Ch 11 John

John 11

11:1 Manje kwakukhona umuntu othile owayegula, ULazaru of eBhetani, kusukela umuzi wakubo kaMariya nodadewabo uMarta.
11:2 UMariya nguye owagcoba iNkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe; ULazaru umnewabo wayegula.
11:3 Ngakho, odadewabo bathumela kuye, wathi: "Nkosi, bheka, lowo omthandayo uyagula. "
11:4 Khona, lapho ezwa lokhu, UJesu wathi kubo: "Lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, ukuze iNdodana kaNkulunkulu, ukuze siphiwe inkazimulo yiwo. "
11:5 Manje uJesu wayebathanda oMarta, futhi udadewabo uMariya, noLazaru.
11:6 Noma kunjalo, ngemva kokuba esezwile ukuthi wayegula, wabe yayisalokhu endaweni efanayo izinsuku ezimbili.
11:7 Khona, ngemva kwalezi zinto, wathi kubafundi bakhe, "Masingene eJudiya futhi."
11:8 Abafundi bathi kuye: "Rabi, amaJuda kwamanje ukufuna ukukukhanda ngamatshe;. Futhi ingabe wena aphinde uhambe khona?"
11:9 UJesu wasabela: "Awakho yini amahora ayishumi nambili emini? Uma umuntu ehamba emini the, akakhubeki, ngoba ubona ukukhanya kwaleli zwe.
11:10 Kodwa uma uhamba ebusuku, ukhubekile, ngoba ukukhanya akukho kuye. "
11:11 Wathi lezi zinto, futhi emva lokhu, Wathi kubo: "ULazaru umngane wethu ulele. Kodwa mina ngiya, ukuze nami ngibe ngumhlanganyeli ngimvuse ebuthongweni. "
11:12 Futhi ngakho abafundi bakhe wathi, "Nkosi, uma eye kophumula, uzakuba enempilo. "
11:13 Kodwa uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe. Nokho babecabanga ukuthi wakhuluma Phumula ukulala.
11:14 Ngakho, Khona-ke uJesu wathi kubo ngokuchachileyo, "ULazaru ufile.
11:15 Ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho lapho, ukuze nikholwe. Kepha asiye kuye. "
11:16 Futhi ke Thomas, obizwa ngokuthi iWele, wathi kubafundi abakanye naye, "Masiye, too, ukuze sife kanye naye. "
11:17 Ngakho uJesu wathi. Futhi wathola ukuthi kakade wayesenezinsuku isinsuku ezine.
11:18 (Manje eBhetani wayeseduze kwaseJerusalema, ngamastadiyu ayishumi nanhlanu zemidlalo.)
11:19 Futhi abaningi kumaJuda babezile kuMarta noMariya, ukuze babaduduze ngomnewabo phezu.
11:20 Ngakho, Martha, lapho ezwa ukuthi uJesu wayephulukisa ifika, waphuma waya ukumhlangabeza. Kodwa uMariya ehlezi ekhaya.
11:21 Futhi ke UMarta wathi kuJesu: "Nkosi, ukube ubulapha, umfowethu ngabe akafanga.
11:22 Kodwa ngisho namanje, Ngiyazi ukuthi loba yini ongayicela uzocela okuvela kuNkulunkulu, UNkulunkulu bayonipha. "
11:23 UJesu wathi kuye, "Umfowenu uzakuvuka futhi."
11:24 UMarta wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uyakuvuka, ekuvukeni ngosuku lokugcina. "
11:25 UJesu wathi kuye: "Mina ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi, nakuba ufile, uyakuphila.
11:26 Futhi wonke umuntu ophilayo ekholwa kimi; kayikufa phakade. Uyakukholelwa lokhu?"
11:27 Yena wathi kuye: "Ngokuqinisekile, Nkosi. Ngiyakholelwa ukuthi wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo, ngubani kufikile kuleli zwe. "
11:28 Futhi Eseshilo lezi zinto, Yena wahamba udadwabo uMariya buthule, wathi, "UMfundisi ulapha, futhi uyakubiza. "
11:29 Lapho ezwa lokhu, wasukuma masinyane waya kuye.
11:30 Ngoba uJesu sasingakafiki kuleli dolobha. Kodwa wayesekhona kuleyo ndawo lapho uMarta amhlangabeze naye.
