Ch 2 Mark

Mark 2

2:1 Futhi emva kwezinsuku ezithile, waphinde wangena eKapernawume.
2:2 Futhi kwathiwa ezwa ukuthi endlini. Futhi abaningi kangaka wabutha ukuthi yayingekho indawo yokuhlalisa kwesokunxele, hhayi ngisho emnyango. Futhi wakhuluma izwi kubo.
2:3 Base beza kuye, ngokuletha umuntu okhubazekileko, owayebizwa kuphunywa ngamadoda amane.
2:4 Futhi uma abakwazanga ukuba bamethule kuye ngenxa yesixuku, they ingamboziwe ophahleni ayekuyo. Futhi ukuyivula, bamehlisa phansi uhlaka okwakulele kulo ofé uhlangothi elele.
2:5 Khona, lapho uJesu wayekubonile ukholo lwabo, wathi koyisigoga, "Ndodana, izono zakho zithethelelwe. "
2:6 Kodwa abanye bababhali zazihlezi endaweni nokucabanga ezinhliziyweni zabo:
2:7 "Kungani lo muntu ekhuluma ngale ndlela? Yena uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono, kodwa uNkulunkulu yedwa?"
2:8 Ngaso leso sikhathi, UJesu, eqaphela emoyeni wakhe ukuthi bazindla kanjalo phakathi kwabo lokhu, wathi kubo: "Kungani nicabanga ngalezi zinto ezinhliziyweni zenu?
2:9 Yikuphi okulula, ukuze koyisigoga, 'Izono zakho zithethelelwe,'Noma ukusho, 'Vuka, thatha uhlaka lwakho, futhi uhambe?'
2:10 Kodwa ukuze nazi ukuthi iNdodana yomuntu inegunya emhlabeni okuthethelela izono,"Yena wathi kofé uhlangothi:
2:11 "Ngithi kini: Vuka, thatha uhlaka lwakho, uye endlini yakho. "
2:12 Njalo wahle wasukuma, futhi ephakamisa uhlaka lwakhe kuze, yahamba emehlweni wabo bonke, ukuze Bamangala bonke. Futhi idunyiswe uNkulunkulu, ngokutjho, "Asikaze sikubone okunje."
2:13 Wamuka futhi ukuze ulwandle. Futhi isixuku sonke beza kuye, futhi wabafundisa.
2:14 Futhi njengoba edlula, wabona uLevi ka-Alfewu, ehlezi ehhovisi amasiko. Wathi kuye, "Ngilandele." Wasukuma, wamlandela.
2:15 Kwathi, njengoba ehlezi etafuleni endlini yakhe, abaningi abathelisi nezoni bahlala etafuleni kanye noJesu nabafundi bakhe. Ngoba yilabo ababemlandela babebaningi.
2:16 Ababhali nabaFarisi, ebona ukuthi edla nabathelisi nezoni, wathi kubafundi bakhe, "Kungani uMfundisi wenu edla futhi niphuza nabathelisi nezoni nabathelisi?"
2:17 UJesu, esezwile lokhu, wathi kubo: "Lo enempilo azidingi udokotela, kodwa labo babe izifo ukwenza. Ngoba kangizanga ukuthi ushayele nje, kodwa izoni. "
2:18 Futhi abafundi bakaJohane, nabaFarisi, babezila ukudla. Zafika wathi kuye, "Kungani abafundi bakaJohane nabaFarisi fast, kodwa abafundi bakho bona bengakuzili ukudla?"
2:19 UJesu wathi kubo: "Ngingakwazi kanjani amadodana ka umshado fast kanti umkhwenyana namanje nabo? Phakathi yisiphi isikhathi abanakho umkhwenyana nabo, they abakwazi ukuzila.
2:20 Kodwa zizakufika izinsuku, sifike lapho umkhwenyana eyosuswa kubo kusukela, futhi bayakuthengisa ukuzila, ngalezo zinsuku.
2:21 Akekho umuntu othungela isichibi sendwangu entsha ungene engutsheni endala. Kungenjalo, the kwalokho entsha uyasuka elidala, futhi ukudabuka kube kubi kakhulu.
2:22 Futhi akakho othela iwayini elisha ezingqalathini zewayini ezindala. Kungenjalo, iwayini liyoziqhumisa izingqalathi zewayini, futhi iwayini Ngiyothululela, nezingqalathi zewayini izolahleka. Kunalokho, iwayini elisha kumelwe lifakwe ezingqalathini zewayini ezintsha. "
2:23 Futhi waphinde, kuyilapho iNkosi wadabula okusanhlamvu sesivuthiwe ngeSabatha, abafundi bakhe, njengoba baqhubekela, balihlukanisa ezindlebeni okusanhlamvu.
2:24 Kepha abaFarisi bathi kuye, "Bheka, kungani benza okungavunyelwe umthetho ngesabatha?"
2:25 Wathi kubo: "Ingabe anikaze nakanye nifunde ngalokho uDavide + akwenza, lapho eswele, elambile, yena nababe naye?
2:26 Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu, ngaphansi umpristi ophakeme u-Abiyathara, badla zokubukwa, okuyinto kwakungeyona ukudliwa, muntu, ngabapristi, nendlela anikela ngayo labo ababenaye?"
2:27 Wathi kubo: "Isabatha lenzelwa umuntu, hhayi umuntu akenzelwanga isabatha.
2:28 Manje, iNdodana yomuntu iyiNkosi, ngisho neyesabatha. "