Ch 15 Mathewu

Mathewu 15

15:1 Khona-ke, ababhali nabaFarisi weza kuye evela eJerusalema, wathi:
15:2 "Kubayini abafundi bakho beqe isiko labadala? Ukuze abazigezi izandla lapho bezokudla ukudla. "
15:3 kodwa ukusabela, Wathi kubo: "Kubayini neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? Ngoba uNkulunkulu wathi::
15:4 'Hlonipha uyihlo nonyoko,'Futhi, 'Nanyana ngubani athuké uyise noma unina kufanele afe ukufa.'
15:5 Kodwa nithi: 'Uma umuntu uthé uyise noma unina, "It is Kunikezelwa, ukuze noma kuvela kimi kuyokuzuzisa,"
15:6 uyakuthasisela neze amhloniphe uyise noma unina. 'Ngakho uke nullified umyalo kaNkulunkulu, ngenxa yesiko lenu.
15:7 bazenzisi! Indlela U-Isaya waprofethani ngawe kahle, wathi:
15:8 'Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kodwa inhliziyo yaso ikude nami.
15:9 Ukuze ize ingabe bangikhonza, efundisa izimfundiso nemiyalo yabantu. ' "
15:10 Wayesebiza isixuku kuye, Wathi kubo: "Lalela futhi baqonde.
15:11 Indoda abangazange bazingcolise ngalokho okungena emlonyeni, kodwa uzokwakhiwa yilokho aphuma emlonyeni. Lena yikho okungcolisa umuntu. "
15:12 Khona-ke abafundi bakhe wasondela wathi kuye, "Uyazi yini ukuthi abaFarisi, lapho ezwa leli zwi, bakhubeka?"
15:13 Kodwa ngenxa yalokhu wathi: "Yileso naleso sithombo esingatshalwanga engakaze nguBaba wasezulwini siyakusishulwa.
15:14 Bayekeni. Bayizimpumputhe, futhi ihola impumputhe. Kodwa nxa impumputhe ugade izimpumputhe, bobabili bayowela emgodini. "
15:15 Futhi kokuphendula, UPetru wathi kuye, "Chaza thina lo mfanekiso."
15:16 Kodwa wathi: "Ungu, ngisho kwamanje, abangenakuqonda?
15:17 Anazi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini, futhi uphonswa ngaphandle endaweni yokuchitha indle?
15:18 Kodwa lokho aphuma emlonyeni, eliphuma inhliziyo, nalabo izinto ezingcolisa umuntu.
15:19 Ngoba kusukela inhliziyo ukuphuma imicabango emibi, zokubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ubufakazi obungamanga, izithuko.
15:20 Yilezi izinto ezingcolisa umuntu. Kodwa wona ayodla nokugeza izandla akusho yizo ezingcolisa umuntu. "
15:21 Futhi wahlukana khona, UJesu waya ezindaweni yaseThire naseSidoni.
15:22 Futhi bheka, owesifazane waseKhanani, uphuma lezo zingxenye, wamemeza, wathi kuye: "Thatha ngihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavide. Indodakazi yami ikhwelwe kabi yidemoni ahlushwe. "
15:23 Akazange athi vu kuye. Abafundi bakhe, lusondela, wamncenga, wathi: "Chitha wakhe, ngoba yena usuke ememeza emva kwethu. "
15:24 Futhi kokuphendula, uthe, "Manje ngangingeke ngibheke wathumela ngaphandle izimvu nidediselwe kude nendlu ka-Israyeli."
15:25 Kodwa waya akhuleka kuye, wathi, "Nkosi, ngisize."
15:26 Futhi kokuphendula, uthe, "Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana sawuphosa izinja."
15:27 Kodwa yena wathi, "Yebo, Nkosi, kodwa Izinja ezisencane futhi phanga imvuthuluka ewa etafuleni lamakhosi azo lokho. "
15:28 Khona uJesu, kokuphendula, wathi kuye: "O wena wesifazane, kukhulu ukukholwa kwakho;. Makube kuwe njengokuthanda nje ufisa. "Indodakazi yakhe yalulama kusukela ngalelo hora kakhulu.
15:29 Futhi lapho uJesu kwase kudlulile esuka lapho, efika khona eceleni kolwandle lwaseGalile. Futhi sinyuka nasentabeni, yena wahlala phansi khona.
15:30 Futhi izixuku ezinkulu beza kuye, kokuba nabo isimungulu, izimpumputhe, nezinyonga, abakhubazekile, nabanye abaningi. Futhi babaphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe, wazelapha,
15:31 okuningi kangaka ukuze izixuku wazibuza, ebona izimungulu yisimungulu, izinyonga zihamba, izimpumputhe zibona. Futhi okhulisiwe uNkulunkulu ka-Israyeli.
15:32 UJesu, ebiza ndawonye abafundi bakhe, wathi: "Ngiyasihawukela izixuku, ngoba baye bakhuthazela nami manje izinsuku ezintathu, futhi bengenakho utho ukuba adle. Futhi mina am engathandi ngiyabaxosha, ngokuzila ukudla, funa they baphele amandla endleleni. "
15:33 Abafundi bathi kuye: "Kusuka kuphi, ke, ogwadule, bekungaba sithola izinkwa ezanele zokusuthisa isixuku esikhulu kangaka?"
15:34 UJesu wathi kubo, "Izinkwa Bangaki isinkwa unaso?"Kodwa babelokhu bethi, "Isikhombisa, nezinhlanzana eziyingcosana. "
15:35 Wayala izixuku ukuba zihlale emhlabathini.
15:36 Wazithabatha izinkwa eziyisikhombisa nezinhlanzi, nangokubonga, wazihlephula wazinika abafundi bakhe, bona-ke banikela ukuze abantu.
15:37 Badla bonke basutha. Futhi, kulokho osele izingcezwana, Babutha imvuthuluka, iziqabetho ayisikhombisa agcwele.
15:38 Kodwa labo ababedla kwakungamadoda ayizinkulungwane ezine, plus izingane nabesifazane.
15:39 Futhi Esezimukisile isixuku, manjalo lagibela isikebhe. Futhi wangena esifundeni ugu yaseMagadana.