Ezra 1

1:1 Ngomnyaka wokuqala kaKoresi,, inkosi yamaPheresiya, uJehova wavusa umoya kaKoresi,, inkosi yamaPheresiya, ukuze izwi leNkosi kusukela emlonyeni kaJeremiya yayiyogcwaliseka. Wathuma izwi, kulo lonke umbuso wakhe, kanye nombhalo, wathi:
1:2 "Usho kanje uKoresi uthi, inkosi yakwa-namaPheresiya: INkosi, uNkulunkulu wezulu, unikele lonke imibuso yomhlaba kimi, futhi yena ngokwakhe uye wayala nami ukuba indlu eJerusalema, okuyinto eJudiya.
1:3 Ngubani phakathi kwenu kuyinto esuka kubantu bakhe wonke? UNkulunkulu wakhe makabe naye. Makahambe anyukele eJerusalema, okuyinto eJudiya, nimyeke ukwakha indlu kaJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli. UnguNkulunkulu ngubani eJerusalema.
1:4 Bonke abahlala, kuzo zonke izindawo nomaphi lapho bengase bahlale, bamsiza, kwaba yilowo nalowo endaweni yakhe, benesiliva negolide, futhi izimpahla nezinkomo, ngaphezu yini ukuze banikele ngokuzithandela ethempelini likaNkulunkulu, eseJerusalema. "
1:5 Abaholi obaba evela kwaJuda kukaBhenjamini, kanye nabapristi, futhi amaLevi, futhi bonke labo nomoya kabani kwakudalwa Nkulunkulu, wasukuma, ukuze linyukele ukwakha ithempeli likaJehova, elaliseJerusalema.
1:6 Futhi bonke labo ababethambekele nxazonke basiza izandla zabo ngezitsha zesiliva nezinto zegolide, nezimpahla nezinkomo, ngamathuluzi, ngaphezu noma ayenikele ngokukhululekile.
1:7 Ngokufanayo, inkosi uKoresi ahlinzekwa izitsha ethempelini leNkosi, uNebukadinesari ayeyithathile eJerusalema wazibeka ethempelini lankulunkulu wakhe.
1:8 Manje Cyrus, inkosi yasePheresiya, ahlinzekwa lezi ngesandla sikaMithiredati, indodana umphathisikhwama, wambalela zona uSheshibazari, umholi yakwaJuda.
1:9 Futhi lena inombolo yabo: nezindebe ezingamashumi amathathu zegolide, eziyinkulungwane nezitsha esiliva, imimese amabili nesishiyagalolunye, igolide izinkomishi amathathu,
1:10 ezingamakhulu amane neshumi uhlobo indebe yesiliva yesibili, nezinye izitsha eziyinkulungwane.
1:11 Zonke izitsha zegolide nezesiliva zaziyizinkulungwane eziyisihlanu namakhulu amane. USheshibazari waletha zonke lezi, nalabo wanyuka uphuma ukuguqulelwa kwesinye isimo sokuphila yaseBhabhiloni, bekuletha eJerusalema.

Ezra 2

2:1 Yilawa amadodana isifundazwe, ngubani wanyuka uphuma ekuthunjweni, nguNebukadinesari, inkosi yaseBhabhiloni, wayemdlulisile eBhabhiloni, nababefundiswa babuyela eJerusalema nakwaJuda, yilowo nalowo waya emzini wakibo.
2:2 Bafika noZerubabele, uJeshuwa, UNehemiya, uSeraya, Reelaiah, uMoridekayi, Bilshan, mispar, bakwaBigivayi, uRehuma, noBahana. Inani samadoda abantu bakwa-Israyeli:
2:3 Kumadodana kaPharoshi, izinkulungwane ezimbili nekhulu namashumi ayisikhombisa nambili.
2:4 Amadodana kaShefathiya, amakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa nambili.
2:5 Amadodana Ara, namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu.
2:6 Amadodana kaPhahati Mowabi, ka kumadodana kaJeshuwa noJowabe, ezimbili namakhulu ayisishiyagalombili neshumi nambili.
2:7 Kumadodana ka-Elamu, eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane.
2:8 Kumadodana kaZathu, ayisishiyagalolunye namashumi amane nanhlanu.
2:9 Amadodana bakwaZakayi, namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha.
2:10 Kumadodana kaBani, amakhulu ayisithupha namashumi amane nambili.
2:11 Amadodana kaBebayi, amakhulu ayisithupha lamatshumi amabili lantathu.
2:12 Amadodana Azigadi, eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi amabili nambili.
2:13 Amadodana Adonikamu, anamanci mathandathu eziyisithupha.
2:14 Amadodana bakwaBigivayi, anamabini amawaka amahlanu nesithupha.
2:15 Amadodana Adini, amane namashumi ayisihlanu nane.
2:16 Amadodana Atheri, ababesiyala uHezekiya, amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili.
2:17 Amadodana bakwaBesayi, ezintathu namashumi amabili nantathu.
2:18 Amadodana Jorah, uvo.
2:19 Kumadodana kaHashumi, ngamakhulu amabili namashumi amabili nantathu.
2:20 Amadodana baseGibhare ibingamashumi, asithoba anamihlanu.
2:21 Amadodana eBhetlehema, eyodwa namashumi amabili nantathu.
2:22 Amadoda aseNetofa ibingamashumi, amashumi amahlanu nesithupha.
2:23 Amadoda ase-Anathoti, eziyikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili.
2:24 Amadodana ka-Azimaveti, amashumi amane nambili.
2:25 Amadodana Kiriatharim, Chephirah, futhi Beeroth, abangamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nantathu.
2:26 Amadodana baseRama neGabha, eziyisithupha namashumi amabili nanye.
2:27 Amadoda aseMikimasi, eyodwa namashumi amabili nambili.
2:28 Amadoda eBhetheli leAyi, ngamakhulu amabili namashumi amabili nantathu.
2:29 Amadodana iNebo, amashumi amahlanu nambili.
2:30 Amadodana baseMagibishi, eziyikhulu namashumi amahlanu nesithupha.
2:31 Amadodana bakwa-Elamu omunye, eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nanhlanu.
2:32 Amadodana kaHarimi, amakhulu amathathu namashumi amabili.
2:33 Amadodana aseLodi, naseHadidi, nase-Ono, ayisikhombisa namashumi amabili nanhlanu.
2:34 Amadodana eJeriko, amakhulu amathathu namashumi amane nanhlanu.
2:35 Amadodana beSenahaa, izinkulungwane ezintathu namakhulu ayisithupha namashumi amathathu.
2:36 abapristi: abantwana bakwa-uJedaya yendlu kaJeshuwa, ayisishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nantathu.
2:37 Kumadodana ka-Imeri, eziyinkulungwane emashumi mahlanu anamibini.
2:38 Kumadodana kaPhashuri, eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi amane nesikhombisa.
2:39 Amadodana kaHarimi, analinye amawaka nesikhombisa.
2:40 amaLevi: kumadodana kaJeshuwa futhi noKadimiyeli, zabantwana bakwa-noHodaviya, amashumi ayisikhombisa nane.
2:41 Abahlabeleli besilisa: emadodaneni ka-Asafa, eziyikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili.
2:42 Amadodana nabalindisango: amadodana zikaShalum, abantwana bakwa-Atheri, abantwana bakwa-noThalimoni, abantwana bakwa-Akubi, amadodana bakaHatita, amadodana bakaShobhayi: ngokuphelele ayikhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye.
2:43 NamaNethini: abantwana bakwa-Ziha, abantwana bakwa-Hasupha, abantwana bakwa-Tabbaoth,
2:44 abantwana bakwa-Keros, abantwana bakwa-Siaha, abantwana bakwa-Padon,
2:45 abantwana bakwa-Lebanah, abantwana bakwa-Hagabah, abantwana bakwa-Akubi,
2:46 abantwana bakwa-Hagab, abantwana bakwa-Shamlai, abantwana bakwa-hanan,
2:47 abantwana bakwa-Giddel, abantwana bakwa-Gahar, abantwana bakwa-Reaiah,
2:48 abantwana bakwa-uResini, abantwana bakwa-Nekoda, abantwana bakwa-Gazzam,
2:49 amadodana ka-Uza;, abantwana bakwa-noPhaseya, abantwana bakwa-Besai,
2:50 abantwana bakwa-Asnah, abantwana bakwa-Meunim, abantwana bakwa-Nephusim,
2:51 abantwana bakwa-Bakbuk, abantwana bakwa-Hakupha, abantwana bakwa-Harhur,
2:52 abantwana bakwa-Bazluth, abantwana bakwa-Mehida, abantwana bakwa-Harsha,
2:53 abantwana bakwa-Barkos, abantwana bakwa-uSisera, abantwana bakwa-Temah,
2:54 abantwana bakwa-Neziah, abantwana bakwa-Hatipha;
2:55 amadodana ezinceku zikaSolomoni, abantwana bakwa-Sotai, abantwana bakwa-Sophereth, abantwana bakwa-Peruda,
2:56 abantwana bakwa-Jaalah, abantwana bakwa-Darkon, abantwana bakwa-Giddel,
2:57 amadodana kaShefathiya, abantwana bakwa-Hattil, abantwana bakwa-Pochereth, ababesiyala Hazzebaim, abantwana bakwa-Ami:
2:58 zonke namaNethini kanye namadodana ezinceku zikaSolomoni, ezingamakhulu amathathu namashumi ayisishiyagalolunye nambili.
2:59 Yilaba ones wanyuka uphuma Telmelah, Telhrsh, ikherubi, futhi Addan, Imeri. Futhi abakwazanga ukhombise zooyise nenzalo yabo, ukuthi babengabakwa-Israyeli:
2:60 Amadodana noDelaya, abantwana bakwa-noThobiya, abantwana bakwa-Nekoda, amakhulu ayisithupha namashumi amahlanu nambili.
2:61 Futhi kusukela emadodaneni abapristi: abantwana bakwa-Hobaiah, abantwana bakwa-kaHakhotsi, abantwana bakwa-UBharizilayi, owathatha umfazi emadodakazini kaBarizilayi, waseGileyadi, futhi ababebizelwe ngamagama abo.
2:62 Labo bafuna nokuloba bebhalwe ngezizukulwane zabo, futhi abazange ukuthole, futhi ngakho bexoshwa ubupristi.
2:63 Futhi umphathizitsha yathi kubo akufanele bazidle kusukela INgcwelengcwele, kuze kwakuyovela khona umpristi, owazifunda futhi ephelele.
2:64 lonke uquqaba wajoyina selihlangene laliyizinkulungwane ezingamashumi amane nambili namakhulu amathathu namashumi ayisithupha,
2:65 angafaki amadoda abo nezinceku abesifazane, zazizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa. Phakathi kwalezo bebecula amadoda nabesifazane ukucula, amakhulu amabili.
2:66 Amahhashi abo ayengamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu nesithupha; iminyuzi * yabo yayingamakhulu babengamakhulu amabili lamatshumi amane lanhlanu;
2:67 namakamela abo babengenasibalo angamakhulu amane amathathu nanhlanu; nezimbongolo zawo zaziyizinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amabili.
2:68 Futhi abanye abaholi phakathi kobaba, lapho wangena ethempelini likaJehova, eseJerusalema, zanikelela ezinye zalezi endlini kaNkulunkulu, ukuze ukwakha kuyo indawo yayo.
2:69 Banikelela nezindleko umsebenzi ngokuvumelana ikhono lazo: ayizinkulungwane ezingamashumi ayisithupha nanye egolide zemali, Ke amawaka amahlanu namamane esiliva, futhi eziyikhulu izambatho zabapristi.
2:70 Ngakho, abapristi namaLevi, futhi abanye abantu, futhi abahlabeleli besilisa, nabalindisango, futhi namaNethini bahlala emizini yabo, futhi wonke u-Israyeli bahlala emizini yabo.

