Ch 3 Mathewu

Mathewu 3

3:1 Manje ngalezo zinsuku, UJohane uMbhapathizi kufika, eshumayela ehlane laseJudiya emihleni,
3:2 futhi wathi: "Phendukani. Ngokuba umbuso wezulu ususondele. "
3:3 Ngoba lokhu nguye okwakhulunywa ngomprofethi u-Isaya, wathi: "Izwi lomemezayo ehlane: Lungisani indlela yeNkosi. Nenze imikhondo yayo iqonde. "
3:4 Manje uJohane base ingubo eyenziwe izinwele amakamela, nebhande lesikhumba okhalweni lwakhe. Futhi ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle.
3:5 Bese iJerusalema, neJudiya lonke, futhi lonke laseJordani waphuma kuye.
3:6 Futhi babhapathizwa nguye emfuleni iJordane, ukuthabela izono zabo.
3:7 Khona, ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beze ekubhabhathizeni kwakhe, Wathi kubo: "Siyinzalo yezinyoka, ngubani waxwayisa ukuba nibalekele ulaka lusondela?
3:8 Ngakho, akhiqiza izithelo ezifanele ukuphenduka.
3:9 Futhi ungakhethi ukuba ningasho phakathi kwenu, 'Thina-Abrahama ubaba wethu.' Ngoba ngithi kini ukuthi uNkulunkulu unamandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe.
3:10 Ngoba ngisho namanje imbazo selifakiwe empandeni yemithi. Ngakho, ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle bayakunqunywa phansi iphonswe emlilweni.
3:11 Ngempela, Mina nginibhapathiza ngamanzi ngenxa yokuphenduka +, kodwa yena oza emva kwami ​​unamandla kunami. Angifanele ukuba athwale izicathulo zakhe. Yena uzakunibhapathiza ngomlilo uMoya oNgcwele.
3:12 Basele lakhe fan lisesandleni sakhe. Futhi oluyohlanzisisa isibuya sakhe floor. Futhi uyozenza nakanjani abuthele ukolweni wakhe enqolobaneni. Kodwa amakhoba uzakuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. "
3:13 UJesu weza eGalile, kuJohane eJordani, ukuze abhapathizwe nguye.
3:14 Kodwa uJohane wenqaba kuye, wathi, "I kufanele ukubhapathizwa nguwe, nokho wena uza kimi?"
3:15 Futhi kokuphendula, UJesu wathi kuye: "Vumela lokhu okwamanje. Ngoba ngale ndlela kuyafaneleka ngathi ukuba sifeze konke ubulungisa. "Wabe wamvumela.
3:16 UJesu, njengoba babebhapathizwe, wanyuka uphuma emanzini ngokushesha, futhi bheka, amazulu avuleka kuye. Futhi wabona uMoya kaNkulunkulu ehla njengejuba,, eza phezu kwakhe.
3:17 Futhi bheka, kwaba khona izwi livela ezulwini, wathi: "Lo yiNdodana yami ethandekayo, okungekho ngithokozile ngawe. "