2nd Encwadi KaSamuweli

2 Samuel 1

1:1 Kwathi, ngemva Wafa uSawule, UDavide esebuyile ekubulaleni ama-Amaleki, wahlala izinsuku ezimbili eZikilagi.
1:2 Khona, ngosuku lwesithathu, indoda ebonakala, ayefika evela ekamu likaSawule, izingubo zakhe ziklebhukile, enomhlabathi wayifafaza phezu kwekhanda lakhe. Futhi lapho efika kuDavide, wawa ngobuso bakhe, futhi zakhuleka.
1:3 UDavida wasesithi kuye, "Uke Nivelaphi?"Wathi kuye, "Mina babalekile nekamu lika-Israyeli."
1:4 UDavida wasesithi kuye: "Kuyini izwi osekwenzekile? Reveal ke kimi. "Wathi: "Abantu babalekile empini, futhi abaningi kubantu bawile bafa futhi. Ngaphezu kwalokho, OSawule noJonathani indodana yakhe zidlulile. "
1:5 UDavida wasesithi, nentsha abafike ibike kuye, "Wazi kanjani ukuthi oSawule noJonathani indodana yakhe abaye bafa?"
1:6 Futhi intsha, owayebizwa nokubika ke kuye, wathi: "Ngafika nge ithuba entabeni yaseGilibowa. USawule wayelele phezu komkhonto wakhe. Khona-ke kakhulu izinqola nabamahhashi wasondela kuye.
1:7 Waphendukela ngemuva futhi engibona, wabiza kimi. Futhi lapho ngase waphendula, "Ngilapha,"
1:8 Wathi kimi, "Ungubani?"Futhi ngathi kuye, " 'NgingumAmaleki.'
1:9 Wathi kimi: "Yima phezu kwami, angibulale. Ukuze usizi ubambé kimi, futhi namanje ukuphila kwami ​​konke kimi. ' "
1:10 Futhi limi phezu kwakhe, Ngayibulala. Ngoba ngazi kahle ukuthi wayengasakwazi ukuphila ngemva kokuwa. Ngawuthatha umqhele owawusekhanda ikhanda lakhe, kanye isongo kusukela ingalo yakhe, ngikulethile lapha kuwe, Nkosi yami."
1:11 Khona-ke uDavide, abakubambayo izingubo zakhe, wazidabula, yena nabo bonke abantu ababenaye.
1:12 Futhi amaJuda alila, wakhala, bazila ukudla kwaze kwahlwa, uSawule noJonathani indodana yakhe,, futhi phezu kwabantu beNkosi futhi phezu kwendlu ka-Israyeli, ngoba babephambukile bewe ngenkemba.
1:13 UDavida wasesithi, nentsha abafike zabika ke kuye, "Uphuma kuphi?"Wathi, "Ngiyindodana ngendoda kuyinto ukufika entsha kumaAmaleki."
1:14 UDavida wasesithi kuye, "Kungani belingesabi ukwelula isandla sakho, ukuze ubungeke ukubulala Kristu iNkosi?"
1:15 Wayesebiza enye yezinceku zakhe, uDavide wathi, "Sondelani, bagijimele ngokumelene naye" Futhi wasemtshaya, wayesefa.
1:16 UDavida wasesithi kuye: "Igazi lakho phezu kwekhanda lakho. Ukuze elisemlonyeni wakho siqu ukhulumé ngenhlekelele ngokumelene nawe, wathi: 'Ngibulele uKristu weNkosi.' "
1:17 Khona-ke uDavide yakhalela a sililo ngoSawule noJonathani indodana yakhe,, ngale ndlela.
1:18 (Wayala ukuthi kufanele bafundise abantwana bakwaJuda umnsalo, njengoba nje kulotshiwe encwadini yezindaba nje.) Wathi: "Cabanga, O Israyeli, egameni labo abafileyo, kwalimala phezu zakho eziphakeme:
1:19 I elikhazimulayo ka-Israyeli aye abulawa phezu ezintabeni yakho. Nempela nje singazithola kanjani angamaqhawe asewile?
1:20 Ungakhethi ukumemezela ke eGati, futhi musa ukumemezela kuyo zemigwaqo Ashikeloni. Kungenjalo, amadodakazi amaFilisti ajabule; kungenjalo, amadodakazi abangasokile ethabe.
1:21 O zintaba zakwa-yaseGilibowa, ake amazolo, noma imvula ukuwa phezu kwakho, futhi kwangathi lezi kungabi emasimini lokuqala izithelo. Ngoba kuleyo ndawo, isihlangu samadoda angamaqhawe waphonswa kude, isihlangu sikaSawule,, sengathi wayengezwanga egcotshwe ngamafutha.
1:22 Kusukela igazi lababuleweyo, kusukela amanoni eqinile, umcibisholo UJonathani akazange yabuya, nenkemba kaSawule ayibuyelanga ezingenalutho.
1:23 OSawule noJonathani, Uyakufanelekela ukuthandwa, oyisizemazema ekuphileni kwabo: ngisho nokufa babengakholwa ihlukaniswe. Kwakumelwe anejubane elidlula elezinkozi, elinamandla kumuntu kunokubukela i wezingonyama.
1:24 O madodakazi ka-Israyeli, mkhaleleni uSawule, ngubani owembethe wena kanye nezinto zekhethelo ebomvu, ababenikele ngezivunulo zegolide ukuze Ukuhloba kwenu.
