeli? Okanye ngaba anazi na ukuba namhlanje mna yenziwe ngukumkani kumaSirayeli?"
19:23 Wathi ke ukumkani wathi kuShimeyi, "Akuyi kufa." Waza ke wamfungela.
19:24 ke uMefibhoshete,, unyana kaSawule, wehla waya kumkhawulela ukumkani, akumenzi iinyawo zakhe, nasesilevini apheleleyo. Kwaye ke engathanga kuqala ahlambe iingubo zakhe, kususela kwimini ukumkani umkile, kwada kwayimini ngokubuya kwakhe enoxolo.
19:25 Akuba ke wadibana ukumkani eYerusalem, wathi ukumkani kuye, "Kutheni na ukuba ungahambi nam, eyale?"
19:26 Kwaye ephendula, uthe: "Nkosi yam kumkani, umkhonzi wam bengakufuni kum. Kwaye nam, umkhonzi wakho, wathetha naye ukuze kuzibophela iesile, ndize ukukhwela kulo ndize ndihambe nokumkani. Ngokuba mna, umkhonzi wakho, thina iincakuba.
19:27 Ngaphezu, wagxeka naye kum, umkhonzi wakho, eya kuwe, enkosini yam ukumkani. kodwa wena, enkosini yam ukumkani, zifana isithunywa sikaThixo. Yenza nantoni na kukholekile kuwe.
19:28 Kuba indlu kabawo yaba bafanelwe nto ngaphandle kokufa yimbi enkosini yam ukumkani. Kanti undibeke, umkhonzi wakho, phakathi iindwendwe yetafile yakho. ngoko ke, into isikhalazo nje mna ukuba? Okanye yintoni enye Ndinqula kukumkani?"
19:29 Wandula ke ukumkani wathi kuye: "Kutheni na ukuba usathetha? Oko ndithethile fixed kuyinto. Wena noTsibha aya kunabela anazo. "
19:30 Ke uMefibhoshete waphendula wathi kukumkani, "Kodwa ngoku makhe Makawuthabathe wonke, ekubeni ngoku inkosi yam ukumkani ibuyisiwe ngoxolo endlwini yakhe. "
19:31 Ngokufanayo, UBharzilayi waseGiliyadi, wehla evela eRogelim, yabangela ukuba lo kumkani phesheya kweYordan, ukuba ukulungele ukuba bamlandele nganeno koMlambo.
19:32 UBharzilayi waseGiliyadi wayemdala kakhulu, yiyo i, ndiminyaka imashumi asibhozo ezelwe. Yena ebemxhasile ukumkani ekuhlaleni xa eyayihlala kothango lweenqwelo zokulwa. Kuba okunene, yona indoda esisityebi kunene.
19:33 Kwaye ngoko ke ukumkani wathi kuBharzilayi, "Yiza nama, ukuze baphumle ngokukhuselekileyo ukum eYerusalem. "
19:34 Wathi uBharzilayi kukumkani: "Zingaphi iintsuku ahlale kule minyaka yobomi bam, ukuba ndinyuke ndiye eYerusalem nokumkani?
19:35 Namhlanje ndineminyaka engamashumi asibhozo ubudala. Ingaba yingqondo ngokukhawuleza ukuva amnandi nakrakra? Okanye ukutya neziselo nako kukumbona kumkhonzi wakho? Okanye ngaba kunjalo mna ndive ilizwi amadoda nabafazi singers? Yini na ukuba umkhonzi wakho lo abuye abe ngumthwalo kwinkosi yam ukumkani?
19:36 I, umkhonzi wakho, uya procede iindlela kancinane ukusuka eYordan nawe. Andikhona imfuneko yale wembuyekezo.
19:37 Ke mna ndiyakhunga ke, ukuze, umkhonzi wakho, ubuyiselwe kwaye afele emzini wami, kwaye wangcwatywa ecaleni engcwabeni ubawo nomama. Kodwa kukho umkhonzi wakho, uKimham; makuwele yena nawe, enkosini yam ukumkani. Wenze kuye njengoko kulungileyo emehlweni akho. "
19:38 Kwaye ngoko ke ukumkani wathi kuye: "Makhe UKimham wowela nam, yaye mna ndiya kwenza kuye konke kuya kuba mnandi kuwe. Kwaye bonke ukuba undibuze, niya kufumana. "
19:39 Kwaye xa abantu bonke kunye ukumkani bawela iYordan, ukumkani wamanga uBharzilayi, akuba esikelele kuye. Waza wabuyela endaweni yakhe.
19:40 Wawela ke ukumkani, waya eGiligali, waya eGiligali, naye. Ke kaloku bonke abantu bakwaYuda wabakhokelela kakumkani, kodwa kuphela kangangoko isiqingatha inxenye oonyana bakaSirayeli khona.
19:41 Kwaye, onke amadoda akwaSirayeli, ebaleka ukuya kukumkani, wathi kuye: "Yini na ukuba abazalwana bethu, amadoda akwaYuda, bambe. Kwaye kutheni na bamrhola ke ukumkani nendlu yakhe phesheya kweYordan, nawo onke amadoda akwaDavide kunye naye?"
