Ch 11 IzEnzo

Uhlelo lomlawuli 11

11:1 Manje abaphostoli nabafowabo, abapristi ababe eJudiya bezwa ukuthi nabezizwe balamukele izwi likaNkulunkulu.
11:2 Khona, lapho uPetru sebekhuphukele eJerusalema, labo abokusoka wagomela ngokumelene naye,
11:3 wathi, "Kungani uma ufaka kubantu abangasokile, futhi kungani wena udle nabo?"
11:4 Kepha uPetru waqala ukubachazela, ngendlela ehlelekile, wathi:
11:5 "Ngangineminyaka emzini ongasethekwini laseJopha ngithandaza, futhi ngabona, ugajwe uthando kwengqondo, umbono: container ethile ukwehla, njengendwangu enkulu yelineni yehliswa ezulwini ngamachopho ayo amane. Futhi asondzela kimi.
11:6 Futhi ngifuna ngokufuzula kuwo, Ngabuka futhi wabona izilo ezine-zomhlaba ezinezinyawo, kanye nezilwane zasendle, futhi ezihuquzelayo, nezinto ezindizayo zamazulu.
11:7 Khona Ngezwa izwi lithi kimi: 'Vuka, Peter. Hlaba, udle. '
11:8 Kodwa ngithe: 'Ungalokothi, Inkosi! Ngoba liyini evamile noma engahlanzekile ayikaze ingene emlonyeni wami. '
11:9 Khona-ke izwi basabela okwesibili livela ezulwini, 'Yeka lokho uNkulunkulu azihlanzile ngokuthi, you cha ukubiza ovamile. '
11:10 Manje lokhu kwenziwa kathathu. Futhi ke konke sanyuselwa kuphinde kusangena ezulwini.
11:11 Futhi bheka, ngaso leso sikhathi kwase kumi amadoda amathathu emi eduze kwendlu esasikuyo;, ayethunyelwe kimi, evela eKesariya.
11:12 UMoya wangitshela ukuthi kufanele ngihambe nabo, engangabazi lutho. Futhi laba bazalwane abayisithupha bahamba nami futhi. Futhi sangena endlini yaleyo ndoda.
11:13 Futhi wachaza kithi ke ukuthi yayibonile ingelosi imi endlini yakhe, imi ethi kuye: 'Thumela eJopha ubize uSimoni, osibongo sakhe singuPetru.
11:14 Futhi uzakhuluma amazwi, ngazo uyakusindiswa endlini yakho yonke. '
11:15 Futhi lapho ngase ngiqale ukukhuluma, uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabo, njengoba nje wehlela naphezu kwethu futhi, ekuqaleni.
11:16 Ngabe sengikhumbula amazwi iNkosi, njengoba nje yena ngokwakhe wathi: 'John, ngempela, wabhapathiza ngamanzi, kodwa wena nizakubhapathizwa ngoMoya oNgcwele. '
11:17 Ngakho, uma uNkulunkulu ebanikile bona umusa ofanayo, njengoba nje nathi, asebeye bakholwa eNkosini uJesu Kristu, bengingubani mina, ukuthi ngangingeke ngisakwazi lokwenqabela uNkulunkulu?"
11:18 Ngemva kokuzwa lezi zinto, bathula. Futhi bakhazimulisa uNkulunkulu, wathi: "Has Ngakho uNkulunkulu kunikelwa kwabeZizwe ukuphendukela ekuphileni."
11:19 Futhi abanye babo, sebezivumisile zihlakazekile ushushiso lokho kwakwenzeke ngaphansi Stephen, wahambela azungeze, ngisho eFenike naseKhupro nase-Antiyokiya, ukukhuluma iZwi muntu, kumaJuda kuphela.
11:20 Kodwa amanye ala madoda evela aseKhupro naseKhurene, Sebekhulumile wangena Antiyokiya, besakhuluma futhi amaGreki, ememezela iNkosi uJesu.
11:21 Futhi isandla seNkosi saba nabo. Futhi isibalo esikhulu bakholwa, baguquka eNkosini.
11:22 Manje kwafika ezindlebeni Church eJerusalema ngalezi zinto, futhi lathumela uBarnaba e-Antiyokiya.
11:23 Kwathi efika khona abone umusa kaNkulunkulu, yena waba kuyithokozisa. Futhi wabayala bonke ukuba baqhubeke eNkosini ngenhliziyo eqinile.
11:24 Ngoba wayeyindoda enhle, futhi uHamani wagcwala uMoya oNgcwele, nangokwethemba nokholo. Futhi isixuku esikhulu sanezelwa eNkosini.
11:25 Bese noBarnaba bababekela out for waseTarsu, ukuze afune uSawule. Kwathi wamthola, wamyisa e-Antiyokiya.
11:26 Futhi bexoxa lapho iSonto unyaka wonke. Futhi awafundiswa isixuku esikhulu enjalo, ukuthi kwaba e-Antiyokiya ukuba abafundi kuqala aziwa igama yobuKristu.
11:27 Manje kulezi zinsuku, abaprofethi bevela eJerusalema waya e-Antiyokiya.
11:28 Futhi omunye wabo, Agabu, Basukuma, wakhomba ngoMoya ukuthi kwakungowesifazane uya khona indlala enkulu phezu kwawo wonke emhlabeni, elalingelona kwenzeke ngaphansi Claudius.
11:29 Khona abafundi wamemezela, ngulowo njengokudla kwakhe, okhwelwe, kulokho ababengakushintsha ukunikela ukuba kuthunyelwe abafowethu abahlala eJudiya.
11:30 Futhi benza kanjalo, bakuthumela emalungeni ngesandla sikaBarnaba noSawulu.

Uhlelo lomlawuli 12

12:1 Manje ngesikhathi esifanayo, Inkosi uHerodi lelula isandla salo, ukuze ahluphe abanye iSonto.
12:2 Wabulala uJakobe, umfowabo kaJohane, ngenkemba.
12:3 Futhi ebona ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, Wamisa out next bamba noPetru. Manje kwaba izinsuku wesiKwa esinganaNgumelo.
12:4 Ngakho lapho ebanjwa, yena wayithuma ejele, angamnikeli ngaphansi kwesandla amaqembu amane amasosha amane, uhlose ukukhiqiza kuye kuze kube kubantu ngemva kwePhasika.
12:5 Futhi ngakho uPetru waboshwa ejele. Kodwa imithandazo yayenziwa ningaphezi, ISonto, kuNkulunkulu egameni lakhe.
12:6 Kwathi mhla uHerode ilungele ukukhiqiza kuye, Ngalobo busuku efanayo, UPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili, futhi eboshwe ngamaketanga amabili. Futhi kwakukhona onogada phambi komnyango, Uqapha ejele.
12:7 Futhi bheka, ingelosi yeNkosi yema eduze, kwakhanya ukukhanya ngenyuka esitokisini. Futhi ngokushaya uPetru ohlangothini, yena siphaphama kuye, wathi, "Vuka, ngokushesha. "Futhi ngamaketanga wawa ezandleni zakhe.
12:8 Khona-ke ingelosi yathi kuye: "Gqoka ngokwakho, futhi agqoke your boots. "Wenza kanjalo. Wathi kuye, "Bopha ingubo yakho nxazonke wena ungilandele."
12:9 Futhi ukuphuma, wamlandela. Futhi akazange azi leli qiniso: ukuthi lokhu okwakwenziwa ingelosi. Ngoba ecabanga ukuthi wayebona umbono.
12:10 Wathi edlula ukuthi abaqaphi babengayiboni lokuqala nelesibili, bafika esangweni lensimbi okuholela niye emzini; futhi wavula kona ngokwako. Wasuka, baqhubeka emgwaqeni a side ethile emgwaqweni. Futhi kungazelelwe Ingelosi ngesula kuye.
12:11 UPetru, kokubuyela ngokwakhe, wathi: "Manje ngiyazi, ngempela, ukuthi uJehova wathuma ingelosi yakhe, nokuthi yena yangikhulula esandleni sikaHerode nakukho konke abantu babaJuda silindele. "
12:12 Kuthe ucabangela lokhu, Wafika endlini kaMariya, unina kaJohane, othiwa uMarku, lapho abaningi babehlangene no bekhuleka.
12:13 Khona, njengoba engqongqoza emnyango wesango, intombazane waphuma ukuphendula, ogama lakhe kwakungu Rhoda.
12:14 Futhi lapho wabona ukuthi yizwi likaPetru, ngenxa yenjabulo, ayilivulanga isango, kodwa kunalokho, egijima, yena yabika ukuthi uPetru wayemi phambi kwesango.
12:15 Kodwa athi kuye, "Wena ngendlela yokusangana." Kodwa uThamari waqinisekisa ukuthi kunjalo. Base bethi, "Yingelosi yakhe."
12:16 Kodwa uPetru wayengakhulumi sokuphikelela kodwa waziba. Futhi zavula, bambona futhi bamangala.
12:17 Kodwa waphakamisa nabo ngesandla ukuba bathule, wachaza ukuthi iNkosi eyayiwulayile bamqhuba ejele. Wathi, "Yazisa James nalabo bazalwane." Futhi lapho niphuma, yahamba kwenye indawo.
12:18 Khona, lapho sekusile, kwakungekho ungasichaza kanjani isiphithiphithi okukhulunywa okukhulu phakathi kwamabutho kokuthi, njengoba lokho okwakwenzekile ngokuphathelene Peter.
12:19 Kwathi mhla uHerode ayekucelile kuye futhi akayitholanga kuye, njengoba siye saba nethuba the onogada waphenywa ngemibuzo, Wayala kubo yamuka. Futhi wehla evela eJudiya ku eKhesariya, Walala khona.
12:20 Manje wathukuthela nalabo yaseThire naseSidoni. Kodwa-ke beza kuye nganhliziyonye, futhi, sebezivumisile wathonyelwa Blastus, owayephezu igumbi lokulala lenkosi, bacela ukuba thina sibe nokuthula, ngoba izifunda zabo banikezwa ukudla nguye.
12:21 Khona, ngosuku esimisiwe, UHerode wayembethe isembatho obukhosi, wayehlezi esihlalweni sokwahlulela, futhi wanikeza inkulumo kubo.
12:22 Khona-ke abantu babememeza, "Izwi unkulunkulu, futhi akusilo elomuntu!"
12:23 Masinyane, ingelosi yeNkosi yamshaya phansi, ngoba wayengadlanga udunyiswa uNkulunkulu. Kwathi siqedwe izikelemu, wafa.
12:24 Kodwa izwi leNkosi landa futhi banda.
12:25 Khona uBarnaba noSawulu, sengiphothule inkonzo, babuya eJerusalema, okwaletha John, othiwa uMarku.

Uhlelo lomlawuli 13

13:1 Manje kwakukhona, eBandleni lase-Antiyokiya, abaprofethi nabafundisi, phakathi kwabo kwakukhona Barnabas, futhi Simon, owayebizwa ngokuthi Black, noLukiyu waseKhurene, futhi Manahen, owayezamnikela umfowabo abasegunyeni uHerode umtetrarki, noSawulu.
13:2 Manje njengoba babekhonza uJehova, lokuzila ukudla, uMoya oNgcwele wathi kubo: "USawule elihlukile noBarnaba mina, ngoba umsebenzi okuyiwona Ngikhethe kubo. "
13:3 Khona, ukudla futhi ethandaza futhi ephoqelela izandla zabo phezu kwabo, babamukisa.
13:4 Futhi ayethunyelwe nguMoya oNgcwele, bahamba eSelukiya. Futhi kusukela lapho, baya eKhupro ngomkhumbi.
13:5 Futhi lapho bafike eSalamisi, beshumayela iZwi likaNkulunkulu emasinagogeni amaJuda. Futhi nje zimenyezelwe nakubo futhi uJohane enkonzweni.
13:6 Sebelishumayele bayihamba sonke isiqhingi, ngisho ePhafu, bafumana indoda ethile, umlumbi, umprofethi wamanga, a umJuda, ogama lakhe kwakungu Bar-Jesu.
13:7 Wayenabo sifundazwe, uSergiyu Pawulu, umuntu onengqondo. Le ndoda, Wabiza uBarnaba noSawulu, wayefuna ukuzwa iZwi likaNkulunkulu.
13:8 Kodwa u-Eluma, umlumbi (nisho kahle, ngokuba igama lakhe elihunyushwa ngayo) bamelana nabo, efuna ukwenza umphathi-sifundazwe afulathele ukholo.
13:9 uSawuli, obizwa nangokuthi Paul, njengoba beye wagcwala uMoya oNgcwele, wayibhekisisa kuye,
13:10 futhi wathi: "Ngakho ogcwele yonke ukukhohlisa nakuzo zonke amanga, ndodana kaSathane, isitha sawo wonke ubulungisa, wena akasoze ayeka ukuba ukuqeda izindlela zokulunga leNkosi!
13:11 Manje, bheka, isandla yeNkosi phezu kwakho. Futhi uzobe waphuphuthekisa, angaboni elangeni isikhathi eside. "Masinyane inkungu kwehla ubumnyama phezu kwakhe. Futhi ezulazulayo nxazonke, ayelifuna nomuntu ongase abazomhola ngesandla.
13:12 Khona umbusi, lapho esebone lokho okwakwenziwa, bakholwa, ngokuba bamangele phezu imfundiso leNkosi.
13:13 Futhi lapho uPawulu nalabo ababe naye wahamba ngomkhumbi esuka ePhafu, bafika ePherge lasePhamfiliya. Khona-ke uJohane wasuka kubo futhi wabuyela eJerusalema.
13:14 Nokho ngempela, Base, ehamba esuka ePherga, bafika e-Antiyokiya yasePhisidiya. Futhi uma bengena esinagogeni ngosuku lwesabatha, Bahlala phansi.
13:15 Khona, Sekufundiwe umthetho nabaprofethi, abaholi zesinagoge zathumela kuwo, wathi: "Abafowethu Noble, uma kukhona noma yiluphi izwi lokuyala ebantwini, khuluma. "
13:16 Khona uPawulu, ngivuka waqhweba sokuthula ngesandla sakhe, wathi: "Madoda akwa-Israyeli kanye nawe enesaba uNkulunkulu, lalelisisa.
13:17 UNkulunkulu zabantwana bakwa-Israyeli wakhetha okhokho bethu, futhi waphakamisa lesi sizwe, Batsi kube befike izifiki ezweni laseGibhithe. Futhi ngengalo esiphakeme, Wabahola kude lapho.
13:18 Futhi kulo lonke iminyaka engamashumi amane, wakhuthazelela ukuziphatha kwabo ogwadule.
13:19 Futhi by kokubhubhisa izizwe eziyisikhombisa ezweni laseKhanani, wababela izwe lazo phakathi lazo ngenkatho,
13:20 Ngemva kokuba kudlule cishe amane namashumi amahlanu. Ngemva kwalezi zinto, wabanika abahluleli, kuze kube yilapho ngisho nomprofethi uSamuweli.
13:21 Futhi kamuva on, bacela inkosi. UNkulunkulu wabanika uSawule, indodana kaKishi, umuntu wesizwe sakwaBenjamini, iminyaka engamashumi amane.
13:22 Kwathi yamsusa, yena wasivezela uDavide ukumkani. Futhi enikeza ubufakazi ngaye, uthe, 'Ngitholé uDavide, indodana kaJese, lokho kungayenza ibe indoda ngokwenhliziyo yami siqu, ngubani uyofeza zonke ukuthi mina kuthanda. '
13:23 Kusuka inzalo yakhe, ngokwesithembiso, UNkulunkulu uye waletha uJesu uMsindisi ku-Israyeli.
13:24 John wayeshumayela, ebusweni bakhe obhekwe, umbhapathizo wokuphenduka kubo bonke abantu bakwa-Israyeli.
13:25 Khona, lapho uJohane ligcwaliswe inkambo yakhe, wayethi: 'Angikhulumi eyodwa ungibheka njengohlanganyela ukuba abe. Ngokuba bheka, yena efika emva kwami, izicathulo lakhe izinyawo engingafanele ukuba kuhlukaniswe. '
13:26 Bazalwane Noble, amadodana stock ka-Abrahama, nabaphakathi kwenu abamesabayo uNkulunkulu, kuba kuwe izwi lale nsindiso lithunyelwe.
13:27 Kulabo ababehlala eJerusalema, nababusi balo, Uyasilalela yini neither kuye, noma amazwi abaProfethi letifundziwe on wonke amaSabatha, wagcwalisa lezi by ukumahlulela.
13:28 Futhi nakuba bafumana akunakusetshenziswa ukufa ngokumelene naye, bacela kuPilatu, ukuze bambulale.
13:29 Futhi lapho sebefeze konke okwakukade okulotshwe ngaye, bamyisa phansi emthini, they umbeka ethuneni.
13:30 Nokho ngempela, UNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ngosuku lwesithathu.
13:31 Wabonwa izinsuku eziningi yibo ababekhuphukele kwakhuphuka kanye naye eJerusalema bevela eGalile, ngubani nakalokhu asebengofakazi bakhe kubantu.
13:32 Futhi thina ememezela kini ukuthi Promise, esenziwa obaba,
13:33 sesigcwalisekile uNkulunkulu izingane zethu ngokuvusa uJesu, njengoba nje kulotshiwe ku lesibili IHubo futhi: 'Wena uyiNdodana yami. Lolu suku ngikuzele. '
13:34 Manje, njengoba emvusa kwabafileyo, ukuze ayisekho esabuyela ekonakaleni, yena akushilo: 'Ngizokunika yona wena nezinto ezingcwele zabantwana David, othembekileyo. '
13:35 Futhi-ke, kwenye indawo, uthena: 'Awuyikunika oNgcwele wakho abone ukubola.'
13:36 Ngoba uDavida, Kuthe ukukhonzwa esizukulwaneni sakhe ngokuhambisana intando kaNkulunkulu, wazumeka, futhi yafakwa eduze laboyise, futhi wabona ukubola.
13:37 Nokho ngempela, lowo uNkulunkulu amvusa kwabafileyo akambonanga inkohlakalo.
13:38 Ngakho, makwazeke kini, abazalwane noble, ukuthi ngaye kumenyezelwa kini ukuthethelelwa ezonweni futhi nakukho konke ngalo abakwazanga ukulungisiswa ngomthetho kaMose.
13:39 In kuye, bonke abakholwa kuyafaneleka.
13:40 Ngakho, Qaphela, funa lokho okwashiwo abaProfethi angase ilawula konke ukucabanga kwakho:
13:41 'Wena zideleli! Bheka, nimangale, futhi zihlakazeke! Ngoba mina ngisebenza lesisenzo izinsuku zakho, isenzo okuyinto eningayikukholwa yiso, ngisho uma othile ukuba akuchazele yona. ' "
13:42 Khona, njengoba babehamba, Bababuza uma, ngeSabatha elalandela, bangamenze ukukhuluma la mazwi kubo.
13:43 Futhi lapho esinagogeni wake waxoshwa eminyekeni, abaningi kumaJuda futhi abakhulekeli entsha babelandela uPawulu noBarnaba. Futhi, ukukhuluma kubo, bebancenga ukuba bahlale emseni kaNkulunkulu.
13:44 Nokho ngempela, ngeSabatha elalandela, cishe wonke umuzi abuthana ukuzwa iZwi likaNkulunkulu.
13:45 Khona-ke amaJuda, Lapho ebona izixuku, bagcwala umona, futhi, uyahlambalaza, kwakuphikisana kwalokho okushiwo ngu Paul.
13:46 Khona oPawulu noBarnaba bakhuluma bathi ngokuqinile: "Kwakudingekile ukuba akhulume iZwi likaNkulunkulu kuqala. Kodwa ngenxa yokuthi wenqaba, futhi kanjalo nizisho nina nithi anifanele ukuphila okuphakade, bheka, siphendukela kwabezizwe.
13:47 Ngoba liye landa ngendlela efanayo iNkosi wasidonsa: 'Ngiye ube ngukukhanya kwabezizwe, ukuze izinsuku zakho zibe ulethe yinsindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba. ' "
13:48 Khona abezizwe, lapho ezwa lokhu, base kuyithokozisa, babakhanda baba nokukhazimulisa iZwi leNkosi. Futhi njengoba abaningi abakholwayo abangu preordained ekuphileni okuphakade.
13:49 Manje izwi leNkosi kwaba eqonda kulo lonke sonke isifunda.
13:50 Kodwa amaJuda baqhatha abanye abesifazane abaqotho abanesithunzi nezikhulu qotho, futhi bomuzi. Kanjalo babahlokohla a soshushiso uPawulu noBarnaba. Base wawaxosha izingxenye zawo.
13:51 Kodwa bona, shaking uthuli lwezinyawo zabo, waqhubeka Ikoniyu.
13:52 Abafundi nazo bagcwala ngentokozo nangobumhlophe ngoMoya oNgcwele.