1:25 Nempela nje singazithola kanjani angamaqhawe kwamaqhawe phakathi kokulwa? Kwakungenzeka kanjani uJonathani ziye ababulewe ezindaweni eziphakeme?
1:26 I lila wena, mfowethu Jonathani: ngokudlulele esinesithunzi, futhi okufanele wayemthanda ngaphezu uthando lwabesifazane. Njengoba umama uthanda indodana yakhe kuphela, ngakho futhi akazange Ngiyakuthanda.
1:27 Nempela nje singazithola kanjani eyizingqabavu asewile, futhi izikhali zempi sekushabalele?"

2 Samuel 2

2:1 Manje, ngemva kwalezi zinto, UDavide welulekana iNkosi, wathi, "Ngikhuphukele yini linyukele wemizi yakwaJuda?"Futhi uJehova wathi kuye, "Wenyukela." UDavide wathi:, "Ukuze ngizabalekela ngaphi ngisuke anyukele?"Wathi kuye, "EHebroni."
2:2 Ngakho, UDavide wenyukela enabafazi bakhe bobabini, Ahinohama, waseJizreyeli, no-Abigayili, umkaNabali waseKarmeli.
2:3 Kepha amadoda ayenaye?, David wabahola yilowo nalowo nomuzi wakhe. Futhi bahlala emizaneni yaseHebroni.
2:4 Futhi-ke amadoda akwaJuda wahamba bamgcoba khona uDavide, ubengasoze yinkosi phezu kwendlu yakoJuda. Futhi-ke kwabikwa kuDavide ukuthi abantu baseJabeshi Gileyadi angcwabe uSawule.
2:5 Ngakho, UDavide wathumela izithunywa emadodeni aseJabeshi eGileyadi, futhi wathi kubo: "Ubusisiwe wena eNkosini, ngubani okufezile umusa nenkosi yakho uSawule, ukuze ubungeke umngcwabe.
2:6 Manje, Ngokuqinisekile, iNkosi engiyakubuyisela kuwe umusa neqiniso. Kodwa ngiyakujabulela nokuba iyokwenza umusa, ngoba senenze leli gama.
2:7 Ake izandla zakho aqiniswe, futhi sibe amadodana amandla. Ngoba ngisho noma inkosi yakho uSawule ufile, namanje indlu yakwaJuda ingigcobile ngibe yinkosi yayo. "
2:8 UAbhineri, indodana kaNeri, umholi yempi kaSawule, wathatha Ishi Bosheti, indodana kaSawule, Wamyisa emhlabeni, phakathi kwekamu.
2:9 Wambeka njengoba inkosi kwaGileyadi, futhi phezu Geshuri, futhi phezu eJizreyeli, futhi phezu Efrayimi, futhi phezu Benjamin, laphezu kwazo zonke zakwa-Israyeli.
2:10 Ishi Bosheti, indodana kaSawule, wayeneminyaka engamashumi amane ubudala lapho eseqale ibuse u-Israyeli. Wabusa iminyaka emibili. Ukuze kuphela, indlu yakwaJuda yalandela uDavida.
2:11 Futhi isibalo izinsuku, ngesikhathi uDavide ehlala futhi babuse ngaso eHebroni phezu kwendlu yakwaJuda, sasiyiminyaka eyisikhombisa nezinyanga eziyisithupha.
2:12 U-Abineri, indodana kaNeri, nabasha lika-Ishi Boshethi, indodana kaSawule, baphuma ekamu, baya eGibeyoni.
2:13 Ngakho, uJowabe, indodana kaSeruya, nabasha kaDavide, baphuma bahlangana nabo eceleni ngasechibini laseGibeyoni. Sebelishumayele obize ndawonye, Ahlala phansi-ke, enye iqondene lenye: lezi kwenye ngaphesheya kwechibi, nalabo ngakolunye uhlangothi.
2:14 U-Abineri wathi kuJowabe, "Vumela intsha usukume futhi adlale phambi kwethu." UJowabe waphendula, "Mazisukume."
2:15 Ngakho, Basukuma, ngadlulela, nambili ngesibalo kaBhenjamini, kuthabathela ecaleni lika-Ishi Boshethi, indodana kaSawule, neziyishumi nambili ziyizinceku intsha kaDavide.
2:16 Futhi ngamunye, abakubambayo kontanga yakhe yinhloko, fixed inkemba ku ohlangothini ophikisana naye, futhi zawa kanyekanye. Futhi igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi i: I Field we-Valiant eliseGibeyoni.
2:17 Futhi impi onokhahlo wavuka ngalolo suku. U-Abineri, nge amadoda akwa-Israyeli, waba baxosha yi intsha kaDavide.
2:18 Manje amadodana amathathu kaTseruya nawo gade kuleyo ndawo: uJowabe, noAbhishayi, noAsaheli. Ke uAsaheli waye umgijimi swift kakhulu, sengathi enye inyamazane ukuthi uhlala ehlathini.
2:19 Futhi UAsaheli wamsukela uAbhinere, futhi akazange aphambuke ngakwesokudla, noma ngakwesokhohlo, ukuba kuphele ekumxosheni u-Abineri.
2:20 Manje, U-Abineri wabheka emuva akhe dlulile, futhi wathi, "Awusiye Asaheli?"Wathi, "Nginguye."
2:21 U-Abineri wayesethi kuye, "Iya kwesokudla, noma kwesobunxele, futhi bopha omunye wentsha, futhi uthathe impango yaso ngokwakho. "Kodwa uAsaheli kavumanga ukuba kuphele emjaha eduze.