19:42 Aphendula onke amadoda akwaYuda basabela kumadoda akwaSirayeli: "Ngenxa yokuba ukumkani lukufuphi kum. Yini na ukuba nivuthe ngumsindo ngale ndawo? Sikhe sadla nto besive kukumkani, okanye naziphi na izipho esamnikwayo?"
19:43 Ke kaloku amadoda akwaSirayeli asabela kumadoda akwaYuda, wathi: "Mna imali enkulu, iindawo ezilishumi, nokumkani, kwaye ke uDavide ngowam ngakumbi kunokuba kuwe. Yini na ukuba undibonise ukwenzakala, yaye kutheni oko isaziso kum kuqala, ukuze ndibe anibuyisele inkosi yam?"Kodwa ke amadoda akwaYuda wathi ngaphezu ngokuqinileyo ngaphezu kwamadoda akwaSirayeli.

2 uSamuweli 20

20:1 Kwathi ukuba kwakukho, kuloo ndawo, indoda elitshijolo, egama linguShebha, unyana kaBhikri, indoda yakwaBhenjamin. Kwaye wakhalisa isigodlo, wathi yena: "Akukho Aninasabelo kuthi kuDavide, okanye nayiphi na lifa kunyana kaYese. Buyelani ezintenteni zakho, Owu Sirayeli. "
20:2 Kwaye yonke kaSirayeli kaDavide, baye olandelayo uShebha, unyana kaBhikri. Ke amadoda akwaYuda anamathela kukumkani wawo, ukusuka eYordan ukuya kufikelela eYerusalem.
20:3 Ke kaloku ukumkani wangena endlwini yakhe eYerusalem, wathabatha abafazi namaqadi ezilishumi, abebashiyile ngasemva ukuba anyamekele indlu, waza wazifaka bamvalela, ngokuvumela umphako. Kodwa akazange angene kubo. kunokuba, ukuba kwafakwa, kwada kwayimini yokufa kwabo, siphile abahlolokazi.
20:4 Wandula ke ukumkani wathi kuAmasa, "Nâbo kum onke amadoda akwaYuda ngomhla wesithathu, nina nibe khona nani. "
20:5 ngoko ke, kude Amasa, ukuze abize uYuda. Kodwa walibala ixesha ekuvunyelwene ukuba ukumkani ukumisela kuye ngaphaya.
20:6 Wathi uDavide wathi kuAbhishayi: "Ke kaloku uShebha, unyana kaBhikri, uya ezisihluphayo ngaphezu kwe-Abhisalom. ngoko ke, ukuthatha abakhonzi benkosi yakho, uze umsukele, kungenjalo afumane imizi enqatyisiweyo, kwaye abaleke phambi kwamehlo ethu. "
20:7 Kwaye, amadoda uYowabhi wemka naye, kunye abancinithi nezigidimi. Nawo onke amadoda omeleleyo waphuma waya eYerusalem ukulandela uShebha, unyana kaBhikri.
20:8 Bathe phithi ilitye elikhulu, hatsurim eseGibheyon, UAmasa weza kubo. Ke kaloku uYowabhi yayambethe ingubo close-gingci anobude obulinganayo kwingubo yakhe. Wamisa phezu kwazo ezo, yena enxibe ikrele ejingayo phantsi ethangeni lakhe, ngendlela esingxotyeni apho yenziwa ukuze ikrele ingashenxiswa kunye isindululo okungenani, uze uxabele.
20:9 Wathi kuAmasa uYowabhi, "Yiba kakuhle, umzalwana wam. "Waza ke kubanjwe uAmasa kusesilevini ngesandla sakhe sokunene, ngokungathi ukuba amange.
20:10 Ke uAmasa akazange awuboni ikrele, ukuba uYowabhi. Waza wambetha ecaleni, kunye amathumbu akhe siphalalele emhlabeni. Kwaye Yena akazange a rhanga a yesibini, wafa. Wesuka uYowabhi, umzalwana wakhe noAbhishayi bamsukela uShebha, unyana kaBhikri.
20:11 ; Kusenjalo, amadoda athile, kwinkampani kaYowabhi, bakuba wema ecaleni umzimba ufile Amasa, wathi: "Khangela, lowo owayenqwenela ukuba endaweni sikaYowabhi, umngane kaDavide. "
20:12 Ke uAmasa yayizele igazi, yaye wayelele phakathi kwendlela. Yabona indoda ethile le, nabo bonke abantu bemi kufuphi bajonge kuyo, yaye yamsusa uAmasa ukusuka kwindlela ibe yintsimi. Kwaye ke wamgubungela ngengubo, ukuze abantu abadlulayo ngokuthi akasayi kumthintela ngenxa yakhe.
20:13 ke, xa basuswa endleleni, bonke abantu baqhubeka, alandelayo uYowabhi ekufuneni waseShebha, unyana kaBhikri.
20:14 Ngoku ukuba athi, elityhutyhile zonke izizwe zakwaSirayeli ukuba uAbheli Bethmaacah. Nawo onke amadoda ezinyuliweyo ukuba ahlanganisene ndawonye kuye.
20:15 Kwaye, Baya bamngqinga eAbhele and Bethmaacah. Kwaye bamngqonga isixeko imisebenzi nasekuxinweni, yaye isixeko bebeke. Ke lonke isihlwele ababenoYowabhi owazabalazela ziziqhuqhe iindonga.