Uhlelo lomlawuli 14

14:1 Kwathi e-Ikoniyu bangena kanyekanye ukuthi esinagogeni yamaJuda, futhi bakhuluma ngendlela eyenza ukuba uquqaba ezinkulu lwamaJuda namaGreki bakholwa.
14:2 Nokho ngempela, abaJuda ababe angakholwa base futhi washukumisela futhi enflamed imiphefumulo abeZizwe ukuba bamelane nabazalwane.
14:3 Manje, bahlala okwesikhathi eside, ukwethembeka eNkosini, enikeza ubufakazi iZwi yomusa wakhe, ukuhlinzeka izibonakaliso nezimangaliso kwenziwe ngezandla zabo.
14:4 Khona-ke isixuku somuzi sahlukana phakathi,. Futhi ngokuqinisekile, amanye ayesuke namaJuda, nokho ngempela abanye ababekanye babaPostoli.
14:5 Manje lapho ehlaselwa ayekade kuhlelwe ngabezizwe futhi amaJuda nabaholi bawo, ukuze sibaphathe ngendelelo futhi bashaywe ngamatshe baze,
14:6 Base, eqaphela le, zibalekile kanyekanye eListra naseDerbe, nemizi yaseLikawoniya, futhi sonke isifunda oluzungezile. Base wokushumayela kuleyo ndawo.
14:7 Futhi indoda ethile yayihlezi naseListra, zikhutshaziwe ezinyaweni zakhe, izinyonga kusukela esibelethweni sikanina, eyayingakwazi ukuhamba.
14:8 Lo mlisa uzwe uPawulu ekhuluma. Kepha uPawulu, ukugqolozela ngaye, okwakuyinto, futhi azi ukuthi wayenokholo, ukuze yena izolulama,
14:9 wathi ngezwi elikhulu, "Sukuma, ume ngezinyawo zakho!"Yagxuma yazulazula.
14:10 Kodwa amaxuku ayebone lokho uPawulu ayekwenzile, baphakamisa izwi labo, ulimi oluthile lwase lwesiLikawoniya, wathi, "Onkulunkulu, wathatha Isimo amadoda, beyinzalo kithi!"
14:11 UBarnaba bambiza ngokuthi, 'Jupiter,'Nokho ngempela bambiza ngokuthi uPawulu, 'Mercury,'Ngokuba kwakunguye owayehola ekukhulumeni isikhulumi abaholayo.
14:12 Futhi, umpristi Jupiter, eyayingaphandle komuzi, phambi kwesango, beletha izinkabi kanye nemiklamo, wayezimisele ukunikela umhlatshelo nabantu.
14:13 Ngokushesha nje babaPostoli, UBarnaba noPawulu, wayezwile lokhu, Wagqabula amabhantshi abo, they leapt esixukwini, omemezayo
14:14 futhi wathi: "Madoda, kungani uyobe wenza lokhu? Siphinde bangabantu abafayo, amadoda afana ngokwenu, eshumayela kuwe kufanele iguqulwe, kulezi zinto eziyize niphendukele, kuNkulunkulu ophilayo, owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho.
14:15 Ngo izizukulwane ezidlule, wavumela zonke izizwe ukuba ziqhubeke ngezindlela zazo siqu.
14:16 Kodwa ngokuqinisekile, yena akazishiyanga ngaphandle kobufakazi, ukwenza oluhle oluvela ezulwini, enikeza izimvula nezinkathi ezinezithelo, egcwalisa izinhliziyo zabo ngokudla nangokwenama okukhulu. "
14:17 Futhi ukusho lezi zinto, kade akakwazi ukulawula izixuku immolating kubo.
14:18 Manje amaJuda athile ayevela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu kufika khona. Kwathi bancengana isixuku, zakhanda uPawulu ngamatshe zamhudulela ngaphandle komuzi yena, ukucabanga kwakhe ukuba kube ufile.
14:19 Kodwa njengoba abafundi zimi ngakuye, wavuka wangena emzini. Futhi ngosuku olulandelayo, wasuka noBarnaba baya eDerbe.
14:20 Sebelishumayele bashumayela ivangeli kulowo muzi, bezuzile abafundi abaningi, babuyela eListra nase-Ikoniyu nase-Antiyokiya,
14:21 beqinisa imiphefumulo yabafundi, futhi ebayala ukuthi kufanele sihlale njalo okholweni, nokuthi kubalulekile ngathi ukuba singene embusweni kaNkulunkulu ngezinsizi eziningi.
14:22 Futhi lapho wayakhe abapristi nabo esontweni ngalinye, bakhuleka ngokuzila ukudla, babanikela eNkosini, okungekho izici ababekholelwa.
14:23 Futhi uhamba endleleni yasePhisidiya, befika ePhamfiliya.
14:24 Kwathi bekhulumile ilizwi leNkosi ePherge, behlela Attalia.
14:25 Futhi kusukela lapho, bahamba ngomkhumbi baya e-Antiyokiya, lapho babenikelwe banconywe emseni kaNkulunkulu kulowo msebenzi ababewathengile manje okwafezwa.
14:26 Futhi lapho sebefikile futhi bebuthele ndawonye esontweni, bona ngokwabo balandisa izinto ezinkulu uNkulunkulu ayezenze labo, nendlela wayevule umnyango wokukholwa kwabezizwe.
14:27 Futhi bahlala neze imali encane isikhathi nabafundi.

Uhlelo lomlawuli 15

15:1 Futhi abathile, wehla evela eJudiya, befundisa abazalwane, "Ngaphandle kobana asokwe ngokwesiko kaMose, awukwazi nisindiswe. "
15:2 Ngakho, lapho uPawulu noBarnaba abaze kokubhikisha kwango encane ngokumelene nabo, Base benquma ukuthi uPawulu noBarnaba, kanti ezinye kusukela ophikisayo, okufanele akhuphuke kubaPhostoli nabapristi eJerusalema ngokuqondene lo mbuzo.
15:3 Ngakho, ngaholwa esontweni, Badlula bedabula eFenike naseSamariya, echaza kokuguquka kwabeZizwe. + Futhi babangela ukujabula okukhulu phakathi kwabo bonke abazalwane.
15:4 Futhi lapho bafike eJerusalema, bemukelwa libandla kubaphostoli abadala, nokubika lokho ngezinto ezinkulu uNKulunkulu ayezenze labo.
15:5 Kodwa abanye kusukela behlelo labaFarisi, kulabo ababengabafo abangamaqhawe, amakholwa, wavuka ethi, "Kudingekile ukuba asokwe futhi bafundiswe ukugcina uMthetho kaMose."
15:6 Futhi Abaphostoli Namadoda amadala bahlangana ukuze banakekele kule ndaba.
15:7 Futhi emva kombango enkulu okwakwenzeke, UPetru wasukuma wathi kubo: "Abafowethu Noble, uyakwazi lokho, kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule, UNkulunkulu uzikhethile phakathi kwethu, ngomlomo wami, Abezizwe ukuzwa izwi iVangeli futhi ukukholelwa.
15:8 uNkulunkulu, ngubani owazi izinhliziyo, ubufakazi wanikela, ngokunikeza uMoya oNgcwele kubo, njengoba nje nathi.
15:9 Futhi wazehluka- lutho phakathi kwethu nabo, kodwa wahlanza izinhliziyo zabo ngokholo.
15:10 Manje-ke, kungani wena bemlinga uNkulunkulu ukuphoqelela ijoka phezu entanyeni yazo abafundi, okhokho bethu noma siye sakwazi ukuba athwale?
15:11 Kodwa ngomusa weNkosi uJesu Kristu, siyakholelwa ukuze basindiswe ukuze, ngendlela efanayo futhi njengoba nabo. "
15:12 Khona-ke lonke uquqaba wathula. Futhi besalalele lwaqala ukulalela uBarnaba noPawulu, echaza lokho izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso eziningi uNkulunkulu ayezenze ngabo phakathi kwabezizwe through them.
15:13 Futhi emva Sebehlezi buthule, James waphendula: "Abafowethu Noble, ngilalele.
15:14 Simon uye wachaza kulokho ngendlela uNkulunkulu wavakashela okokuqala, ukuze athathe kwabezizwe isizwe ukuba igama lakhe.
15:15 Futhi amazwi abaProfethi ayavumelana nalokhu, njengoba nje lalotshwa:
15:16 'Ngemva kwalezi zinto, Ngizobuyela, futhi ngiyowakha kabusha idokodo likaDavide, okuyinto eye ziwile. Futhi ngiyowakha kabusha amanxiwa alo ngiphinde, njalo mina ngizamvusa it up,
15:17 kangangokuthi abanye abantu bangase bafune eNkosini, kanye nazo zonke izizwe phezu kwabo igama lami eliye Lusetshenziswa, kusho uJehova, owenza lezi zinto. '
15:18 Ukuze iNkosi, umsebenzi wakhe siqu laziwa kusukela phakade.
15:19 Ngenxa yalokhu, Ngokuba nginandabani nokwahlulela ukuthi labo abaphenduka kuNkulunkulu kwabezizwe kungukuthi baphazamiseke,
15:20 kodwa kunalokho ukuthi sibhala kubo, ukuthi kufanele azigcine ekungcolisweni Thixo, nasebufebeni, futhi kusukela whatever iye ubophekile, nasegazini.
15:21 Ngokuba uMose, kusukela ezikhathini zasendulo, uye kwadingeka edolobheni ngalinye nalabo abashumayela kuyo emasinagogeni, lapho ufunda ngawo wonke amasabatha. "
15:22 Khona kwaba kuhle kubaphostoli namalunga akwa, nalo lonke iBandla, ukuba akhethe amadoda avela phakathi kwawo, futhi ukuthumela e-Antiyokiya, noPawulu noBarnaba, noJudasi, owayeneminyaka uBarsaba othiwa, noSila, amadoda evelele phakathi kwabazalwane,
15:23 lokho okwabhalwa izandla zabo siqu: "Abaphostoli namadoda amadala, bazalwane, labo abangamalungu e-Antiyokiya, eSiriya naseKhilikhiya, Abazalwane abavela kwabezizwe, imikhonzo.
15:24 Njengoba siye sezwa ukuthi abanye, uphuma phakathi kwethu, baye wahlupha ngamazwi, bechitha imiphefumulo yenu ukuqabuleka, esikuthuma kuye wanika umyalo,
15:25 kwamthokozisa us, kokuba yahlangana njengomuntu munye, amadoda akhethiweyo kanye ukubathuma kuwe, nabathandiweyo bethu oBarnaba noPawulu kakhulu:
15:26 Amadoda abaye yadlulisela ukuphila kwabo egameni egameni leNkosi yethu uJesu Kristu.
15:27 Ngakho, sithumile oJuda noSila, ngubani ngokwabo futhi kuthanda, namazwi athile, nimphathe kuwe izinto ezifanayo.
15:28 Ngoba kubonakalé kukuhle kuMoya oNgcwele nakithi ukuba sigcizelele ukunganezeli omunye umthwalo osindayo phezu kwakho, omunye ngaphandle kwalezi zinto ezidingekile:
15:29 ukuba nidede izinto immolated ezihlatshelwe izithombe, nasegazini, futhi kusukela kulokho okuye kwabizwa ubophekile, nasebufebeni. Wena uyobe wenza kahle zilindeni lezi zinto. Farewell. "
15:30 Manje, sebezivumisile sichithiwe, ehlela e-Antiyokiya. Futhi ebutha uquqaba ndawonye, balinika incwadi.
15:31 Sebelishumayele wayifunda, beshaywa kuyithokozisa yilo yenduduzo.
15:32 Kodwa uJuda noSila, njengokuba nabo phrofethi ngokwabo, waduduza abazalwane ngamazwi amaningi, futhi baqiniswa.
15:33 Khona, ngemva kokuchitha isikhathi esithile khona, they zachithwa ngokuthula, ngu abazalwane, kulabo ababebathumile.
15:34 Kodwa kubonakala kukuhle noSila ukuba ahlale khona. Ngakho uJuda yedwa waya eJerusalema.
15:35 Futhi uPawulu noBarnaba bahlala e-Antiyokiya, nabanye abaningi, efundisa futhi wobuvangeli iZwi leNkosi.
15:36 Khona, ngemva kwezinsuku ezithile, UPawulu wayesethi kuBarnaba, "Ake sibuyele njengomdala ukuvakashela abazalwane emizini yonke esiye bashumayela iZwi leNkosi, ukuze sibone ukuthi banjani. "
15:37 Futhi UBarnaba wayefuna ukuhamba noJohane, othiwa uMarku, nabo futhi.
15:38 Kodwa uPawulu wayethi ayifanele ukuthi amukelwe, njengoba Yena waqhela kubo at nasePhamfiliya, wayengazange azinakekele gone nabo emsebenzini.
15:39 Kwaba khona ukuphambana, kuze kube sezingeni lokuba kwalokho basuka komunye nomunye. Kepha oBarnaba, ngempela ukuthatha Mark, wawelela eKhupro ngomkhumbi.
15:40 Nokho ngempela, Paul, ekhetha Silas, kubekiwe, Ekubeni ngabazalwane emseni kaNkulunkulu.
15:41 Futhi wadabula iSiriya neKhilikhiya, eqinisa amabandla, wabayala ukuba ugcine izimiso abaphostoli abadala.