2:22 Futhi waphinde, U-Abineri wayesethi Asaheli: "Buyisa, futhi ungakhethi ziyangilandela. Kungenjalo, Mina bayophoqeleka ukuba ukugwaza phasi, futhi mina ngeke ukwazi ukuba ngiphakamisele ubuso bami phambi umfowenu, UJowabe. "
2:23 Kodwa wameyisa ukuba alalele yena, futhi akathandanga aphambuke. Ngakho, ukuvula, U-Abineri wamgwaza ngomkhonto wakhe e imbilapho, futhi abamgwazayo ngokusebenzisa, wafa endaweni efanayo. Futhi bonke labo abangathanda ngidlula endaweni, lapho uAsaheli awele kuyo wafa, ayema.
2:24 Manje ngenkathi UYowabhi noAbhishayi babeziphethe u-Abineri njengokufa wabalekela, ilanga. Bahamba kuze kufike Hill Umsele, okuyinto okuphambene esigodini endleleni esogwadule eliseGibeyoni.
2:25 Futhi abantwana bakwaBhenjamini babuthana ku-Abineri. Futhi njengoba nihlanganiswé kwelinye ohlwini lwempi, Bema engqungqutheleni sentsaba.
2:26 UAbhineri wasememeza kuJowabi, futhi wathi: "Ingabe inkemba yakho ukufutheka kube ngukubhujiswa elingaphandle? Ingabe abangenalwazi ukuthi sibi ukwenza ngenxa yokungazi ukuthi ngenzeni? Kuyoze kube nini Ungesitshele abantu ukuba kuphele ukuphishekela abafowabo?"
2:27 Kodwa uJowabi wathi:: "Kuphila kukaJehova iNkosi, uma ayekhulumile ekuseni, abantu baye bayishiya ukuphishekela abafowabo. "
2:28 Ngakho, UJowabi wasevuthela uphondo, futhi lonke ibutho Wema, futhi abazange bamxoshe Israyeli okungangako, futhi abazange bahlanganyele ukungqubuzana.
2:29 Khona-ke u-Abineri nabantu bakhe babewele, bonke lobo busuku, adabule emathafeni. Futhi ke bawela iJordani, sebezivumisile zazulazula kulo lonke konke neBhethi Horoni, befika ekamu.
2:30 kodwa uJowabi, ukubuyela ngemva kokuba ikhishwe Abineri, wabutha bonke abantu. Futhi intsha kaDavide, babengekho amadoda nesishiyagalolunye, ngaphandle Asaheli.
2:31 Kodwa abakwaBhenjamini nabanye abantu ababesebusweni-Abineri, Izinceku bakaDavide babebulele amathathu namashumi ayisithupha amadoda, naye wafa.
2:32 Basebemthatha uAsaheli, futhi wangcwatshwa + emangcwabeni okhokho bakhe abayishumi esangweni laseBethlehem. uJowabi, namadoda ayenaye?, wahamba ubusuku, bafika eHebroni ngaso kanye ikhefu sosuku.

2 Samuel 3

3:1 Khona-ke isikhathi eside iphutha phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide, noDavide bekhomba ngophakathi futhi ekhula siqina, kodwa indlu kaSawuli ngincipha nsuku zonke.
3:2 Amadodana bazalelwa uDavida eHebroni. Izibulo lakhe laba ngu-Amnoni, kusuka ku-Ahinohama waseJizreyeli.
3:3 Emva kwakhe, kwakukhona Chileab, kusukela Abhigayili, umkaNabali waseKarmeli. Khona-ke eyesithathu kwakungu-Absalomu, indodana kaMahakha, indodakazi kaTalimayi, inkosi yaseGeshuri.
3:4 Khona-ke Eyesine kwakungu-Adoniya, indodana kaHagiti. Futhi yesihlanu kwakunguShamhuti nguShefatiya, indodana ngoAbhitali.
3:5 Futhi, Eyesithupha kwakungu nguItram, kusukela Egila, ngomfazi David. Laba bazalelwa uDavida eHebroni.
3:6 Khona, ngenkathi kwakukhona impi phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide, U-Abineri, indodana kaNeri, ebusa phezu kwendlu kaSawule.
3:7 Manje uSawuli wayelomfazi omncane okuthiwa uRispa, indodakazi ka-Aya. Futhi-Ishi Bosheti wathi ku-Abineri,
3:8 "Kungani u-enter ukuze isancinza ubaba?"Kepha, ngokuba ngokudlulele uthukuthele ngenxa yala mazwi ka-Ishi Bosheti, wathi: "Kanti ngingumJuda yini mina inhloko inja ngokumelene noJuda lolu suku? Ngiye ubonisé umusa endlini kaSawule, uyihlo, futhi kubafowabo nakubangane. Futhi angizange ngokukhohlakala ibikunikele esandleni sikaDavide. Kodwa nokho namuhla uye wafuna kimi, ukuze ungase ungangijezisi kubangwa owesifazane, ngokusho?
3:9 Kwangathi uNkulunkulu angenza kanjalo lezi zinto ku-Abineri, futhi kwangathi anganezela lezi ezinye izinto, uma, ngendlela efanayo iNkosi eyalifungela kuDavide, Angazi ukwenza kanjalo naye:
3:10 ukuthi umbuso kufanele idluliselwe kusuka endlini kaSawule, nokuthi isihlalo sobukhosi sikaDavide iyokhushulwa phezu kuka-Israyeli naphezu kukaJuda, kusukela kwaDani kuze kube seBeri Sheba. "
3:11 Futhi akazange akwazi ukuphendula lutho kuye, ngoba wayengumuntu yesabani.