20:16 Yaye inkazana elumkileyo, wathi kuwo umzi: "Phulaphula, lalela, uthi kuYowabhi: Sondelani, ndithethe nawe. "
20:17 Ke kaloku, akubon 'ukuba sisondele kuye, yena wathi kuye, "UnguYowabhi na?"Yena waphendula, "Ndinguye." Ke yena wathetha ngale ndlela kuye, "Phulaphula amazwi yomkhonzazana wakho." Yena waphendula, "Ndimamele."
20:18 Kwaye Waphinda wathetha: "A gama kwathiwa kulo mzekeliso endala, 'Abo ukubuza, makhe ndiphicothe Abheli. 'Yaye ngoko baya kufikelela esiphelweni.
20:19 Ngaba asinguye lowo aphendule inyaniso kwaSirayeli? Kanti nifuna ukuba ndingawubhukuqi lo mzi, kwaye ukuze sibhukuqe ongunozala kwaSirayeli! Yini na ukuba usibekeke ilifa weNkosi?"
20:20 nokuphendula, wathi uYowabhi: "Ngamana oku kude, ukuze oku kube kude kum! Ngamana ziphose ezantsi, kwaye andisayi kwanto.
20:21 Lo mbandela ayikho njengoko wathi. kunokuba, indoda yelasezintabeni zakwaEfrayim, uShebha, unyana kaBhikri, ngegama, uye waphakamisa isandla sakhe nxamnye ukumkani uDavide phezulu. Sinike yena yedwa, kwaye siya kumka kwesi sixeko. "Yathi loo ntokazi kuYowabhi, "Khangela, intloko yayo iya kugityiselwa phantsi kuwe ukusuka eludongeni. '
20:22 ngoko ke, yena wangena kubo bonke abantu, waza wathetha kubo ngobulumko. Bayinqumla ke intloko kaShebha,, unyana kaBhikri, bahlaba phantsi kuYowabhi. Kwaye wakhalisa isigodlo, kwaye bayeka umzi, ngamnye waya ententeni yakhe. Ke uYowabhi wabuyela eYerusalem kukumkani.
20:23 Ngaloo ndlela uYowabhi wayephezu wonke umkhosi wakwaSirayeli. uBhenaya, unyana kaYehoyada, wayephethe Cerethites kunye Phelethites.
20:24 kodwa ngokwenene, Adoram wayephethe ezimpawu. Wathi uYehoshafati, unyana ka-Ahiludi, yaba umgcini kweerekhodi.
20:25 Ke kaloku USheva umbhali. Kwaye ngokwenene uTsadoki noAbhiyatare ababingeleli.
20:26 kodwa Ira, i Jairites, umbingeleli kaDavide.

2 uSamuweli 21

21:1 Kunye nendlala, ngemihla kaDavide, iminyaka emithathu ngokuqhubekayo. Wacebisana uDavide yezihlabo weNkosi. Yathi ke iNkosi: "Oku kungenxa kaSawule, kunye nendlu yakhe igazi. Kuba yena wabulala abaseGibheyon. "
21:2 ngoko ke, ikumkani, ubiza ukuba abaseGibheyon, Wathetha kubo. Ke kaloku abaseGibheyon babengengabonyana ababengengabo abakoonyana bakaSirayeli, kodwa amasalela-Amori. Yaye oonyana bakaSirayeli bafungile besithi isifungo kubo, kodwa uSawule wayenqwenela ukuba nizibethe inzondelelo, njengokungathi egameni koonyana bakaSirayeli noYuda.
21:3 ngoko ke, Wathi uDavide abaseGibheyon: "Yintoni na kaloku endingakwenzela yona? Nento yoba waneliseke, ukuze nilisikelele ilifa likaYehova?"
21:4 Wathi ke abaseGibheyon wathi kuye: "Akukho ingxabano kuthi phezu isiliva okanye igolide, kodwa kaSawule nendlu yakhe. Kwaye musa Sinqwenela ke, ukuba nawuphi na umntu amaSirayeli makabulawe afe. ​​"Ukumkani wathi kubo, "Ngoko musani ukuba unqwenela ntoni ukuba ndinenzele ntoni na?"
21:5 Bathi ke kukumkani: "Le ndoda ngokungekho bawo, ababandezeli nathi, simele konakalisa ngendlela yokuba akukho namnye imfuyo yakhe kusala ngasemva zonke iindawo zakwaSirayeli.
21:6 Ngamana amadoda asixhenxe noonyana bakhe kunikwa kuthi, ukuze emnqamlezweni eNkosini eGibheyon kaSawule, ngaphambili indawo ekhethiweyo yeNkosi. "Kwaye ukumkani wathi, "Ndiza kubanika."
21:7 Ke ukumkani wamsindisa uMefibhoshete, unyana kaYonatan, unyana kaSawule, ngenxa yesifungo yeNkosi ebe lwenziwe phakathi koDavide noYonatan, unyana kaSawule.
