Ch 17 Mathewu

Mathewu 17

17:1 Emva kwezinsuku eziyisithupha, UJesu wathatha uPetru noJakobe noJohane umfowabo, futhi wabaholela ungene entabeni ephakeme eceleni.
17:2 Waguqulwa isimo phambi kwabo. Futhi ubuso bakhe ezikhazimula ngokukhazimulayo njengelanga. Futhi izingubo zakhe zazenziwe mhlophe njengeqhwa.
17:3 Futhi bheka, kwabonakala kubo uMose no-Eliya, ukukhuluma naye.
17:4 UPetru waphendula, wathi kuJesu: "Nkosi, kuba kuhle kangangani bona sibe lapha. Uma uzimisele, masakhe amadokodo amathathu lapha, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya. "
17:5 Kwathi esakhuluma, bheka, ifu shining labasibekela. Futhi bheka, kwaba khona izwi efwini,, wathi: "Lo yiNdodana yami ethandekayo, nabo engithokozile. Yizweni. "
17:6 Abafundi, ngokuzwa lokhu, wawa ezithandwa ngobuso babo, futhi besaba kakhulu.
17:7 UJesu wasondela, wabathinta. Wathi kubo, "Suka ungesabi."
17:8 Kepha bephakamisa amehlo abo, ababonanga muntu, ngaphandle kukaJesu kuphela.
17:9 Futhi Njengoba behla entabeni, UJesu wabayala, wathi, "Ningatsheli muntu ngalo mbono, ize ivuke iNdodana yomuntu uvukile kwabafileyo. "
17:10 Abafundi bakhe bambuza, wathi, "Pho, kungani ababhali bethi kudingekile ukuba u-Eliya ukufika kuqala?"
17:11 Kodwa impendulo, Wathi kubo: "U-Eliya, ngempela, kuyakuba ufika futhi abuyisele zonke izinto.
17:12 Kodwa mina ngithi kini, ukuthi u-Eliya ubonakele sebefikile, futhi abazange babone ukuthi nguye, kodwa benza noma yini eziyithandayo kuye. Ngokunjalo-ke neNdodana yomuntu iyakuhlushwa kusukela kubo. "
17:13 Khona-ke abafundi baqonda ukuthi wayekhulume kubo ngoJohane uMbhapathizi.
17:14 Futhi lapho yena ufike ngo ngobuningi, umuntu othile wasondela kuye, awela ngamadolo phambi kwakhe, wathi: "Nkosi, sizwele ndodana yami, ngoba inesithuthwane, futhi uthola ukulimala. Ngoba njalo iwela emlilweni, futsi imvamisa tiboshwe emanzini.
17:15 Ngiyilethe kubafundi bakho, kodwa abakwazanga ukuyelapha. "
17:16 Khona-ke uJesu waphendula wathi: "Yeka sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo! Kuyoze kube nini ngihlezi nani na? Kuyoze kube nini ngicela sikhuthazele wena? Yilethe lapha kimi. "
17:17 UJesu wamkhuza, idemoni ayephuma kuye, umfana welapheka kusukela ngalelo hora.
17:18 Khona-ke abafundi beza kuJesu ngasese bathi, "Kungani thina asikwazi ukuba bamkhiphe?"
17:19 UJesu wathi kubo: "Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Amen ngithi kini, Ngokuqinisekile, uma kuzodingeka ukholo njengomuntu yesinaphi, niyothi kule ntaba, 'Move lapha uye laphaya,'Futhi siyomisa. Futhi akukho lutho olungeke lwenzeke kini.
17:20 Kodwa lolu hlobo akuyona nikhiphe, ngaphandle kokuba eze nokuzila ukudla. "
17:21 Futhi lapho bexoxa ndawonye eGalile, UJesu wathi kubo: "INdodana yomuntu izakukhashelwa ezandleni zabantu.
17:22 Futhi bazoyibulala, kodwa izakuvuka ngosuku lwesithathu. "Base badabuka kakhulu.
17:23 Futhi lapho bafike eKapernawume, labo baqoqa yeshekeli asondela kuPetru, futhi bathi kuye, "Ngabe umfundisi wenu uyayikhokha yeshekeli?"
17:24 Uthe, "Yebo." Kuthe esengene endlini,, UJesu wahamba phambi kwakhe, wathi: "Akubonakali kanjani kuwe, Simon? Amakhosi omhlaba, kusukela kobani abazitholayo inkokhiso noma intela wokubalwa kwabantu: emadodaneni abo siqu noma kowezizwe?"
17:25 Wathi, "Kusukela bezinye izizwe." UJesu wathi kuye: "Khona-ke amadodana akhululekile khulula.
17:26 Kodwa ukuze sikwazi ingabi isithiyo kubo: hamba uye olwandle, futhi ubeke a hook, bese uthatha inhlanzi yokuqala elilethwa up, futhi uma uvulile umlomo wawo, uzothola yeshekeli. Wuthathe ubanike lona, mina futhi ngawe. "