3:12 Ngakho, U-Abineri wayesethuma izithunywa kuDavide yena, wathi, "Elikabani leli izwe?"Futhi ukuze ayethi, "Yenza ubungani nami, futhi isandla sami sizoba kanye nawe, futhi mina kuzoholela emuva wonke u-Israyeli kuwe. "
3:13 Wathi: "Kungcono. Ngiyakwenza ubungani nawe. Kodwa into eyodwa ngiyabuza kini, wathi: Kalisoze libubone ubuso bami phambi kwakho ukuletha uMikhali, indodakazi kaSawule. Futhi kule ndlela, wena-ke uzakwehlela, ukuzongibona. "
3:14 Khona-ke uDavide wathumela izithunywa ukuba Ishi Bosheti, indodana kaSawule, wathi, "Buyisela umkami uMikhali, engazikhipha esemiselwe ngokwami ​​ngamakesita ayikhulu amajwabu amaFilisti. "
3:15 Ngakho, Ishi Bosheti wathumela wamthatha kumyeni wakhe sisikhulu esinguPalatiyeli, indodana kaLayishi.
3:16 Umyeni wakhe lalilandela wakhe, wokulila, kuze kufike waseBahurimi. U-Abineri wayesethi kuye, "Hamba ubuyele." Wayesebuyela kulowo.
3:17 Ngokufanayo, U-Abineri wathumela ilizwi amalunga akwa-Israyeli, wathi: "Izolo Njengoba okuningi njengoba ngayizolo, obukade nifuna uDavide, ukuze sibuse phezu kwakho.
3:18 Ngakho, ekuwufezeni manje. Ukuze uJehova ukhulumile kuDavide, wathi: 'Ngesandla senceku yami uDavide, Ngiyakusindisa abantu bami u-Israyeli esandleni samaFilisti + kuzo zonke izitha zabo. ' "
3:19 U-Abineri wakhuluma futhi uBhenjamini. Wamuka, ukuze ukhulume kuDavide eHebroni konke kungaba elimnandi ku-Israyeli wonke kaBhenjamini.
3:20 Waqhubeka uDavide eHebroni namadoda amabili. UDavide wazenzela idili Abineri, namadoda ayehamba nawo owayefike naye.
3:21 U-Abineri wayesethi kuDavide, "Ngizovuka, ukuze ngidle ukubutha zonke zakwa-Israyeli kuwe, inkosi yami, inkosi, futhi ukuze ngidle ungene isivumelwano nawe, futhi ukuze ukubusa phezu kuka-, Njengoba nje umphefumulo wakho okufisayo. "Khona-ke, lapho uDavide ayewaholele uAbhineri ukuthi ahambe, futhi esehambe ngokuthula,
3:22 ngokushesha efika kwezinceku zikaDavide futhi sikaJowabe, ngemva kokuba abaphangi ababulewe, nge onakala kakhulu. Kodwa u-Abineri wayengekho kuDavide eHebroni. Ukuze ngaleso sikhathi wayesefunda wayemmukisile, futhi wayengazange abe ebekwe ukuthula.
3:23 uJowabi, futhi lonke ibutho ezazinaye, sasesifikile kamuva. Manje, kwabikwa kuJowabe, echaza ukuthi u-Abineri, indodana kaNeri, wangena enkosini wayiphendula inkosi, futhi yamxosha, wahamba ngokuthula.
3:24 UJowabe wangena enkosini, futhi wathi: "Wenzeni? Bheka, U-Abineri wafika kuwe. Kungani amxoshe, ukuze uye wamuka?
3:25 Anazi yini, mayelana Abineri, indodana kaNeri, ukuthi eza kuwe lokhu, ukuze akukhohlise, futhi nilwazi sokuhamba yakho futhi ukubuya yakho, ngakho lokhu ukuba nazi ukuthi konke okwenzayo?"
3:26 Manje, uJowabe, uphuma David, wathumela izithunywa ukulandela u-Abineri, wamlethela emuva omthombo sirah, ngaphandle uDavide kokwazi.
3:27 Futhi lapho u-Abineri esebuyele eHebroni, UJowabi wasebamba yena yedwa kuze kube phakathi kwesango, ukuze akhulume naye, kodwa ngenkohliso. Futhi lapho, wagwaza kuye imbilapho, wayesefa, ephindiselela yegazi lika-Asaheli, umfowabo.
3:28 Futhi uDavida esekuzwile lokho, manje ukuthi ndaba kwakwenziwa, uthe: "Mina nombuso wami sihlanzekile phambi kweNkosi, yebo kuze kube phakade, ka ngegazi lika-Abineri, indodana kaNeri.
3:29 Futhi kwangathi umthelekele ekhanda likaJowabe, naphezu kwayo yonke indlu kayise. Futhi kwangathi asehluleki kube, endlini kaJowabe, omunye ohlushwa ukugeleza yenzalo, noma lowo onochoko, noma omunye ngubani effeminate, noma omunye uyawa ngenkemba, noma omunye ngubani oswele isinkwa. "
3:30 Manje, UJowabe nomfowabo Abishayi bembulele u-Abineri, ngoba wayebulele umfowabo uAsaheli eGibeyoni, ngesikhathi sempi.