Ezra 3

3:1 Futhi manje base kufika inyanga yesikhombisa, futhi amadodana ka-Israyeli base besemizini yabo. Khona, abantu babuthana ndawonye, njengamuntu munye, eJerusalema.
3:2 futhi uJeshuwa, indodana kaJosadaki, wasukuma nabafowabo, abapristi. futhi uZerubhabhele, indodana kaSheyalitiyeli, wasukuma nabafowabo. Bakha-altare likaNkulunkulu ka-Israyeli, ukuze unikele ukuqothulwa kwezizwe phezu kwalo, njengoba nje kulotshiwe emthethweni kaMose, lowo muntu kaNkulunkulu.
3:3 Manje Basebemisa ilathi lukaNkulunkulu phezu phansi izisekelo zalo, ngenkathi ugcina abantu bazo zonke izindawo ezaziseduze kude ke. Banikela phezu kwalo kube ukhukhulela-ngoqo eNkosini, ekuseni nakusihlwa.
3:4 Bagubha solemnity wamadokodo, njengoba nje lalotshwa, futhi zikakhukhulelangoqo kosuku ngalunye ukuze, ngokuvumelana kwesiyalezelo, umsebenzi kosuku ngalunye ngesikhathi sako.
3:5 Ngemva kwalezi, banikela zikakhukhulelangoqo okuqhubekayo, okuningi ku kwenyanga njengoba kuzo zonke emisiweyo yeNkosi ukuthi abangu ngayingcwelisa, futhi bonke labo lapho isipho yokuzithandela wanikelwa eNkosini.
3:6 Kusukela ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa, baqala ukunikela ukuqothulwa kwezizwe eNkosini. Kodwa ithempeli likaNkulunkulu sasingakafiki yayisekelwe.
3:7 Futhi ngakho banika amabutho imali eningi kulabo usike namatshe labhubhisa. Ngokufanayo, banika ukudla, futhi uphuze, namafutha, namaSidoni, abaseTire, ukuze ayeliletha umsedari, eLebanoni olwandle eJopha, ngokuvumelana nalokho okwashiwo ayeyaliwe wabo uKoresi, inkosi yakwa-namaPheresiya.
3:8 Khona, ngonyaka wesibili ka obhekwe zawo ethempelini kaNkulunkulu eseJerusalema, ngenyanga yesibili, UZerubhabheli, indodana kaSheyalitiyeli, noJeshuwa, indodana kaJosadaki, futhi okusele kwabafowabo, abapristi, futhi amaLevi, futhi bonke abafika ekuthunjweni eJerusalema, waqala, futhi bafike bawabeka ezikhundleni amaLevi, kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili nangaphezulu, ukuze isheshe iphole emsebenzini weNkosi.
3:9 Futhi uJeshuwa namadodana akhe nabafowabo, NoKadimiyeli namadodana akhe, futhi amadodana kaJuda, njengamuntu munye, wema ngakho ukuze babe necala phezu kwalabo abenza umsebenzi ethempelini likaNkulunkulu: wamadodana kaHenadadi, namadodana abo, nabafowabo, amaLevi.
3:10 Lapho abakhi sebebeka owayakhe ethempelini likaJehova, abapristi bema ukuhloba benamacilongo, futhi amaLevi, emadodaneni ka-Asafa, ayesema ephethe amasimbali, ukuze sidumise uNkulunkulu ngesandla sikaDavide, inkosi yakwa-Israyeli.
3:11 Futhi sung kanye emaculweni uvumo eNkosini: "Ngokuba muhle. Ngoba umusa wakhe wothando phezu kuka-Israyeli kube phakade. "Ngokufanayo futhi, bonke abantu bakhamuluka ngokukhamuluka kushunqa omkhulu sidumisa uJehova, ngoba ithempeli likaJehova yayisekelwe.
3:12 Futhi eziningi abapristi namaLevi, kanye nabaholi oyise wabadala, ayebonile yethempeli lakudala, lapho manje leli thempeli elamiswa sasiphambi kwamehlo abo, lakhala ngezwi elikhulu. Abaningi babo, bememeza ngenjabulo, badazuluka.
3:13 Besingeke ubani ukuhlukanisa phakathi izwi nokuxokozela injabulo, futhi izwi wokukhala kwabantu. Ukuze ukumemeza abantu zixutshwe kushunqa enkulu, futhi izwi lezwakala livela kude.

