Ch 13 Luka

Luka 13

13:1 Kwakukhona samanje, ngaso kanye leso sikhathi, ngabathile ababekhathalela bebika abaseGalile, igazi ogama uPilatu ixubene nemihlatshelo yabo.
13:2 Futhi kokuphendula, Wathi kubo: "Ucabanga ukuthi lezi baseGalile kumele bonile ngaphezu kwabo bonke abaseGalile, ngokuba behlelwa, ngoba ahlupheka kangaka?
13:3 No, ngiyakutshela. Kodwa uma ningaphenduki, uyobe nonke ngokufanayo.
13:4 Futhi labo abayishumi nesishiyagalombili phezu kwabo umbhoshongo of waseSilowama owawela bazihlaba, Ucabanga ukuthi nabo babe transgressors manje mkhulu kunabo bonke abantu abaphilayo eJerusalema?
13:5 No, ngiyakutshela. Kodwa uma ungenawo baphenduke, uyobe nonke ngokufanayo. "
13:6 Futhi naye uwukhulumile lo mfanekiso: "Umuntu othile wayenamadodana umkhiwane, okwakubekelwa esivinini sakhe. Futhi weza efuna isithelo kuwo, kodwa akatholanga nesisodwa.
13:7 Wayesethi somlimi wamakhiwane zesivini: 'Bheka, ngoba le minyaka emithathu I weza efuna isithelo kulo mkhiwane, mina angitholanga nesisodwa. Ngakho, wowunquma. Ngoba kungani kufanele kube ngisho hlala ezweni?'
13:8 Kodwa impendulo, Wathi kuye: 'Nkosi, makube for kulo nyaka, phakathi naleso sikhathi ngiyakuwisa inhlabathi emaceleni awo bese wengeza Umanyolo.
13:9 Futhi, ngempela, kufanele sithele izithelo. Kodwa uma kungenjalo, esikhathini esizayo, wena uyakuba wowunquma. '"
13:10 Manje ayefundisa esinagogeni labo ngamasabatha.
13:11 Futhi bheka, kwakukhona Owesifazane owayenomopho onomoya wobuthakathaka iminyaka eyishumi nesishiyagalombili. Futhi Useqhothe; futhi wayengakwazi ukubheka phezulu ngaso sonke.
13:12 Futhi lapho uJesu embona, wambiza ukuze yena, futhi yona yathi kuye, "Owesifazane, ukhululiwe ebuthakathakeni bakho. "
13:13 Futhi wabeka izandla zakhe phezu kwakhe, futhi ngokushesha walaliswa waqonda, futhi yena bakhazimulisa uNkulunkulu.
13:14 Khona, ngenxa yalokho, the wesinagoge wathukuthela ukuthi uJesu wayevusiwe belashwa ngeSabatha, wathi esixukwini: "Kukhona izinsuku eziyisithupha kufanele asebenze. Ngakho, woza belashwa kulawo, hhayi ngosuku yesabatha. "
13:15 Khona-ke iNkosi yathi kuye ekuphenduleni: "Nina bazenzisi! Ingabe yilowo nalowo kini, ngeSabatha, ukukhulula inkabi yakhe noma imbongolo kwesibaya, futhi ngiwuphatha ukuba amanzi?
13:16 Ngakho ke, akufanele lokhu oyindodakazi ka-Abrahama, nalowo uSathane uye ilibangise bheka lezi iminyaka eyishumi nesishiyagalombili, ukhululekile kulesi ukuzibamba ngosuku kweSabatha?"
13:17 Futhi njengoba esho lezi zinto, zonke izitha zakhe zaba namahloni. Futhi bonke abantu bathokoza kukho konke okwakwenziwa ekhazimula ngakuye.
13:18 Futhi wathi: "Ukuze Umbuso kaNkulunkulu efanayo, futhi lokho sibalo ngizakuthini nani?
13:19 Ufana nenhlamvu yesinaphi, ayithatha umuntu wayihlwanyela ensimini yakhe. Yamila, futhi yaba ngumuthi, izinyoni zezulu waphumula emagatsheni awo. "
13:20 Futhi waphinde, uthe: "Ukuze lokho sibalo ngingabaqhathanisa nobani umbuso kaNkulunkulu?
13:21 Ufana nemvubelo, owesifazane ayithatha wayifaka ezilinganisweni ezintathu empuphu ecolekileyo kakolweni, kuze kube sekubileni kwayo ngokuphelele. "
13:22 Futhi ehamba enqamula amadolobha amakhulu namancane, efundisa futhi owenza indlela yakhe eJerusalema.
13:23 Futhi umuntu othile wathi kuye, "Nkosi, zingabaza nabambalwa usindiswe?"Kodwa yena wathi kubo:
13:24 "Zamani kakhulu ukungena ngesango eliwumngcingo. kwabaningi, ngiyakutshela, uzofuna ukungena kodwa ngeke bakwazi.
13:25 Khona, lapho uyise omkhaya aye angena avala umnyango, uyoqala ukuma ngaphandle knock emnyango, wathi, 'Nkosi, asivulele. 'Esabela, uzothi wena, 'Angazi ukuthi. Nivelaphi'
13:26 Khona-ke uyobe uqale uthi, 'Sasidla siphuza phambi kwakho, futhi wena wawufundisa emigwaqweni yakithi. '
13:27 Futhi uyothi kini: 'Angazi ukuthi nivelaphi. Sukani kimi, Bonke bangabenza wena bokubi!'
13:28 In kuleyo ndawo, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo, uma senibona o-Abrahama, no-Isaka, noJakobe, futhi bonke abaprofethi, embusweni kaNkulunkulu, nokho nina ngokwenu abaxoshwayo ngaphandle.
13:29 Futhi bayohlala bevela eMpumalanga, kanye West, neNorth, kanye South; futhi bayohlala bahlale etafuleni embusweni kaNkulunkulu.
13:30 Futhi bheka, labo are zokugcina kuyoba kuqala, futhi labo are bayoba abokugcina. "
13:31 Ngosuku olufanayo, abanye abaFarisi beya, wathi kuye: "Suka, futhi ngisuke lapha. Ukuze uHerode efisa ukukubulala. "
13:32 Wathi kubo: "Hambani nitshele leyo mpungushe nithi: 'Bheka, Ngikhipha amademoni futhi afeze zokuphulukisa, namuhla nakusasa. Ngosuku lwesithathu I ukufinyelela ekupheleni. '
13:33 Nokho ngempela, kubalulekile kimi ukuhamba namuhla nakusasa nangosuku olulandelayo. Ngokuba angawi ukuba umprofethi ishabalale kuneJerusalema.
13:34 IJerusalema, IJerusalema! You obulala abaprofethi, futhi ngamatshe labo abathunywe kuwe. Daily, Ngifuna ukubuthela ndawonye abantwana bakho, ngendlela inyoni kanye esidlekeni sayo ngaphansi kwamaphiko aso, kodwa anithandanga!
13:35 Bheka, indlu yakho izobe lasala liyincithakalo ngawe. Kodwa mina ngithi kini, ukuthi ngeke angibone, kuze kube kwenzeka ukuthi wena uthi: 'Ubusisiwe ufikile egameni leNkosi.' "