Ch 6 Luka

Luka 6

6:1 Kwathi, ngeSabatha lesibili, njengoba wanqamula insimu okusanhlamvu, abafundi bakhe base yahlukanisa kwezikhwebu zokusanhlamvu azidle, by bezihlikihla ngezandla zabo.
6:2 Khona-ke abaFarisi abathile wathi kubo, "Kungani nenza okungavunyelwe umthetho ngesabatha?"
6:3 Futhi benze, UJesu wathi: "Anikufundanga le, ngalokho akwenza uDavide mhla elambile, futhi labo naye?
6:4 Indlela angena ngayo endlini kaNkulunkulu, futhi wathatha zokubukwa, ngawudla, walinika labo ababenaye, nakuba akukhona okungokomthetho ubani ukuba adle kuwo, ngaphandle kwabapristi kuphela?"
6:5 Wathi kubo, "Ngokuba iNdodana yomuntu iyinkosi, ngisho neyesabatha. "
6:6 Kwathi, -ke ngelinye isabatha, wangena esinagogeni, futhi wafundisa. Futhi kwakukhona indoda lapho, futhi isandla sakhe sokunene sasishwabene.
6:7 Ababhali nabaFarisi waphawula ukuthi wayezokwelapha yini ngesabatha, ukuze ngaleyo ndlela uthole ibhaxa lokumbeka icala.
6:8 Nokho ngempela, wazazi izizindlo zabo, futhi kanjalo yena wathi kuyo indoda esandla sishwabene:, "Suka ume phakathi." Wasukuma, wama.
6:9 Khona-ke uJesu wathi kubo: "Ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle, noma ukwenza okubi? Ukuze anikeze yezempilo ukuphila, noma kubuqede?"
6:10 Futhi kokuqalaza at wonke umuntu, wathi kulo muntu, "Nweba isandla sakho." Futhi yena wamthethelela. Futhi isandla sakhe saphila.
6:11 Base begcwala ukuhlanya, futhi bakhuluma bodwa, ini, ngokuqondene, bangamenze njani ngoJesu.
6:12 Kwathi, ngalezo zinsuku, waphuma waya entabeni ukuyokhuleka. Wayekhona umkhuleko kaNkulunkulu ubusuku.
6:13 Futhi lapho babefike emini, wabiza abafundi bakhe. Futhi wakhetha nambili kuzo (amqamba ngokuthi Apostles):
6:14 Simon, ayivusa Peter othiwa, no-Andreya umfowabo, James and John, NoFiliphu, noBartolomewu,
6:15 NoMathewu, noTomase, James ka-Alfewu, noSimoni obizwa ngokuthi umZelothe,
6:16 futhi Jude kaJakobe, noJuda Iskariyothe, owayeneminyaka ngumkhapheli.
6:17 Futhi wehla nabo, yena wema endaweni ehlelembekile enezinkinga eziningi abafundi bakhe, noquqaba ezinkulu zabantu ezivela kuzo zonke neJudiya neJerusalema nogu lolwandle, neTire neSidoni,
6:18 ababezile ukuze simlalele futhi ezifweni zabo. Futhi labo ababekhathazekile imimoya engcolile belashwa.
6:19 Futhi isixuku sonke wayezama ukumthinta, ngoba amandla ayephuma kuye waphulukisa bonke.
6:20 Kepha bephakamisa amehlo akhe kubafundi bakhe, uthe: "Ubusisiwe wena abampofu, eyakho umbuso kaNkulunkulu.
6:21 Ubusisiwe wena abalambile manje, ngoba wena uyakusutha. Babusisiwe nina ukukhala manje, ngoba wena uyohleka.
6:22 Blessed nibe lapho abantu abaye lizonde nina, futhi lapho bayobe ahlukaniswe nawe futhi sithukile wena, futhi waxoshwa igama lakho sengathi embi, ngenxa yeNdodana yomuntu.
6:23 Jabulani ngalolo suku futhi sethaba. Ngokuba bheka, umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Ngokuba lezi zinto ezifanayo oyise abazenza kubaprofethi.
6:24 Nokho ngempela, maye kuwe abacebile, ngoba une induduzo yakho.
6:25 Maye nina weneliseka, ngoba uzobe ulambile. Maye nina ukuhleka manje, ngoba niyolila futhi nikhale.
6:26 Maye kini madoda lapho uyobe elibusisile wena. Ngokuba lezi zinto ezifanayo oyise abazenza kubaprofethi bamanga.
6:27 Kodwa mina ngithi kini enilalele: Thandani izitha zakho. Ingabe okuhle kulabo abanizondayo.