Ezra 4

4:1 Manje izitha zikaJuda futhi bakwaBenjamini bezwa ukuthi abantwana bakwa-ekuthunjweni bakhela ethempelini eNkosini, uNkulunkulu ka-Israyeli.
4:2 Manje, lusondela kuZerubabele nakuzo kubaholi soyise, bathi kuwo: "Masakhe nani, ngoba sifuna uNkulunkulu wenu, njengalokho wenza. Bheka, siye immolated izisulu kuye kusukela ezinsukwini UEsarihadoni, inkosi yase-Asiriya, owasikhuphulela lapha. "
4:3 futhi uZerubhabhele, noJeshuwa, kanye nabo bonke abanye abaholi zoyise bakwa-Israyeli bathi kubo: "Akusikho ukuthi ukwakha indlu kaNkulunkulu wethu nathi. Kunalokho, thina sodwa oyakwakha ukuba uJehova uNkulunkulu wethu, njengoba nje uKoresi, inkosi yakwa-namaPheresiya, esiyalile. '
4:4 Ngakho, kwenzeka ukuthi abantu bezwe zazikuphazamisa ezandleni zabantu bakwaJuda, futhi wakhathazeka nabo isakhiwo.
4:5 Base babaqashela abeluleki kubo, ukuze phikisana icebo labo zonke izinsuku zikaKoresi, inkosi yasePheresiya, kwaze kwaba sekubuseni kukaDariyu, inkosi yamaPheresiya.
4:6 Manje, phakathi nokubusa Ahashiveroshi, ekuqaleni kokubusa kwakhe, baloba incwadi emangalela abakhileyo lakwaJuda nelaseJerusalema.
4:7 Manje, e Emihleni ka-Aritahishashita, Bishlam, sikaMithiredati, futhi kaThabeyeli, kanye nabanye ababesesimweni emphakathini wabo baloba ku-Aritahishashita, inkosi yamaPheresiya. Manje incwadi wecala ayebhalwe Syriac, futhi efundwa ngesiSiriya.
4:8 uRehuma, umlawuli, noShimshayi, umbhali, wabhala incwadi eyodwa evela eJerusalema eya inkosi u-Aritahishashita, ngale ndlela:
4:9 "uRehuma, umlawuli, noShimshayi, umbhali, futhi lonke nabeluleki babo, abahluleli, nababusi, izikhulu, labo abasePheresiya, kusukela Ereki, eBhabhulona, kusukela eShushani, the Dehavites, kanye nama-Elamu,
4:10 kanye ezinye izizwe, ngaye Osnappar elikhulu nelesabekako idluliselwe futhi wabangela ukuba siphile yaseSamariya futhi lonke izifunda ngaphesheya komfula ngokuthula:
4:11 ukuba inkosi u-Aritahishashita. (Lena yikhophi yencwadi, okuyinto bathumela kuye.) izinceku zakho, amadoda ngaphesheya komfula, ukuthumela ukubingelela.
4:12 Makwazeke enkosini, ukuthi amaJuda, ngubani enyukela kithi evela kuwe, baye bafika eJerusalema, a muzi odlubulundayo esibi ukuzedlula, okuyinto bakhela, ngokwakha okuvimbezela yayo ukuvuselela nokulungisa izindonga.
4:13 Futhi manje ake makwazeke enkosini, ukuthi uma lo muzi ngokuqinisekile uyokwakhiwa nakhiwe, nezindonga zayo kwalungisa, ngeke ikhokhe intela, noma intela, noma izimali waminyaka yonke, futhi lokhu ukulahlekelwa kuzothinta ngisho amakhosi.
4:14 Kodwa, sikhumbula usawoti ukuthi siye kudliwa esigodlweni, futhi ngenxa yokuthi sibhekene ikhohliswa ngokuthi kube icala ukuthembisa ubone inkosi yokulinyazwa, Ngakho-ke siye sathumela futhi zabika enkosini,
4:15 ukuze usesha e izincwadi imilando wawoyihlo, futhi kwangathi wena thola abhalwe amarekhodi, wena futhi zazi ukuthi lo muzi ungumuzi odlubulundayo, futhi kuyingozi ukuba amakhosi kanye izifundazwe, nokuthi izimpi ahlohlwa ngaphakathi ke kusukela ezinsukwini zasendulo. Okwenza izazi futhi, umuzi ngokwawo labhujiswa.
4:16 Thina ukuyobikela inkosi ukuthi uma lo muzi kutawube sekwakhiwe, nezindonga zayo kwalungisa, nawe ngeke ifa ngaphesheya komfula. "
4:17 Inkosi yathumela izwi ukuze uRehuma, umlawuli, futhi noShimshayi, umbhali, nakwabanye ababesezweni emphakathini wabo, ukuze izakhamuzi zaseSamariya, futhi nabanye ngaphesheya komfula, ukunikela ukubingelela nokuthula.
4:18 "Amacala abekwa wona okuthi, oye wathumela kithi, iye funda ngokuphakamisa izwi phambi kwami.
4:19 Futhi yayalwa kimi, bamfuna futhi wathola ukuthi lo muzi, kusukela ezinsukwini zasendulo, Ukreqile amakhosi, nokuthi umbuso kanye izimpi ziye baqhatha ngaphakathi it.
4:20 Bese kakhulu, sekube namakhosi enamandla kakhulu eJerusalema, ngubani yabusa lonke sonke isifunda okuyinto ngaphesheya komfula. Nabo sebelithathile inkokhiso, futhi intela, futhi izimali.
4:21 Manje-ke, ukuzwa isigwebo: Ukuvimba lokho amadoda, ukuze lo muzi kungase ayakhelwe, kuze mhlawumbe kungase kube khona oda okuthuthukile kimi.
4:22 Qaphelani ukuba ungeyena budedengu ekufezeni lo, kungenjalo, kancane kancane, okubi kungase kwandise nangawo amakhosi. "
4:23 Futhi ngakho ikhophi emyalweni wombusi inkosi u-Aritahishashita yayifundwa phambi uRehuma, umlawuli, noShimshayi, umbhali, nabeluleki babo. Bahamba ngokushesha eJerusalema, ukuze amaJuda. Futhi akuvumelekile kubo ngempoqo futhi ngamandla.
4:24 Khona-ke umsebenzi endlini yeNkosi eJerusalema kuphazamisekile, futhi engaqhubekanga kwaze kwaba sonyakeni wokubusa kukaDariyu yesibili, inkosi yakwa-namaPheresiya.

