Ch 17 Luka

Luka 17

17:1 Wathi kubafundi bakhe: "Akunakwenzeka amahlazo kodwa kungafiki. Kodwa maye kuye ngaye!
17:2 Kungaba ngcono kuye thana lokugaya zafakwa entanyeni yakhe futhi aphonswe olwandle, kuka badukise oyedwa kulaba abancane.
17:3 Ziqaphele ngokwenu. Uma umfowenu, sonile kuwe, wamkhuza. Futhi ukuthi usephendukile, ukumthethelela.
17:4 Futhi uba ngonile kuwe kasikhombisa ngosuku, futhi kasikhombisa ngosuku efulathele kuwe, wathi, 'Ngiyaxolisa,'Ngalesosikhathi thethelela kho kuye. "
17:5 Abaphostoli base bethi eNkosini, "Yandisa ukukholwa kwethu."
17:6 Kodwa iNkosi yathi: "Uma ninokukholwa ufana nenhlamvu yesinaphi, ongase ukusho kulesi sihlahla kamalibhele, 'Siphuleka, futhi utshalwe olwandle. 'Futhi sinilalele.
17:7 Ngumuphi kini, abanesimo ukulima inceku noma yokondla izinkomo, wayethi kuye, njengoba ebuya ensimini, 'Woza e ngokushesha; uhlale phansi, udle,'
17:8 futhi bekungeke athi kuye: 'Lungisa ukudla kwami; Bhinca eyongikhonza, kuyilapho mina badle baphuze; futhi ngemva kwalezi zinto, lizakudla futhi baphuze?'
17:9 Ungathanda yena simbonge ukuthi inceku, ngoba ngokwenza lokho ayemyale ngakho?
17:10 Ngicabanga hhayi. Kanjalo, uma ngenzile ukuthi eziye zafundiswa ukuba nonke lezi zinto, kufanele nithi: 'Siyizinceku alunamsebenzi. Siye kwenziwe lokho kufanele okwenzile. '"
17:11 Kwathi, ngesikhathi ehamba eJerusalema, yena wadabula phakathi kweSamariya neGalile.
17:12 Futhi njengoba engena edolobheni elithile, amadoda anochoko ayishumi wamhlangabeza, bema kude.
17:13 Futhi bephakamisa izwi labo, wathi, "UJesu, Teacher, thatha sihawukele. "
17:14 Futhi lapho ewabona, uthe, "Hamba, nizibonakalise kubapristi. "Kwathi, besahamba, ahlanjululwa.
17:15 Futhi omunye wabo, lapho ebona ukuthi wahlanzwa, wabuyela, bedumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu.
17:16 Futhi wawa ngobuso phambi kwezinyawo zakhe, nibonga. Futhi lena kwaba umSamariya.
17:17 Esabela, UJesu wathi: "Ayengewona eziyishumi Hlanzeka? Futhi ngakho lapho kukhona abayisishiyagalolunye?
17:18 Ingabe akukho muntu abatholayo wayeyobuya abese bamkhazimulisa kanjani uNkulunkulu, kuphela lona wezizwe?"
17:19 Wathi kuye: "Vuka, masiphume. Ukuze ukholo lwakho lukusindisile. "
17:20 Khona ephenywa nabaFarisi: "Nini umbuso kaNkulunkulu ufika?"Esabela kulokhu, Wathi kubo: "Umbuso kaNkulunkulu ifika unobserved.
17:21 Manje, bangeke bathi, 'Bheka, Kulapha,'Noma' Bheka, kuba khona. 'Ngokuba bheka, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini. "
17:22 Wathi kubafundi bakhe: "Sizofika isikhathi lapho niyofisa khona ukubona olunye usuku iNdodana yomuntu, futhi ngeke uwubone.
17:23 Futhi bayohlala ngithi kuwe, 'Bheka, yena lapha,'Futhi' Bheka, kukhona. 'Musa ukukhetha ukuphuma, futhi ningabalandeli.
17:24 Ngoba njengoba nje umbani, ukhanya kusuka phansi ezulwini kukhanya noma yini ngaphansi kwezulu, kanjalo iNdodana yomuntu ngosuku lwayo.
17:25 Kepha kuqala imelwe ukuhlupheka ngokuningi okuningi futhi yaliwe yilesi sizukulwane.
17:26 Futhi njengoba nje kwenzeka ezinsukwini zikaNowa, kanjalo kuyakuba the zeNdodana yomuntu.
17:27 Babedla, bephuza; babeyithatha abafazi futhi bendiswa, kwaze kwaba usuku uNowa angena ngalo emkhunjini. Futhi kwafika uzamcolo, wababhubhisa bonke.
17:28 Kuyakuba ifana nalokho okwenzeka ezinsukwini zikaLoti. Babedla, bephuza; babethenga futhi bethengisa; betshala futhi bakha.
17:29 Khona, ngosuku uLoti wahamba eSodoma, lana umlilo nesibabule kuvela ezulwini, futhi ubabhubhisa bonke.
17:30 Ngokusho lezi zinto, kuyakuba ngosuku lapho iNdodana yomuntu iyokwambulwa.
17:31 Ngaleso sikhathi, Yilowo nalowo abe phezu kwendlu, ngezimpahla zakhe endlini, makangabi wehle ukuwaphuza. Nalowo kuyoba ensimini, ngokufanayo, makangabi ibuyele emuva.
17:32 Khumbulani umkaLoti.
17:33 Whoever uye wafuna ukusindisa ukuphila kwakhe, izamlahlekela; nalowo elahlekile it, kuzoletha emuva ekuphileni.
17:34 Ngithi kini, Ngalobo busuku, kuyakuba khona ababili embhedeni munye. Omunye iyothathwa up, kanye nezinye bayosala.
17:35 Two kuyoba ngesikhathi grindstone ndawonye. Omunye iyothathwa up, kanye nezinye bayosala. Two kuyoba ensimini. Omunye iyothathwa up, kanye nezinye bayosala. "
17:36 Ukuphendula, Bathi kuye, "Kuphi, Nkosi?"
17:37 Wathi kubo, "Lapho kukhona isidumbu kuyoba, kuleyo ndawo futhi, izinkozi uyakubuthelwa ndawonye. "