Ch 3 John

John 3

3:1 Manje kwakukhona umuntu phakathi kwabaFarisi, ogama lakhe linguNikhodemu, umholi we amaJuda.
3:2 Waya kuJesu ebusuku, futhi wathi kuye: "Rabi, siyazi ukuthi wena wafika njengomfundisi uvela kuNkulunkulu. Ngoba akekho owayezobhekwa njengowesinye sikwazi ukuyifeza lezi zibonakaliso, okuyinto wena afeze, ngaphandle uma uNkulunkulu ababekanye naye. "
3:3 UJesu waphendula wathi kuye, "Amen, amen, Ngithi kini, Uma umuntu iye kabusha kabusha, yena akakwazi ukubona umbuso kaNkulunkulu. "
3:4 UNikodima wathi kuye: "Kwakungenzeka kanjani ukuba umuntu azalwe esemdala? Ngokuqinisekile, angengene isikhathi ngokwesibili esiswini sikanina ukuthi uphinde uzalwe?"
3:5 UJesu wasabela: "Amen, amen, Ngithi kini, Uma umuntu iye kabusha ngamanzi nangoMoya oNgcwele, akakwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu.
3:6 Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama, futhi lokho okuzelwe nguMoya kungumoya.
3:7 You akufanele wamangala ukuthi ngithe kuwe: Nimelwe ukuzalwa ngokusha.
3:8 UMoya uphefumulela lapho esathanda. Futhi uzwa izwi lakhe, kodwa ungazi lapho evela khona, noma uyaphi. Ngako-ke kuba bonke abenza abazelwe nguMoya. "
3:9 UNikodima waphendula wathi kuye, "Injani lezi zinto akwazi oyokwenziwa?"
3:10 UJesu waphendula wathi kuye: "Wena umfundisi wakwa-Israyeli, futhi wena awazazi lezi zinto?
3:11 Amen, amen, Ngithi kini, sikhulume ngalokho siyazi, futhi sifakazela ngalokho esiye sakubona. Kodwa wena musa ukwamukela ubufakazi bethu.
3:12 Uma Ngikhulume izinto mayelana zasemhlabeni, futhi ungazange bakholwa, ke niyokholwa kanjani, uma ngiyakukhuluma nawe mayelana ngezinto zezulwini?
3:13 Futhi akekho oye wanyukela ezulwini, ngaphandle omunye owehla ezulwini: iNdodana yomuntu osezulwini.
3:14 Futhi njengoba nje uMose aphakamisa inyoka ehlane, kanjalo iNdodana yomuntu kumelwe iphakanyiswe nabo,
3:15 ukuze wonke okholwa kuyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.
3:16 Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze bonke abakholwa kuye kungenzeka ishabalale, kodwa abe nokuphila okuphakade.
3:17 Ngoba uNkulunkulu kayithumanga iNdodana yakhe emhlabeni, ukuze ukwahlulela umhlaba, kodwa ukuze umhlaba usindiswe ngayo.
3:18 Yilowo nalowo okholwa kuyo is ahlulelwe. Kodwa lowo akakholelwa kakade yahlulelwe, ngoba akakholelwa egameni leNdodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu.
3:19 Futhi Ukulahlwa kuyilokhu: ukuthi Khanyisa kufikile emhlabeni, kodwa abantu bathanda ubumnyama ezingaphezu kuka ukukhanya. Ngoba imisebenzi yabo yayimibi.
3:20 Ukuze wonke umuntu owenza okubi uzonda Ukukhanya akusho aphumela Khanyisa, ukuze imisebenzi yakhe angeke ukulungiswa.
3:21 Kodwa noma ubani enza iqiniso uya ngasentshonalanga Khanyisa, ukuze imisebenzi bakhe bebonisa, ngoba kuye kwafezwa kuNkulunkulu. "
3:22 Ngemva kwalezi zinto, UJesu wayesephuma kanye nabafundi bakhe baya ezweni laseJudiya. Futhi wayehlala khona nabo, ebhapathiza.
3:23 Kodwa lo Johane wayegqoke futhi ngibhapathiza, at-Enoni eduze kweSalimi, ngoba amanzi ayemaningi kuleyo ndawo. Futhi base bezofika nokubhapathizwa.
3:24 Ngoba uJohane wayesho ingakamiswa uphonswe etilongweni.
3:25 Khona-ke impikiswano eyenzeka phakathi kwabafundi bakaJohane nabaJuda, mayelana nokuhlanzwa.
3:26 Bahamba kuJohane bathi kuye: "Rabi, lowo owayenawe ngaphesheya kweJordani, ngaye wanikela ubufakazi: bheka, yena uyabhapathiza futhi bonke kwenzekani kuye. "
3:27 John waphendula wathi: "Umuntu akakwazi ukwamukela noma yini, ngaphandle linikwe isezulwini.
3:28 Nina ngokwenu ukunikeza ubufakazi bami bokuthi yimi wathi, 'Mina angiyena uKristu,'Kodwa ukuthi ngithunywe ngaphambi kwakhe.
3:29 Lowo ophethe Umakoti nomkhwenyana. Kodwa umngane of umkhwenyana, omiyo alalele Him, uyathokoza ngenjabulo ngezwi umkhwenyana. Manje, lokhu, injabulo yami, sesigcwalisekile.
3:30 Umelwe ukukhula yena, Mina ngenkathi nginciphe.
3:31 Ovela phezulu, ingaphezu konke. Lowo kusukela ngezansi, emhlabeni, futhi ukhuluma emhlabeni. Ovela ezulwini uphezu kwakho konke.
3:32 Futhi lokho akubonile nakuzwile, ngalokhu kufakazela. Futhi akekho umuntu amukela ubufakazi bakhe.
3:33 Noma ubani wamukele ubufakazi bakhe iqinisekise ukuthi uNkulunkulu uqinisile.
3:34 Ngoba lowo uNkulunkulu amthumileyo, ukhuluma amazwi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akukuniki uMoya ngesilinganiso.
3:35 UYise uyayithanda iNdodana, futhi eninike konke esandleni sakhe.
3:36 Okholwa yiNdodana unokuphila okuphakade. Kodwa ubani ongakholwa bubheke yiNdodana kayikubona ukuphila; esikhundleni ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe. "