Ezra 5

5:1 Manje uHagayi, umprofethi, noZakariya, indodana ka-Ido, abaprofetha abaJuda ababe e neJudiya neJerusalema, uprofethé egameni likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.
5:2 uZerubabele, indodana kaSheyalitiyeli, noJeshuwa, indodana kaJosadaki, wasukuma futhi waqala ukwakha ithempeli likaNkulunkulu eJerusalema. Futhi yini abaprofethi bakaNkulunkulu ababekhona nabo, kubasize.
5:3 Khona, ngesikhathi esifanayo, Thathenayi, owayengumbusi komfula, futhi Shetharbozenai, nabeluleki beza kubo. Bakhuluma ngale ndlela kubo: "Ngubani ilinikile iseluleko, ukuze ubungeke nakhe le ndlu futhi balungise izindonga zalo?"
5:4 We phendula le ngokubapha amagama abantu ababe abasunguli ukuthi isakhiwo.
5:5 Kodwa ilihlo likaNkulunkulu wabo eyayibekwe phezu kwabadala bamaJuda, ngakho babengakwazi kubathiye. Futhi Kwavunyelwana ukuthi udaba kumele idluliselwe uDariyu, bese bangamnika impendulo ngokumelene ukuthi lokho kumangalelwa kwakungamanga.
5:6 Ikhophi yencwadi oTathenayi, umbusi phesheya komfula, futhi Shetharbozenai, nabeluleki bakhe, kwababusi ababekhonza abephesheya koMlambo, wathumela kuDariyu inkosi.
5:7 Igama bathuma kuye kwalotshwa ngale ndlela: "Ukuze uDariyu, inkosi yokuthula zonke.
5:8 Makwazeke enkosini, ukuthi siye saya esifundeni sase-eJudiya, endlini kaNkulunkulu omkhulu, okuyinto bakhela ngamatshe anolaka, futhi izingodo setha ku izindonga. Futhi lo msebenzi nakhiwa ngenkuthalo, futhi kwandisa ngezandla zabo.
5:9 Ngakho, thina ngemibuzo labo badala, futhi ukuthi sasikhuluma nabo ngale ndlela: 'Ngubani onikele igunya kuwe, ukuze ubungeke nakhe le ndlu futhi ukulungisa lezi zindonga?'
5:10 Kodwa futhi kudingeka wabo amagama abo, ukuze sikwazi ukubika kuwe. Futhi siye ebhaliwe phansi amagama amadoda abo, labo abaholi phakathi kwabo.
5:11 Base waphendula igama kithi ngale ndlela, wathi: 'Thina siyizinceku zikaNkulunkulu wezulu nomhlaba. Futhi sifuna ukwakha ithempeli kwakhiwa lezi iminyaka eminingi ngaphambi kokuba, futhi eyakhiwa yinkosi enkulu yakwa-Israyeli ayezakhele nalolwakheke.
5:12 kodwa kamuva, obaba bese bemthukuthelisile uNkulunkulu wezulu ukuba ulaka, ngakho yawanikela esandleni sikaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, Chaldean. Futhi ebhubhisa lesi indlu, futhi idluliselwe abantu bayo eBhabhiloni.
5:13 Khona, ngonyaka wokuqala kaKoresi, inkosi yaseBabele, inkosi, uKoresi wakhipha umyalo, ukuze le ndlu kaNkulunkulu ngeke yakhiwe.
5:14 Futhi manje izitsha zegolide nezesiliva esuka ethempelini likaNkulunkulu, okuyinto uNebukhadinezari ezathathwa ethempelini elaliseJerusalema, futhi ayengakaze yena uyiswa ethempelini laseBhabhiloni, inkosi wakhipha ka ethempelini laseBhabhiloni, futhi babenikezwa komunye ngokuthi uSheshibazari, amqamba esimisiwe sokuba umbusi.
5:15 Wathi kuye: "Thatha lezi zitsha, uhambe, wazibeka ethempelini eliseJerusalema. Futhi ake endlini kaNkulunkulu yakhiwe endaweni yayo. "
5:16 Futhi ngakho-ke lokhu uSheshibazari efanayo yayisikhuphuka bese usetha izisekelo ithempeli likaNkulunkulu eJerusalema. Futhi kusukela ngaleso sikhathi, kuze kube manje, ke Kwakhiwani, futhi awukapheli. '
5:17 Manje-ke, uma kubonakala kukuhle enkosini, mnike ukucinga emtapweni yenkosi, okuyinto eBhabhiloni, ukuze ubone ukuthi kuyalelwe inkosi uKoresi, ukuthi indlu kaNkulunkulu eseJerusalema kufanele yakhiwe. Futhi kwangathi intando yenkosi kuthunyelwe kithi ngale ndaba. "

Ezra 6

6:1 Khona-ke uDariyu inkosi wayala, bamfuna ku lomtapo wezincwadi ukuthi abangu imali eBhabhiloni.
6:2 Futhi kukhona watholakala e-Akimetha, okuyinto kwendawo enezivikelo eziqinile esifundazweni Abezindaba, umqulu owodwa, futhi leli rekhodi ngokuvumelana nokulotshwe kuwo:
6:3 "Ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi, UKoresi inkosi wakhipha umyalo wokuthi endlini kaNkulunkulu, eseJerusalema, uyakufeza konke okwentando yami endaweni lapho immolate izisulu, nokuthi kufanele usethe izisekelo ukuze isekele ukuphakama zaba izingalo ezingamashumi ayisithupha futhi ububanzi zaba izingalo ezingamashumi ayisithupha,
6:4 ngezinhla ezintathu zamatshe anolaka, futhi ukuze abe imigqa lwemithi emisha, nokuthi izindleko izonikezwa kusukela endlini yenkosi.
6:5 Kodwa futhi, ukuvumela izitsha zegolide nezesiliva zethempeli likaNkulunkulu, uNebukadinesari wathatha ethempelini eJerusalema, futhi waziyisa eBhabhiloni, ibuyiselwe futhi kwenziwe emuva ethempelini eJerusalema, endaweni yabo, njengoba nje kunezikhangiso zale ncwadi ezazifakwe ithempeli likaNkulunkulu.
6:6 Manje-ke, ake uThathenayi, umbusi esifundeni okuyinto komfula, Shetharbozenai, ubhubhile umluleki wakho,, kwababusi ababekhonza abangaphesheya koMfula, ukuhoxisa kude nabo,
6:7 futhi kwangathi adedelwe lokhu ithempeli likaNkulunkulu ukuba umbusi wamaJuda futhi abadala, ukuze ukwakha ukuthi indlu kaNkulunkulu endaweni yayo.
6:8 Ngaphezu kwalokho, kube eyalwe ngami ngokuqondene nalokho okufanele kwenziwe yilabo abapristi yamaJuda, ukuze indlu kaNkulunkulu eyakwakhelwa, ikakhulukazi, ukuthi kusukela yengcebo yenkosi, leyo, kusukela intela esithathelwe esifundeni ngaphesheya komfula, izindleko ziyokwenziwa ngokucophelela owanikwa lawo madoda, ukuze umsebenzi angeke nzima.
6:9 Kodwa uma kungase kudingeke, ake futhi amathole, futhi amawundlu, futhi ezimbuzi for yokushiswa kuNkulunkulu wezulu, ngamabele, usawoti, iwayini, namafutha, ngokusho isiko abapristi eniseJerusalema, banikezwe lona usuku ngalunye, ukuze kungabikho isikhalo lutho.
6:10 Futhi mabanikele iminikelo kuNkulunkulu wezulu, futhi wabayeka bathandazele ukuphila kwenkosi kanye nokuphila kwamadodana akhe.
6:11 Ngakho, Isimemezelo imisiwe naphambili ngami, ukuze, uma kukhona umuntu uzoshintsha lesi oda, ugongolo ezakususwa endlini yakhe siqu, futhi sizaqiniswa kuze, futhi uyakuba abethelwe kuwo. Khona indlu yakhe iyakuba zithathwe.
6:12 Ngakho ke, Kwangathi uNkulunkulu owenze ukuba igama lakhe ukuze aphile khona uyobhubhisa noma ubani imibuso noma abantu abenza wayengeke agcine isandla sabo ukuba balwe noma ukubhubhisa ukuthi indlu kaNkulunkulu, eseJerusalema. I, Darius, wasungula isimemezelo, lapho ngifisa ukuba kugcwaliseke ngokucophelela. "
6:13 Ngakho, Thathenayi, umbusi phesheya komfula, futhi Shetharbozenai, nabeluleki bakhe, ngokuvumelana nalokho kaDariyu ayefundise, ngenkuthalo ababulawa okufanayo.
6:14 Abadala amaJuda ayakha futhi uchuma, ngokuvumelana esiprofethweni sikaHagayi, umprofethi, noZakariya, indodana ka-Ido. Futhi bakha nalolwakheke ngomyalo kaNkulunkulu ka-Israyeli, futhi ngomyalo uKoresi futhi Darius, kanye Aritahishashita, amakhosi namaPheresiya.
6:15 Futhi ayiqeda le ndlu kaNkulunkulu ngosuku lwesithathu enyangeni ka-Adari, okwakungumnyaka wesithupha wokubusa kwenkosi Darius.
6:16 Khona-ke amadodana ka-Israyeli, abapristi, futhi amaLevi, kanye nayo yonke ingxenye esele amadodana kwesinye ayegubha kunikezelwa endlini kaNkulunkulu ngentokozo.
6:17 Banikela, ukunikezelwa kwendlu kaNkulunkulu, eziyikhulu amathole, izinqama ezingamakhulu amabili, amawundlu angamakhulu amane, futhi, ibe ngumnikelo wesono wonke u-Israyeli, nambili-lembuzi elivela ezimbuzini, ngokuvumelana nenani zakwa-Israyeli.
6:18 Base bemisa abapristi ngezigaba zabo, futhi amaLevi zibe bevela, phezu kwemisebenzi kaNkulunkulu eJerusalema, njengoba nje kwalotshwa encwadini kaMose.
6:19 Khona-ke amadodana ka-Israyeli the kwesinye bagcina iphasika, ngosuku lweshumi nane lwenyanga yokuqala.
6:20 Ngokuba abapristi namaLevi sase hlamba njengoba omunye. Zonke ahlanjululwa ukuze immolate iPhasika for bonke amadodana kwesinye, futhi abafowabo, abapristi, futhi ngokwabo.
6:21 Futhi abantwana bakwa-Israyeli, owayekade wabuya ukuguqulelwa kwesinye isimo sokuphila, futhi bonke labo ababezihlukanisile kusukela ukungcola kwabeZizwe umhlaba kubo, ukuze ukumfuna uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli, badla
6:22 bagcina solemnity wesinkwa esingenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa ngokuthokoza. Ngokuba uJehova wayewenze kwenjabulo, futhi wayengazange abe iguqulwe inhliziyo yenkosi yase Assur kubo, ukuze ezosiza izandla zabo emsebenzini wendlu yeNkosi, uNkulunkulu ka-Israyeli.