Uhlelo lomlawuli 16

16:1 Khona wafika eDerbe naseListra. Futhi bheka, umfundikazi othile ogama lakhe uThimothewu kwakungekho, indodana yowesifazane ethembekile engumJuda, uyise oweZizwe.
16:2 Abazalwane ababesedwaleni eListra nase-Ikoniyu elihunyushwe nobufakazi obuhle naye.
16:3 UPawulu wayefuna lo muntu ukuba ahambe naye, futhi bamyisa, yena wamsoka, ngoba amaJuda ayekulezo zindawo. Ngokuba bonke babemazi ukuthi uyise wayengumGreki oweZizwe.
16:4 Futhi njengoba behamba bedabula imizi, babanika kubo nezimfundiso + njengento okumelwe igcinwe, eyayibonakala emiswe Abaphostoli Namadoda amadala ayephambi eJerusalema.
16:5 Futhi ngokuqinisekile, Amasonto abebesolwa ngokuphanga aqiniswa ekukholweni futhi banda ngesibalo nsuku zonke.
16:6 Khona, ngesikhathi ewela ngokusebenzisa iFrigiya esifundeni aseGalathiya, they bavinjelwa nguMoya oNgcwele ukukhuluma izwi e-Asiya.
16:7 Kodwa lapho bafike ku eMisiya, azama yokungena eBhithiniya, kodwa uMoya kaJesu kawavumelanga.
16:8 Khona, lapho sebewelile ngokusebenzisa eMisiya, they wehlela eTrowa.
16:9 Futhi ngombono ebusuku yembulelwa uPawulu indoda ethile Macedonia, emi samncenga, futhi wathi: "Welani zibe eMakedoniya usisize!"
16:10 Khona, ngemuva wabona umbono, safuna masinyane baya eFiliphe, eMakhedoniya, njengoba beye waqinisekisa ukuthi uNkulunkulu wayefungile wasibiza ukushumayela kubo.
16:11 Futhi sisuka eTrowa, ukuthatha endleleni eqondile, safika Samothrace, futhi ngosuku olulandelayo, at Neapolis,
16:12 futhi ukusuka lapho saya eFilipi, ngumzi ovelele kule ndawo saseMakedoniya, ekoloni. Manje thina kule muzi izinsuku ezithile, bhunga ndawonye.
16:13 Khona, ngosuku lwesabatha, thina babehamba ngaphandle kwesango, ngasemfuleni, lapho kubukeka sengathi uyanda umbuthano umthandazo khona. Futhi ehlezi phansi, thina base bekhuluma nge kwabesifazane ababengakaze ababehlangene.
16:14 Owesifazane othile, ogama lakhe linguLidiya, umthengisi wokunsomi in the wasemzini waseThiyathira, umkhulekeli kaNkulunkulu, walalela. Futhi iNkosi wayivula kakhulu inhliziyo yakhe ukuba samukele lokho uPawulu ayekusho.
16:15 Futhi lapho wayekade abhapathizwe, nabendlu yakhe, evume nathi, wathi: "Uma ngikholekile ukuba sethembeke eNkosini, angene endlini yami futhi afake khona. "Futhi yena saqiniseka.
16:16 Kwathi ukuthi, njengoba thina ayephuma eya ohlwini umthandazo, Intombazane ethile, onomoya lokubhula, wahlangana nathi. Wayengumngane umthombo inzuzo enkulu ukuba amakhosi ayo, ngokusebenzisa ngazo wakhe.
16:17 Le ntombazane, ilandela uPawulu nathi, wayememeza, wathi: "Laba bantu bayizinceku oPhezukonke uNkulunkulu! Bamemezela kini indlela yensindiso!"
16:18 Manje enze ngale ndlela izinsuku eziningi. Kodwa uPawulu, enziwa lusizi, waphenduka, wathi kumoya, "Nginiyala, egameni likaJesu Kristu, ukuze siphume kuye. "Futhi yahamba ngaso leso sikhathi.
16:19 Kodwa amakhosi ayo, ebona ukuthi ithemba lenzuzo yabo yahamba, sengikubambile oPawulu noSila, bakukhuphulela kubabusi at kwenkantolo.
16:20 Futhi ethula ukuba ezimantshini, bathi: "Laba bantu baphazamisa umuzi wakithi, njengoba bona bangamaJuda.
16:21 Futhi basuke kumenyezelwa ngendlela engesiyo Akukhona okungokomthetho ngathi ukuba samukele noma ukugcina, njengoba thina singamaRoma. "
16:22 Futhi abantu bagijimela ndawonye yamelana nabo. Futhi izimantshi, Wagqabula amabhantshi abo, babayala ukuba bashaywe ngezindondolo.
16:23 Futhi lapho sebebashaye ezinameva eziningi phezu kwabo, aphonswa ejele, kokuyala unogada ukuwabuka ngenkuthalo.
16:24 Futhi njengoba wayethole lolu hlobo oda, yena aphonswa ingaphakathi esitokisini, futhi ishintshela kokungavinjelwe izinyawo zabo ezingongolweni + waziqinisa nge.
16:25 Khona, in the phakathi kwamabili, UPawulu noSila babethandaza futhi bedumisa uNkulunkulu. Futhi labo ababephakathi esitokisini babezilalele kubo.
16:26 Nokho ngempela, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu okungazelelwe, okukhulu kangangokuthi izisekelo ejele bashukumiseleka. Futhi kwavuleka khona lapho iminyango yonke, futhi Ukubophezeleka yawo wonke umuntu badedelwa.
16:27 Khona unogada ejele, njengoba beye jarred siphapheme, futhi ebona ukuthi iminyango yetilongo ukuvula, wahosha inkemba yakhe futhi kuhloswe ukuzibulala, ecabanga ukuthi iziboshwa babebalekile.
16:28 Kodwa uPawulu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: "Ingabe singazilimazi ngokwakho, ngoba thina sonke lapha!"
16:29 Bese ebiza ukuba ube ngukukhanya, Esangena. nangokuthuthumela, wawa phambi kwezinyawo uPawulu noSila.
16:30 Futhi beletha ngaphandle kwabo, uthe, "Banumzane, yini okumelwe ngiyenze, ngakho kungenzeka ngisindiswe?"
16:31 Ngakho zathi, "Kholwa iNkosi uJesu ikhona, bese uyakusindiswa, nabendlu yakho. "
16:32 Bakhuluma iZwi leNkosi kuye, kanye nabo bonke labo ababesendlini yakhe.
16:33 Futhi, ukuthatha nabo ngaso leso sikhathi sasebusuku, wageza ezinameva yabo. Futhi wabhapathizwa, futhi elilandelayo nendlu yakhe yonke.
16:34 Kwathi Wabangenisa endlini yakhe siqu, Wabeka itafula ngabo. Wayenabo joyous, kanye nendlu yakhe yonke, bekholelwa kuNkulunkulu.
16:35 Futhi lapho babefike emini, izinduna zathuma izikhonzi, wathi, "Khulula labo bantu."
16:36 Kodwa unogada ejele zawabika la mazwi uPawulu: "Izinduna zithumele ukuba uke kudedelwa. Manje-ke, bamuke. Hamba ngokuthula. "
16:37 Kodwa uPawulu wathi kubo: "Baye washaywa us esidlangalaleni, Nokho sasingavunyelwe akulahlwa. Amadoda baye bavota abangamalungu Roma etilongweni. Futhi manje bayokuya ukushayela usithethe ngasese? Akunjalo. Kunalokho, mabeze phambili,
16:38 masiphuze uzixoshe. "Khona-ke izikhonzi zawabika la mazwi ezimantshini. Futhi lapho ezwa ukuthi bangabafokazi Roma, babesaba.
16:39 Futhi ifika, Amncenga nabo, futhi bawaholele out, bacela ukuba bamuke kulowo muzi.
16:40 Bahamba ejele bangena endlini kaLidiya. Futhi ngabona abafowethu, they wabaduduza, bese Basuka.

Uhlelo lomlawuli 17

17:1 Manje lapho ababehambe ngokusebenzisa Amfipholi ne-Apholoniya, bafika eThesalonika, lapho kwakukhona isinagoge lamaJuda.
17:2 Khona uPawulu, ngokwenkambiso, wangena kubo. Futhi amasabatha amathathu yaphikisana nabo ngemiBhalo,
17:3 ukurhumutjha ephetha ngezingcaphuno ukuthi kwakudingekile ukuba uKristu ahlupheke futhi avuke kwabafileyo, nokuthi "lena uJesu Kristu, engikuthuma ememezela kuwe. "
17:4 Futhi abanye babo babekholelwa futhi abazihlanganisile kuPawulu noSila, futhi isibalo esikhulu sezithunjwa lawa ayevela abakhulekeli nakwabezizwe, hhayi abambalwa besifazane noble.
17:5 Kodwa amaJuda, nomhawu, futhi ehlanganyela nabenzi bokubi athile phakathi kwamadoda ovamile, wabangela ukuphazamiseka, futhi Babhebhezela umuzi. Futhi suke isikhundla eduze nendlu ka Jason, Base befuna ukubakhipha ezweni ukuba abantu.
17:6 Sebelishumayele ayitholakalanga kubo, ahudulela uJasoni nabazalwane abathile kubabusi umuzi, omemezayo: "Ngoba yilabo abaye wavusa umuzi. Bafika lapha,
17:7 futhi uJasoni uwamukele. Futhi Wonke la madoda enza ngokuphambene nezinqumo zikaKhesari, ethi kukhona enye inkosi, UJesu. "
17:8 Futhi kwenza abantu. Futhi nababusi bomuzi, lapho ezwa lezi zinto,
17:9 esamukele uthole incazelo evela Jason kanye nabanye, ezikhishwe kubo.
17:10 Nokho ngempela, abazalwane ngokushesha wathumela uPawulu noSila away ngesinyenyela ebusuku baya eBhereya. Futhi lapho bafike, bangena esinagogeni labaJuda.
17:11 Kodwa lezi-ke babebahle kunabaseThesalonika kulabo ababengabafo abangamaqhawe EThesalonika. Bamukela izwi nazo zonke nomdlandla, nsuku zonke ehlola imiBhalo ukuze babone uma lezi zinto zinjalo.
17:12 Futhi ngempela, abaningi bakholwa phakathi kwabo, kanye ezingembalwa phakathi honorable amadoda oweZizwe nabesifazane.
17:13 Khona, Kwathi abaJuda baseThesalonika babelibonile ukuthi iZwi likaNkulunkulu futhi okwashunyayelwa uPawulu EBhereya, bahamba khona futhi, sibhebhezela bese siphazamisa ngobuningi.
17:14 Futhi ke ngokushesha abazalwane bammukisa uPawulu away, ukuze ukuhamba ngomkhumbi. Kodwa uSila noThimothewu basala khona.
17:15 Khona labo babehola uPawulu bahamba naye baze bafika e-Athene. Esamukele umyalelo kusuka kuye ukuba oSila noThimothewu, ukuthi beze kuye masinyane, Basuka.
17:16 Kwathi uPawulu esabalinda e-Athene, umoya wakhe wacunuka phakathi kwakhe, ebona umuzi sanikelwa idolatry.
17:17 Manje, yena waba ephikisana namaJuda esinagogeni, futhi nabakhulekeli, khona nabantu nasezindaweni zomphakathi, usuku ngalunye kulo lonke, nanoma ubani kwakungekho.
17:18 Manje izazi zefilosofi ezithile izazi futhi owabhalwa bebaphikisana naye. Futhi abanye babethi, "Lisho ukuthini leli Umhlwanyeli iZwi ofuna ukukusho?"Kodwa abanye babethi, "Kubonakala sengathi i ummemezeli amadimoni ezintsha." Ngokuba yena ememezela kubo zikaJesu novuko.
17:19 Futhi Ekutholeni kuye, amyisa e-Areyophagu, wathi: "Ingabe siyakwazi ukungavumeli ukuthonywa ukuthi iyini le Yisifundiso esisha esinamandla;, okhuluma ngazo?
17:20 Ngoba wena ulethe imibono ethile emisha ezindlebeni zethu okuthile okungaziwayo. Futhi ngakho singathanda ukwazi ukuthi lezi zinto ziyini. "
17:21 (Manje wonke-Athene, bese ifika izivakashi, base bangazihluphi uqobo lwakho kuhlanzwe lutho ngaphandle kokukhuluma nabangezwa imibono ehlukahlukene emisha.)
17:22 Kodwa uPawulu, emi phakathi kwe-Areyophagu, wathi: "Madoda ase-Athene, Ngiyabona ukuthi kukho konke nibonakala ziziphilela yokukholelwa ezeni.
17:23 Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka wayedlula futhi eqaphela kho Thixo, Ngiphinde ngithole ne-altare, okwase kubhalwe kuyo ukuthi: KuNkulunkulu Ongaziwa. Ngakho, babe you khonza ngokungazi, yilokhu mina am ukushumayela kuwe:
17:24 uNkulunkulu owenza izwe nakho konke okukulo, Lowo iNkosi yezulu nomhlaba, ngubani akahlali emathempelini enziwe ngezandla.
17:25 Ayikho kulezi wakhonza by ezandleni zabantu, njengokungathi abadinga lutho, njengoba kuba yena obapha bonke ukuphila izinto nomoya nazo zonke okunye.
17:26 Futhi uye wenza, Kolunye, yonke imindeni yomuntu: ukuze siphile phezu kobuso bawo wonke umhlaba, Ekunqumeni nezinkathi ezimisiwe kwemingcele lokudabuka kwabo,
17:27 ukuze zifune uNkulunkulu, uma mhlawumbe bangase ambheka noma ngimthole, Nokho akayena kude nalowo kithi.
17:28 'Ngoba kuye siphila, and move, futhi sikhona. "Njengoba nje izimbongi ezithile zakini zishilo wathi. 'Ngoba futhi omndeni wakhe.'
17:29 Ngakho, Njengobe sibantfu bomkhaya kaNkulunkulu, kumelwe ukuba ucabangele igolide noma isiliva noma itshe eliyigugu likuwo, noma yokuqoshwa yobuciko umcabango yomuntu, ukuze abe umfanekiso kuyini Waphezulu.
17:30 Futhi ngempela, UNkulunkulu, Yabheka phansi ukuze ubone zokungazi kulezi zikhathi, Manje umemezele ukuba emadodeni wonke umuntu kuyo yonke indawo okufanele nizenze kokuzisola.
17:31 Ngoba umise usuku lapho yena uyokwahlulela izwe nokulingana, ngomuntu ammisile, enikeza ukholo kuyo yonke, ngokuvusa kwabafileyo. "
17:32 Futhi lapho babekade bezwile ngeSikole Ukuvuswa kwabafileyo, ngempela, amanye ayesuke okukloloda, kuyilapho abanye bethi, "Sizolalela ngalokhu futhi."
17:33 Ngakho uPawulu waphuma phakathi kwabo.
17:34 Nokho ngempela, amadoda athile, ukunamathela kuye, ababekholelwa. Phakathi kwalaba kwakukhona noDiyonisiyu wase-Areyophagu futhi, nowesifazane ogama lakhe linguDamari, nabanye kanye nabo.