21:8 Kwaye ngoko ke ukumkani wathabatha oonyana ababini bakaRitspa, intombi ka-Aya, awabazalela uSawule, UArmoni noMefibhoshete, noonyana abahlanu bakaMeribha, intombi kaSawule, abetshiseka ayiqondwa uAdriyeli, unyana kaBharzilayi, owayevela Meholath,
21:9 waza wawanikela ezandleni amaGibheyon. Kwaye emnqamlezweni phezu kwentaba emehlweni * kaNdikhoyo. Kwaye la yawa kunye kwimihla sokuqala sesivuno, xa ibhali kuyaqala ukuba ngawona.
21:10 ke uRitspa, intombi ka-Aya, ethatha ezirhwexayo, wayaneka uHezekiya ngaphantsi yedwa phezu kwelitye, ukususela ekuqaleni kokuvuna, wezisa ezulwini phezu kwabo. Kwaye akazange avumele iintaka ukuba zirhwiqilize kwabo emini, neenyamakazi ebusuku.
21:11 Kwaye ingxelo uDavide awakwenzayo uRitspa, intombi ka-Aya, ishweshwe likaSawule, wayenze.
21:12 Waya uDavide wathabatha amathambo kaSawule, kunye namathambo kaYonatan unyana wakhe, evela kumadoda aseYabheshe yaseGiliyadi, ababewabile esivela kwisitrato shan, apho amaFilisti emsebenzini emva kokuba ebembulele uSawule zeGilibhowa.
21:13 Wawusondeza amathambo kaSawule, kunye namathambo kaYonatan unyana wakhe, khona. Kwaye ke baqokelela amathambo abo zibethelelwe eminqamlezweni.
21:14 Bamngcwabela ngala amathambo kaSawule kunye nonyana wakhe uJonatan, ezweni lakwaBhenjamin, ukuya kwicala wengcwaba kayise kaKishi. Kwaye benza konke oko ukumkani wayalela. Ke kaloku, emva kwezi zinto, UThixo wabonisa umusa kwakhona kulo ilizwe.
21:15 Ke amaFilisti kwakhona liqalise kulwa noSirayeli. UDavide wehla, nabakhonzi bakhe kunye naye, baza balwa nxamnye namaFilisti. Kodwa xa uDavide uyaphela amandla,
21:16 uIshbhi-bhenobhi, lowo uzalo Arapha, indlela yentsimbi womkhonto ubunzima ounces ezingamakhulu amathathu, lowo enxibe ikrele elitsha, kanzima ukuba ashaye kuDavide.
21:17 uAbhishayi, unyana kaTseruya, esoniwa, wawabulala umFilisti, wambulala. Emva koko amadoda kaDavide wamfungela isifungo kuye, bathi, "Akuyi kuphuma umkhosi nathi, hleze ucime isibane kaSirayeli. "
21:18 kwakhona, imfazwe yesibini yenzeka eGobhi nxamnye namaFilisti. Emva koko Sibbecai evela Hushah waxabela uSafu, kumlibo ka Arapha, of nomnombo nelamaRafa.
21:19 Ke kukho imfazwe yesithathu namaFilisti eGobhi nxamnye namaFilisti, apho Hanani, unyana ka zehlathi, oyimfakamfele womluki evela eBhetelehem, waxabela kaGoliyati waseGati, oluthi lwentshuntshe yakhe lwalungangomthi umqadi esetyenziswa yi umenzi ngelaphu.
21:20 Bekusele wesine eGati. Kuloo ndawo, kwakukho indoda ende, ababa digits mithandathu kwisandla ngasinye lunyawo ngalinye, yiyo i, amabini anesine kuzo zonke, yaye ukususela imvelaphi Arapha.
21:21 yena, akunyelisa uSirayeli. ke uYonatan, unyana kaShimehi, umntakwabo Davide, wambetha.
21:22 La madoda amane ozelwe Arapha eGati, yaye bawa ngesandla sikaDavide, nabakhonzi bakhe.

2 uSamuweli 22

22:1 Kwaye Wathetha uDavide kuYehova amazwi ale ndinyana, ngemini ukuba iNkosi wamkhulula esandleni seentshaba zakhe nasesandleni sikaSawule.
22:2 Wathi yena: "UNdikhoyo iliwa lam, kwaye namandla am, noMsindisi wam.
22:3 Ndithembele kuye. UThixo mnye lam elinamandla, Ngweletshetshe yam, luphondo losindiso lwam. Uphakamisa me phezulu, yaye yena ukuhlaziyeka wam. wena, I uMsindisi wam, uya kukukhulula ebugwenxeni.
22:4 Ndiya kubiza iNkosi, ngubani uyancomeka; yaye ndiza Ndiyasindiswa ke ezintshabeni zam.
22:5 Kuba inimba zokufa zindirhawule. Imilambo angamatshijolo ziye undikhwankqisile.
22:6 Iintsontelo of Hell ziye lindingungele. Izirhintyelo zokufa ingenelelwe me.
22:7 Kwimbandezelo yam, Ndiya kubiza iNkosi, yaye ndiya kubefuza kuThixo wam. Yaye uya ukuliphulaphula ilizwi lam etempileni yakhe, nesikhalo yam iya kufikelela iindlebe zakhe.
22:8 Umhlaba yazanyazanyiswa, kwaye wazamazama. Iziseko zeentaba kokubetha kunye ne zizanyazanyiswe, ngokuba waba noburhalarhume kubo.