Ezra 7

7:1 Manje ngemva kwalezi zinto, phakathi nokubusa kuka-Aritahishashita, inkosi yakwa-namaPheresiya, Ezra, indodana uSeraya, indodana ka-Azariya, indodana kaHilikiya,
7:2 indodana kaShalumi, indodana kaSadoki, indodana ka-Ahithubi,
7:3 indodana ka-Amariya, indodana ka-Azariya, indodana Meraioth,
7:4 indodana Zerahiah, indodana Uzi, indodana uBuki,
7:5 indodana Abishua, indodana kaPhinehasi, indodana ka-Eleyazare, indodana ka-Aroni, umpristi kusukela ekuqaleni,
7:6 u-Ezra lo efanayo, wanyuka uphuma eBhabhiloni; futhi wayengumbhali lachwephesha umthetho kaMose, lapho iNkosi uNkulunkulu awunika ama-Israyeli. Inkosi ngokuchuma kwakhe isicelo sakhe njalo. Ngoba isandla seNkosi, UNkulunkulu wakhe, wayephezu kwakhe.
7:7 Futhi abanye emadodaneni ka-Israyeli, futhi kusukela emadodaneni abapristi, futhi kusukela Kubantwana bakwaLevi ayeyizinkulungwane, futhi kusukela amadoda ukucula, futhi kusukela nabalindisango, futhi kusukela namaNethini enyukela eJerusalema, ngomnyaka wesikhombisa ka-Aritahishashita inkosi.
7:8 Futhi yafika eJerusalema ngenyanga yesihlanu, ngawo lowo nyaka wesikhombisa wenkosi.
7:9 Ukuze ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala, eqala anyukele evela eBhabhiloni, futhi ngosuku lokuqala lwenyanga yesihlanu, Wafika eJerusalema. Ngoba isandla esihle sikaNkulunkulu wakhe wayephezu kwakhe.
7:10 Ngoba uEzra wayelungise inhliziyo yakhe, ukuze useshe umlayo weNkosi, futhi ukuze ugcine futhi ukufundisa kwesiyalezelo kanye nokwahlulela Israyeli.
7:11 Manje lena yikhophi yencwadi ka umyalo, inkosi u-Aritahishashita eyamnika ku-Ezra, umpristi, umbhali kahle ezifundiswa amazwi Simakade kanye nemithetho yeNkosi nanjengobufakazi emikhosini bakhe kwa-Israyeli:
7:12 "U-Aritahishashita, nkosi yamakhosi, ku-Ezra, umpristi, umbhali abafunde kakhulu yomthetho uNkulunkulu wezulu: ukubingelela.
7:13 Kuye decreed kimi, ukuba yilowo nalowo ufisa, phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli nabapristi babo namaLevi ngaphakathi umbuso wami, ukuya eJerusalema, bangahamba kanye nawe.
7:14 Ngoba wena ithunyelwe ebusweni kwenkosi nabeluleki + bayo abayisikhombisa, ukuze izinsuku zakho zibe uvakashele neJudiya neJerusalema yi umthetho kaNkulunkulu wakho, okuyinto esandleni sakho,
7:15 futhi ukuze athwale isiliva negolide, lapho inkosi nabeluleki bayo baye zanikelela ukuba uNkulunkulu ka-Israyeli, itabernakele kabani useJerusalema.
7:16 Futhi zonke isiliva negolide, okuningi njengoba uzothola esifundazweni sonke yaseBhabhiloni, futhi lapho abantu ngeke ufisa ukunikela, futhi lapho abanye babapristi ngeke anikele mahhala indlu kaNkulunkulu wabo, eseJerusalema,
7:17 uyamukele ngokukhululekile. Futhi ngokushesha ngale mali, ngokucophelela ukuthenga amathole, izinqama, amawundlu, nemihlatshelo yabo futhi neminikelo yakho yokuphuzwa,, futhi anikele lezi phezu kwe-altare ethempelini likaNkulunkulu wakho, eseJerusalema.
7:18 Kodwa futhi, noma kungaba kuhle emehlweni nawe nabazalwane bakho ukwenzani esele isiliva negolide, ukwenza kanjalo ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu wakho.
7:19 Ngokufanayo, izinto eziye zakhishwa kuwe enkonzweni yendlu kaNkulunkulu wakho, ukuletha lokhu emehlweni kaNkulunkulu eJerusalema.
7:20 Khona, noma kuzodingeka esengeziwe endlini kaNkulunkulu wakho, kakhulu ngendlela kuyadingeka ngawe ukuchitha, lizaphiwa endaweni yomcebo, futhi kusukela izimali yenkosi,
7:21 futhi yimina. I, inkosi u-Aritahishashita, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, futhi wawukhipha bonke abagcini yengcebo yomphakathi, labo abangaphesheya koMfula, ukuthi yini u-Ezra, umpristi, a nombhali womthetho kaNkulunkulu wezulu, uzacela kini, wena uyakuba uhlinzeke it without bambezeleka!,
7:22 ngisho kuze kube eziyikhulu esiliva, futhi kuze kube eziyikhulu amakhora kakolweni, futhi kuze kube eziyikhulu ewayini, namabhati iwayini, futhi kuze kube eziyikhulu zokugeza kawoyela, futhi usawoti ngempela kokulinganisa.
7:23 Zonke engeyowesilisa isiko uNkulunkulu wezulu, masenziwe ngaso basakaza ngokucophelela endlini ka-uNkulunkulu wezulu, funa mhlawumbe angase abe ngolaka umbuso wenkosi namadodana akhe.
7:24 Ngokufanayo, singathanda azise wena, mayelana labo bonke abapristi, futhi amaLevi, nabahlabeleli, nabalindisango, futhi namaNethini, kanye zokuphekela izikhonzi zendlu salo Nkulunkulu, ukuthi abanalo igunya lokunquma ukuthi abeke intela, noma inkokhiso, noma umsebenzi phezu kwabo.
7:25 Kodwa wena, Ezra, ngokuvumelana nokuhlakanipha kukaNkulunkulu wakho, okuyinto esandleni sakho, ukhombe nezimantshi, ukuze ahlulele wonke abantu, okuyinto komfula, ikakhulukazi ukuze ukwazi umthetho kaNkulunkulu wakho, kodwa futhi ukuze zifundiswe the ngenalwazi ngokukhululekile.
7:26 Futhi yimuphi umuntu ngeke ngenkuthalo ukugcina umthetho kaNkulunkulu wakho, kanye nomthetho wenkosi, ukwahlulela bube phezu kwakhe, noma ekufeni, noma ekudingisweni, noma ukuphucwa impahla yakhe, noma ngokuqinisekile ejele. "
7:27 Kayibusiswe iNkosi, uNkulunkulu wawobaba, ubani oye waba lokhu enhliziyweni inkosi, ukuze ukukhazimulisa indlu kaJehova, eseJerusalema.
7:28 Ngoba waphenduka umusa wakhe nami emehlweni enkosi, nabeluleki bakhe, nazo zonke izinduna zenkosi ezinamandla. Manje, kokunikwa uqiniswa isandla seNkosi, Nkulunkulu wami, okuyinto sasiphezu kwami, Ngabutha ezinye izikhulu zakwa-Israyeli, kulabo ababengabafo abangamaqhawe, ukuba bakhuphuke kanye nami.