Uhlelo lomlawuli 18

18:1 Ngemva kwalezi zinto, sebezivumisile wamuka e-Athene, Wafika eKorinte.
18:2 Futhi lapho elithola khona umJuda othile ogama lakhe lingu-Akhwila basukumela phezulu, owazalwa ePhontu, owayesanda kufika evela e-Italiya nge noPrisila umkakhe, (ngoba uKlawudiyu wayeyale wonke amaJuda ukuba amuke eRoma,) wahlangana nabo.
18:3 Futhi ngenxa yokuthi wayewuhlobo yokuthi babenza umsebenzi ofanayo, Walala nabo futhi inhliziyo yayibukhuni akavumanga. (Manje base umsebenzi wabo kwakuwukwenza amatende.)
18:4 Wayefundisa ukuqagulisana esinagogeni on wonke amaSabatha, wethula igama leNkosi uJesu. Wayethuthuka amaJuda namaGreki ebancenga.
18:5 Kepha sebefikile oSila noThimothewu base befikile bevela eMakedoniya, UPawulu wema ngokuqinile eZwini, efakaza kumaJuda ukuthi uJesu unguKristu.
18:6 Kodwa njengoba behamba ngesikebhe iphikisane kuye futhi uyahlambalaza, wathuntutha izingubo + zakhe wathi kuwo: "Igazi lakho kuyinto phezu kwamakhanda enu siqu. Ngimsulwa. Kusuka manje, Ngizakuya kwabezizwe. "
18:7 Futhi ezihambayo kuleyo ndawo, Wangena endlini yomuntu othile, ogama lakhe Titus nje, umkhulekeli kaNkulunkulu, ondlu kwaba adjoined esinagogeni.
18:8 Manje uKrispu, a wesinagoge, bakholwa yiNkosi, nge yonke indlu yakhe. Abaningi kwabaseKorinte, Lapho umuntu eqala ukuzwa, bakholwa futhi babhapathizwa.
18:9 Khona-ke iNkosi yathi uPawulu, ngombono ebusuku: "Ungesabi. Kunalokho, bakhulume futhi ungathuli.
18:10 Ngokuba mina nginawe. Futhi akekho uyobamba wena, ukuze benze umonakalo kuwe. Ngokuba abaningi abantu kulo muzi unami. "
18:11 Bese wahlala khona kwaze kwaphela unyaka nezinyanga eziyisithupha, efundisa izwi likaNkulunkulu phakathi kwabo.
18:12 Kodwa Kwathi uGaliyu engumbusi wase-Akhaya, amaJuda wasukuma nganhliziyonye okumelene noPawulu. Futhi bayiletha Tribunal,
18:13 wathi, "Yena uphendukisa abantu ukuba bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene nomthetho."
18:14 Khona, lapho uPawulu isiqala umlomo wakhe, UGaliyu wathi kumaJuda: "Uma lokhu abanye ndaba zokungabi nabulungisa, noma isenzo esibi, MaJuda noble, Ngingathanda bakusize, njengokuba kufanele.
18:15 Nokho uma lezi ngempela imibuzo mayelana kwezwi, nangamagama, nangomthetho wakho, kufanele ziboneleni nina. Angisayikuba njalo umahluleli yezinto ezinjalo. "
18:16 Futhi babayala sokwahlulela.
18:17 Kodwa bona, Ekutholeni uSostene, a wesinagoge, bamshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela. Futhi uGaliyu wabonisa akukho ukukhathazeka ngalezi zinto.
18:18 Nokho ngempela, Paul, ngemva kokuba esehlale izinsuku eziningi ezingaphezulu, kokuba Some wathi abazalwane, ngomkhumbi ukuya eSiriya, futhi ababenaye uPrisila no-Akhwila. Manje yena wayekade waphucula ikhanda lakhe eliseKenikreya, ngoba wayenze isifungo.
18:19 Futhi wafika e-Efesu, wabashiya emva kwalapho. Nokho ngempela, yena ngokwakhe, engena esinagogeni, kwaba ephikisana namaJuda.
18:20 Khona, nakuba abakufunayo kuye ukuba ahlale isikhathi esijana, angeke avumelane.
18:21 Kunalokho, ethi goodbye futhi ebatshela, "Ngiyophinde ngibuyele kini, Ngokwentando kankulunkulu,"Wasuka e-Efesu.
18:22 Futhi emva kokuya bamehlisela eKhesariya, wakhuphukela eJerusalema, futhi wabingelela Church khona, bese wehlela e-Antiyokiya.
18:23 Futhi akayisebenzisanga esithile eside lapho, wasuka, futhi wahamba umyalo esifundeni laseGalathiya nelaseFrigiya, eqinisa bonke abafundi.
18:24 Manje umJuda othile ogama lakhe lingu-Apollo, wase-Aleksandriya, Nomuntu oyiqaphuqaphu owayengomunye ezinamandla imiBhalo, wafika e-Efesu.
18:25 Yena waba fundile indlela yeNkosi. Futhi evutha emoyeni, wayekhuluma futhi efundisa izinto uJesu, kodwa azi kuphela ubhapathizo lukaJohane.
18:26 Manje, waqala ukuba benze ngokwethembeka esinagogeni. Futhi lapho uPrisila no-Akhwila abamuzwa, Base wambizela eceleni bachazela indlela yeNkosi kuye ngokuphelele.
18:27 Khona, njengoba wayefuna ukuya Akhaya, ngemva kokuba abazalwane bebhalele likhuthaza abafundi, ukuze bamamukele. Kwathi efika, bekatsatsa nezingxoxo eziningi nalabo abase bekholiwe.
18:28 Ngoba wayeyedwa ngamandla futhi obala Osola amaJuda, ngokwambula ngemiBhalo ukuthi uJesu unguKristu.

Uhlelo lomlawuli 19

19:1 Kwathi, ngenkathi Apollo eseKorinte, Paul, ngemva kokuba Yahamba idabula ezifundeni engenhla, wafika e-Efesu. Futhi ehlangana nabafundi abathile.
19:2 Wathi kubo, "Ngemva bekholelwa, uke wathola uMoya oNgcwele?"Kodwa wathi kuye, "Asizange sizwe nakuzwa ukuthi kukhona umoya ongcwele."
19:3 Nokho ngempela, uthe, "Khona-ke yini wena oye sekubhapathizwe?"Bathi, "Njengoba ukubhapathiza kukaJohane."
19:4 Khona-ke uPawulu wathi: "UJohane wabhapathiza abantu abane umbhapathizo wokuphenduka, bathi kufanele ukholelwe Lowo ozayo emva kwakhe, leyo, kuJesu. "
19:5 Lapho ezwa lezi zinto, babhapathizwa egameni leNkosi uJesu.
19:6 Futhi lapho uPawulu babebeke izandla zakhe phezu kwabo, uMoya oyiNgcwele weza phezu kwabo. Base bekhuluma ngezilimi nokuprofetha.
19:7 Manje amadoda angathi ishumi nambili bebonke kuzo zonke.
19:8 Khona, phezu kokungena esinagogeni, wayekhuluma ngokwethembeka izinyanga ezintathu, Niphikisana ebancenga ngombuso kaNkulunkulu.
19:9 Kodwa lapho abathile baba lukhuni futhi ngeke ngikholwe, beqalekisa iNdlela likaJehova nokuba khona ngobuningi, Paul, wasuka kibo, wahlukanisa abafundi, bephikisana nsuku zonke esikoleni ethile sikaTiranu.
19:10 Manje lokhu kwenziwa phakathi neminyaka emibili, ukuze bonke ababehlala esifundeni sase-Asiya walilalela neZwi leNkosi, kuzo zombili amaJuda labezizwe.
19:11 UNkulunkulu waba ekufezeni izimangaliso ezinamandla futhi into engavamile ngesandla likaPawulu,
19:12 kangangokuthi ngisho nalapho izindwangu ezincane kanye izindwangu zalethwa emzimbeni kwakhe ekunakekeleni abantu abagulayo, izifo wasuka kuwo imimoya emibi wamuka.
19:13 Khona, ngisho ezinye hamba nabathile abayizanusi abangamaJuda wazama kanjani besebenzisa igama leNkosi uJesu phezu kwalabo ababenamakhono ayefunwa imimoya emibi, wathi, "Mina sikubophe ngesifungo ngoJesu, asho ngaye uPawulu ushumayela. "
19:14 Futhi kwakukhona amaJuda athile, amadodana ayisikhombisa kaSkeva ka, Abaholi phakathi kwabapristi, ayenza ngale ndlela.
19:15 Kodwa umoya omubi waphendula, wathi kubo: "UJesu Ngiyazi, noPawulu ngiyamqonda. Kodwa ungubani na?"
19:16 Futhi indoda, okungekho kunomoya ababi, igxumagxuma kubo awuthole kangcono bobabili, lamahlula nabo, kangangokuthi aze abaleka kuleyo ndlu, benqunu belimele.
19:17 Manje, Lokho kwezwakala kubo bonke kumaJuda nakwabeZizwe ababehlala e-Efesu. Futhi Ukwesaba kwehlela phezu kwabo bonke. Futhi igama leNkosi uJesu waphakanyiswa.
19:18 Futhi amakholwa amaningi bezofika, ngivuma, nokumemezela izenzo zabo.
19:19 Khona abaningi balabo ababemlandele amahlelo kuxaka baletha ndawonye izincwadi zabo, futhi bazishisa phambi kwawo wonke umuntu. Futhi emva ekunqumeni ukubaluleka kwalezi, bafumana intengo ibe odenariyu eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisihlanu.
19:20 Ngale ndlela, iZwi likaNkulunkulu landa ngamandla futhi yayisakazwa ukuqinisekisile.
19:21 Khona, lapho lezi zinto zaphela, UPawulu wanquma ngoMoya, ngemva kokuwela iMakedoniya ne-Akhaya, ukuya eJerusalema, wathi, "Khona-ke, Ngibé khona, kubalulekile ukuba nami ngibone neRoma futhi. "
19:22 Kodwa ukuthumela ababili kulabo ababekhonza naye, UThimothewu no-Erastu, eMakedoniya, yena ngokwakhe wahlala isikhathi e-Asiya.
19:23 Ngaleso sikhathi, kwezwakala awubanga nasiphazamiso esingesincane maqondana naleyo Ndlela leNkosi.
19:24 Ngoba umuntu othile ogama lakhe linguDemetriyu, umkhandi wesiliva owenza amathempelana esiliva Diana, kwaba ukuhlinzeka akukho nzuzo encane ukuba izingcweti.
19:25 Futhi ebabiza ndawonye, nalabo ababehlangabezana abaqashwe ngendlela efanayo, uthe: "Madoda, wazi ukuthi imali yethu kuvela kulo msebenzi.
19:26 Futhi wena kokubona nokuzwa ukuthi lo muntu uPawulu, by lokukholisa, Usixoshile isixuku esikhulu, kusukela manje ngizakuya kwabezizwe hhayi kuphela, kodwa cishe bonke Asia, wathi, 'Lezi zinto abangebona onkulunkulu eziye ezenziwe ngezandla.'
19:27 Ngakho, hhayi kuphela yilo, yokuvinjezelwa yethu, lecala belethwa ukulahla, kodwa futhi ethempelini Diana esikhulu siyohlangana bashaywa ize! Ngisho obubabazekayo wakhe, kubani yonke i-Asiya nezwe akhuleke, uzoqala ubhujiswe. "
19:28 Lapho ezwa lokhu, bagcwaliswa intukuthelo, bakhala, wathi, "Mkhulu uDiyana wabase-Efesu!"
19:29 Futhi umuzi wagcwala isiphithiphithi,. Kwathi ashaqe uGayu no-Aristarku saseMakedoniya, abangane kaPawulu, baphuthuma ngobudlova, nganhliziyonye, singene yemidlalo.
19:30 Khona, lapho uPawulu wayefuna ukungena ebantwini, abafundi ungamvumeli.
19:31 Futhi abanye abaholi base-Asiya, ayengobani abangane bakhe, wathuma kuye, ocela ukuthi ngeke eme yemidlalo.
19:32 Kodwa abanye babememeza izinto ezehlukene. Ngoba umhlangano wawunesiphithiphithi, futhi iningi wayengazi ukuthi isizathu babekade esebizele ndawonye.
19:33 Ngakho ahudulela Alexander esixukwini, ngenkathi amaJuda ayakha angena kuyo phambili. Futhi Alexander, uthinta ngesandla sakhe sokuthula, wayefuna ukunikeza abantu leyo ncazelo.
19:34 Kodwa njengoba masinyane njengoba they realized ukuba abe umJuda, bonke ngazwi linye, cishe amahora amabili bethi, babememeza, "Mkhulu uDiyana wabase-Efesu!"
19:35 Futhi lapho umbhali abethulise izixuku, uthe: "Madoda ase-Efesu, Manje kukhona yini phakathi kwabantu ngubani akazi ukuthi umuzi wase-Efesu ungumlondi enkonzweni ye Diana omkhulu futhi inzalo ka Jupiter?
19:36 Ngakho, kusukela lezi zinto abakwazi ukuba waphikisa, kubalulekile ngawe ukuba sizole futhi sibe lutho amawala.
19:37 Ngoba wena baletha la madoda, abangamalungu neither kuwukuhlambalaza noma abahlambalazi ngokumelene unkulunkulukazi yakho.
19:38 Kodwa uma uDemetriyu kanye nezingcweti abakanye naye icala ngiyolwa nanoma ubani, bangakwazi umhlangano emakhotho, futhi kukhona nababusi. Qhashisa them ukugxekana nomunye.
19:39 Kodwa uma ebuza mayelana nezinye izinto, lokhu kungenziwa yanquma ebandleni elimisiweyo.
19:40 Ngoba manje singabantwana usengozini of belahlwa lokuvukela umbuso phezu izenzakalo lanamuhla, njengoba akukho muntu unecala (Ngubani siyakwazi ukunikeza ubufakazi) kule wokubutha. "Futhi lapho esekushilo lokhu, yena wawuhlakaza umhlangano.

