Ch 9 Mathewu

Mathewu 9

9:1 Futhi begibela isikebhe, ewela ulwandle, wafika emzini wakubo.
9:2 Futhi bheka, baletha kuye umuntu ofe uhlangothi, olele embhedeni. UJesu, Lapho ebona ukholo lwabo, wathi kofé uhlangothi, "Yiba amandla ekukholweni, indodana; izono zakho zithethelelwe. "
9:3 Futhi bheka, ezinye kubabhali bathi phakathi kwabo, "Yena uyahlambalaza."
9:4 Futhi lapho uJesu wayekubonile imicabango yabo, uthe: "Ucabanga ukuthi kungani ububi obunjalo ezinhliziyweni zenu?
9:5 Yikuphi okulula ukukusho, 'Izono zakho zithethelelwe,'Noma ukusho, 'Sukuma uhambe?'
9:6 Kodwa, ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu inegunya emhlabeni lokuthethelela izono,"Khona-ke wathi kofé uhlangothi, "Vuka, thatha uhlaka lwakho, uye endlini yakho. "
9:7 Wasevuka wangena endlini yakhe.
9:8 Khona-ke isixuku, ebona lokhu, lalethukile, futhi bakhazimulisa uNkulunkulu, owanika amandla elinjalo.
9:9 Futhi lapho uJesu badlula khona, wabona, ehlezi ehhovisi lentela, umuntu okuthiwa uMathewu. Wathi kuye, "Ngilandele." Wasukuma, wamlandela.
9:10 Kwathi, Njengoba ayehlezi phansi ukuba badle endlini, bheka, abaningi abathelisi nezoni kufika, bahlala phansi ukuba badle noJesu nabafundi bakhe.
9:11 AbaFarisi, ebona lokhu, wathi kubafundi bakhe, "Kungani uMfundisi wenu edla nge nabathelisi nezoni?"
9:12 Kodwa uJesu, ngokuzwa lokhu, wathi: "Asibo bonke abaphilayo abakhuluphele abadinga udokotela, kodwa labo babe izifo.
9:13 Ngakho ke, siphume nifunde ukuba kuthini ukuthi: 'Ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo.' + Ngoba angikazazi ukubiza abalungileyo, kodwa izoni. "
9:14 Khona abafundi bakaJohane wasondela kuye, wathi, "Kungani thina nabaFarisi bazila ukudla kaningi, kodwa abafundi bakho bona bengakuzili ukudla?"
9:15 UJesu wathi kubo: "Amadodana umkhwenyana angayenza ukuze sokuba nilile, kuyilapho umkhwenyana namanje nabo? Kodwa zizakufika izinsuku, sifike lapho umkhwenyana eyosuswa kubo kusukela. Khona-ke kuyakuba ukuzila.
9:16 Ngoba akekho owayezobhekwa njengowesinye thunga isichibi sendwangu entsha ungene engutsheni endala. Ngoba ukudansela isiginci sakhe nokuligcwalisile kude engutsheni, futhi izinyembezi ukuklebhuka.
9:17 Futhi zithulula iwayini elisha ezingqalathini zewayini ezindala. Kungenjalo, zewayini ukudabuka, futhi iwayini ethulula, nezingqalathi zewayini ayafa. Kunalokho, zithulula iwayini elisha ezingqalathini zewayini ezintsha. Manje, kulondeke kokubili. "
9:18 Njengoba ayekhuluma lezi zinto kubo, bheka, Umbusi othile wasondela akhuleka kuye, wathi: "Nkosi, muva indodakazi yami kudlulile. Kepha woza, abeke isandla sakho kuyo,, izakuphila. "
9:19 UJesu, Basukuma, bamlandela, kanye nabafundi bakhe.
9:20 Futhi bheka, owesifazane, ababehlupheka kusukela enomopho iminyaka eyishumi nambili, wasondela ngemuva wathinta umphetho wengubo yakhe.
9:21 Ukuze wayethi phakathi kwakhe, "Uma Ngizokwenza uthinte ngisho ingubo yakhe, Ngizosindiswa. "
9:22 Kodwa uJesu, ukuvula wambona, wathi: "Yiba amandla ekukholweni, Indodakazi; ukholo lwakho lukuphilisile. "Wasinda owesifazane, wenza kahle, kusukela kuleso sikhathi.
9:23 Futhi lapho uJesu zazifike endlini wombusi, futhi esebone abaculi futhi isixuku eneziyaluyalu,
9:24 uthe, "Suka. Ukuze Intombazane kayifile, kodwa ilele. "Futhi, bamklolodela.
9:25 Futhi lapho isixuku sesikhishelwe kude, Esangena. Futhi wayibamba ngesandla. Le ntombazane wavuka.
9:26 Futhi izindaba zalesi waphuma wonke kulelo zwe.
9:27 Futhi njengoba uJesu sidlulile lapho, izimpumputhe ezimbili zamlandela, ememeza ethi, "Thatha sihawukele, Ndodana kaDavide. "
9:28 Kuthe efika endlini, izimpumputhe wasondela kuye. UJesu wathi kubo, "Ingabe uthemba ukuthi ngikwazi ukwenza lokhu ngawe?"Bathi kuye, "Ngokuqinisekile, Nkosi. "
9:29 Khona wathinta amehlo azo, wathi, "Ngokusho ukholo lwakho, makwenzeke kanjalo kwenziwe kuwe. "
9:30 Futhi amehlo abo avuleka. UJesu wabaxwayisa, wathi, "Qaphelani ukuba kungabikho muntu olaziyo yaleli."
9:31 Kodwa ukuphuma, basakaza izindaba kwalo konke izwe.
9:32 Khona, lapho sezimukile, bheka, baletha kuye umuntu laliyisimungulu, kokuba idemoni.
9:33 Futhi emva ikhishwa idemoni, indoda wakhuluma oyisimungulu. Izixuku wazibuza, wathi, "Akukaze kukhulume okunje sibonile Israyeli."
9:34 Kepha abaFarisi bathi:, "By Ukhipha amademoni yena amadimoni."
9:35 UJesu walihamba lonke of the imizi nemizana, efundisa emasinagogeni abo, futhi eshumayela ivangeli lombuso, futhi ephulukisa ukugula nazo zonke nasebuthakathakeni.
9:36 Khona, ebona izixuku, wabanesihe kwabo, ngoba bantula futhi behlezi, like ezingenamalusi.
9:37 Wayesethi kubafundi bakhe: "Ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi zimbalwa.
9:38 Ngakho, banxuse iNkosi yokuvuna, ukuze wathumela izisebenzi zokuvuna yakhe. "