Ezra 8

8:1 Futhi ngakho lawa abaholi emindenini, nge uhlu lwabo lozalo, zalabo enyukela nami eBhabhiloni, phakathi nokubusa inkosi u-Aritahishashita.
8:2 Emadodaneni ka-noFinehasi, bakaGershom. Emadodaneni ka-Itamari, Daniel. Kusukela ngamadodana kaDavide, uHathushi.
8:3 Kusukela amadodana kaShekaniya, indodana kaPharoshi, UZakariya, futhi eziyikhulu namashumi ayisihlanu amadoda ababalwayo naye.
8:4 Kusukela Kumadodana kaPhahati Mowabi, Eliyohenayi, indodana Zerahiah, namadoda angamakhulu ezimbili zilaye.
8:5 Kusukela amadodana kaShekaniya, Indodana kaJahaziyeli, namadoda angamakhulu amathathu ayekanye naye.
8:6 Emadodaneni ka-Adini, Ebhedi, indodana kaJonathani, lamadoda angamatshumi amahlanu ababenaye.
8:7 Kusukela Kumadodana ka-Elamu, noJeshaya, indodana ka-Athaliya, futhi amadoda angamashumi ayisikhombisa ababe naye.
8:8 Kusukela amadodana kaShefathiya, noZebadiya, indodana kaMikayeli, futhi amadoda angamashumi ayisishiyagalombili ababenaye.
8:9 Emadodaneni ka-uJowabi, Obadiya, indodana kaJehiyeli, namadoda angamakhulu amabili nesishiyagalombili ababenaye.
8:10 Emadodaneni ka-loShelomithi, indodana Josiphiah, futhi eziyikhulu zamadoda ayisithupha ababe naye.
8:11 Emadodaneni ka-kaBebayi, UZakariya, indodana kaBebayi, futhi amadoda amabili nesishiyagalombili ababenaye.
8:12 Emadodaneni ka-Azigadi, noJohanani, indodana Hakkatan, futhi eyikhulu neshumi amadoda ayekanye naye.
8:13 Emadodaneni ka-Adonikamu, ayengobani zokugcina, futhi yilawa amagama awo: nguElifelete, noJehiyeli, noShemaya, namadoda angamashumi ayisithupha ababenabo.
8:14 Emadodaneni ka-bakwaBigivayi, Uthai futhi uZakuri, futhi amadoda angamashumi ayisikhombisa ababenabo.
8:15 Manje Ngababutha emfuleni eyehlayo ukuze Ahava, futhi sahlala khona izinsuku ezintathu. Ngafuna phakathi kwabantu naphakathi abapristi amadodana kaLevi, futhi angitholanga noyedwa khona.
8:16 Futhi ngakho ngathumela-Eliyezeri, no-Ariel, noShemaya, no-Elinathani, futhi noJaribi, futhi omunye u-Elinathani, noNathani, noZakariya, noMeshulamu, ababe abaholi, futhi Joiarib no-Elinathani, abahlakaniphileyo.
8:17 Ngathuma ukuba Ido, ngubani kuqala ngaphakathi endaweni Casiphia. Ngamshiyela amazwi okufanele bakhuluma Ido nabafowabo emlonyeni wabo, namaNethini, endaweni Casiphia, ukuze eyayiyoholela kithi izikhonzi zendlu kaNkulunkulu wethu.
8:18 Futhi ngenxa yokuthi i-esihle sikaNkulunkulu wethu sasiphezu kwethu, bamhola kithi indoda efundile kakhulu kusukela Amadodana kaMaheli, indodana kaLevi, indodana ka-Israyeli, nge noSherebiya, namadodana akhe, nabafowabo abayishumi nesishiyagalombili,
8:19 noHashabiya, futhi naye noJeshaya, ka Oonyana bakaMerari, nabafowabo, namadodana akhe, yezinombolo amabili.
8:20 Futhi kusukela namaNethini, bamiswa ngoDavide, kanye nabaholi wayondle enkonzweni yamaLevi, kwakukhona izinceku ngamakhulu amabili namashumi amabili ethempelini. Zonke ayebizwa ngesiqu amagama abo.
8:21 Futhi ngamemezela ukuzila ukudla kuleyo ndawo, eceleni komfula Ahava, ukuze sikwazi nihluphe thina emehlweni kaJehova uNkulunkulu wethu, futhi ukuze sikwazi ingacela sakhe ngendlela elungile kithi, futhi amadodana ethu, futhi yonke impahla yethu.
8:22 Ukuze Ngangingajabule ukunxusa enkosini usizo nezinkweli zamahhashi, abangathanda ukuvikela nathi kusukela isitha endleleni. Ukuze sasithé enkosini: "Isandla sikaNkulunkulu wethu siphezu kwabo bonke labo abamfunayo 'ubuhle. Futhi igunya lakhe, nezikhwepha zakhe nokufutheka, ophezu kwabo bonke labo bamlahle. "
8:23 Futhi ngakho sazila ukudla futhi wancenga uNkulunkulu wethu lokhu; futhi ngenxa yalokho, thina sachuma.
8:24 Futhi mina ahlukaniswe nambili kusukela phakathi abaholi zabapristi: noSherebiya, noHashabiya, futhi nabo eziyishumi kwabafowabo.
8:25 Futhi ngakalela isiliva negolide, nezitsha ehlukaniselwe endlini kaNkulunkulu wethu, eyayihunyushwe ezihlinzekwa inkosi, futhi abeluleki bakhe kanye nabaholi bakhe, futhi yibo bonke labaya bantu bakwa-Israyeli ababe eyayitholakalé.
8:26 Futhi mina wamkalela izandla zabo amatalenta angamakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu esiliva, nezitsha ayikhulu esiliva, futhi eziyikhulu egolide,
8:27 nezitsha zegolide ezingamashumi amabili eyayintula isisindo italenta lalinye, lezitsha ezimbili nethusi ayetholakala shining, enhle njengoba igolide.
8:28 Futhi ngathi kubo: "Wena abangcwele leNkosi, kanye nezitsha zingcwele, kanye nesiliva negolide, eye zanikelela eNkosini, uNkulunkulu wawobaba.
8:29 Buka futhi uyobaqapha, nikugcine, nize nikulinganise phandle phambi abaholi abapristi namaLevi, futhi ababusi imindeni yakwa-Israyeli eJerusalema, endlini yengcebo endlini yeNkosi. "
8:30 Khona-ke abapristi namaLevi wathola isisindo sesiliva, negolide, futhi izitsha, ukuze athwale lezi zinto ziye eJerusalema, endlini kaNkulunkulu wethu.
8:31 Ngakho, sasuka kusukela emfuleni Ahava, ngosuku lweshumi nambili lwenyanga yokuqala, ukuze sikwazi ukuya eJerusalema. Futhi isandla sikaNkulunkulu wethu sasiphezu kwethu, futhi owasikhulula esandleni sesitha walabo ebilele ayeqamekele endleleni.
8:32 Futhi safika eJerusalema, futhi sahlala khona izinsuku ezintathu.
8:33 Khona, Ngosuku lwesine, isiliva legolide lezitsha abangu wakala endlini kaNkulunkulu wethu, ngesandla Meremoth, indodana ka-Uriya,, umpristi; futhi u-Eleyazare, indodana kaPhinehasi, kanye nabo amaLevi, NoJozabadi, indodana kaJeshuwa, noNowadiya, indodana kaBinuwi.
8:34 Lokhu kwakwenziwa ngenani nesisindo konke; futhi konke okusindayo lalotshwa phansi ngaleso sikhathi.
8:35 Ngaphezu kwalokho, lalabo ababevela ekuthunjweni, amadodana ukuguqulelwa kwesinye isimo sokuphila, ukuqothulwa kwezizwe okunikelwe uNkulunkulu ka-Israyeli: amathole nambili engxenyeni yabo bonke abantu bakwa-Israyeli, izinqama + ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha, amawundlu ayisikhombisa nesikhombisa, neziyishumi nambili ziyizinceku izimpongo ngenxa yesono. Wonke lawa kwakungamadodana ekuqothulweni eNkosini.
8:36 Khona-ke anikwa izimemezelo yenkosi kubabusi owakhonza emehlweni enkosi, futhi kuze kube kubabusi phesheya koMfula, futhi waphakamisa lesi sizwe futhi indlu kaNkulunkulu.

