Ch 4 John

John 4

4:1 Manje, when Jesus realized that the Pharisees had heard that Jesus made more disciples and baptized more than John,
4:2 (though Jesus himself was not baptizing, but only his disciples)
4:3 he left behind Judea, and he traveled again to Galilee.
4:4 Now he needed to cross through Samaria.
4:5 Ngakho, wangena emzini waseSamariya okuthiwa yiSikari, eduze izindlu uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe.
4:6 Futhi kwaba umthombo kaJakobe lapho. Ngakho uJesu, ekhathele ngenxa yalolu hambo, wayehlezi ngendlela ethile phezu kahle. Kwaba yihora lesithupha.
4:7 Kweza owesifazane waseSamariya efika ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, "Ngiphuzise."
4:8 Ngoba abafundi bakhe babehambile baya emzini ukuze athenge ukudla.
4:9 Manje, ukuthi owesifazane waseSamariya wathi kuye, "Kwenzeka kanjani ukuba wena, ongumJuda, ucela ukuphuziswa yimi engingowesifazane, Nokho mina ngingowesifazane ongumSamariya?"Khona-ke kumaJuda ncisheka cha associate kumaSamariya.
4:10 UJesu waphendula, wathi kuye: "Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu, futhi ngubani othi kuwe, 'Ngiphuzise,'Mhlawumbe ngabe wenza isicelo sakhe, futhi ngabe ukunike amanzi aphilayo. "
4:11 Owesifazane wathi kuye: "Nkosi, ungenalo lutho ngawo ezokukha amanzi, futhi umthombo ujulile. Kusuka kuphi, ke, ingabe unayo amanzi aphilayo?
4:12 Ngokuqinisekile, wena awumkhulu + kunokhokho wethu uJakobe, owasinika lo mthombo futhi yena waphuza kuwo,, namadodana akhe nemihlambi yakhe,?"
4:13 UJesu waphendula, wathi kuye: "Zonke abaphuza la manzi uyophinde ome. Kodwa noma ubani Kuzakuthi-ke unathe amanzi engizomnika wona, ngaphakathi kuye ngeke ome kuze kube phakade.
4:14 Kunalokho, amanzi engizomnika wona, ngaphakathi kuye ayoba kuye wamanzi, aphuphumayo, kube ngukuphila okuphakade. "
4:15 Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiphe lawo manzi, ukuze ngingasuthi oma bangezi Ukha amanzi. "
4:16 UJesu wathi kuye, "Hamba, uyobiza umyeni wakho, bese ubuyela lapha. "
4:17 Lona wesifazane wasabela wathi, "Anginandoda." UJesu wathi kuye:: "Ukhulumile kahle, e ethi, 'Anginandoda.'
4:18 Ngoba uye waba nabayeni abahlanu, kodwa lowo onayo manje ayiyena umyeni wakho. Ukhulumile lokhu iqiniso. "
4:19 Owesifazane wathi kuye: "Nkosi, Ngiyabona ukuthi wena umProfethi.
4:20 Okhokho bethu babekhulekela kule ntaba, nina-ke nithi iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhulekelwe khona. "
4:21 UJesu wathi kuye: "Owesifazane, ngikholwe, ihora liyeza lapho bazakhonza uBaba, nakule ntaba, noma eJerusalema.
4:22 Nina nikhulekela eningakwaziyo; thina sikhulekela esikwaziyo. Ngokuba insindiso ivela kumaJuda.
4:23 Kodwa isikhathi siyeza,, futhi manje, lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngoba uBaba Uhlose abantu abanjalo abangase bamkhulekele.
4:24 UNkulunkulu uMoya. Manje, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. "
4:25 Owesifazane wathi kuye: "Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza (othiwa uKristu). Bese, eyohamba Usufikile, uyokwenza ukumemezela konke kithi. "
4:26 UJesu wathi kuye: "Nginguye, lowo okhuluma nawe. "
4:27 Bese nabafundi bakhe befika. Futhi wazibuza ukuthi wayekhuluma nowesifazane. Nokho akubangakho owathi:: "Nifunani?"noma, "Kubayini nikhuluma naye?"
4:28 Futhi ngakho owesifazane ushiye emhlabeni imbiza yakhe yamanzi, wangena emzini. Wathi emadodeni khona:
4:29 "Wozani nibone umuntu olitshele ungilandise zonke izinto engizenzileyo. Akasiyo Kristu?"