Uhlelo lomlawuli 20

20:1 Khona, emva yokuxokozela okwamiswa, Paul, ebiza abafundi yona ebayala, alayelisa. Futhi wasuka, ukuze nokuya eMakedoniya.
20:2 Kwathi sidabula lezo zindawo nokuthi wayesebona ebavuselela izintshumayelo eziningi, wangena Greece.
20:3 Ngemva kokuba baye bachitha izinyanga ezintathu khona, treacheries Kwahlelwa ukuba kube ngaye amaJuda, njengoba nje ayesezokwenza ngomkhumbi ukuya eSiriya. Futhi ekade yale, yena ukubuyela emuva edabula iMakedoniya.
20:4 Manje labo ayehamba nayo abangu Wayehambisana, indodana ka kaPhiru bevela eBhereya; futhi ibuye abaseThesalonika, Aristarku noSekhundu; noGayu waseDerbe, noThimothewu; futhi ibuye oThikhiku noTrofimu kusuka Asia.
20:5 Lezi, ngemva kokuba esehambile phambili, walinda kithi eTrowa.
20:6 Nokho ngempela, Sasuka ngomkhumbi eFilipi, emva kwezinsuku wesiKwa esinganaNgumelo, futhi phakathi nezinsuku ezinhlanu saya kubo eTrowa, sahlala khona izinsuku eziyisikhombisa.
20:7 Khona, ngeSabatha lokuqala, Lapho sifika behlangene ukuhlephula isinkwa, UPawulu discoursed nabo, uhlose ukubeka usuku olulandelayo. Kodwa yadonsa intshumayelo yakhe phakathi kobusuku.
20:8 Manje baningi izibani ekamelweni eliphezulu, lapho sasibuthene khona.
20:9 Futhi usakhula othile ogama lakhe lingu-Evitiku, ihlezi phezu sill window, Wayelethwa ngokungathi baxinwe a ukozela esindayo (ngoba uPawulu ayeshumayela khona isikhathi eside). Khona, njengoba waya ukulala, wawa ekamelweni floor wesithathu kwehle. Futhi lapho yaziphakamisa, ufile.
20:10 Lapho uPawulu ebesehlile kuye, wabeka ngokwakhe phezu kwakhe futhi, wayisingatha, wathi, "Ungakhathazeki, ngoba umphefumulo wakhe namanje ngaphakathi kuye. "
20:11 Manje, kwenyukela, bahlephula isinkwa, nokudla, Esezwile okukhulunywa kahle ku kwaze kwaba sekuseni, wabe kubekiwe.
20:12 Manje ababeyilethile mfana uyaphila, futhi Babengaphezu kwamashumi a waduduza kancane.
20:13 Bese sagibela umkhumbi ngomkhumbi baya e-Asu, lapho sasingabantwana ukuthatha uPawulu. Ngokuba ngokwenze njalo yena ngokwakhe esenqume, njengoba enza lolu hambo ngo-izwe.
20:14 Futhi lapho yayikade nathi e-Asu, sathatha kwakhe, futhi saya eMithilene.
20:15 Futhi sisuka lapho, ngosuku olulandelayo, safika Chios obuhlukile. Eceleni safika eSamo. Ngosuku olulandelayo safika eMilethu.
20:16 UPawulu wayenqume ukudlula e-Efesu, ukuze wayengeke ilibele Asia. Ngoba wayephuthuma ukuze, uma kungenzeka ngaye, yena ongase uyibone ngosuku lwePhentekoste eJerusalema.
20:17 Khona, ukuthumela EseMilethu-Efesu, wathuma wabiza labo mkhulu ngokuzalwa esontweni.
20:18 Futhi sebefikile kuye futhi nabo bakujabulela ndawonye, Wathi kubo: "Niyazi ukuthi kusukela osukwini lokuqala lapho Ngingene Asia, Bengilokhu nawe, ngoba sonke isikhathi, ngale ndlela:
20:19 ngikhonza iNkosi, ngokuthobeka futhi naphezu izinyembezi nezilingo lapho kwamehlela kimi kusukela treacheries of amaJuda,
20:20 indlela ngaba manqikanqika lutho nhlobo olwalusesandleni lenani, kahle kangakanani sengishumayele kuwe, nokuthi nginifundisile obala kulo lonke izindlu,
20:21 efakaza kumaJuda ukuze abezizwe ngokuphenduka kuNkulunkulu nokholo eNkosini yethu uJesu Kristu.
20:22 Manje, bheka, kokuba unesibopho ngomoya, Ngiyahamba ngiya eJerusalema, nakuba ngingazazi izinto eziyokwenzeka kimi khona,
20:23 ngaphandle kokuthi uMoya oyiNgcwele, kuwo wonke amadolobha, uye bangixwayisa, bethi amaketanga nezinsizi balindelwe nami eJerusalema.
20:24 Kodwa mina ingebhe ayikho neyodwa kulezi zinto. Nami angikulahli ubheka izinto zonke empilweni yami ukuba kube yigugu kakhulu ngoba kuyinto siqu sami, kuncike ekutheni ngandlela-thile ngingaqeda inkambo yami ukuqedela nokwemikhaya inkonzo kweZwi, okuyinto mina ngakwamukela eNkosini uJesu, ukuba ngifakazele ngevangeli lomusa kaNkulunkulu.
20:25 Manje, bheka, Ngiyazi ukuthi ngeke usakwazi ukubona ubuso bami, nonke engahamba phakathi kwenu ngiye uhambo, eshumayela umbuso kaNkulunkulu.
20:26 Ngokwalesi sizathu, Nginicela ukuba nibe ngofakazi njengoba ngalona lolosuku: bokuthi ngimsulwa egazini labo bonke.
20:27 Ngoba mina ungazange uphambuke ngaphakathi the ngcosana ekumemezeleni zonke okungasekelwe eselulekweni sikaNkulunkulu kuwe.
20:28 Nakekela nina of wonke umhlambi, phezu kugcwaliseke umbhalo uMoya oNgcwele uye wamisa wena njengoba Bishops ukuba abuse Church of God, okuyinto uthenge ngegazi lakhe siqu.
20:29 Ngiyazi ukuthi ngemva kokuhamba kwami ​​beyizimpisi eziphangayo uyongena phakathi kwenu, zingawuhawukeli umhlambi.
20:30 Futhi phakathi kwenu, kuzovela amadoda phezulu, okhuluma izinto ezonakele ukuze ukuyenga abafundi ngemva kwabo.
20:31 Ngenxa yalokhu, baqaphe, esaziwa kumemori ukuthi kuyo yonke le minyaka emithathu mina akuphelanga, ubusuku nemini, ngezinyembezi, ayelelise yilowo nalowo kini.
20:32 Manje, Nginibonge kuNkulunkulu neZwi lakhe umusa. Unamandla ukwakha, futhi ukunikeza yifa bonke abangcwelisiweyo.
20:33 Ngiye lokufuna nasiliva negolide, noma isembatho,
20:34 njengoba nani ngokwenu nazi. Ngoba lokho okwakudingeka ngami futhi yilabo nami, lezi zandla ziye zakhonza enikeziwe.
20:35 Ngilembule zonke izinto kini, ngoba eshikashikeka ngale ndlela, kubalulekile ukuba asekele ababuthakathaka futhi ukukhumbula amazwi eNkosi uJesu, kanjani esho, 'Kubusisekile ukupha kunokwamukela.' "
20:36 Futhi lapho esesho lezi zinto, waguqa, Wakhuleka nabo bonke.
20:37 Bese ngokukhala okukhulu kwenzeka phakathi kwabo bonke. Futhi, owela phezu entanyeni kaPawulu, they wamanga,
20:38 enziwa lusizi kunayo yonke phezu izwi lapho ayethé khona, ukuthi babengeke abone ubuso bakhe. Bamthwala emkhunjini.

Uhlelo lomlawuli 21

21:1 Ngemva kwalezi zinto + ezazenzekile, sebezivumisile ngokungathandi Nihlukanisiwe kubo, saqonda inkambo eqondile, befika eKhose, futhi silandela ngosuku at Rhodes, futhi ukusuka lapho saya SebesePathara.
21:2 Futhi lapho sasithole umkhumbi yonkana eFenike, ukucaca wagibela umkhumbi, thina samuka.
21:3 Khona, ngemva kokuba sesiye ebona Cyprus, baligcine kwesobunxele, thina saqhubeka ngesikebhe saya eSiriya, futhi safika eTire. Ngoba umkhumbi uya bethule imithwalo yayo lapho.
21:4 Khona, Safumana abafundi, thina sifakwe khona izinsuku eziyisikhombisa. Base bethi kuPawulu, ngoMoya, ukuthi akufanele bakhuphuke eJerusalema.
21:5 Futhi lapho zaphelela izinsuku, ukuhlelwa kokusetshenziswa, sahamba; futhi bonke ayehamba nathi omkawo nezingane, kuze kube yilapho ngaphandle komuzi. Futhi saguqa ngamadolo ogwini futhi wathandaza.
21:6 Futhi lapho sasithé yokuvalelisa omunye komunye, sagibela umkhumbi. Abuyela awabo.
21:7 Nokho ngempela, sengiphothule sesihamba ngesikebhe eThire, thina wehlela ePetolemayi. Futhi ekubingeleleni abazalwane, thina sifakwe nabo usuku lwaba lunye.
21:8 Khona, emva oveza ngosuku olulandelayo, safika eKhesariya. Futhi phezu engena endlini kaFiliphu umvangeli, owayengomunye wabayisikhombisa, sahlala naye, sahlala naye.
21:9 Manje lo muntu wayenamadodakazi amane, izintombi, ababeprofetha.
21:10 Futhi ngesikhathi sibambekile kwafika abantu izinsuku ezithile, Umprofethi othile evela eJudiya, Agabu, wafika.
21:11 Futhi, Esefikile kithi, wathatha uqhotho lukaPawulu, futhi zibopha izinyawo nezandla, uthe: "Usho kanje umoya ongcwele: Le ndoda ogama Bopha ibhande lena, amaJuda azoyibopha ngale ndlela eJerusalema. Futhi bayohlala bamkhaphele ezandleni zabezizwe. ' "
21:12 Futhi lapho esasikuzwa lokhu, kokubili thina nalabo ababe kuleyo ndawo yamncenga ukuba angazihlanganisi ukwenyukela eJerusalema.
21:13 Khona uPawulu waphendula: "Yini wena layifeza ngekuhlala ukukhala ukuhlupha inhliziyo yami? Ngoba ngilungiselele, hhayi kuphela ukuba aboshwe, kodwa futhi nokufa eJerusalema, ngoba igama leNkosi uJesu. "
21:14 Futhi njengoba asikwazanga ukumsiza, thina ngawuthulisa, wathi: "Kwangathi intando yeNkosi kwenziwe."
21:15 Khona, emva kwalezo zinsuku, kokuba wayenza amalungiselelo, thina enyukela eJerusalema.
21:16 Manje abanye babafundi eKhesariya nabo bahamba nathi, okwaletha othile ogama lakhe yaseKhupro Mnason, engumfundi endala kakhulu, ogama izivakashi siyobe senza.
21:17 Futhi lapho senza bafika eJerusalema, abazalwane basamukela ngokuzithandela.
21:18 Khona, ngosuku olulandelayo, UPawulu wangena nathi kuJakobe. Futhi zonke namalunga.
21:19 Kwathi wababingelela, wachaza into ngayinye ukuthi uNkulunkulu sebefeze phakathi kwabezizwe ngenkonzo yakhe.
21:20 Futhi, phezu bekuzwa lokho, okhulisiwe uNkulunkulu wathi kuye: "Uyaqonda, umfowabo, ukuthi ziningi kangakanani izinkulungwane kukhona phakathi kwamaJuda asebeye bakholwa, futhi bonke bayizishisekeli zomthetho.
21:21 Manje sebelizwile ngawe, ukuthi wena ufundisa labo abaJuda abaphakathi kwabezizwe bahoxe kuMose, ebatshela ukuthi akufanele asoke amadodana abo, noma senze ngokwenkambiso.
21:22 Kuyini olandelayo? Isixuku kufanele ibizwe. Impela bazakuzwa ukuthi uke wafika.
21:23 Ngakho, lokho thina uyicele kuwe: Silamadoda amane, abayizigqila phansi isifungo.
21:24 Thatha lezi ungcwelise ngokwakho nabo, futhi zidinga ukuba aphucule ikhanda. Futhi ke bonke bayakukwazi ukuthi izinto ababezizwile nababezibonile ngawe zingamanga, kodwa ukuthi lawe uhamba ukuhamba ngokuvumelana nomthetho.
21:25 Kodwa, Kungathiwani ngalabo abezizwe asebeye bakholwa, siye ebhaliwe isahlulelo sokuthi kufanele azigcine kokuhlatshelwe iye immolated ezihlatshelwe izithombe, nasegazini, futhi kusukela kulokho okuye kwabizwa ubophekile, nasebufebeni. "
21:26 Khona uPawulu, ukuthatha amadoda ngosuku olulandelayo, sasicwengwa nabo, yangena ethempelini, ememezela inqubo ukuphela kwezinsuku zokuhlanjululwa, kuze umnikelo yayiyobizwa wanikela egameni ngamunye wabo.
21:27 Kodwa lapho izinsuku eziyisikhombisa kwakufinyelela ukuphothulwa, lawo maJuda ababevela Asia, kwathi sebebabonile kuye ethempelini, futhi washukumisela bonke abantu, babeka izandla phezu kwakhe, omemezayo:
21:28 "Madoda akwa-Israyeli, Usizo! Nguye lo muntu ofundisa, wonke umuntu, yonke indawo, ngokumelene nabantu umthetho lalindawo. Ngaphezu kwalokho, he fikisa ngisho abeZizwe ethempelini, futhi eyithobisile le ndawo engcwele. "
21:29 (Ngoba babebonile noTrofimu, i-Efesu, edolobheni naye, futhi bacabanga ukuthi uPawulu wayengenzanga bamyisa ethempelini.)
21:30 Futhi wonke umuzi wanyakaziswa phezulu. Futhi kwenzeka ukuthi abantu bagijimela ndawonye. Futhi Ekutholeni Paul, ahudulela ngaphandle zethempeli ngaye. Masinyane iminyango zavalwa.
21:31 Khona, njengoba befuna ukumbulala, kwabikwa induna of welicembu: "Konke iJerusalema ukudideka."
21:32 Manje, ngokushesha ukuthatha amabutho nezinduna zekhulu, wagijima wehlela kubo. Futhi lapho esebone lowo induna enkulu lamabutho, ababange besaba ashaye uPawulu.
21:33 Bese induna, lusondela, ebanjwa futhi wayala ukuthi aboshwe ngamaketanga amabili. Futhi wayebuza ukuthi wayengubani nokuthi ngalokho ayekwenzile.
21:34 Khona babememeza izinto ezehlukene ngaphakathi isixuku. Futhi njengoba ayekwazi ukuthi lutho ngokucacile ngenxa umsindo, yena wayala ukuba angeniswe inqaba.
21:35 Kuthe befika endaweni izitebhisi, kwenzeka ukuthi wenyuselwa ngamabutho, ngenxa usongo lobudlova ephuma kubantu abanikela.
21:36 Ngoba uquqaba lwabantu babelandela bememezana, "Msuse!"
21:37 Futhi lapho uPawulu isiqala ukuba angeniswe inqaba, wathi induna, "Ingabe kungokomthetho kuvumelekile ngami ukuba ukusho okuthile kuwe?"Wathi, "Uyazi Greek?
21:38 Ngakho ke, kukhona yini ukuthi mGibhithe okuthe ngaphambi kwalezi zinsuku eyasusa kuhlubuka kwaholela out erhalawumbeni amadoda ayizinkulungwane ezine engumbulali?"
21:39 Kodwa uPawulu wathi kuye: "Ngiyindoda, ngempela umJuda, ayevela eTarsu laseKhilikhiya, isakhamuzi edolobheni elidumile. Ngakho mina ukucela kuwe, ngivumele ngikhulume nalaba bantu. "
21:40 Futhi lapho eseyinike imvume, Paul, emi ezitebhisini, waqhweba ngesandla sakhe ebantwini. Futhi uma kwenzeka kuba nokuthula okukhulu, yena wakhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru, wathi:

Uhlelo lomlawuli 22

22:1 "Abafowethu Noble nawobaba, lalela ncazelo ukuthi mina manje lona. "
22:2 Futhi lapho bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru, banikela kwathula mkhulu.
22:3 Wathi: "Mina ngingumuntu samaJuda, singazalwa ngasikhathi eTarsu laseKhilikhiya, kodwa wakhulela kulo muzi futhi ezinyaweni zikaGamaliyeli, wafundisa ngokusho iqiniso ngomthetho wawobaba, bayizishisekeli zomthetho, njengoba nje nonke futhi kuze kube namuhla.
22:4 Ngayizingela leyo Ndlela, kuze kube sekufeni, ngibopha ngibakhaphela esitokisini kokubili amadoda nabesifazane,
22:5 njengoba nje umpristi ophakeme nabo bonke ababenaye mkhulu ngokuzalwa kwakuwukufakazela kimi. Njengoba base bethole izincwadi ezivela kubo abafowethu, I waya eDamaseku, ukuze mina engase iholele beboshiwe esuka lapho waya eJerusalema, ukuze bangacelwa bajeziswa.
22:6 Kodwa kwenzeka ukuthi, njengoba ngase ngiya futhi sisondela eDamaseku emini, ngokungazelelwe uvela ezulwini umkhanyo omkhulu yabenyezela nxazonke kimi.
22:7 Futhi awela emhlabathini, Ngezwa izwi lithi kimi, 'uSawule, uSawule, ungishushiselani kimi?'
22:8 Futhi ngamphendula, 'Ungubani, Nkosi?"Wathi kimi, 'Mina nginguJesu uJesu waseNazaretha, wena nobani ukushushisa. '
22:9 Futhi labo ababe nami, ngempela, wabona ukukhanya, kodwa kabalalelanga izwi kuye eyayikhuluma nami.
22:10 Ngathi, 'Kumele ngenzeni, Nkosi?'Khona-ke iNkosi yathi kimi: 'Vuka, bese uya eDamaseku. Futhi lapho, uzakubizwa babika konke lokho kumelwe wenze. '
22:11 Futhi njengoba ngangingaboni, ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, Ngayiswa ngesandla nabangane bami, futhi ngaya eDamaseku.
22:12 Bese uAnaniya othile, umuntu ngokuvumelana nomthetho, Lokhu sinawo lo ubufakazi wonke amaJuda ayehlala khona,
22:13 ukusondela kimi futhi emi eduze, wathi kimi, 'Mfowethu Sawula, bheka!'Futhi ngalolo suku, I wambheka.
22:14 Kodwa wathi: 'UNkulunkulu wokhokho bethu uye preordained wena, ukuze nizofika ukuba wazi intando yakhe, uzobona Just One, futhi ezwe izwi likhuluma emlonyeni wakhe.
22:15 Ngoba lizakuba ubufakazi bakhe kubo bonke abantu ngalezo zinto lapho wena enikubonile nenikuzwile.
22:16 Manje, kungani usalindeleni? Vuka, futhi abhapathizwe, uhlanjululwe ezonweni zakho, ngokunxusa ukuba babe igama lakhe. '
22:17 Kwathi ukuthi, Lapho ngibuyela endaweni eJerusalema futhi ngithandaza ethempelini, a stupor engqondo wanginika,
22:18 futhi ngambona ethi kimi: 'Shesha! Ukusuka masinyane eJerusalema! Ngoba ngeke babuvume + ubufakazi bakho ngami. '
22:19 Ngathi: 'Nkosi, bayazi ukuthi I am eshaya futhi befaka ejele, kuwo wonke esinagogeni, zalabo asebeye bakholwa kuwe.
22:20 Njalo mhla kuchithwa igazi ufakazi wakho Stephen kwathululwa, I wayemi budebuduze futhi wayevumelene, futhi ngangihlalé ngiqaphile ngakubo nezambatho zalabo ukumbulala. '
22:21 Wathi kimi, 'Phumani. Ngoba mina ngiyalithuma ukuba kude ezizweni. ' "
22:22 Manje besalalele kuye, kuze leli zwi, bese bephakamisa izwi labo, wathi: "Thatha le hlobo makasuswe emhlabeni! Ngoba ayimfanele ukuba aphile!"
22:23 Futhi ngenkathi bememeza, futhi bephonsa eceleni izingubo zabo, futhi bephonsa uthuli emoyeni,
22:24 induna yayala ukuba angeniswe ekamu enqabeni, futhi ukuba ngesiswepu futhi ahlukunyezwe, ukuze athole isizathu sokuthi babememeza ngale ndlela ngokumelene naye.
22:25 Sebelishumayele wambopha ngayo ezizibeni, UPawulu wathi enduneni yekhulu eyayimi eduze kwakhe, "Ingabe kungokomthetho yini ukushaya umuntu ongumRoma engakaze akulahlwa?"
22:26 Lapho ezwa lokhu, induna yekhulu waya induna kusho umbiko kuye, wathi: "Yini ohlela ukukwenza? Ngoba lo muntu ungumRoma. "
22:27 Futhi induna, esondela, wathi kuye: "Ngitshele. Ingabe wena ungumRoma?"Ngakho wathi, "Yebo."
22:28 Futhi induna basabela, "Ngathola lo lokuba yisakhamuzi noma kungadingeka alahlekelwe kakhulu." UPawulu wathi, "Kodwa Ngazalelwa kulo."
22:29 Ngakho, labo ababethambekele uya ahlukumeze naye, ngokushesha wasuka kuye. The Tribune wayesaba efanayo, ngemva waqaphela ukuthi wayeyisakhamuzi saseRoma, ngoba wayembophile.
22:30 Kodwa ngosuku olulandelayo, sokufuna ukuze uthole okwengeziwe ngenkuthalo lokho isizathu sasiwukuthi yena wamangalelwa ngamaJuda, wakhulula naye, futhi wayala abapristi ukuba abize, nalo lonke umkhandlu. Futhi, ikhiqiza Paul, wammisa phakathi kwabo.

Uhlelo lomlawuli 23

23:1 Khona uPawulu, nokubuka ethu kuMmeli emkhandlwini, wathi, "Abafowethu Noble, Ngikhulumile zonke unembeza omuhle phambi kukaNkulunkulu, kuze kube usuku lwanamuhla. "
23:2 Umpristi ophakeme, Ananiya, wayala labo ababemi eduzane ukuba bamshaye umlomo.
23:3 Khona-ke uPawulu wathi kuye: "UNkulunkulu ngizoshayanisa wena, wena ludonga olucakiwe! Ngoba ubungeke ahlale kanye ngahlulele ngokuvumelana nomthetho, nini, ngokuphambene nomthetho, wena iyale ukuba ngishaywe?"
23:4 Futhi labo ababemi eduzane wathi, "Ingabe ukukhuluma kabi ngombusi umpristi ophakeme kaNkulunkulu?"
23:5 UPawulu wathi: "Bengingazi, bazalwane, ukuthi ungumpristi omkhulu. Ngoba kulotshiwe: 'Ungakhulumi kabi umholi wabantu bakho.' "
23:6 Manje uPawulu, azi ukuthi iqembu elilodwa babengabaSadusi kanye nezinye bengabaFarisi, kubabaza emkhandlwini: "Abafowethu Noble, NgingumFarisi, indodana ka abaFarisi! Kuyinto ngenxa yethemba nokuvuka kwabafileyo ukuthi Ngahlulelwa. "
23:7 Futhi lapho esekushilo lokhu, ukuphambana kwenzeka phakathi kwabaFarisi nabaSadusi. Futhi, ibandla lahlukana kabili.
23:8 Ngoba abaSadusi bathi akukho ukuvuka, futhi izingelosi, noma imimoya. Kodwa abaFarisi sokuvuma zombili lezi.
23:9 Bese Kwaba khona umsindo omkhulu. Futhi abanye babaFarisi, Basukuma, elwa, wathi: "Asitholi lutho okubi kulo muntu. Kuthiwani uma umoya ikhulumé naye, noma ingelosi?"
23:10 Futhi njengoba ukuphambana enkulu ayenziwe, induna, yesaba ukuba uPawulu engase abahlukaniswa kwabo, wayala amasosha ukuba kwehle futhi ukumbamba phakathi kwabo, futhi alethwe inqaba.
23:11 Khona, on the ngobusuku obulandelayo, iNkosi yema eduze laye wathi: "Yiba njalo. Ngoba njengoba nje ufakaze ngami eJerusalema, kanjalo kubalulekile ngawe bona uzokunikela ngobufakazi ngesikhathi eRoma. "
23:12 Futhi uma emini kufika, amanye amaJuda babuthana ndawonye futhi azibopha ngesifungo, bathi bazobuya ngeke adle noma aphuze aze ambulale uPawulu.
23:13 Manje kwakukhona amadoda angaphezu kwamashumi amane ayekade nalesi sifungo ndawonye.
23:14 Futhi besondela abaholi zabapristi, futhi abadala, futhi bathi: "Thina sifungile ngokwethu ngesifungo, kangangokuthi siyokwenza ukunambitha lutho, size simbulale uPawulu.
23:15 Ngakho, nomkhandlu, wena manje kufanele anikeze isaziso induna, ukuze alethe kuwe, sengathi ubufuna ukunquma enye ngaye into. Kodwa ngaphambi kokuba esondela, senzé amalungiselelo ukumbulala. "
23:16 Kodwa indodana kadadewabo kaPawulu wezwa ngokugula lokhu, ngokukhohlisa kwabo, Wasehamba wangena enqabeni, futhi wabikela uPawulu.
23:17 Kepha uPawulu, Wabiza lowo enye induna yekhulu, wathi: "Yisa le nsizwa induna. Ngoba yena ngoba inokuthile efuna ukukutshela kuye. "
23:18 Futhi ngempela, Wathatha wayiyisa ukuba induna, futhi wathi, "uPawulu, isiboshwa, wangicela ukuba ahole le nsizwa kuwe, ngoba kulesici kuye, kukhona engifuna ukukukhuluma kuwe. "
23:19 Bese induna, bamyisa ngesandla, wasuka kanye naye bawabekela wodwa, futhi wamcela: "Kuyini lokho kufanele ungitshele?"
23:20 Wayesethi: "AmaJuda wahlangana ukucela kuwe ukuba uPawulu kusasa emkhandlwini, sengathi babehlose ukumbuza ngale enye into.
23:21 Kodwa ngempela, kufanele bakholwa yibo, ngoba babeyofinyelela unyendle kuye nge amadoda angaphezu kwamashumi amane phakathi kwabo, abaye azibopha ngesifungo ukuba angadli, futhi angaphuzi, baze bambulale. Futhi sebekulungele, sithembe ukuthola isiqinisekiso esivela kuwe. "
23:22 Futhi ke induna isichithile le nsizwa, emyala ukuba bangatsheli muntu ukuthi nguye wayekwenze kwaziwa lezi zinto kuye.
23:23 Khona, wabizela zekhulu ezimbili, Wathi kubo: "Lungiselela amasosha angamakhulu amabili, ukuze ahambe aze afike eKhesariya, namalunga angamashumi ayisikhombisa labagadi bamabhiza, nabemikhonto abangu ezingamakhulu amabili, ngoba ihora lesithathu lasebusuku.
23:24 Futhi ukulungiselela izilwane ezithwalayo ukuze baphathe uPawulu, kangangokuthi kungase kuholele naye ngokuphepha noFeliksi, umbusi. "
23:25 Ngoba wayesaba, funa mhlawumbe amaJuda isu lokumbamba futhi bayibulale, nokuthi emva kwalokho wayeyozalelwa wamangalelwa ngamanga, sengathi wayekwamukele isifumbathiso. Futhi ngakho ebhala incwadi equkethe lokhu okulandelayo:
23:26 "UKlawudiyu Lisiya, umbusi odumileyo, Felix: imikhonzo.
23:27 Le ndoda, kokuba bebengakabanjwa AmaJuda njengoba cishe singamakhilomitha ukuba abulawe yibo, ngakukhulula, engazigixabezi amasosha, kusukela Ngaqaphela ukuthi ungumRoma.
23:28 Futhi efuna ukwazi isizathu ukuthi uphikise kuye, I bamyisa emphakathini wabo.
23:29 Futhi ngathola ukuba icala ngezindaba zomthetho wakubo. Nokho ngempela, lutho kuye olumenza afanelwe ukufa noma eboshiwe ngaphakathi icala.
23:30 Futhi lapho engangisinikiwe izindaba of ngihlaselwa, ababewalungisile ngokumelene naye, Lanxa ngithumele kuwe, akwazisa abamangaleli bakhe futhi, ukuze melani ammangalele phambi kwakho. Farewell. "
23:31 Ngakho-ke amasosha, ukuthatha uPawulu ngokusho oda zabo, baletha kuye Antipatheri ebusuku.
23:32 Futhi ngosuku olulandelayo, ukuthumela izinkweli ukuba zihambe naye, babuyela enqabeni.
23:33 Futhi lapho sebefikile eKesariya nokuthi wayesebona balinika incwadi eya kumbusi, zinaso zethula noPawulu phambi kwakhe.
23:34 Kwathi wayifunda wacela kusiphi isifundazwe wayevela, eqaphela ukuthi ungowaseKhilikhiya, uthe:
23:35 "Ngiyakuzwa wena, lapho bamangaleli bakho ukuthi ufikile. "Wayala ukuba agcinwe kule yombusi sikaHerode.