Ezra 9

9:1 Khona, Ngemva kwalezi zinto zaphela, abaholi lafika kimi, wathi: "Abantu bakwa-Israyeli, abapristi, futhi amaLevi, abazange bahlukaniswe kusukela abantu bakula mazwe futhi kusukela izinengiso zabo, ikakhulukazi labo lamaKhanani, futhi namaHeti, namaPerizi, namaJebusi, futhi abakwa-Amoni, nabakwaMowabi, futhi abaseGibithe, nama-Amori.
9:2 Ngoba baye ethathwe namadodakazi abo bona namadodana abo, futhi baba a nohlu lozalo angcwele sezizwe zamazwe. Futhi ngisho esandleni abaholi futhi izimantshi bekulokhu wokuqala kule isiphambeko. "
9:3 Futhi Kuthe sengizwile leli gama, Ngaklebhula ingubo yami ingubo yami, futhi Ngakhi- zekhanda lami nesilevu sami, ngahlala nilila.
9:4 Khona-ke bonke labo owalesaba izwi likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli yayisibutha kimi, ngenxa yeseqo lalabo ababebuyile bevela ekuthunjweni. Futhi ngahlala usizi, kuze kwaba sesikhathini somnikelo wakusihlwa.
9:5 Futhi ngesikhathi somnikelo wakusihlwa, Ngavuka ukuhlupheka kwami, futhi, sebezivumisile ziklebhukile ingubo yami futhi ingubo yami, Ngawa ngamadolo ami, mina welula izandla zami kuJehova, Nkulunkulu wami.
9:6 Ngathi: "Nkulunkulu wami, I am bajabhile, namahloni ukuba ngiphakamisele ubuso bami kuwe. Ukuze ububi bethu iphindaphindwe phezu kwamakhanda ethu, kanye namacala ethu aye anda, ngisho ngasezulwini,
9:7 kusukela ezinsukwini sawobaba. Kodwa futhi, thina ngokwethu yone, kuze kube yilolu suku. Futhi ngenxa yobubi bethu, thina ngokwethu, namakhosi ethu nabapristi bethu, zinikelwe ezandleni amakhosi emazweni, futhi inkemba, futhi ekuthunjweni, nokuba aphange, futhi ukudideka sobuso, njengoba nje naso kulolusuku.
9:8 Manje, ngokwezinga elincane kanye isikhashana, Ukunxusa kwethu wenziwe uJehova uNkulunkulu wethu, ukuze ushiye us insali, futhi ukuze indawo ephephile ezweni lakhe elingcwele zinganikwa kithi, futhi ukuze uNkulunkulu wethu angase ikhanyisa amehlo ethu, futhi angase asinike ukuphila okuncane ebugqileni bethu.
9:9 Ngoba siyizinceku, kodwa ebugqileni bethu uNkulunkulu wethu ongayekanga us, kodwa uye Bathambekele umusa phezu kwethu emehlweni inkosi namaPheresiya, ukuze asinike ukuphila, futhi angase avuse indlu kaNkulunkulu wethu, futhi balungise izincithakalo yayo, futhi asinike uthango kwaJuda naseJerusalema.
9:10 Manje, uNkulunkulu wethu, ngalokho okufanele sikusho ngemva kwalezi zinto? Ukuze siyeka imiyalo yakho,
9:11 lapho wayala ngesandla sezinceku zakho, abaprofethi, wathi: 'Izwe, eniyakuzi faka ukuze ukulidla, liyizwe ongcolile, ngenxa ukungcola abantu zala mazwe, izinengiso zalezo abaye yasigcwalisa, ngomlomo, ne ngenxa yokungcola kwabo. '
9:12 Manje-ke, akufanele nendise amadodakazi enu amadodana abo, futhi kufanele zithole namadodakazi abo amadodakazi enu. Futhi akufanele ukuthula kwabo, nenhlanhla yabo, yebo kuze kube phakade. Sizakuba njalo-ke kungaqina, ngakho lakanye izinto okuhle kwezwe, futhi babe namadodana akho njengoba izindlalifa zakho, ngisho kuze kube phakade.
9:13 Ngemva kwakho konke lokho okwenzeke kithi ngenxa yemisebenzi yethu emibi kakhulu futhi icala lethu elikhulu, wena, uNkulunkulu wethu, baye owasikhulula ububi bethu, wena usinikeze insindiso, njengoba nje kunjalo nanamuhla,
9:14 ukuze thina singakhokhi Akumelwe niphambuke futhi wenze imiyalo yakho uyize, futhi ukuze thina singakhokhi lutho bahlangane bomshado nezizwe zalezi izinengiso. Kungenzeka ube uthukuthele nathi ngisho kuze kube sekupheleni, ukuze ubungeke ukuze usishiyele insali ukuba basindiswe?
9:15 O Nkosi, uNkulunkulu ka-Israyeli, wena nje. Ngoba thina eshiyiwe basindiswe, njengoba nje kunjalo nanamuhla. Bheka, siphambi emehlweni akho e icala lethu. Futhi akunakwenzeka ukumelana nawe kule ndaba. "