3:31 Khona-ke uDavide wathi kuJowabe, futhi bonke abantu ababenaye, "Izinyembezi izingubo zakho, futhi nibhince indwangu yamasaka, nilile phambi kuka-abeze emngcwabeni ka-Abineri. "Ngaphezu kwalokho, Inkosi uDavide lalilandela ibhokisi.
3:32 Sebelishumayele Bammbela u-Abineri eHebroni, Inkosi uDavide waphakamisa izwi lakhe, futhi waze walila ngenxa zendunduma yokungcwaba likaAbhineri. Futhi bonke abantu Futhi sakhala.
3:33 Inkosi, ukukhala ikhalela Abineri, wathi: "Kwangathi kungelokothe ​​kwenzeke lokho has Abineri wafa ngendlela ngamagwala ngokuvamile bafe.
3:34 Izandla zakho engaboshiwe, futhi izinyawo zakho kungukuthi sisindwa ngezibopho. Kodwa njengoba nje amadoda ngokuvamile kuwele phambi kwabantwana bakwa-ububi, ngakho uwe. "Futhi ngenkathi ngokuphinda le, labantu bonke bakhala inyembezi phezu kwakhe.
3:35 Futhi lapho lonke uquqaba babefike ukuthatha ukudla noDavide, ngesikhathi namanje emini, uDavide wafunga, wathi, "UNkulunkulu makenze lezi zinto kimi, futhi kwangathi anganezela lezi ezinye izinto, uma ngidla isinkwa noma okunye ngaphambi kokuba ilanga lishone. "
3:36 Futhi bonke abantu wakuzwa, nakho konke inkosi eyayikwenza emehlweni wonke umuntu, okwase ngijabulisa kubo.
3:37 Futhi wonke umuntu ezivamile, futhi wonke u-Israyeli, waqaphela ngalolo suku ukuthi ukubulawa Abineri, indodana kaNeri, ayengazange owenziwa yinkosi.
3:38 Inkosi yathi ezincekwini zayo: "Kungenzeka yini nibe abangenalwazi ukuthi umholi omkhulu kakhulu uwile namuhla kwa-Israyeli?
3:39 Kodwa mina namanje ithenda, kodwa yinkosi. Futhi lamadoda amadodana kaSeruya abanokhahlo kakhulu kimi. Kwangathi iNkosi abuyisele owenza okubi ngokuvumelana nobubi bakhe. "

2 Samuel 4

4:1 Khona-Ishi Bosheti, indodana kaSawule, wezwa ukuthi u-Abineri yayehlele eHebroni. Futhi izandla zakhe zaba buthaka, futhi wonke u-Israyeli wakhathazeka.
4:2 Manje indodana kaSawule kwadingeka amadoda amabili, abaholi kubaphangi. Igama elilodwa kwaba noBahana, futhi igama omunye kaRekabi, amadodana kaRimoni, a waseBeyeroti kusukela abantwana bakwaBhenjamini. Ngempela Ukuze, Beeroth, too, ayedume loBhenjamini.
4:3 Futhi Beerothites abalekile ku Gittaim. Futhi bangabafokazi khona, kuze kube yileso sikhathi.
4:4 OJonathani, indodana kaSawule, wazala indodana ngezinyawo ekhubazekile. Ngoba wayeyedwa iminyaka emihlanu ubudala lapho kufika umbiko ngoSawule noJonathani esuka eJizreyeli. Manje, lomlizane wakhe, bamyisa up, babaleka. Kanti ngesikhathi wayephuthuma, ukuze yena wabalekela, wawa futhi senziwa izinyonga. Futhi wabizwa uMefibosheti.
4:5 Manje, Amadodana kaRimoni waseBeyeroti, URekabi loBahana, efika futhi wangena endlini ka-Ishi Bosheti, ngesikhathi sokushisa kosuku. Futhi, yena wayelele embhedeni wakhe emini. Futhi umlindisango yendlu, owayebizwa ukuhlanza kakolweni, wazumeka.
4:6 Khona-ke bangena endlini ngasese, ukuthatha kwezikhwebu zokusanhlamvu. Futhi oRekabi noBahana umfowabo amgwaza e imbilapho, futhi babaleka.
4:7 Ukuze lapho sebengenile endlini, yena wayelele embhedeni wakhe ekamelweni avaliwe. Futhi imshaya, bayibulala. Futhi ukuthatha ikhanda lakhe, basuka ngendlela ehlane, uhamba ubusuku bonke.
4:8 Baliyisa ikhanda lika-Ishi Boshethi kuDavide eHebroni. Bathi enkosini: "Bheka, ikhanda lika-Ishi Bosheti, indodana kaSawule, isitha sakho, eyayifuna ukuphila kwakho. Manje, uJehova uphindisele namuhla inkosi yami, inkosi, lolu suku, kuSawule enzalweni yakhe. "
4:9 kodwa uDavida, ephendula oRekabi noBahana umfowabo, Amadodana kaRimoni waseBeyeroti, wathi kubo: "Njengoba ukuphila uJehova oye uwusindisile umphefumulo wami kukho konke ukucindezeleka,
4:10 lowo libike kimi wathi, 'USawule ufile,'Ababecabanga ukuthi imemezele izindaba ezinhle, mina sengikubambile. Futhi eZikilagi ngayibulala okufanele Uphiwe umvuzo izindaba.
4:11 Kakhulu kangakanani-ke manje, lapho amadoda bengenanhlonipho baye abulawe umuntu ongenacala endlini yakhe, esembhedeni wakhe, angiyikubiza igazi lakhe esandleni sakho, futhi ube kude umhlaba?"