Uhlelo lomlawuli 24

24:1 Khona, emva kwezinsuku ezinhlanu, umpristi omkhulu u-Ananiya wewuka kanye amanye amalunga kanye uTertulu othile, isikhulumi. Bafika umbusi okumelene noPawulu.
24:2 Kwathi wabiza uPawulu, UTertulu waqala ukumbeka icala, wathi: "UFeliksi Iningi omuhle, njengoba sinokuthula okungaka kuwe, futhi kungenzeka izinto eziningi wakhuzwa yesiqondiso wakho,
24:3 sivuma lokhu, njalo futhi yonke indawo, ngezenzo okubonga konke.
24:4 Kodwa funa ngikhuluma ngaso khulu ubude, Ngiyancenga, ngu ngobumnene bakho, ukusilalela kafushane.
24:5 Simfumene lo muntu ukuba abe abayingozi, ukuba agqugquzela umbuso phakathi kwawo wonke amaJuda emhlabeni wonke, futhi abe umsunguli we lokuvukela umbuso wehlelo lamaNazaretha.
24:6 Futhi kuye kwahlanganiswa ngisho kuzanywa ukuba baphule ethempelini. Kwathi ebanjwa, sasifuna yena ukuze yahlulelwe ngokwezenzo ukuyahlulela ngomthetho wakithi.
24:7 Kodwa uLisiya, induna, esibekele us ngobudlova enkulu, wahlwitha naye kude ezandleni zethu,
24:8 wayala abambeka icala ukuba beze kuwe. engazuza kubo, wena ngokwakho uyokwazi, by ukwahlulela ngazo zonke lezi zinto, ukuze basiqonde isizathu sokuthi thina bammangalele. "
24:9 Futhi ke amaJuda interjected, bethi lezi zinto zinjalo.
24:10 Khona, kusukela umbusi esemqhwebile ukuba akhulume, uPawulu waphendula: "Ukwazi ukuthi uye ungumahluleli kulesi sizwe iminyaka eminingi, Ngizokwenza ukunikeza incazelo ngokwami ​​nge umphefumulo qotho.
24:11 Ukuze, njengoba ungase ubone, sekuyi kuphela kwezinsuku eziyishumi nambili ngikhuphukile ukuyokhuleka eJerusalema.
24:12 Futhi abazange bakuthole bangibamba ethempelini ukuphikisana nanoma ubani, noma ebangela rally sabantu: neither emasinagogeni, nasemzini.
24:13 Futhi abakwazi uzitholele wena ngezinto manje abangimangalela.
24:14 Kepha ngiyavuma lokhu kuwe, ukuthi ngokwehlelo yalelo hlelo, abazibiza ngokuthi uyimbuka, Nami ukukhonza uNkulunkulu wami noBaba, ukholwe yikho konke okulotshiwe nabaprofethi,
24:15 yokuba nethemba kuNkulunkulu, okuyinto laba abanye ngokwabo futhi ukuba, ukuthi kuyoba khona uvuko abalungileyo futhi nalabangakalungi esizayo.
24:16 Futhi kule, Mina ngokwami ​​zizame ukuba nonembeza entula noma yiliphi icala ongenacala phambi kukaNkulunkulu nabantu.
24:17 Khona, ngemva kweminyaka eminingi, Ngaya esizweni sakithi, ngokuletha izipho neminikelo kanye nezifungo,
24:18 okuyothi sengithola ukuthi uhlanzekile in ethempelini: kungabi isixuku, noma nge ukuxokozela.
24:19 Kodwa amaJuda athile aphume Asia yibo okwakufanele bavele phambi kwakho ukuba abangimangalela, uma noma yini ngami.
24:20 Noma ake laba bantu lapha bathi uma abayitholile kimi icala, ngimi phambi komkhandlu.
24:21 Ngoba lapho ngimi phakathi kwawo, Ngasukuma kuphela ngale ndaba eyodwa: mayelana novuko lwabafileyo. Kuyinto ngalokhu ukuthi Ngahlulelwa namuhla nguwe. "
24:22 Bese Felix, ngemva kokuba sitholwe ulwazi oluningi mayelana nale Ndlela, wabagcina ukulinda, ngokutjho, "Lapho uLisiya induna enkulu ufikile, Khona-ke ngiyokunika secala. "
24:23 Wayala yekhulu ukuba amvikele, futhi ukuthatha ukuphumula, hhayi ukuvimbela noma yimuphi lakhe kusukela bemkhonza.
24:24 Khona, ngemva kwezinsuku ezithile, Felix, Lapho efika noDrusila umkakhe ngubani wayengumJuda, wabiza uPawulu futhi wamlalela ngokuphathelene ngokholo olukuKristu Jesu.
24:25 Futhi ngemva kokuba discoursed ubulungisa nobumsulwa, futhi ngesahlulelo esizayo, Felix yayithuthumela, futhi wasabela: "Okwamanje, hamba, kodwa ukuhlala iqashelwe. Khona, at ithuba, I mema you. "
24:26 Naye wanikelwa enethemba lokuthi imali siphiwe kuye nguPawulu, futhi ngenxa yalesi, yena njalo wabiza le ndoda yakhuluma naye.
24:27 Khona, Kwathi sekugcwaliseke iminyaka engamatshumi amabili, UFeliksi walandelwa esikhundleni Portius uFestu. Futhi njengoba Felix wayefuna ukubonisa umusa ngokukhethekile amaJuda, washiya uPawulu ngemuva eyisiboshwa.

Uhlelo lomlawuli 25

25:1 Manje, lapho uFestu zazifike esifundazweni, emva kwezinsuku ezintathu, wanyukela eJerusalema esuka eKesariya.
25:2 Futhi abaholi abapristi, nalabo okokuqala phakathi kwamaJuda, waya base bemangalela uPawulu. Base ecela kuye,
25:3 ecela umusa ngokumelene naye, ukuze angabe oda kuye kuholwa eJerusalema, ezazihlala nokugcina kuqothwa ukuze bambulale endleleni.
25:4 Kepha uFestu waphendula ngokuthi uPawulu kwakumelwe agcinwe eKhesariya, nokuthi yena ngokwakhe baphele lapho.
25:5 "Ngakho-ke," uthe, "Labo among you bani bayakwazi, makehle ngesikhathi esifanayo, futhi uma kukhona umuzwa wecala kumuntu, bangase bammangalele. "
25:6 Khona, sebezivumisile wahlala phakathi kwabo hhayi ningi than izinsuku ezingaphezu kweziyisishiyagalombili nokuba eziyishumi, wehlela eKhesariya. Futhi ngosuku olulandelayo, ehlezi esihlalweni sokwahlulela, futhi wayala ukuba uPawulu wabahola.
25:7 Futhi lapho ayekhulele khona;, amaJuda ayehle evela eJerusalema ezazimi ngakuye, ngokuphonsa esasimangalelwe ngakho eziningi ezinkulu out, okungenakuthiwa bakwazi ukufakazela.
25:8 UPawulu ezivikela: "Angonanga ngalutho nasemthethweni wabaJuda, noma ngokumelene nethempeli, noma ngokumelene noKhesari, babe ngicasuka kunoma yiluphi udaba. "
25:9 Kepha uFestu, Efuna ukubonisa umusa lomkhulu lowengca lo amaJuda, basabela kuPawulu ngokumsekela ethi: "Ingabe uzimisele ukuqala ukwenyuka eJerusalema futhi wahlulelwe khona ngalezizinto phambi kwami?"
25:10 Kodwa uPawulu wathi: "Ngimi e ikundla kaKhesari, okuyilapho I kufanele ngahlulelwe. Ngenzile singazilimazi amaJuda, njengoba wazi kahle.
25:11 Ngoba uma ngiye yokulinyazwa kubo, noma uma ngikwenzile noma yini engenza ngifanelwe ukufa, Angazi bengavumi ukuba befa. Kodwa uma kukhona into lezi zinto mayelana nokuthi iziphi izinhlelo abangimangalela, akekho okwaziyo ukukhulula okufanayo ngami uma enabo. Ngidlulisela icala kuKhesari. "
25:12 Khona-ke uFestu, sebezivumisile ukhulumile nomkhandlu, wasabela: "Niye kuKesari, kuKhesari uzakuya. "
25:13 Kwathi seziphelile izinsuku abanye kwase kudlulile, nkosi noBernike behlela eKesariya, ukubingelela uFestu.
25:14 Futhi njengoba bahlala khona izinsuku eziningi, UFestu wakhuluma inkosi ngoPawulu, wathi: "Umuntu othile wayehla uyasala njengoba nguFeliksi iboshiwe.
25:15 Lapho ngineminyaka engu eJerusalema, abaholi abapristi namadoda amadala amaJuda lafika kimi, lathi ngaye, ecela sokulahlwa.
25:16 Ngathi: akusiyo inkambiso wamaRoma noma yiluphi umuntu, ngaphambi kokuba nothola ummangalelwa sihlaselwa abamangaleli bakhe nokuthi usewutholile lokuzivikela, ukuze usule ngokwakhe amacala.
25:17 Ngakho, lapho bafike lapha, ngaphandle kokulibala, ngosuku olulandelayo, ehlezi esihlalweni sokwahlulela, I yayala ukuba le ndoda ilethwe.
25:18 Kodwa lapho amaJuda base wasukuma, abazange ukwethula yikuphi ukusolwa ngaye kusukela engangenza usola okubi.
25:19 Kunalokho, ayewabeke naye bephikisana mayelana ezeni zabo siqu futhi mayelana noJesu othile, ababefile, kodwa uPawuli othi ngaye ukuthi uyaphila.
25:20 Ngakho, ngokuba ungabaza mayelana nalolu hlobo mbuzo, Ngambuza uma wayezimisele ukuya eJerusalema ukuba wahlulelwe khona ngalezizinto.
25:21 Kodwa njengoba uPawulu esafake isicelo sokudluliswa kwesinqumo njengento okumelwe igcinwe kuzo isinqumo ngaphambi Augustus, I yayala ukuba agcinwe, kuze Ngingahle ukumthuma kuKhesari. "
25:22 Khona u-Agripha wathi kuFestu: "Nami futhi ufuna ukuzwa umuntu." "Kusasa," uthe, "Uzomuzwa."
25:23 Futhi ngosuku olulandelayo, lapho Agripha noBernike wayesefikile ne ukubukisa okukhulu futhi bangene ehholo ne Beqondiswa imikhandlu kanye namadoda avelele omuzi, UPawulu wangeniswa, ngomyalo uFestu.
25:24 UFestu wathi: "Nkhosi Agripha, futhi bonke abakhona kanye nathi, ubona lo muntu, ngaye yonke uquqaba lwamaJuda yangihlupha eJerusalema, ecela futhi zidinga ukuthi akufanele bavunyelwe ukuba baphile isikhathi eside.
25:25 Ngiqinisile, I bathole lutho balethwe ukulwa naye ufanele ukufa. Kodwa njengoba yena ngokwakhe uye kuKesari, kwaba ukwahlulela kwami ​​ukumthumela.
25:26 Kodwa angizange enqunywe yini ukubhala umbusi ngaye. Ngenxa yalokhu, Ngimlethile phambi kwenu noke, futhi ikakhulukazi phambi kwakho, Nkosi Agripha, ukuze, once i nophenyo eyenzekile, Ngibe engingakuloba.
25:27 Ngoba kimi kubonakala sengathi ukungabi nangqondo ukuthumela isiboshwa hhayi akhombise lezi zinsolo ikhangele kuye. "

Uhlelo lomlawuli 26

26:1 Nokho ngempela, U-Agripha wathi kuPawulu, "It is kuvunyelwe ngawe ukuba uzikhulumele." Khona-ke uPawulu, Elulela isandla sakhe, waqala ukunikela ukuzivikela kwakhe.
26:2 "Ngizibheka njengomuntu obusisekile, Nkosi Agripha, ukuthi mina nginguye ukunikeza ngiziphendulele phambi kwakho namuhla, ngakho konke zazo angimangalela ngazo amaJuda,
26:3 ikakhulukazi njengoba wazi konke libhekisele amaJuda, kokubili amasiko kanye nemibuzo. Ngenxa yalokhu, Ngiyakuncenga ukuba ungilalele ngesineke.
26:4 Futhi ngokuqinisekile, wonke amaJuda azi ngokuphila kwami ​​kwasebusheni bami, okuyinto yaqala phakathi kwabantu bakithi eJerusalema.
26:5 Babazi kahle kwasekuqaleni, (ukuthi bangathanda yini bazimisele ukunikeza ubufakazi) ngoba mina ephila ngokuvumelana yehlelo ezimisele kakhulu senkolo yethu: njengoba umFarisi.
26:6 Manje, kuwukuthi yethemba lesithembiso esenziwa nguNkulunkulu ukuba obaba ukuthi ngimi kuncike isahlulelo.
26:7 Kuyinto Lesithembiso ukuthi izizwe eziyishumi nambili zakithi, ekhulekela ubusuku nemini, ngiyethemba ukukubona. Mayelana leli themba, Nkosi, Angimangalela ngazo amaJuda.
26:8 Kungani kufanele bayokwahlulelwa engakholeki nani nonke ukuze uNkulunkulu Angase avuse abafileyo?
26:9 Futhi ngokuqinisekile, Mina ngokwami ​​esikhathini esidlule okwakuthiwa ukuthi mina kufanele senze ngezindlela eziningi okuyizinto okuphambene negama likaJesu waseNazaretha.
26:10 Lena nendlela ngathatha isinyathelo eJerusalema. Manje, I esikakwe abantu abaningi engcwele ejele, eseluthathile igunya abaholi abapristi. Futhi lapho kwakufanele abulawe, Engakhipha ngalo umusho.
26:11 Futhi emasinagogeni, njalo ngesikhathi ubajezisela, I ngikuphoqe ukuba bahlambalaze. Futhi kokuba nangokwengeziwe maddened ngokumelene nabo, Ngibazingela, ngisho emizini angaphandle.
26:12 Ngemva kwalokho, njengoba ngangiya eDamaseku, ngegunya kanye imvume ezivela kumpristi ophakeme,
26:13 emini, Nkosi, I nababe futhi nami, wabona endleleni ukukhanya okuvela ezulwini shining ezingizungezile nge nobukhazikhazi obukhulu kunobukaJohane kwelanga.
26:14 Futhi lapho kwadingeka sonke eliwele phansi, Ngezwa izwi likhuluma kimi ngolimi lwesiHebheru: 'uSawule, uSawule, ungishushiselani kimi? Kulukhuni kuwe ukukhahlelana ngokumelene ukhandi lwezinkomo. '
26:15 Khona-ke ngathi, 'Ungubani, Nkosi?'INkosi yathi, 'NginguJesu, omshushisayo.
26:16 Kodwa sukuma, ume ngezinyawo zakho. Ngoba mina ebonakale kuwe ngenxa yalesi sizathu: ukuze mina angasungula uyisikhonzi futhi ubufakazi izinto ozibonile, futhi ngokuqondene nezinto engizokutshengisa kuwe:
26:17 ekhulula you ntu futhi izizwe enginiletha manje ngiyanithuma nina,
26:18 ukuze uvule amehlo abo, ukuze bashintsha basuke ebumnyameni, baphendukele ekukhanyeni, basuke emandleni kaSathane baye kuNkulunkulu, ngakho ukuze bamukeliswe ukuthethelelwa kwezono indawo kwabangcwele, ngokholo okuwukuthi kimi. '
26:19 Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, Nkosi Agripha, Ngangineminyaka hhayi angakholwa umbono wasezulwini.
26:20 Kodwa ngashumayela, okokuqala labo abanombango eDamasko nakwabaseJerusalema, bese kulo lonke emikhawulweni yaseJudiya, nakwabezizwe, kangangokuthi ayephenduka futhi ukuguqula kuNkulunkulu, ukwenza imisebenzi efanele ukuphenduka.
26:21 Kwakungenxa yalokhu ukuthi amaJuda, sebezivumisile sengikubambile kimi lapho ngineminyaka in ethempelini, wazama ukubulala kimi.
26:22 Kodwa ngenxa esizwa ngosizo lukaNkulunkulu, kuze kube yilolu suku, Ngimi ngifakaza kwabancane kuya abancane nabakhulu, ethi lutho ngaphandle kwalokho abaProfethi noMose wathi kwakuyoba khona esikhathini esizayo:
26:23 ukuthi uKristu uyohlupheka, nokuthi wayeyoba wokuqala ngovuko lwabafileyo, nokuthi wayeyoba ukuletha ukukhanya ebantwini futhi izizwe. "
26:24 Nakuba ayekhuluma lezi zinto nekwetfula ukuvikela kwakhe, UFestu wathi ngezwi elikhulu: "uPawulu, wena udidekile ngokomqondo! Ukweqisa ukutadisha livele laphenduka ukuba uhlanya. "
26:25 UPawulu wathi: "Angiyena udidekile ngokomqondo, UFestu odumileyo, kodwa kunalokho I am amazwi eqiniso futhi ukulinganisela nekukhuluma.
26:26 Ngoba inkosi iyazi ngalezizinto. Ukuze naye, Ngikhuluma singayeki. Ngoba ngicabanga ukuthi ayikho neyodwa kulezi zinto bengaziwa kuye. Futhi bengazange lezi zinto ayenziwanga ekusithekeni.
26:27 Ingabe uyakholelwa kubaProfethi, Nkosi Agripha? Ngiyazi ukuthi uyakholwa. "
26:28 Khona u-Agripha wathi kuPawulu, "Ngokwezinga elithile, wena uzongithonya ukuba ngibe umKristu. "
26:29 UPawulu wathi, "Ngithemba kuNkulunkulu ukuthi, kokubili ngezinga elincane futhi ngezinga elikhulu, yini nje, kodwa futhi nabo bonke laba abangizwayo lolu suku iyoba njengoba nje nami ngilingisa, ngaphandle kwalezi zibopho. "
26:30 Inkosi yasukuma, umbusi, loBernike, futhi labo bebehlezi nabo.
26:31 Sebelishumayele kuhoxiswe, basakhuluma bodwa, wathi, "Lo muntu akenzanga lutho afanele ukufa ngalo, noma ejele. "
26:32 Khona u-Agripha wathi kuFestu, "Lo muntu ngabe ukhululiwe, uma ebengalidluliselanga kuKesari. "