22:9 Kwisibingelelo evela emathatheni akhe, kwaye umlilo emlonyeni wakhe uya kuziqwenga; amalahle ziye umlilo kuyo.
22:10 Yena baguqa izulu, yaye wehla; kunye nenkungu ingaphantsi kweenyawo zakhe.
22:11 Kwaye yakhwela phezu kweekerubhi, wandizisa; waza wayifaka ngamaphiko omoya.
22:12 Wamisa ubumnyama njengendawo yokuzimela ngeenxa zonke kuye, amanzi eyonakele ukususela namafu ezulu.
22:13 Esebenzisa elubengezelo ubuka, amalahle omlilo avutha.
22:14 UNdikhoyo uza kusihlangula evela ezulwini; kwaye Oyena Uphakamileyo uya akhuphe ilizwi lakhe.
22:15 Wadubula ngeentolo, yaye bathi saa; umbani, yaye Wayiphelisa ke.
22:16 Kwaye ke ukuphuphuma yolwandle, kwaye iziseko zomhlaba zabonakala, e ukukhalimela yeNkosi, xa siphefumla of umoya wokuvutha komsindo wakhe.
22:17 Wolula phezulu, waza wayithabatha nam phezulu. Kwaye Wandirhola emanzini amaninzi.
22:18 Ekhulula elutshabeni lwam kakhulu ezinamandla ukusuka kwabo Abandithiyayo. Ngokuba bebomelele kunam.
22:19 Yena wahamba phambi kwam ngomhla wembandezelo kwam, yaye uYehova waba isibhakabhaka yam.
22:20 Wandihambisa waphuma waya endaweni ebanzi-evulekileyo. Yena kwiinto, ngokuba mna ezikholekileyo kuye.
22:21 UYehova uya kubavuza ngokuvumelana ubulungisa bam. Yaye uya kubuyekeza ngokoko Ngokobunyulu bezandla zam.
22:22 Ngokuba ndazigcina iindlela zikaYehova, yaye andikhange wenza bengahloneli Thixo phambi koThixo wam.
22:23 Ngokuba onke amasiko akhe emehlweni am. Yaye andikhange Ususe iziyalezo zakhe kum.
22:24 Kwaye ndiya ugqibelele naye. Kwaye ndiya kuzigcina ebugwenxeni bam.
22:25 Ke uNdikhoyo uya kubuyekeza ngokoko ubulungisa bam, nangokwezenzo Ngokobunyulu bezandla zam phambi kwamehlo akhe.
22:26 Nalowo ongcwele, uya kuba ngcwele, kunye eyomeleleyo, uya nigqibelele.
22:27 Nalowo ezinyuliweyo, uya abanyulwa, kunye nalowo ojibilizayo, uya impenduka.
22:28 Kwaye uya kundibuyisela usindiso kubantu abahluphekileyo, kwaye uya ndilithobele phantsi esiphakamileyo ngamehlo akho.
22:29 Kuba usisibane sam, O Nkosi. Kwaye wena, O Nkosi, ibakhanyisela ubumnyama bam.
22:30 Ngokuba ngawe, Ndigidima zibhinqiwe. NgoThixo wam, Ndiya kutsiba phezu kodonga.
22:31 uThixo, indlela yakhe ngomumo; bubuciko kaNdikhoyo umlilo bangawenzi. Nguye ikhaka bonke abathembele kuye.
22:32 Ngubani na onguThixo, ingenguye uYehova? Yaye ngubani na womelele ngaphandle koThixo wethu?
22:33 uThixo, uye Wandibhinqisa wayengangcikivwa, yaye uye wenza ogqibeleleyo indlela yam:
22:34 ukwenza iinyawo zam ezinyaweni nexhama, yaye wamisa emimangweni yam yaziphakamisa,
22:35 ukufundisa izandla zam ukulwa, nokwenza iingalo zam isaphetha sobhedu.
22:36 Wena Undinike ingweletshetshe yosindiso lwakho. Nobulali wenu unandisile me.
22:37 Uya indawo ebanzi amanyathela am phantsi kwam, Amaxhwele am akayi kukuyekela.
22:38 Ndiya kuzisukela iintshaba zam, uzicole. Yaye andiyi kubuya umva, Ndide ndibagqibe.
22:39 Ndiya kubaphelisa, uziqobe ezo zinto ngaphandle, ukuze ndingenako ukusuka; ziya kuwa phantsi kweenyawo zam.
22:40 Wena Wandibhinqisa ubukroti ekulweni. Abo inkani kum, uye bagobe phantsi kwam.
22:41 Uzenze zaba nemihlali zonke iintshaba zam, ukuba babuye umva kum; babe nenzondo kum, yaye ndiya kubagqogqa.
22:42 Baya kumemelela, kwaye kuya kubakho kungabikho ukusindisayo; eNkosini, yaye akayi akabaphulaphula.
22:43 Ndiya ezisula kude njengothuli lomhlaba. Ndiza kubagungxula ngaphandle uzicole, njengodaka lwezitrato.
22:44 Uya kundisindisa nakwiimpikiswano yabantu bam. Uya kubalondoloza ukuba intloko iintlanga; Abantu Andazi baya ndikhonza.