4:12 Manje, UDavide wayala izinceku zakhe, futhi wayesefuna ukuwabulala. Futhi wayinquma izandla nezinyawo, bona okwesikhashana zayiqeda phezu kwechibi laseHebroni. Kodwa ikhanda lika-Ishi Bosheti bathatha futhi wangcwatshwa ethuneni lika-Abineri eHebroni.

2 Samuel 5

5:1 Futhi zonke izizwe zakwa-Israyeli waya kuDavide eHebroni, wathi: "Bheka, thina siyithambo lakho nenyama yakho.
5:2 Ngaphezu kwalokho, izolo ngayizolo, lapho uSawule eseyinkosi phezu kwethu, wena owawuhola futhi ehola emuva Israyeli. Khona-ke iNkosi yathi kuwe, 'You emadlelweni abantu bami u-Israyeli, nibe umholi phezu kuka-Israyeli. ' "
5:3 Futhi, amalunga akwa-Israyeli aya enkosini eHebroni, UDavida watshaya isivumelwano nabo eHebroni ku emehlweni kaJehova. Amgcoba uDavide njengenkosi phezu kuka-Israyeli.
5:4 UDavide wayeyindodana engamashumi amathathu, Kwathi eseqale ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amane.
5:5 eHebroni, wabusa phezu kukaJuda iminyaka eyisikhombisa nezinyanga eziyisithupha. Khona-ke eJerusalema, wabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu phezu kuka-ka-Israyeli noJuda.
5:6 Inkosi, nawo onke amadoda ayenaye?, waya eJerusalema, ukuze amaJebusi, abakhileyo ezweni. Futhi kwathiwa uDavide ngokuphefumulelwa kubo, "Wena Ngeke bangene lapha, ngaphandle kokuthi uyosusa abayizimpumputhe nabayizinyonga, abathi, 'UDavide Ngeke bangene lapha.' "
5:7 Kodwa uDavide ewaphucile inqaba yaseSiyoni; lowo emzini kaDavide.
5:8 UDavide ezihlongozwayo, ngalolo suku, umvuzo kuye ezazibulale amaJebusi futhi owayefike ukuba emiseleni of uphahla, futhi ayeseqhuba yizimpumputhe nezinyonga elalikuzonda nomphefumulo kaDavide. Ngakho, kuthiwa akulesi saga, "Izimpumputhe nezinyonga Ngeke bangene ethempelini."
5:9 Khona-ke uDavide wahlala enqabeni, walibiza: eMzini KaDavide. Wakha-ke kuze nxazonke, wathabathela eMilo wesa phakathi.
5:10 Futhi isihambile, bekhomba ngophakathi futhi banda, futhi iNkosi, uNkulunkulu Sebawoti, wayenaye.
5:11 Futhi, uHiramu, inkosi yaseThire, wathumela izithunywa kuDavide, nge umsedari, futhi abakhi ukhuni nabakhi bezindonga itshe, ukuze senze izindonga. Bawakha uDavide indlu.
5:12 UDavide wazi ukuthi uJehova wayemmisile impela ukuba abe yinkosi phezu kuka-Israyeli, nokuthi uphakamisile umbuso wakhe phezu kwabantu bakhe u-Israyeli.
5:13 UDavide wathatha abanye abafazi abancane labafazi bevela eJerusalema, ngemva kokuba efika evela eHebroni. Futhi-ke amanye amadodana namadodakazi azalelwa uDavide.
5:14 Yilawa amagama alawo azalelwa bona eJerusalema: uShamuwa, noShobabi, noNathani, noSolomoni,
5:15 and Ibhar, futhi Elishua, futhi Nepheg,
5:16 futhi eYafiya, no-Elishama, futhi Eliyada, and Elipheleth.
5:17 Khona-ke amaFilisti esezwile ukuthi bamgcobile uDavide ukuba abe yinkosi phezu kuka-Israyeli. Futhi zonke enyukela, ukuze adinge uDavida. Futhi uDavida esekuzwile lokho, wehlela uyisiphephelo.
5:18 EmaFilisti, ifika, asabalala phandle esiGodini samaRefa.
5:19 UDavide welulekana iNkosi, wathi: "Ngikhuphukele yini linyukele amaFilisti? Futhi ngeke yini abanikele esandleni sami?"UJehova wathi kuDavide: "Wenyukela. Ngoba mina Ngokuqinisekile uyonika amaFilisti esandleni sakho. "
5:20 Ngakho, UDavide wafika eBhali-Perazimi. Wababulala khona. Wathi, "UJehova ihlukaniswe izitha zami phambi kwami, njengoba nje amanzi zihlukaniswe. "Ngenxa yalokhu, igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi uBhali-Perazimi.
5:21 Futhi kuleyo ndawo okwasala ngemuva izithombe zazo ezibaziweyo, uDavide namadoda ayekanye naye kude.
5:22 AmaFilisti aqhubeka namanje, ukuze Benyukela futhi asabalala phandle esiGodini samaRefa.
5:23 Khona-ke uDavide wabuza eNkosini, "Ngikhuphukele yini anyukele ngokumelene namaFilisti, futhi ngeke yini esandleni sami?"Wathi: "You anyukele ngokumelene nabo; esikhundleni, mbuthano ngemva kwawo. Futhi wena-ke uzakwehlela kubo ngaphesheya ebhalsamu izihlahla.
