Ch 16 Luka

Luka 16

16:1 Futhi wabuye wathi kubafundi bakhe: "Umuntu othile ocebile, futhi wayenedumela umphathi impahla yakhe. Futhi le ndoda wamangalelwa kuye yokuba kwashabalala izimpahla zakhe.
16:2 Wambiza, wathi kuye: 'Kuyini lokhu engikuzwa ngawe? Nikeza izincwadi zobuphathi bakho. Ngoba wena asisakwazi ngomphathi yami. '
16:3 Futhi-ke umphathi wathi ngaphakathi kuye: 'Ngizakwenze njani? Ngoba inkosi yami ngokuthatha ubuphathi kimi. Angiyena umuntu oqinile ngokwanele okumba. Nginamahloni kakhulu ukuba sicele.
16:4 Ngiyazi engizakwenza kangangokuthi, lapho bengilokhu esuswa nobuphathi, bangase bathole kimi lendlini zabo. '
16:5 Manje, ebiza ndawonye ngabanye abanamacala enkosini yakhe, wathi kowokuqala, 'Kungakanani okukweleta inkosi yami?'
16:6 Ngakho wathi, 'Eyikhulu izimbiza amafutha.' Wathi kuye, 'Thatha invoyisi yakho, futhi ngokushesha, ahlale phansi, ulobe amashumi ayisihlanu. '
16:7 Olandelayo, wathi komunye, 'Empeleni, kanjani Kungakanani okukweleta?"Wathi, 'Eyikhulu izinyathelo zikakolweni.' Wathi kuye, 'Thatha irekhodi izincwadi zakho, ulobe amashumi ayisishiyagalombili. '
16:8 Futhi uJehova, udumisekile zomphathi iniquitous, ngenxa yokuthi yena wayenze ngokuhlakanipha. Ngoba abantwana balesi sikhathi kukhona ukuhlakanipha ukuzidela ngokutshala more nge esizukulwaneni sabo kunezinhloso ningamadodana okukhanya.
16:9 Ngakho ngithi kini, ngayo abangane ngokwakho usebenzisa Umamoni iniquitous, ukuze, uma zizabe zidlulile, bangase bathole kini enyuselwa amatabernakele okuphakade.
16:10 Noma ubani othembekile kokuncane, Uthembekile futhi lokho mkhulu. Futhi noma ubani kalunganga kulokho lincane, ubuye ngokungenabulungisa yini mkhulu.
16:11 Ngakho ke, uma beningathembeki kokukaMamona nge Umamoni iniquitous, ubani oyakuniphathisa nalokho kuyiqiniso?
16:12 Futhi uma beningathembeki kokukaMamona nalokho ungowesinye, ubani oyakuninika okungokwenu?
16:13 Ayikho inceku uyakwazi ukukhonza amakhosi angaphandle ezimbili. Ngoba noma ngeke sikuzonde enye athande enye, noma uyokhetha kwenye, adelele enye. Ningeze nakhonza uNkulunkulu futhi Umamoni. "
16:14 Kodwa abaFarisi, ababe abahahayo, babezilalele zonke lezi zinto. Futhi they chwaneka him.
16:15 Wathi kubo: "Yinina ngubani abuye asekele ngokwenu emehlweni amadoda. Kodwa uNkulunkulu uyazazi izinhliziyo zenu. Ngoba lokho waphakamisa by kwabantu kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu.
16:16 The law and the prophets were until John. Kusuka lapho, the kingdom of God is being evangelized, and everyone acts with violence toward it.
16:17 But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one dot of the law to fall away.
16:18 Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her who has been divorced by her husband commits adultery.
16:19 Umuntu othile ocebile, futhi owayegqoka ezibubende futhi ilineni elicolekileyo. Futhi ngedili ezigqoke nsuku zonke.
16:20 Futhi kwakukhona isinxibi esithile, okwakuthiwa uLazaru, ebilele esangweni lakhe, embozwe Izilonda,
16:21 befuna uyogcwala imvuthuluka ewa etafuleni le ndoda ecebile ihlela. Kodwa akekho wamnika wona. Futhi kweza nezinja, zamkhotha izilonda.
16:22 Khona-ke kwenzeka ukuthi isinxibi safa, futhi wathwalwa yizingelosi iziNgelosi esifubeni sika-Abrahama. Manje Lesisicebi sendoda osibona la naye wafa, wayesefakwa entombed Esihogweni.
16:23 Khona-ke waphakamisa amehlo akhe, ngesikhathi njengoba sisezinhlungwini, wabona u-Abrahama ekude, noLazaru esesifubeni sakhe.
16:24 Futhi imemeza, uthe: 'Baba Abrahama, ukuthatha ngihawukele, uthume uLazaru,, ukuze acwilise isihloko somunwe wakhe emanzini ukuze uvuselele ulimi lwami. Mina ngithunyiwe kuwe nginendaba bahlushwa kule umlilo. '
16:25 U-Abrahama wathi kuye: 'INdodana, khumbula ukuthi wena wamukela izinto ezinhle empilweni yakho, futhi ukuqhathanisa, NoLazaru izinto ezimbi. Kodwa manje waduduza, futhi ngempela wena ihlushwa.
16:26 Nangaphezu kwakho konke lokho, phakathi kwethu nani nezinxushunxushu omkhulu usumisiwe, ukuze labo ongafuna ukuwela ukusuka lapha beze kuwe abakwazi, noma umuntu akwazi ukuwela esuka lapho waya lapha. '
16:27 Wathi: 'Khona-ke, uyise, Ngiyakuncenga ukuba umthume endlini kababa, ngoba nginabafowethu abahlanu,
16:28 ukuze afakaze kubo, funa nabo beze kulindawo sisezinhlungwini. '
16:29 U-Abrahama wathi kuye: 'BanoMose nabaprofethi. Bavumele ngibalalele. '
16:30 Ngakho wathi: 'Akukho, uyise ka-Abrahama. Kodwa uma othile ukuya kwabafileyo, kwakuyodingeka baphenduke. '
16:31 Kodwa wathi kuye: 'Uma ningeke uMose nabaprofethi, kabayikuvunyiswa nawukholelwa ngisho noma umuntu othile kwabafileyo. ' "