22:45 Oonyana bolunye uhlanga, ngubani ndilwe, xa Besave ngeendlebe baya kuthobela kum.
22:46 Oonyana bolunye uhlanga eEdeni kude, kodwa baya kusondela ndawonye anguishes zabo.
22:47 Ukuphila Nkosi, UThixo wam ubusiswa. Kwaye ke uThixo onamandla losindiso lwam uya kuphakanyiswa.
22:48 UThixo kundinika kobukhosi, yaye ekhupha phantsi izizwe phantsi kwam.
22:49 Ukhokela ezintshabeni zam, yaye yakuphakamisa wam abo ke bameleneyo me. Uya kundirhola endodeni zobutshinga.
22:50 Ngenxa yale nto, Ndiya kulivuma kuwe, O Nkosi, phakathi kweentlanga, Ndivume kwigama lakho:
22:51 kunokukhulisa usindiso sokumkani wakhe, ndiwenzela inceba kuDavide, uKristu wakhe, nakwimbewu yakhe ngonaphakade. "

2 uSamuweli 23

23:1 Ngawo la ke amazwi okugqibela kaDavide. Ke kaloku uDavide, unyana kaYese, umntu lowo waqeshwa kuyo ngokuphathelele uKristu woThixo kaYakobi, umdumisi avelele wakwaSirayeli wathi:
23:2 "UMoya weNkosi uthethe ngam, kwaye ilizwi lakhe awalithethayo kolwimi lwam.
23:3 UThixo kaSirayeli wathetha kum, Abanegunya kaSirayeli wathetha, uMlawuli amadoda, uMlawuli nje, ngokoyika uThixo,
23:4 njengokukhanya yokuqala kusasa njengoko ilanga liphuma, xa kusasa ngaphandle amafu uba bomvu, kunye nezityalo ezifana zihluma kuphuma emhlabeni emva kwemvula.
23:5 Ke indlu yam enkulu kangaka kuThixo ukuba siyenze umnqophiso ongunaphakade kunye nam, ngokuqinileyo, ezinqabileyo ezintweni zonke. Kuba konke losindiso lwam kunye konke ukuthanda kwam. Kwaye akukho nto kwalo akayi intshule.
23:6 Ke zonke prevaricators baya nawakrukrayo ezifana nameva, kodwa abayi ayemka ngezandla.
23:7 Kwaye ukuba nabani na unqwenela ukwenza azichukumise, kufuneka axhobe ngentsimbi incula somthi. Kwaye baya kutshiswa, utshiswe kutshitshiswa. "
23:8 Ngawo la amagama enobukroti kaDavide. Ehleli esitulweni wayeyinkokeli ulumkileyo phakathi ezintathu; wayefana umbungu encinane unomsa omkhulu emthini, owabulala amadoda angamakhulu asibhozo kuhlasela enye.
23:9 emva kwakhe, kwakukho uEleyazare, unyana kabawokazi yooyise, womAhowa, ngubani wayephakathi kwamadoda amathathu anamandla awayekunye noDavide xa wanibetha amaFilisti, kwaye babehlanganisene kunye edabini apho.
23:10 Ke kaloku amadoda akwaSirayeli babeye, yena ngokwakhe wema ngokukhawuleza kwaye waxabela amaFilisti, de isandla sakhe bakhula buthathaka kwaye oqi- ngekrele. uYehova wenza ke usindiso olukhulu ngaloo mini. Kwaye ke abantu babalekile babuyela ukuba athabathe amaxhoba labahlatyiweyo.
23:11 Kwaye emva kwakhe, khona nguShama, unyana ka-Age, e Hara. Yaye amaFilisti bahlanganisana ndawonye inkampu. Kuba somhlaba sizele ziintlumaya ke kuloo ndawo. Kwaye xa abantu wayebalekele khona ebusweni amaFilisti,
23:12 ke kwema phakathi yasendle, kwaye ikhuselwe nguye. Kwaye wawaxabela amaFilisti. uYehova wenza ke usindiso olukhulu.
23:13 kananjalo, ngaphambi kokuba lo, bathathu aziinkulu phakathi amathathu wehla waya kuDavide ngexesha lokuvuna, kumqolomba waseAdulam. Kodwa ke inkampu yamaFilisti ezibekwe entilini yamaRefa.
23:14 UDavide waba ligwiba. Ngaphezu, kwakukho ikampu yamaFilisti ngelo xesha eBhetelehem.
23:15 Ke uDavide wayefuna, wathi yena, "Ukuba umntu kuphela endinika nje bendingasela amanzi equla, leyo eBhetelehem ecaleni kwesango!"
23:16 ngoko ke, amadoda amathathu anobukroti angena inkampu yamaFilisti, kwaye wakha amanzi equla laseBhetelehem, eyayisecaleni kwesango. Bayithabatha kuDavide. Kodwa akavuma ukuba ukusela; kunokuba, wawathululela kuNdikhoyo,
23:17 bathi: "Ngamana uNdikhoyo undibabale, ukuze ungenzi le. Ukuba mna ndisela igazi lala madoda abaye waya sisizuza kubomi babo?"Ngoko ke, akavuma ukuba ukusela. Ezi zinto ziyenzeka kubo la madoda mathathu robust.