Uhlelo lomlawuli 27

27:1 Khona kwanqunywa ukuba umthume ngomkhumbi saya e-Italy, nokuthi uPawulu, nabanye esitokisini, kufanele inikelwe ezithile enduneni yekhulu, uJuliyu, of elicembu Augusta.
27:2 Ngemva ukucaca wagibela umkhumbi owawuvela Adramyttium, thina samuka futhi baqala uzulazule kanye emachwebeni of Asia, nge-Aristarku, the Macedonian aseThesalonika, ngokuhlanganyela nathi.
27:3 Futhi ngosuku olulandelayo, safika eSidoni. Futhi Julius, ukusiphatha Paul enozwela, wamvumela ukuthi aye kubangane bakhe futhi bheka emva ngokwakhe.
27:4 Futhi lapho sasihlela kuqalwe uhambo lwasolwandle kusukwe lapho, thina uzulazule ngezansi Cyprus, ngoba imimoya yayiphambana nathi.
27:5 Futhi siwele nakuba olwandle laseKhilikhiya nasePhamfiliya, thina befika eListra, okuyinto in Lycia.
27:6 Futhi lapho induna yekhulu yathola umkhumbi owawuvela e-Aleksandriya kaseyili uya e-Italiya, futhi wasidlulisela kuwo.
27:7 Lapho sifika ngomkhumbi kancane izinsuku eziningi, futhi ayesanda kufika eKinidu obuhlukile, ngoba umoya ekuvimbela nathi, safika eKrethe, eduze Salmon.
27:8 Futhi ngokulambisa ukukwazi ukuhamba esidlule, safika endaweni ethile, othiwa Shelter Good, eduze lapho umuzi Lasea.
27:9 Khona, ngemva kokuba sekudlule isikhathi esiningi, futhi njengoba kaseyili ababange kube ukuhlakanipha ngoba Day Fast yayisishintshile sekudlule, Paul wabaduduza,
27:10 futhi wathi kubo: "Madoda, Ngiyabona ukuthi lolo hambo manje ingozi yokulimala umonakalo omkhulu, hhayi nje kuphela wezimpahla umkhumbi, kodwa futhi ezimpilweni zethu siqu. "
27:11 Kodwa induna yekhulu babek ithemba ngaphezulu ukaputeni itilosi umkhumbi, kunokungenela izinto ezazishiwo uPawulu.
27:12 Futhi ngoba kwakungenakwenzeka port kufaneleka lapho ubusika, umbono iningi kwaba ikwazi ukuhamba isuka khona, ukuze ngandlela-thile akwazi ezobenza eFenike, ukuze ebusika lapho, semikhumbi ngaseKrethe, olubheka ngasemazulwini entshonalanga yaseningizimu nasentshonalanga yasenyakatho.
27:13 Futhi njengoba umoya waseningizimu kwakuvunguza ngobumnene, babecabanga ukuthi angase afinyelele umgomo wabo. Futhi ngemva kokuba Basuka Asson, Zase zilinganisela ihange at Crete.
27:14 Kodwa akuphelanga sikhathi, kuthi kungadlula umoya enobudlova weza walwa nabo, othiwa Northeast Wind.
27:15 Futhi uma umkhumbi ayekade wabanjwa kulo futhi azikwazi ukuba silwisane umoya, enikeza phezu umkhumbi emimoyeni, thina baqhutshwa.
27:16 Khona, laphoqeleka ogwini esiqhingini esithile, othiwa Tail, sasingabantwana akakwazi ukuba siqhubeke sibambelele esikebheni womkhumbi.
27:17 Lapho lesi lenyuswa, babelisebenzisela ukusiza ekutholeni umkhumbi. Ngoba babesesaba ukuthi agijimele esihlabathini. Kwathi kwehlisa oseyili, ababephathwa qhutshwa kanye ngale ndlela.
27:18 Khona, ngenxa yokuthi sadalwa kokuyiswa le nale ngokuqinile by isiphepho, ngosuku olulandelayo, they juba izinto ezisindayo olwandle.
27:19 Ngosuku lwesithathu, ngezandla zabo siqu, they juba imishini umkhumbi olwandle.
27:20 Khona, Lapho lingabonakali ilanga noma izinkanyezi izinsuku eziningi,, futhi akukho ukuphela isiphepho kwakuseduze, bonke ithemba ukuze sivikeleke manje uthathile.
27:21 Ngemva kokuba esezilé ukudla isikhathi eside, Paul, emi phakathi kwabo, wathi: "Ngokuqinisekile, amadoda, kufanele nalalela mina, hhayi Basuka Crete, ukuze abangele le ukulimala kanye nokulahlekelwa.
27:22 Manje, ake nginincenge ukuba nibe nesibindi emphefumulweni. Ngokuba kuyakuba khona akukho ukulahleka kokuphila phakathi kwenu, kodwa umkhumbi kuphela.
27:23 Ngoba ingilosi kaNkulunkulu, ngubani wabelwa kimi futhi, engimkhonza, wema eceleni ngami ngalobu busuku,,
27:24 wathi: 'Ungasabi, Paul! Kubalulekile ukuba ume phambi kukaKhesari. Futhi bheka, UNkulunkulu awuniké bonke labo abahamba ngomkhumbi lawe. '
27:25 Ngenxa yalokhu, amadoda, isibindi emphefumulweni. Ngoba mina sithembele kuNkulunkulu ukuthi lokhu kuyokwenzeka ngendlela efanayo kangangokuba seliye labizwa engiwutsheliwe.
27:26 Kodwa kubalulekile kithi ukuze sifike endaweni ethile esiqhingini esithile. "
27:27 Khona, kufike ubusuku beshumi nane, njengoba sasikhula siba uzulazula ngolwandle lwase-Adriya, cishe phakathi kobusuku, amatilosi ayekholelwa ukuthi babona ingxenye ethile bezwe.
27:28 Futhi phezu bephonsa isisindo, bathola of igadango ezingamashumi amabili ukujula. Futhi buqamama laphaya, bathola of igadango ayishumi nanhlanu ukujula.
27:29 Khona, sesaba ukuthi singase kwenzeke phezu kwezindawo rough, aphonsa amahange amane ngasemuva ezindaweni ezinamadwala, futhi-ke besethemba kube nemini ukuze ufike ngokushesha.
27:30 Nokho ngempela, amatilosi efuna indlela ukuba nibalekele umkhumbi, ngoba babefunge ngihlaliswa a esikebheni, waphonseka elwandle, ngoba kuthiwa ukuthi obuzama waphonsa amahange umkhumbi.
27:31 Ngakho uPawulu wathi enduneni yekhulu futhi amasosha, "Ngaphandle kokuba la madoda ahlale emkhunjini, ngeke bakwazi basindiswe. "
27:32 Khona amabutho anquma amagoda ukuze esikebheni esingokomfanekiso, futhi bavumela ukuba liwele.
27:33 Futhi lapho liqala ukukhanya, UPawulu acela bonke badle, wathi: "Lolu usuku lweshumi nane ukuthi sengilinde nokuqhubeka fast, bengathathi lutho.
27:34 Ngokwalesi sizathu, Ngiyakuncenga ukwamukela ukudla ngenxa impilo yakho. Ngoba kungekho nalunwele lwekhanda noma yimuphi wenu ziyakubhubha. "
27:35 Futhi lapho esesho lezi zinto, isinkwa ngokuthatha, wabonga uNkulunkulu phambi kwamehlo kwabo bonke. Futhi uma wayephule it he, Wadla.
27:36 Kepha bonke baba nokuthula ngokwengeziwe emphefumulweni. Njalo bona bathatha ukudla.
27:37 Ngiqinisile, sasingabantwana imiphefumulo engamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nesithupha emkhunjini.
27:38 Kwathi ebuka ukudla, baphungula umkhumbi, bathatha ukolweni elwandle.
27:39 Futhi lapho sekufike usuku, abamazanga landscape. Nokho ngempela, they wabona itheku elithile emincane kokuba ngasogwini, ezizifisayo bacabanga ukuthi kungenzeka ukuba ukuphoqelela umkhumbi.
27:40 Futhi lapho abase amahange, abazenza ngokwabo kuze kube solwandle, ngesikhathi esifanayo nithukulula Imingcele of the umkhumbi. Manje, ukhulisa mainsail emoyeni gusting, ziqhubeka eqonde osebeni.
27:41 Futhi lapho senza kwenzeka phezu indawo evulekile ukuze ezilwandle ezimbili, zagijimela umkhumbi wabhajwa esihlabathini. Futhi ngempela, umnsalo, kokuba yisimo, wahlala fixed, kodwa ngempela lwaphuka stern ubudlova kolwandle.
27:42 Abebutho ababevumelana ukuthi kufanele ukubulala iziboshwa, funa ubani, emuva kokweqa by ukubhukuda, wabalekela.
27:43 Kodwa induna yekhulu, ngilangazelela ukusindisa uPawulu, kungavunyelwe it yenziwe. Wayala labo babhukuda ukuze sifinyelele kuqala, nokuba basinde, futhi ukuya ezweni.
27:44 Kepha abanye, abanye benza emabhodini, nabanye kulezo zinto okwakungokwenkosi umkhumbi. Futhi kwenzeka kanjalo yonke imiphefumulo abalekela ezweni.

Uhlelo lomlawuli 28

28:1 Futhi, ngemva kokuba sesihluphekile ziphunyukile, Kwabe sekucaca ukuthi lesi siqhingi sasibizwa ngokuthi iMelitha. Nokho ngempela, abomdabu besinika neze imali encane ukwelashwa ezasiza.
28:2 Ngoba bona bawuqabulile sonke ngokusinikeza elivuthayo umlilo, ngoba imvula kwakuseduze nangenxa yamakhaza.
28:3 Kodwa lapho uPawulu ecakashile ndawonye isixha Amahlumela, futhi sahambisa phezu komlilo, lenyoka, eyayihunyushwe badonsekela ukushisa, yanamathela esandleni sakhe.
28:4 Futhi ngempela, lapho bakhona sebebona isilo silenga esandleni sakhe, Bathi omunye komunye: "Ngokuqinisekile, lo muntu ungumbulali, ngokuba noma esindile elwandle, impindiselo ngeke avumele ukuba aphile. "
28:5 Kodwa shaking off isidalwa emlilweni, ngempela akaze zemiphumela emibi yokucindezeleka.
28:6 Kodwa babelokhu bethi wayazi ukuthi ngokushesha wayezoboshwa zigcwala up, bese kwakuyoba awe phansi masinyane, afe futhi. Kodwa njengoba esuke esekhululekile walinda isikhathi eside, futhi bebona ukuthi imiphumela emibi kuye, Baguqula izingqondo zabo futhi bathi wayewunkulunkulu.
28:7 Manje phakathi kwalezi zindawo izigodi owned by umbusi yalesi siqhingi, ogama lakhe Publius. Futhi, ukuthatha thina, ukuzosikhulula ezonweni nokuthi singaba nomusa izihambi izinsuku ezintathu.
28:8 Khona-ke kwenzeka ukuthi uyise kaPhubhiliyu walala waphathwa umkhuhlane futhi nge nesihudo. UPawulu wangena kuye, kwathi wathandaza futhi wayebekile izandla zakhe phezu kwakhe, Yena wamsindisa.
28:9 Uma lokhu kwakungakaze kwenziwe, bonke ababelemikhumbi izifo esiqhingini wasondela belashwa.
28:10 Khona-ke esemnika nathi nge udumo eziningi. Kwathi sesikhuphukele ebesezilungele samuka, balinika kithi ngokuvumelana nakho konke esasikudinga.
28:11 Manje, emva kwezinyanga ezintathu, saqonda ngomkhumbi wase-Aleksandriya, ogama lakhe kwakungu the Castors,'Futhi yiziphi owawudlulisa ubusika esiqhingini,.
28:12 Futhi lapho kwangathi sifike ngemva eSirakhuse, sibambekile kwafika lapho izinsuku ezintathu.
28:13 Kusuka lapho, kaseyili close ogwini, safika Rhegium. Futhi emva ngelinye ilanga, ne eningizimu umoya olamandla, sifika ngosuku lwesibili ePhutheyoli.
28:14 Lapho, ngemva indawo abazalwane, sacelwa ukuba sihlale nabo izinsuku eziyisikhombisa. Bese kuthi-ke thina waqhubeka eRoma.
28:15 Futhi lapho, lapho Abazalwane babekade bezwile kithi, bahamba ukuba asihlangabeze kwaze kwaba Forum sika-Aphiyo naseTresi Thaberne. Futhi lapho uPawulu ayebone kuwo, nimbonge uNkulunkulu, waziqinisa isibindi.
28:16 Futhi lapho senza wafika eRoma, UPawulu wanikwa imvume ukuba ahlale yedwa, nge isosha amvikele.
28:17 Futhi emva kosuku lwesithathu, wabizela ndawonye bamaJuda. Sebelishumayele obize, Wathi kubo: "Abafowethu Noble, Angenzanga lutho oluphambene nesizwe, noma ngokumelene amasiko obaba, nokho ngibelethile njengoba ngasuswa eJerusalema ezandleni zamaRoma.
28:18 Futhi emva benza umhlangano yokuzwa ngami, babeyokwenza kudedelwa kimi, ngoba kwakungekho cala ukufa ngokumelene nami.
28:19 Kodwa namaJuda akhuluma ngazo kimi nabaphambuke kimi, Ngacindezelwa ukuba ngilidlulisele kuKesari, nakuba kwakungathandeki sengathi ngaba noma yiluphi uhlobo bemangalela yesizwe sami.
28:20 Manje, ngenxa yalokhu, Ngacela ukuba nginibone futhi ngikhulume nawe. Ngoba kuyinto ngenxa yethemba lika-Israyeli, njengoba ngingenamntwana zizungezwé ngaleli ketanga. "
28:21 Kodwa bathi kuye: "Thina asamukelanga zincwadi ngawe ezivela eJudiya, noma ingabe zikhona ezinye abafikayo phakathi kwabazalwane obike noma okhulume into embi ngokumelene nawe.
28:22 Kodwa sicela ukuzwa imibono yakho esuka kuwe, ngoba ngokuphathelene hlelo, siyazi ukuthi okukhulunywayo ngokumelene yonke indawo. "
28:23 Futhi sebemmisele usuku ngaye, abantu abaningi kakhulu baya kuye ngesikhathi isivakashi sakhe amakota. Futhi discoursed, efakaza ngombuso kaNkulunkulu, futhi wabaqondisa ngoJesu, besebenzisa umthetho kaMose nakubaProfethi, kusukela ekuseni kwaze kwahlwa.
28:24 Futhi abanye babekholwa izinto ukuthi wayethi, nokho abanye bangazange bakholelwe.
28:25 Futhi uma they ababengeke bavumelane bodwa, basuka, Kwathi uPawulu ekhuluma leli zwi elilodwa: "UMoya oNgcwele ukukhuluma kahle kanjani ukuba obaba ngomprofethi u-Isaya,
28:26 wathi: 'Yana kulaba bantu uthi kubo: Ukuzwa, wena uyakuzwa, abaqondi, futhi ebona, lizabona, ningaze nabonisisa.
28:27 Ngoba inhliziyo yalaba bantu iye sifiphele, futhi abawalalelanga ngezindlebe ukuthi abe madolonzima, futhi uvale amehlo abo uvalwe, funa mhlawumbe babone ngamehlo, uzwe izindlebe, futhi baqonde ngenhliziyo, futhi kanjalo iguqulwe, futhi ngibaphulukise. '
28:28 Ngakho, makwazeke kini, ukuthi le nsindiso kaNkulunkulu ithunyelwe kwabezizwe, njalo bazathumba abathumbi ukulalela kuso. "
28:29 Futhi lapho esesho lezi zinto, amaJuda wasuka kuye, nakuba babesenabantu imibuzo eminingi bodwa.
28:30 Wabe wahlala iminyaka emibili egcwele zokuhlala yakhe siqu eziqashiwe. Wasamukela bonke abaphuma kuye,
28:31 eshumayela umbuso kaNkulunkulu futhi efundisa izinto zivela eNkosini uJesu Kristu, nabo bonke ukwethembeka, ngaphandle ukwenqatshelwa kokusetshenziswa.