4:30 Ngakho, baphuma emzini, beza kuye.
4:31 Khonamanjalo, abafundi wamncenga, wathi, "Rabi, udle. "
4:32 Kodwa wathi kubo, "Nginokudla engizokudla lokudla kulo eningakwaziyo."
4:33 Ngakho, abafundi bathi omunye komunye:, "Ukhona yini omlethele ukudla?"
4:34 UJesu wathi kubo: "Ukudla kwami ​​kuwukuba ngenze intando we ongithume, ukuze ngidle Ilungile umsebenzi wakhe.
4:35 Anisho yini, 'Kusekhona izinyanga ezine, bese isivuno ifika?'Bheka, Ngithi kini: Phakamisani amehlo enu, nibone ukuthi emaphandleni; ngoba isivele sesivuthiwe isivuno.
4:36 Ngoba lowo kuletha, uthola inkokhelo futhi ubutha isithelo kube ngukuphila okuphakade, ukuze kokubili ohlwanyelela lowo kuletha bathokoze ndawonye.
4:37 Ngenxa yalokho izwi kuyiqiniso: ukuthi obanga, futhi omunye avune.
4:38 Ngikuthumelelé ukuvuna lokho owakwenza hhayi zabasebenzi. Abanye basebenzile, wena baye ningené enzuzweni yomshikashika wabo. "
4:39 Manje eminingi yabaseSamariya kulowo muzi bakholwa nguye, ngenxa yezwi lowesifazane owayebizwa ukunikela ubufakazi: "Ngoba ongitshele zonke izinto engikwenzile."
4:40 Ngakho, ngesikhathi amaSamariya ayeze kuye, bacela kuye ukuthi bafake khona. Walala khona izinsuku ezimbili.
4:41 Futhi abaningi bakholwa nguye, futhi ngenxa yezwi lakhe siqu.
4:42 Futhi wathi kowesifazane: "Manje sikholelwa, hhayi ngenxa yenkulumo yakho, kodwa ngoba thina ngokwethu sikuzwe kuye, futhi ngakho-ke siyazi ukuthi ngempela unguMsindisi wezwe. "
4:43 Khona, ngemva kwezinsuku ezimbili, Wamuka lapho, futhi wahamba eGalile.
4:44 Ngokuba uJesu uqobo ahlinzekwa ubufakazi umProfethi kaziswa ezweni lakubo.
4:45 Manje, lapho afike eGalile, abaseGalile bamamukela, ngoba babebone zonke ayewenzelé eJerusalema, ngosuku lomkhosi. Ukuze nabo waya emkhosini.
4:46 Khona-ke waqhubeka futhi eKhana laseGalile, lapho enza khona amanzi aba iwayini. Futhi kwakukhona Umbusi othile, Uyindodana kabani yayigula eKapernawume.
4:47 Ngoba ngenxa yokuthi yena babezwile ukuthi uJesu wafika eGalile evela eJudiya, wathumela kuye futhi bamncenga ukuba wehlele aphulukise indodana yakhe. Ngoba wayebusa isiqala ngife.
4:48 Ngakho, UJesu wathi kuye, "Ngaphandle kokuba usubonile izibonakaliso nezimangaliso, ningakholwa. "
4:49 Umbusi wathi kuye, "Nkosi, yehla ngaphambi kobana ndodana yami uyafa. "
4:50 UJesu wathi kuye, "Hamba, indodana yakho iphilile. "Lowo muntu wakholwa yizwi alishilo kuye, ngakho yahamba.
4:51 Khona, njengoba selitshona, izinceku zayihlangabeza. Futhi bambikela, ethi indodana yayo isisindile.
4:52 Ngakho, wababuza wathi lapho ihora wayebe kangcono. Bathi kuye, "Izolo, ngehora lesikhombisa, Umkhuhlane umyekile. "
4:53 Khona-ke uyise ukuthi kwaba ngesikhathi esifanayo ukuthi uJesu wathi kuye, "Indodana yakho iyaphila." Futhi yena nendlu yakhe yonke bakholwa.
4:54 Lesi sibonakaliso olandelayo waba ngowesibili uJesu azifeza, ngemuva afike eGalile evela eJudiya.