Ch 13 John

John 13

13:1 Ngaphambi lomkhosi iPhasika, UJesu wayazi ukuthi ihora sisondela lapho Kwakusazodlula kuleli zwe aye kuYise. Futhi njengoba ayenakho abebatsandzile bakhe njalo ababe emhlabeni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni.
13:2 Futhi lapho ukudla kwase, lapho dimoni manje wakufaka enhliziyweni kaJuda Iskariyothe, indodana kaSimoni, lokumkhaphela,
13:3 Ukwazi ukuthi uYise wayenikele zonke izinto ezandleni zakhe + nokuthi waphuma kuNkulunkulu futhi wayeya kuNkulunkulu,
13:4 yasukuma esidlweni, futhi wabeka eceleni izingubo zakhe, nalapho wayethole ithawula, wathandela ke emhlabeni yena.
13:5 Ngokulandelayo wabeka amanzi endishini elingajulile, waqala ukugeza izinyawo zabafundi bese wazesula ngethawula ngawo ayesongwe.
13:6 Khona-ke wafika kuSimoni Petru. Kepha uPetru wathi kuye, "Nkosi, Ungathanda wangigeza izinyawo?"
13:7 UJesu waphendula wathi kuye: "Lokho engikwenzayo, ungenawo manje baqonde. Kepha nina niyakuwela ukuqonda kwayo kamuva. "
13:8 UPetru wathi kuye, "You awusoze wangigeza izinyawo!"UJesu wamphendula wathi, "Uma mina abazigezi wena, kuzodingeka akunandawo nami. "
13:9 USimoni Petru wathi kuye, "Khona-ke iNkosi, izinyawo zami hhayi kuphela, kodwa nezandla nekhanda!"
13:10 UJesu wathi kuye: "Lowo wageza akudingeki kuphela ukugezwa izinyawo, khona-ke uyoba ohlanzekile ngokuphelele. Futhi ke nina nihlanzekile, kodwa akuzona zonke. "
13:11 Ngokuba wayekwazi ukuthi iyiphi ozakumkhaphela. Ngokwalesi sizathu, uthe, "Wena Anigezekile nonke."
13:12 Manje, ngemva kokuba esezigezile izinyawo zabo futhi wathola izambatho zakhe, lapho bahlala phansi etafuleni futhi, Wathi kubo: "Uyazi yini engikwenzile kuwe?
13:13 Ningibiza nithi: 'Mfundisi, Nkosi;, futhi nikhuluma kahle: ngokuba ngiyikho.
13:14 Ngakho, uma mina, yakho ngiyiNkosi noMfundisi, ngigeze izinyawo zenu, nani-ke nifanele ukugezana izinyawo omunye komunye.
13:15 Ukuze ngininikile isibonelo, ukuze njengoba nje ngenzile ngawe, ngakho futhi okufanele uyenze.
13:16 Amen, amen, Ngithi kini, inceku asisikhulu kunenkosi akhe Lord, futhi lo mphostoli akuyona mkhulu kunaye oyithumileyo.
13:17 Uma uqonda lokhu, wena ziyakubusiswa uma ukukwenza.
13:18 Angikhulumi ngani nonkhe. Ngiyazi ukuthi bangobani engibakhethileyo. Kodwa lokhu ukuze nga kugcwaliseka umbhalo othi, 'Odla isinkwa nami Ngizophakamisela ungiphakamisele isithende sakhe.'
13:19 Futhi ngithi kini lesi manje, ngaphambi kokuba kwenzeke, ukuze kuthi lapho kwenzeka, nikholwe ukuthi nginguye.
13:20 Amen, amen, Ngithi kini, noma ubani owamukela noma ubani engisithumayo, ongamukelayo. Futhi noma ubani ongamukelayo, uyamamukela ongithumileyo. "
13:21 Lapho uJesu esezishilo lezi zinto, lokho wakhathazeka emoyeni. Futhi wafakaza ngokuthi: "Amen, amen, Ngithi kini, ukuthi omunye phakathi kini uzakungikhaphela. "
13:22 Ngakho, abafundi waqalaza bodwa, awunasiqiniseko ayekhuluma.
13:23 Futhi encike esifubeni sikaJesu wayengomunye wabafundi bakhe, lowo uJesu wayemthanda.
13:24 Ngakho, Simoni Phetro wamkhweba lena wathi kuye, "Ngubani-ke ukuthi ukhuluma?"
13:25 Manje, encike esifubeni sikaJesu, Wathi kuye, "Nkosi, ubani?"
13:26 UJesu wasabela, "Nguye engizothi ukunweba isinkwa bacwilisa." Kuthe kokulugcobhoza isinkwa, walunika uJuda Iskariyothe, indodana kaSimoni.
13:27 Futhi emva ucezwana, USathane wasengena kuye. UJesu wathi kuye, "Lokho ozokwenza, kwenze masinyane. "
13:28 Manje akekho noyedwa kulabo abahlezi etafuleni wayazi ukuthi kungani esekushilo lokhu kuye.
13:29 Kwamanye abanye babecabanga ukuthi,, ngokuba uJuda labetibambile isikhwama, ukuthi uJesu wayethe kuye, "Thenga noma yiziphi izinto okuyinto kudingeka yithi lomkhosi,"Noma ukuze anikeze into abaswele.
13:30 Ngakho, kokuba wamukele ucezwana, waphuma masinyane. Kwakusebusuku.
13:31 Khona, lapho esephumile, UJesu wathi: "Manje iNdodana yomuntu uye wakhazinyuliswa, futhi uNkulunkulu ubelokhu ekhazimulisiwe kuyo.
13:32 Uma uNkulunkulu ubelokhu ekhazimulisiwe kuyo, ke noNkulunkulu uyakuyikhazimulisa kuye, futhi uzoyikhazimulisa ngaphandle kokulibala.
13:33 Little amadodana, okwesikhashana emfushane, Nginawe. You niyongifuna, futhi njengoba nje ngasho kumaJuda, 'Lapho ngiya, ungakwazi ukuya,'Ngakho futhi ngithi kini manje.
13:34 Ngizokunika umyalo omusha: Thandanani. Njengoba nje nami nginithandile, kanjalo kumelwe nithandane.
13:35 Ngalesi, bonke bayakungazi ukuqaphela ukuthi ningabafundi bami: uma uzoba nothando olukhulu ngomunye nomunye. "
13:36 USimoni Petru wathi kuye, "Nkosi, uyaphi?"UJesu waphendula: "Lapho ngiya khona, anikwazi ukuba ukungilandela manje. Kodwa you landela kamuva. "
13:37 UPetru wathi kuye: "Kungani ngingakwazi ukukulandela manje? Ngizakudela ukuphila kwami ​​ngenxa yenu!"
13:38 UJesu waphendula, wathi kuye: "Ngeke walala ngukuphila kwakhe ngenxa yami? Amen, amen, Ngithi kini, lo iqhude aliyikukhala, uze sewungiphike katsatfu. "