Ch 2 John

John 2

2:1 Ngosuku lwesithathu, a lomshado owawuse eKhana laseGalile, unina lakaJesu akhona naye lapho.
2:2 Manje uJesu usendleleni futhi emshadweni, kanye nabafundi bakhe.
2:3 Futhi lapho iwayini liyahluleka, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini."
2:4 UJesu wathi kuye: "Kuyini lokho kimi nakuwe, owesifazane? Isikhathi sami ayikafiki. "
2:5 Unina wathi kuzinceku:, "Yenzani konke akushoyo."
2:6 Manje kuleyo ndawo, kwakukhona izimbiza zamanzi zetshe eziyisithupha, ngoba umkhuba ukuhlanzwa amaJuda, equkethe izilinganiso ezimbili noma ezintathu ngalinye.
2:7 UJesu wathi kubo, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi." Futhi bagcwalisa wabathanda kwaze kwaba phezulu.
2:8 UJesu wathi kubo, "Yikhani manje, futhi uzowenza aze Umphathi wokudla. "zayisa-ke kuye.
2:9 Khona, Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, njengoba wayengazi ukuthi lapho kwakuvela, kepha izinceku ezaziwakhile amanzi bezazi, umphathi wokudla wabiza umyeni,
2:10 futhi wathi kuye: "Wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, bese, lapho baye baba sokudakwa, enikela Okubi nakakhulu. Wena ugcinile iwayini elimnandi kwaze kwaba manje. "
2:11 Lokhu kwakuyisiqalo izibonakaliso uJesu azifeza eKhana laseGalile, futhi abonakalisa khona iphazimulwakhe yakhe, futhi abafundi bakhe bamkholwa.
2:12 Emva lokhu, wehlela eKapernawume, nonina, nabafowabo, nabafundi bakhe, kodwa abazange bahlale khona izinsuku eziningi.
2:13 Futhi iPhasika lamaJuda lase lisondele, futhi kanjalo uJesu enyukela eJerusalema.
2:14 Wafumana, ehlezi ethempelini, abadayisa izinkabi lezimvu lamajuba, futhi abashintshelana imali.
2:15 Futhi lapho wayenze into efana isiswepu out * ngezintambo kancane, waxosha bonke ethempelini, kuhlanganise izimvu kanye lenkabi. Futhi wachitha izinhlamvu zemali zabashintshi Ithusi abashintshelana imali, futhi wagumbuqela amatafula abo.
2:16 Futhi kulabo ababethengisa amajuba ukuba enzeni, uthe: "Asuseni lapha, futhi ningayenzi indlu kaBaba indlu yokuthengelana. "
2:17 Futhi ngempela, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi kulotshiwe: "Ukushisekela indlu yakho kuyangidla."
2:18 Khona-ke abaJuda baphendula, bathi kuye, "Usitshengisa isibonakaliso sini ukuba nathi, ukuthi ungase wenze lezi zinto?"
2:19 UJesu waphendula, wathi kubo, "Dilizani leli thempeli, futhi ngizakulivusa ngezinsuku ezintathu ke uzakulivusa. "
2:20 Khona-ke amaJuda athi, "Leli thempeli lwakhiwe iminyaka engamashumi amane nesithupha, futhi wena ke uzakulivusa ngezinsuku ezintathu?"
2:21 Nokho wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe.
2:22 Ngakho, Kuthe wavuswa kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa emiBhalweni nasezincwadini izwi abelishilo uJesu.
2:23 Manje ngesikhathi eJerusalema ngePhasika, ngosuku lomkhosi, abaningi bakholwa egameni lakhe, bebona izibonakaliso bakhe ukuthi ekufezeni.
2:24 Kodwa uJesu azange abathembe sokuzihlanganisa nabo, ngoba yena ngokwakhe wayenolwazi kwabo bonke abantu,
2:25 langenxa yokuthi engabanga hhayi dingo of anyone ukunikeza ubufakazi ngendoda. Ngokuba wayekwazi ukuthi yena okuphakathi komuntu.