Ch 9 IzEnzo

Uhlelo lomlawuli 9

9:1 Manje uSawule, esonga izinsongo nokushaywa ngokumelene abafundi beNkosi, waya kumpristi ophakeme,
9:2 futhi wacela kuye izincwadi eziya emasinagogeni eDamaseku, ukuze, uma efumana yini emadvodza nome bafati fanele kuze lo Ndlela, yena engabenza eJerusalema beboshiwe.
9:3 Futhi njengoba yena wathatha uhambo, kwenzeka ukuthi wayesondela eDamaseku. Futhi kungazelelwe, ukukhanya okuvela ezulwini yabenyezela nxazonke kuye.
9:4 Futhi awela emhlabathini, wezwa ilizwi lisithi kuye, "uSawule, uSawule, ungishushiselani kimi?"
9:5 Wathi, "Ungubani, Nkosi?"Futhi: "NginguJesu, omshushisayo. Kulukhuni kuwe ukukhahlelana ngokumelene ukhandi lwezinkomo. "
9:6 Futhi, babefikelwe ngukuthuthumela nokumangala izixuku ezimangele ezazizogubha, wathi, "Nkosi, Ufuna ngenzeni?"
9:7 Futhi iNkosi yathi kuye, "Vuka ungene emzini, futhi lapho uzotshelwa ukuthi yini okumelwe ikwenze. "Manje amadoda ayehamba nayo zazimi stupefied, kokuzwa ngempela izwi, kodwa engaboni muntu.
9:8 USawuli wasukuma emhlabathini. Futhi phezu okuvula amehlo akhe, wabona lutho. Ngakho bembamba ngesandla, bamyisa eDamaseku.
9:9 Futhi kuleyo ndawo, wayengumuntu engaboni izinsuku ezintathu, futhi akazange adle noma aphuze.
9:10 Manje kwakukhona lapho umfundi othile eDamaseku, okuthiwa u-Ananiya. Futhi iNkosi yathi kuye embonweni, "Ananiya!"Wathi, "Ngilapha, Nkosi. "
9:11 Futhi iNkosi yathi kuye: "Suka uye esitaladini esithiwa Siqondile ukuthi, futhi bafune, endlini kaJudasi, lowo ogama lakhe linguSawulu waseTarsu. Ngokuba bheka, uyathandaza. "
9:12 (Futhi uPawulu wabona indoda okuthiwa u-Ananiya bengena futhi ephoqelela izandla phezu kwakhe, ukuze zithole emehlweni akhe.)
9:13 Kodwa u-Ananiya wathi: "Nkosi, Ngizwile ngabaningi ngalo muntu, kakhulu kangakanani konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema.
9:14 Futhi unegunya lapha abaholi abapristi, okubopha bonke ngubani anxuse ngegama lakho. "
9:15 Khona-ke iNkosi yathi kuye: "Hamba, ngokuba lo ithuluzi owakhethwa ngedlulise igama lami phambi kwezizwe namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli.
9:16 Ngoba mina kuyokwembula kuye ukuthi ziningi kangakanani izinto okumelwe ahlupheke egameni igama lami. "
9:17 Futhi u-Ananiya wahamba wama. Wangena endlini. Futhi wabeka izandla zakhe phezu kwakhe, uthe: "USawule UMfoweth, iNkosi uJesu, yena owabonakala kuwe endleleni ngalo wafika, ungithumile ukuze yena beniyomamukela emehlweni akho futhi ugcwaliswe ngoMoya oNgcwele. "
9:18 Masinyane, kwaba sengathi esikalini eyayiwele emhlabeni isuka emehlweni akhe, futhi wathola emehlweni akhe. Wasukuma, Wayethanda abantu futhi wabhapathizwa.
9:19 Futhi Kuthe seliyithabathile isidlo, waqiniswa. Manje yena nabafundi ababesedwaleni eDamaseku izinsuku ezithile.
9:20 Wayethuthuka njalo eshumayela emasinagogeni * ngoJesu: ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu.
9:21 Futhi bonke ababemuzwa bamangala, futhi bathi, "Ingabe lo akuyena yini lowo, eJerusalema, wayelwa amelana nalabo babe leli gama, futhi eyaba lapha kulolu: ukuze aniholele bazithatha kubaholi abapristi?"