11:31 Ngakho, abaJuda ababe naye endlini futhi obani emduduza, kwathi sebebabonile ukuthi uMariya wasukuma masinyane waphuma, amlandela, wathi, "Yena uya ethuneni, ukuze yena akhale khona. "
11:32 Ngakho, lapho uMariya babefike lapho uJesu ayekhona, embona, wawela phansi ezinyaweni zakhe, wathi kuye. "Nkosi, ukube ubulapha, umfowethu ngabe akafanga. "
11:33 Bese, lapho uJesu embona ekhala, futhi amaJuda owayefike naye ekhala, yena wabubula emoyeni futhi wakhathazeka.
11:34 Wathi, "Nimbekephi kuye?"Bathi kuye, "Nkosi, woza uzobona. "
11:35 UJesu wakhala inyembezi.
11:36 Ngakho, amaJuda athi, "Bheka ukuthi umthanda kangakanani kuye!"
11:37 Kodwa abanye kuzo bathi, "Bekungeke yini lowo Wavula amehlo omuntu owazalwa eyimpumputhe baye bakwazi ukuba lesi muntu angeke afe?"
11:38 Ngakho, UJesu, ebubula kusuka ngaphakathi kuye, baya ethuneni. Manje Lalingumhume, netshe kunezikhangiso zale ncwadi ezazifakwe phezu kwalo.
11:39 UJesu wathi, "Susani itshe." UMarta, udadewabo kuye ababefile, wathi kuye, "Nkosi, manje kuyoba useyanuka, ngoba lolu usuku lwesine. "
11:40 UJesu wathi kuye, "Angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa, uzakubona inkazimulo kaNkulunkulu?"
11:41 Ngakho, Balisusa itshe. Khona, waphakamisa amehlo akhe, UJesu wathi: "Baba, Ngiyambonga kuwe ngoba abezwile.
11:42 Futhi ngiyazi ukuthi uyangizwa ngaso sonke isikhathi, kodwa ngishilo lokhu ngenxa abantu abemi eduzane, ukuze sikholwe ukuthi wena ungithumile. "
11:43 Lapho esezishilo lezi zinto, yamemeza ngezwi elikhulu, "uLazaru, Phuma."
11:44 Masinyane, yena owayefile waphuma, eziboshwe ngasemfuleni izinyawo nezandla nge bands kokugwingciza. Futhi ubuso bakhe buboshwe bonke ngendwangu ehlukile. UJesu wathi kubo, "Thukulula nimyeke ahambe."
11:45 Ngakho, amaJuda amaningi, ababezile kuMariya noMarta, nayeboné zezinto uJesu akwenza, bamkholwa.
11:46 Kodwa abathile phakathi kwabo wamuka abaFarisi wabatshela izinto uJesu ayekwenzile.
11:47 Manje, abapristi abakhulu nabaFarisi base bemema umphakathi, athi: "Yini esingayenza? Ngenxa yalesi ndoda ifeza izibonakaliso eziningi.
11:48 Uma thina esemyeka, ngale ndlela bonke bazakholwa kuye. Bese amaRoma azofika athathe indawo yethu nesizwe sethu. "
11:49 Khona-ke omunye wabo, uKayafase, njengoba kwakunguye ophakeme ngalowo nyaka, wathi kubo: "Wena abaqondi lutho.
11:50 Nor enza you realize ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu, futhi ukuthi sonke isizwe angabhubhi. "
11:51 Nokho akazange athi lokhu ngokwakhe, kodwa njengoba kwakunguye ophakeme ngalowo nyaka, waprofetha ukuthi uJesu kwakuyoba afele isizwe.
11:52 Futhi hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa isizwe, kodwa ukuze abuthele ndawonye njengomuntu oyedwa + abantwana bakaNkulunkulu abaye zihlakazekile.
11:53 Ngakho, kusukela ngalolo suku, babezothutha bambulale.
11:54 Manje, UJesu akabange esahambahamba e zomphakathi namaJuda. Kodwa waya esifundeni ngasehlane, emzini othiwa Efrayimi. Walala khona labafundi bakhe.
11:55 Manje iPhasika lamaJuda lase lisondele. Futhi abaningi besuka emaphandleni enyukela eJerusalema ngaphambi kwePhasika, ukuze Abazingcwelisa.
11:56 Ngakho, babefuna uJesu. Futhi Wacebisana omunye komunye, ngenkathi emi ethempelini: "UCABANGANI? Uyongena ukuba ngomkhosi?"
11:57 And the high priests and Pharisees had given an order, so that if anyone would know where he may be, he should reveal it, so that they might apprehend him.