6:28 Busisa labo abakuqalekisayo, futhi nithandazela nalabo ekunyundeleni wena.
6:29 Futhi kuye Oshaya wena esihlathini, anikele nesinye. Futhi kusukela kuye elisusa isembatho sakho, musa withhold ngisho ingubo yakho.
6:30 Kodwa ukusabalalisa bonke abawucela kini. Futhi musa ubuze ngaye elisusa okwakho.
6:31 Futhi impela ngendlela nawe ongathanda abantu bakuphathe, thokozisa them futhi okufanayo.
6:32 Futhi uma nithanda labo abanithandayo, kunanzuzoni ngenxa yakho? Ngoba ngisho nezoni zithanda labo abazithandayo.
6:33 Futhi uma uzokwenza okuhle kulabo abenza okuhle kini, kunanzuzoni ngenxa yakho? Ngempela, Ngitjho nezoni baziphathe ngale ndlela.
6:34 Futhi uma ngenanele labo eninethemba ukwamukela, kunanzuzoni ngenxa yakho? Ngoba ngisho nezoni ziziboleka izoni, ukuze zithole efanayo.
6:35 Ngakho ngempela, thandani izitha zenu. Ingabe okuhle, bese uboleka, sithembe ukuthola kubuyiselwa. Futhi ke umvuzo wenu uyoba mkhulu, futhi niyoba amadodana oPhezukonke, ngoba yena ngokwakhe nomusa njengalaba nakwababi.
6:36 Ngakho, yiba nomusa, njengoba nje noYihlo ubuye abe nesihe.
6:37 Musa ukwahlulela, futhi ngeke bayokwahlulelwa. Ungalahli, futhi ngeke nalahlwa. Sithethelele, futhi ngeke athethelelwe.
6:38 Nikeza, futhi uyonikwa kini: a isilinganiso esihle, zicindezelé futhi esigxishisisiwe nesichichimayo, bayokubeka phezu ethangeni lakho. Ngokuqinisekile, sinye oyisebenzisayo ngiyolinganisa, izosetshenziswa ukukala emuva kini. "
6:39 Manje uJesu wabatshela enye comparison: "Izimpumputhe kungaba kanjani ingahola impumputhe? Ayengeke yini bobabili emgodini?
6:40 Umfundi akangaphezu komfundisi wakhe. Kodwa yilowo nalowo kufanele phelelisa, uma ufana uthisha wakhe.
6:41 Futhi kungani ubona umucwana osesweni lomfowenu, kanti log olusesweni lakho siqu, wena ungacabangi?
6:42 Noma, ungasho kanjani kumfowenu ukuthi, 'Mfowethu, ungivumele ukuba ngikhiphe umucwana esweni lakho,'Kuyilapho wena ngokwakho ungalubheki bheka, ugongolo esweni lakho siqu? Mzenzisi, ukususa kuqala log esweni lakho siqu, andukuba ubona ngokucacile, ukuze wena kungase kuholele out umucwana esweni lomfowenu.
6:43 Ngokuba akukho muthi omuhle uthela izithelo ezimbi, futhi akusho isihlahla okubi isithelo esihle.
6:44 Ukuze umuthi ngamunye waziwa ngesithelo sawo. Ngokuba amakhiwane emeveni, nor ncisheka they abuthele amagilebhisi kusuka ejikijolweni.
6:45 Umuntu omuhle, kusukela inqolobane enhle yenhliziyo yakhe, unikeza okuhle. Futhi indoda embi, kusukela inqolobane okubi, unikeza okubi. Ngoba ngokuchichima kwenhliziyo, Umlomo ukhuluma.
6:46 Kodwa kungani ungibiza, 'Nkosi, Nkosi,'Futhi lokho engikushoyo?
6:47 Noma ubani oza kimi, futhi ulalela amazwi ami, awenze: I ngeke akwembulele loko yena ufana.
6:48 Ufana nomuntu owayakha indlu, oye wemba ejulile futhi uye wabeka isisekelo phezu kwedwala. Khona, lapho uzamcolo wamanzi efika, umfula egijimela leyo ndlu, futhi wayengakwazi ukuba asisuse. Ngoba yayisekelwe phezu kwedwala.
6:49 Kodwa Ozwa futhi engenzi: lowo ufana nomuntu owayakha indlu yakhe phezu kwenhlabathi, ngaphandle kwesisekelo. Umfula baphuthuma ngakuwo, futhi ngokushesha bawa phansi, futhi uyincithakalo ukuthi indlu enkulu. "