9:22 Kodwa uSawulu wakhula landa ngezinga elithé xaxa ikhono, futhi kanjalo yena wayekhungathekisa amaJuda ahlala eDamaseku, by ngokugomela ukuthi unguKristu.
9:23 Kwathi seziphelile izinsuku eziningi zaphela, abaJuda benza icebo njengoba omunye, ukuze bambulale.
9:24 Kodwa nozungu yabo yaziwa uSawulu. Manje zazinikeza futhi ukubukela emasangweni, imini nobusuku, ukuze bambulale.
9:25 Kodwa abafundi, bamyisa ebusuku, wathumela kuye phezu kodonga ngokuvumela kuye phansi ubhasikidi.
9:26 Kwathi efika eJerusalema, wazama ukuzihlanganisa nabafundi. Basebemangala bonke bamesaba, bengakholwa ukuthi ungumfundi.
9:27 Kodwa uBarnaba wamthatha eceleni bamyisa kubaPhostoli. Wabachazela ukuba wabalandisa ngokuthi uyibonile iNkosi, futhi ayelikhulumile kuye, nokuthi, eDamaseku, yena yayenze ngokwethembeka egameni likaJesu.
9:28 Wayenabo nabo, bengena futhi kuba wafayo eJerusalema, kanye nekulingisa ngokwethembeka egameni leNkosi.
9:29 Wabuye elalikhuluma kwabezizwe ephikisana amaGreki. Kodwa babefuna ukumbulala.
9:30 Futhi lapho abazalwane base wakuqaphela lokhu, bamlethela eKesariya wammukisa eTarsu.
9:31 Ngokuqinisekile, iBandla laba nokuthula kulo lonke laseJudiya, naseGalile, naseSamariya, futhi bekubonakala nakhiwa, ngenkathi ehamba ekwesabeni iNkosi, futhi yayibizwa ekugcwalisweni ngenduduzo kaMoya oNgcwele.
9:32 Khona-ke kwenzeka ukuthi uPetru, njengoba ayehamba nxazonke yonke indawo, weza kubo abangcwele ababehlala eLida.
9:33 Kodwa wayitholela khona umuntu othile, ogama lakhe Eneya, owayeneminyaka umuntu ofe uhlangothi, ngubani isilele embhedeni iminyaka eyisishiyagalombili.
9:34 Kepha uPetru wathi kuye: "Eneya, iNkosi uJesu Kristu uyakuphulukisa. Vuka bahlele wendlule uhlaka lwakho. "Yayisibona khona lapho wavuka.
9:35 Futhi bonke ababehlala eLida nasethafeni laseSharoni + bambona, futhi baguquka eNkosini.
9:36 Manje e EJopha kwakukhona umfundikazi othile ogama lakhe linguThabitha, okuyinto enguqulweni ubizwa ngokuthi uDorka. Wagcwala imisebenzi emihle futhi ukupha abampofu ukuthi kwaba azifezayo.
9:37 Kwathi, ngalezo zinsuku, wagula futhi washonela. Futhi lapho esezigezile wakhe, babeka wakhe ekamelweni eliphezulu.
9:38 Manje njengoba iLida yayiseduze close eJopha, abafundi, lapho ezwa ukuthi uPetru ukhona lapho, bathuma kuye amadoda amabili kuye, abamcelayo: "Ungabi uyaphuza ukuza kithi."
9:39 Khona uPetru, Basukuma, wahamba nabo. Kwathi efika, bamyisa ekamelweni eliphezulu. Abafelokazi bonke zimi ngakuye, behamba bekhala, bembonisa izambatho nezingubo uDorka ayezenzile ngabo.
9:40 Futhi lapho bonke sesikhishelwe ngaphandle, Peter, waguqa, wathandaza. Futhi ephendukela esidunjini, uthe: "Thabitha, vuka. "Wayesevula amehlo wakhe futhi, lapho ebona lokho uPetru, walulama aphinde.
9:41 Futhi enikeza isandla sakhe, yena wamsukumisa. Futhi Wayesebiza kubo abangcwele nabafelokazi, wambeka phambi kwabo ephilile.
9:42 Manje lokhu kwaziwa kulo lonke iJopha of. Futhi abaningi bakholwa eNkosini.
9:43 Futhi kwenzeka ukuthi yena wahlala izinsuku eziningi eJopha, izinsuku eziningana noSimoni othile, umshuki.