5:24 Futhi uma uzwa umsindo into ephuma iziqongo ebhalsamu izihlahla, ke uzaqalisa impi. Ngoba ngaleso sikhathi uJehova uyophuma, phambi kobuso bakho, ukuze ashaye ngayo impi yamaFilisti. "
5:25 Manje, UDavide wenza njengoba nje uJehova ayemyale. Futhi wabulala amaFilisti, kusukela eGibeyoni kuze kube ufika eGezeri.

2 Samuel 6

6:1 Khona-ke uDavide futhi wabutha bonke amadoda abakhethiweyo bakwa-Israyeli, izinkulungwane ezingamashumi amathathu.
6:2 Wesuka ke uDavide, wahamba, nabantu yonke ababenaye kusuka amadoda akwaJuda, ukuze ngokuvamile engase iholele emuva umtshokotsho kaNkulunkulu, phezu okuyinto Lusetshenziswa igama uJehova Sebawoti, ohlezi amakherubi ngenhla ke.
6:3 Futhi babeka umphongolo kaNkulunkulu ngenqola entsha. Zayisa-ke kusukela endlini ka-Abinadaba, ngubani laliseGibheyoni. Futhi u-Uza no-Ahiyo futhi, amadodana ka-Abinadaba, waxosha inqola entsha.
6:4 Futhi lapho ababeyithathile ke kusukela endlini ka-Abinadaba, ngubani laliseGibheyoni, Ahiyo kwandulelwe emkhunjini lapho umgcini umphongolo kaNkulunkulu.
6:5 Kodwa uDavide kanye nabo bonke ka-Israyeli bathokoza phambi kukaJehova njalo uhlobo yomculo ezenziwe ngokhuni, futhi amahabhu, namahabhu, futhi nezigubhu, nezinsimbi, namasimbali.
6:6 Futhi ngemva kokuba bafike endaweni ngasesibuyeni sikaNakoni, Uza lelula isandla sakhe emtshokotshweni kaNkulunkulu, futhi wathinta ke, ngokuba izinkabi abangu ukukhahlela futhi wayebangele ukuba enika.
6:7 Futhi yentukuthelo kaJehova ukufuthekela Uza. Futhi wamshaya ngoba temerity yakhe. Futhi wafela khona, ngaseceleni komphongolo kaNkulunkulu.
6:8 Khona-ke uDavide wezwa ubuhlungu ngokuba uJehova wayesivalile abulala u-Uza. Futhi igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi i: lo ezimangalisayo zokuthi u-Uza, kuze kube yilolu suku.
6:9 UDavide wayekwesaba kakhulu eNkosini ngalolo suku, wathi, "Siyakuphunyuka kanjani umphongolo weNkosi alethwe kimi?"
6:10 Futhi Akavuma ukuthumela umphongolo kaJehova kuye ngokwakhe emzini kaDavide. Kunalokho, wathuma endlini ka-Obede Edomi, umGiti.
6:11 Futhi umphongolo kaJehova wahlala endlini ka-Obede Edomi umGiti, izinyanga ezintathu. Futhi uJehova wabusisa u-Obede Edomi, nayo yonke indlu yakhe.
6:12 Futhi-ke kwabikwa eNkosini uDavide ukuthi uJehova kwadingeka Obede Edomi ebusisekile, futhi konke okwakungokwakhe, ngenxa yomphongolo kaNkulunkulu. Ngakho, UDavide wahamba wenyusa umphongolo kaNkulunkulu, kusukela endlini ka-Obede Edomi, emzini kaDavide ngokujabula. Kwakukhona noDavide abahlabeleli eziyisikhombisa, nelamathole izisulu.
6:13 Futhi lapho labo ababethwele umphongolo kaJehova wayeseke wahambela izinyathelo eziyisithupha, yena immolated i nenkunzi nenqama.
6:14 UDavide wasina ngayo yonke ikhono lakhe phambi kukaJehova. Futhi uDavide wayebhince yamahlombe yelineni.
6:15 uDavide, futhi yonke indlu ka-Israyeli, babehola umphongolo itestamente leNkosi, nge ekujabuleleni kanye kwecilongo.
6:16 Futhi lapho umphongolo kaJehova bangene emzini kaDavide, uMikhali, indodakazi kaSawule, ibuka ngaphandle efasiteleni, wabona inkosi uDavide itshekula, isina phambi kukaJehova;. Wayidelela enhliziyweni yakhe.
6:17 Baliyisa ku komtshokotsho weNkosi. Bafaka, basibeke endaweni yaso phakathi kwethabhanekele, ayeyifake uDavide alimisele wona. UDavide banikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula e-emehlweni kaJehova.
6:18 Futhi lapho sebeqedile ukunikela ukuqothulwa kwezizwe nangeminikelo yokuthula, wabusisa abantu egameni likaJehova Sebawoti.
6:19 Futhi wahlukanisela wonke isixuku sakwa-Israyeli, esingangaleso amadoda ngabesifazane, ukuze ngamunye: omunye isinkwa, futhi omunye ucezu yenkomo okugazingiwe, futhi ngofulawa ocolekileyo kakolweni ethosiwe ngamafutha. Futhi bonke abantu bahamba, yilowo nalowo waya endlini yakhe.