23:18 kwakhona uAbhishayi, umninawa kaYowabhi, unyana kaTseruya, waba ngowokuqala phakathi ezintathu. Yaba nguye asiphakamisileyo intshuntshe yakhe namadoda angamakhulu amathathu, awababulalayo. Kwaye lalidume phakathi ezintathu,
23:19 yaye Olona yamathathu, waza waba yinkokheli yabo. Kodwa kuqala akafikanga kwabaya bathathu.
23:20 uBhenaya, unyana kaYehoyada, indoda enamandla kakhulu izenzo ezinkulu, wathabathela yaseKabhetseli. Yena wabulala iingonyama ezimbini zakwaMowabhi, yaye wehla waza wabulala ingonyama phakathi emhadini, ngemihla bekhephu.
23:21 Kwakhona wabulala indoda engumYiputa ababesazi intshuntshe esandleni sakhe, umntu ofanele ukuba khangela. Ukanti ke wayehle waya kuye enentonga kuphela. Waza wavula intshuntshe esandleni somYiputa, waza wambulala kwangentshuntshe yakhe.
23:22 uBhenaya, unyana kaYehoyada, uzifezile ezo zinto.
23:23 Kwaye lalidume phakathi kwamadoda amathathu robust, ngubani na amanene kakhulu phakathi amathathu. kodwa ngokwenene, akafikanga kwabaya bathathu, de uDavide wamenza umcebisi zakhe ezisitheleyo.
23:24 Phakathi angamashumi: uAsaheli, umninawa kaYowabhi, Hanani, unyana kabawokazi yooyise, eBetlehema,
23:25 NguShama evela waseHarodi, Elika evela waseHarodi,
23:26 UHeletse evela wayeyendisele kuPalti, Ira, unyana kaIkeshe, evela Thuthani,
23:27 WaseAnatoti Anathoti, Mebunnai evela Hushah,
23:28 YaseTsalimon umAhowa, UmNetofa,
23:29 Aleppo, unyana kaBhahana, naye ngokwakhe a umNetofa, uItayi, unyana kaRibhayi, evela eGibheha, Koonyana bakaBhenjamin,
23:30 UBhenaya umPiratoni, Hiddai evela Torrent yaseGahashe,
23:31 Abialbon i Arbathite, NguAzemavete evela Beromi,
23:32 Eliahba evela Shaalbon; oonyana Jashen, Jonathan,
23:33 NguShama evela Orori, Ahiam, unyana ka Sharar, umHarari,
23:34 nguElifelete, unyana ka-Ahasebhayi, unyana ka Maacath, Elias;, unyana ka-Ahitofele, ebiziwe,
23:35 Hezrai waseKarmele, UParayi evela Arbi,
23:36 ngasinye, unyana kaNatan, naseTsobha,, Bani evela uGadi,
23:37 Wakwa umAmonikazi, UNaharayi waseBheroti, i kumthwali kaYowabhi, unyana kaTseruya,
23:38 Ira Ithrite, IGarebhe nayo i Ithrite,
23:39 Uriya umHeti: zizonke angamashumi asixhenxe

2 uSamuweli 24

24:1 Kwaye ke ubushushu leNkosi kwakhona uyavutha nxamnye noSirayeli, waza waxhokonxa uDavide phakathi kwabo, bathi: "Hamba, inombolo kwaSirayeli nakwaJuda. "
24:2 Wathi ukumkani kuYowabhi, inkokheli womkhosi wakhe, "Iindawo ezinika umdla kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli, ukususela kwaDan kuse eBher-shebha, kunye nenombolo nabantu, ukuze ndilazi inani lawo. "
24:3 Wathi ukumkani kuYowabhi,: "Ngamana uNdikhoyo uThixo wakho ukwandisa abantu bakho, ngubani zinkulu kakade ngenani, kwaye waphinda kwandisa kuzo, enye ngekhulu, emehlweni enkosi yam ukumkani. Kodwa yintoni na ukuba inkosi yam ukumkani izimisele azibuzele olu hlobo nto?"
24:4 Kodwa amazwi ukumkani wameyisa ke amazwi uYowabhi kunye neenkokeli zomkhosi. Kwaye ke uYowabhi kunye neenkokeli zomkhosi wemka ebusweni bokumkani, ukuze kubabala abantu bakwaSirayeli.
24:5 Ke kaloku, bakuba beyihambile phesheya kweYordan, bafika eArohere, ukuya ngasekunene kwesixeko, leyo kwintili bakaGadi.
24:6 Kwaye waqhubeka nge kweYazere, uye eGiliyadi, kunye ezweni langaphantsi Hodsi. Zafika nakumahlathi bakaDan. Ehamba ejikeleza ngaphandle eTsidon,
24:7 badlula kufuphi iindonga zaseTire, kwaye kufuphi lonke ilizwe, namaHivi, namaKanan. Kwaye baya kwelisezantsi lakwaYuda, shebha.
24:8 Ke kaloku kuhlola ilizwe lonke, emva kweenyanga ezisithoba ezineentsuku ezimashumi mabini, ukuba babekho eYerusalem.