Ezra 10

10:1 Ngakho, njengo-Ezra wayethandaza, futhi enxusa, futhi ukukhala ngale ndlela, futhi ngobuso phambi ithempeli likaNkulunkulu, emhlanganweni omkhulu kakhulu lamadoda nabesifazane nezingane wabuthelwa kuye bevela kwa-Israyeli. Futhi abantu bakhala ngokukhala okukhulu.
10:2 noShekaniya, indodana kaJehiyeli, emadodaneni ka-Elamu, waphendula wathi ku-Ezra: "Sonile uNkulunkulu wethu, futhi sebethathe amakhosikazi abezizwe kusukela abantu balelo zwe. Manje, uma kuba khona ukuphenduka ngaphakathi Israyeli phezu lokhu,
10:3 silishaye isivumelwano uJehova uNkulunkulu wethu, ukuze sikwazi sizishaye indiva zonke nabafazi, futhi labo abaye uzelwe kubo, ngokuvumelana nentando kaJehova, futhi labo saba umthetho kaJehova uNkulunkulu wethu. Ngakho kakwenziwe, ngokuvumelana nomthetho.
10:4 Vuka. Kungenxa ukuba uhlukanise, thina-ke sizakuba nawe. Yiba aqiniswe futhi uthathe isinyathelo. "
10:5 Ngakho, U-Ezra, futhi wenza ukuba abaholi abapristi namaLevi, futhi wonke u-Israyeli, ukufunga ukuthi babeyoqhubeka ngokuvumelana leli gama. Futhi bafunga-ke.
10:6 U-Ezra wasukuma phambi kwendlu kaNkulunkulu, wahamba egumbini kaJehohanani, indodana ka-Eliyashibi, wangena ke. Akazange adle isinkwa, futhi akazange uphuze amanzi. Ngokuba walila iseqo lalabo ababebuyile bevela ekuthunjweni.
10:7 Futhi izwi wathunyelwa kwaJuda naseJerusalema, bonke amadodana ukuguqulelwa kwesinye isimo sokuphila, ukuze zazibuthana eJerusalema.
10:8 Futhi bonke labo ngeke sifike zingakapheli izinsuku ezintathu, ngokuvumelana ngeseluleko abaholi abadala, kwakuyodingeka yonke impahla yakhe uthathile, futhi ayeyoxoshwa lomhlangano we ukuguqulelwa kwesinye isimo sokuphila.
10:9 Manje, wonke amadoda akwaJuda nakwaBhenjamini obize e eJerusalema phakathi nezinsuku ezintathu. Lokhu kwaba ngenyanga yesishiyagalolunye, ngosuku lwamashumi amabili nesikhombisa lwenyanga. Futhi bonke abantu bahlala esigcawini ngaphambi kwendlu kaNkulunkulu, ukuthuthumela ngenxa yesono nemvula.
10:10 U-Ezra, umpristi, wasukuma, futhi wathi kubo: "Wena eneqe, wena sebethathe amakhosikazi abezizwe, ukuze oyengezile enziwa Israyeli.
10:11 Manje, yenzani uvumo eNkosini, uNkulunkulu wawoyihlo, futhi senze izinto ezimjabulisayo, futhi nizahlukanise nabantu bezwe, futhi kusukela omkenu bezinye izizwe. "
10:12 Futhi-ke lonke uquqaba waphendula, futhi wathi ngezwi elikhulu: "Ngokuvumelana izwi lakho kithi, ngakho ake kwenziwe.
10:13 Nokho ngempela, kusukela abantu abaningi, futhi kuba isikhathi semvula, futhi ngeke sikwazi ukukhuthazelela bemi ngaphandle, futhi lokhu akuyona umsebenzi izinsuku elilodwa noma amabili a, (ngoba ngokuqinisekile sonile kakhulu kule ndaba,)
10:14 masenziwe abaholi amiswe phakathi lonke uquqaba. Futhi kuyo yonke imizi yethu, ake labo sebethathe amakhosikazi abezizwe zifika ngezikhathi ezimisiwe, futhi nabo abadala umuzi ngomuzi, naphambi kwabahluleli, kuze kube ulaka lukaNkulunkulu wethu uye ibuye kithi phezu lesi sono. "
10:15 Futhi ngakho-Jonathan, indodana ka-Asaheli, futhi Jahzeiah, indodana kaThikiva, ababemiswe phezu lokhu, namaLevi noMeshulamu futhi Shabbethai ebasiza.
10:16 Futhi amadodana ukuguqulelwa kwesinye isimo sokuphila wenza kanjalo. U-Ezra, umpristi, futhi abantu ababesebusweni abaholi bemindeni ngokwezindlu zooyise, ngokwemizalwane yabo, futhi zonke njengamagama abo, Waya wahlala phansi, ngosuku lokuqala lwenyanga yeshumi +, ukuze uhlole le ndaba.
10:17 Futhi baqeda ngawo wonke amadoda ababeshade nabafazi bezinye izizwe, kancane kancane ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala.
10:18 Futhi kukhona atholakele phakathi kwamadodana abapristi ezinye ababeshade nabafazi bezinye izizwe: Kusukela kumadodana kaJeshuwa, indodana kaJosadaki, nabafowabo, KaMahaseya, no-Eliyezeri, futhi noJaribi, noGedaliya.
10:19 Futhi bafunga ngezandla zabo zokuthi bayakulahla bebekela eceleni omkawo, nokuthi babeyoba ukunikela ngoba icala labo nenqama evela phakathi kwezimvu.
10:20 Futhi kusukela Kumadodana ka-Imeri, UHanani noZebadiya.
10:21 Futhi kusukela Amadodana kaHarimi, KaMahaseya, no-Eliya, noShemaya, noJehiyeli, no-Uziya.
10:22 Futhi kusukela Kumadodana kaPhashuri, Eliyohenayi, KaMahaseya, Ishmayeli, noNethaneli, NoJozabadi, no-Eleyasa.
10:23 Futhi kusukela Kubantwana bakwaLevi ayeyizinkulungwane, NoJozabadi, noShimeyi, futhi Kelaiah, engumuzi noKelitha, noPhethahiya, UJuda, no-Eliyezeri.
10:24 Futhi kusukela amadoda ukucula, Eliyashibi. Futhi kusukela nabalindisango, UShalum, futhi Telem, Uri.
10:25 Futhi kuvela ku-Israyeli, kusukela Kumadodana kaPharoshi, Ramiah, futhi Izziah, noMalikhiya, futhi noMijamini, no-Eleyazare, noMalikhiya, noBenaya.
10:26 Emadodaneni ka-Elamu, noMathaniya, UZakariya, noJehiyeli, no-Abidi, noJeremoti, no-Eliya.
10:27 Futhi kusukela Kumadodana kaZathu, Eliyohenayi, Eliyashibi, noMathaniya, noJeremoti, noZabadi, no-Aziza.
10:28 Emadodaneni kaBebayi, noJehohanani, UHananiya, noZabayi, Athlai.
10:29 Futhi kusukela Kumadodana kaBani, noMeshulamu, futhi noMaluki, no-Adaya, nguYashubhi, futhi Sheal, neRamoti.
10:30 Emadodaneni kaPhahati Mowabi, ngo-Adina, noKhelali, noBenaya, noMahaseya, noMathaniya, uBhezaleli, noBinuwi, noManase.
10:31 Futhi kusukela Amadodana kaHarimi, u-Eliyezeri, uJeshuwa, noMalikhiya, noShemaya, uSimeyoni,
10:32 Benjamin, noMaluki, noShemariya.
10:33 Futhi kusukela Kumadodana kaHashumi, Mattenai, Mattettah, UZabhadi, nguElifelete, Jeremai, uManase, uShimeyi.
10:34 Kusukela Kumadodana kaBani, Maadai, U-Amramu wazithathela, futhi Uweli,
10:35 noBenaya, futhi Bedeiah, Celuhi,
10:36 Vaniah, Meremoth, futhi u-Eliyashibi,
10:37 noMathaniya, Mattenai, futhi Jaasu,
10:38 futhi Money, noBinuwi, uShimeyi,
10:39 noShelemiya, noNathani, no-Adaya,
10:40 futhi Machnadebai, Shashai, Sharai,
10:41 Azareli, noShelemiya, noShemariya,
10:42 UShalum, Amariya, Joseph.
10:43 Emadodaneni ka-iNebo, noJehiyeli, noMatithiya, UZabhadi, Zebina, Jaddai, noJoweli, noBenaya.
10:44 Bonke labo babethathe abafazi bezinye izizwe, futhi kwakukhona phakathi kwabo abesifazane ngubani ayeyizalele amadodana.