Ch 16 Mathewu

Mathewu 16

16:1 Futhi abaFarisi + nabaSadusi beza kuye ukuze amvivinye, futhi bamcela ukuba athandazele ubabonise isibonakaliso esivela ezulwini.
16:2 Kepha waphendula, wathi kubo: "Uma kuhwalala ifika, nithi, 'Kuyoba khona ukuthula okukhulu, ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo,,'
16:3 futhi ekuseni, 'Namuhla kuyoba isiphepho, ngoba isibhakabhaka sibomvu njengomlilo, kodwa liguqubele. 'Ngakho-ke, wazi kanjani ukuba wahlulele ukubonakala kwesibhakabhaka, kodwa ungakwazi ukwazi izibonakaliso zezikhathi?
16:4 Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso. Futhi uphawu ngeke sona, , kuphela isibonakaliso sikaJona umprofethi uJona. "Ebashiya, yahamba.
16:5 Futhi lapho nabafundi bakhe, waya phesheya kolwandle, Kepha babekhohliwe ukuphatha isinkwa.
16:6 Wathi kubo, "Cabanga futhi xwayani imvubelo yabaFarisi nabaSadusi."
16:7 Kodwa okuthile kodwa bakhona ababecabanga phakathi kwabo, wathi, "Kungenxa yokuthi asizange baletha isinkwa."
16:8 Khona uJesu, azi lokhu, wathi: "Kungani ukubheka phakathi kwenu, O kancane ngokholo, ukuthi kungenxa yokuthi awunawo isinkwa?
16:9 Ingabe anikaqondi ukuqonda, noma ukhumbule, lezo zinkwa ezinhlanu phakathi ngamadoda ayizinkulungwane eziyisihlanu, futhi bangaki iziqukathi waqala?
16:10 Noma izinkwa eziyisikhombisa phakathi amadoda ayizinkulungwane ezine angababulali, futhi bangaki iziqabetho?
16:11 Kungani lingaqedisisi ukuthi kwakungeyona ngenxa isinkwa ukuthi ngithé kini: Xwayani imvubelo yabaFarisi nabaSadusi?"
16:12 Khona-ke baqonda ukuthi wayengasho ukuthi kufanele baxwaye imvubelo yezinkwa, kepha isifundiso sabaFarisi nabaSadusi.
16:13 UJesu wabe wangena izingxenye Filipi. Futhi wangabaza abafundi bakhe, wathi, "Abantu basho ukuthi iNdodana yomuntu ingubani na?"
16:14 Bathi, "Abanye basho uJohane uMbhapathizi, abanye bathi u-Eliya, kanti abanye bathi inguJeremiya noma ingomunye wabaprofethi. "
16:15 UJesu wathi kubo, "Kodwa nina-ke nithi ngingubani?"
16:16 USimoni Petru waphendula, "Wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo. "
16:17 Esabela, UJesu wathi kuye: "Nibusisiwe,, Simoni ndodana kaJona. Ngoba inyama negazi akuzange kwembulwe lokhu kuwe, kodwa nguBaba, osezulwini.
16:18 Futhi ngithi kini, Wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha iBandla lami, futhi sango Hogo awayikulahlula it.
16:19 Futhi-ke ngiyokunika izihluthulelo zombuso wezulu. Futhi noma yini Bazabophela emhlabeni koba kuboshiwe, ngisho ezulwini. Futhi noma yini siyakukuyekela emhlabeni kuzaphuma, ngisho ezulwini. "
16:20 Khona uJesu wayala abafundi bakhe ukuba bangatsheli muntu ukuthi nguye onguKristu.
16:21 Kusukela ngaleso sikhathi, UJesu waqala ukwembula kubafundi bakhe ukuthi kwakudingekile ukuba aye eJerusalema, futhi uzohlupheka kakhulu kusukela namalunga nababhali kanye nabaholi abapristi, futhi abulawe, futhi livuke ngosuku lwesithathu.
16:22 UPetru, ukuthatha eceleni kwakhe, waqala ukumkhuza, wathi, "Nkosi, kungase kube kude nawe; lokhu Ngeke kwenzeke kuwe. "
16:23 Futhi asuke, Khona uJesu wathi kuPetru: "Yana emva kwami, USathane; wena isithiyo kimi. Ngoba wena ngeke Ziphathe ngokwalokho kaNkulunkulu, kodwa ngokwalokho zabantu. "
16:24 UJesu wathi kubafundi bakhe: "Uma umuntu ezimisele ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele.
16:25 Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe, izamlahlekela. Kodwa noma ubani baye balahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami, uyokuzuza.
16:26 Ngoba kuyakumsizani kanjani indoda, uma ezuza izwe lonke, nokho unesifo ngempela umonakalo umphefumulo wakhe? Yingabe uyakukhiphani umuntu, kube yisihlengo sokuphila kwakhe,?
16:27 Ngoba iNdodana yomuntu izofika ngenkazimulo kaYise, nezingelosi zakhe. Futhi khona-ke iyobuyisela kulowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe.
16:28 Amen ngithi kini, kukhona abanye kulaba abemi lapha phakathi, ongayikwamukeliswa bakunambithe ukufa, baze babone iNdodana yomuntu efika wokubusa kwakhe. "