24:9 Ke uYowabhi wamnika inani inkcazelo yabantu kukumkani. Kwaye kwafunyanwa kaSirayeli madoda omeleleyo elinamanci asibhozo lamawaka, ngubani na alitsale ikrele; nabakwaJuda, amadoda angamakhulu amahlanu amawaka ekulweni.
24:10 Ke intliziyo kaDavide yakhathazeka, emva kokuba abantu ababalwayo. Wathi uDavide kuYehova: "Ndonile kunene ngale nto ndiyenzileyo. Ke mna ndithandaza ukuba, O Nkosi, ukuze khawubukhwelelise ubugwenxa bomkhonzi wakho. Ngokuba ndenze ngobudenge obukhulu. "
24:11 UDavide wavuka kusasa, ke ilizwi leNkosi waya noGadi, umprofeti kunye imboni kaDavide, bathi:
24:12 "Hamba, bathi kuDavide: 'Utsho uYehova: I ndinibonise ukhetho izinto ezintathu. Khetha enye yezi, nayiphina into ngeke, ukuze ndiyenze kuwe. ' "
24:13 Ke kaloku uGadi waya kuDavide, wenza isaziso kuye, bathi: "Mhlawumbi iminyaka esixhenxe yendlala ziya kuza kuwe ezweni lakho; okanye uya kusabela iinyanga ezintathu ukususela ababandezeli bakho, kwaye zikusukele ezo nto; okanye apho kuya kubakho indyikitya yokufa ezweni lenu iintsuku ezintathu. ngoku ke, ngabom, nibone ilizwi ukuze baphendule kuye lowo wandithumayo. "
24:14 Wandula ke uDavide wathi kuGadi: "Mna ukhwankqiswe kakhulu. Kodwa ke kubhetele ukuba ndiwele ezandleni zikaNdikhoyo (ngokuba ininzi imfesane yakhe) ngaphezu ezandleni zabantu. "
24:15 ke uNdikhoyo wathumela indyikitya yokufa kwaSirayeli,, ukususela kusasa kwada kwalixesha elimisiweyo. Kwafa abantu, ukususela kwaDan kuse eBher-shebha, amadoda amashumi asixhenxe amawaka.
24:16 Ke kaloku isithunywa sikaNdikhoyo eyandisiweyo isandla sakhe phezu kweYerusalem, ukuze ndingalitshabalalisi, iNkosi yaba nemfesane iintsizi. Wathi ke yena kuye isithunywa eso sibetha ebantwini: "Kwanele. Bamba isandla sakho ngoku. "Ke isithunywa sikaYehova ecaleni esandeni sokubhula sika-Aravena umYebhusi.
24:17 Ke kaloku, akuwubona Ngelosi okugawula abantu, Wathi uDavide kuYehova: "Ndim lowo wonileyo. Ndenze iniquitously. Aba ngabo izimvu, zenzeni? Ndiyakhunga ke, ukuze isandla sakho ukuze Mababuye masifikele mna, nendlu kabawo. "
24:18 Ke uGadi waya kuDavide ngaloo mini, wathi yena, "Iyanyuka ukwakha isibingelelo kuYehova esandeni sokubhula sika-Aravena umYebhusi."
24:19 UDavide yenyuka ngokwelizwi likaGadi, uYehova abemwisele umthetho ngazo kuye.
24:20 Kwaye looking, UAravena waphethulela ingqalelo yakhe ukumkani nabakhonzi bakhe, bedlula ngakuye.
24:21 Uphuma, waqubuda ukumkani, elele ezithandwa ngobuso bakhe emhlabeni, wathi yena, "Yintoni na isizathu inkosi yam ukumkani kumkhonzi wakhe?"Wathi ke uDavide kuyo, "Ngoko ke, ukuba bathenge esandeni kuwe, kwaye ukuba makakhele uNdikhoyo iqonga lamadini eNkosini, kwaye ukuze banqande isibetho ukuba Ijalele phakathi kwabantu. "
24:22 Wathi uAravena kuDavide: "Ngamana inkosi yam ukumkani kwaye wamkele nantoni na ezikholekileyo kuye. Wena ndineenkomo zizezedini elinyukayo ke ezo, kwaye inqwelo kunye needyokhwe zeenkomo ukuyisebenzisa zokuba ziinkuni. "
24:23 Zonke ezi zinto uAravena wanika, njengokumkani ukuya kukumkani. Wathi uAravena kukumkani, "Ngamana uNdikhoyo uThixo wakho makakholiswe isibhambathiso sakho."
24:24 Kwaye ephendula, wathi ukumkani kuye: "Akuyi kuba nje ufuna. kunokuba, Ndiya yithenge kuwe ngexabiso. Kuba mna andiyi kubingelela kuNdikhoyo, Thixo wam, anyukayo endiwazuze nto. "Ngoko ke, UDavide wasithenga ke eso sanda sokubhula kunye neenkomo ezo ngeeshekele zesilivere ezimashumi mahlanu.
24:25 Yaye ngaloo ndawo, Wakhela apho ke uDavide isibingelelo kuYehova. Kwaye ke amadini anyukayo nemibingelelo yoxolo. Kwaye ngenene ezweni iNkosi, yaye ukuba isibetho eso saye sabanjwa kwaSirayeli.