6:20 UDavida wasebuyela, ukuze ebusisa indlu yakhe. uMikhali, indodakazi kaSawule, uya wasephuma ukuhlangabeza uDavida, wathi: "Kwaba Yeka udumo lwenkosi ka-Israyeli namuhla, ezambulile phambi encekukazi zenceku yakhe, nokuba unclothed, sengathi omunye abadlali babe unclothed. "
6:21 UDavide wamphendula uMikhali wathi: "Ngaphambi kukaJehova, owakhetha mina kunokuba uyihlo, futhi kunokuba yonke indlu yakhe, futhi ngubani engiyalile, ukuthi mina kufanele kube umholi phezu kwabantu beNkosi kwa-Israyeli,
6:22 Ngizokwenza kokubili ukudlala futhi ukululaza ngokwami, wedlula ngenzile. Futhi mina ngeke kancane emehlweni ami. Futhi encekukazi, mayelana oxoxa, I izovela Uyakhazimula. "
6:23 Manje, kwakungekho ingane ezalwe kuMikhali, indodakazi kaSawule, ngisho kuze kube sosukwini lokufa kwakhe.

2 Samuel 7

7:1 Kwathi, lapho inkosi wazinza endlini yakhe, futhi iNkosi eseyiphumuzile nxazonke kuzo zonke izitha zayo,
7:2 wathi kuNathani umprofethi:, "Anazi yini ukuthi mina ngihlala endlini yemisedari, nokuthi umphongolo kaNkulunkulu ibekwe phakathi kwetende izikhumba?"
7:3 UNathani wathi enkosini: "Hamba, wenze konke okusenhliziyweni yakho. Ngokuba uJehova unawe. "
7:4 Kwathi ngalobo busuku, bheka, izwi likaJehova lafika kuNathani, wathi:
7:5 "Hamba, uyakusho kanje encekwini yami uDavide: 'Usho kanje uJehova: Kufanele yini ukwakha indlu kimi njengoMphathi yindawo yokuhlala?
7:6 Ngoba angizange sengihlale endlini kusukela osukwini engakhipha wahola abantwana bakwa-Israyeli kusukela elizweni leGibhithe, kuze kube yilolu suku. Kunalokho, Ngihambé itabernakele, futhi phakathi kwezilenge.
7:7 Kuzo zonke izindawo mina seniliwelile ngokusebenzisa, bonke abantwana bakwa-Israyeli, akazange engake ikhulume ilizwi ubani nambili ezizweni zakwa-Israyeli, bani ngakuyala emadlelweni abantu bami u-Israyeli, wathi: Kungani uye Aningakhelanga endlini yemisedari?'
7:8 Manje, ngakho Niyakukhuluma kanje encekwini yami uDavide: 'Usho kanje uJehova Sebawoti, uthi: Mina ngakuthatha amadlelo, ekulandeleni izimvu, ukuze kuzoba umholi phezu kwabantu bami u-Israyeli.
7:9 Futhi bengilokhu nawe nomaphi lapho uhamba. Futhi: 'Ngibulele zonke izitha zakho phambi kwakho. Futhi ngikwenzé igama elikhulu, eceleni kwegama yabakhulu ngubani asemhlabeni.
7:10 Njalo ngizabamisela indawo abantu bami uIsrayeli, futhi ngiyobatshala, futhi uzaphila khona, futhi abasayikusho baphazamiseke. Futhi kabayikusho bakwa-ububi siqhubeke bayoyihlupha njengakuqala,
7:11 kusukela osukwini engakhuphula ngalo abahluleli phezu kwabantu bami uIsrayeli. Ngiyonika ukuphumula kuzo zonke izitha zakho. INkosi ubikezela kuwe ukuthi uJehova uzokwenza wena indlu.
7:12 Lapho insuku zakho iyobe isigcwalisekile, futhi wena uzalala oyihlo, Ngiyovusa inzalo yakho ngemva kwakho, ngubani uzophuma ezinkalweni zakho, futhi ngiyokwenza aqine umbuso wakhe.
7:13 Yena ngokwakhe eyakwakhela igama lami indlu. Njalo ngizamisa isihlalo sobukhosi sombuso wayo, yebo kuze kube phakade.
7:14 Ngibe nguyise, futhi yena uyakuba yindodana yami. Futhi uma He bophezela ububi, I uyolungisa ngenduku yabantu nangemivimbo amanxeba amadodana abantu.
7:15 Kodwa umusa wami kawuyikusuka wususi kuye, njengobe ngalususa kude uSawule, engamsusa ngaphambi ubuso bami.
7:16 Ngokuqinisekile, indlu yakho iyakuba othembekile, nombuso wakho uyakuba phambi kobuso bakho, phakade, isihlalo sakho sobukhosi kuyakuba elondekile njalo. ' "
7:17 Njengawo onke lawo mazwi, nangokwawo wonke lo mbono, ngakho uNathani wakhuluma kuDavide.
7:18 Yayisiphendula inkosi uDavide, wangena, wahlala phambi kukaJehova, futhi wathi: "Ngingubani, O Nkosi Nkulunkulu, futhi iyini indlu yami, ukuthi ubungeke ozongiyisa leliphuzu?
7:19 Ngaphezu kwalokho, lokhu kuye kwabonakala kancane emehlweni akho, O Nkosi Nkulunkulu, ngaphandle kokuthi futhi uzokhuluma indlu yenceku yakho isikhathi eside. Ngoba lokhu kuyiso umthetho ka-Adamu, O Nkosi Nkulunkulu.
7:20 Ngakho, Yikuphi okunye uDavide akwazi ukukusho kuwe? Ngokuba niyazi inceku yakho, O Nkosi Nkulunkulu.
7:21 Ngenxa yelizwi lakho, nangokuvumelana nenhliziyo yakho, wena ngokwakho uzenzile zonke lezi izenzo ezinkulu, ukuze kwakuyokwenza kube ukuba ukwazise inceku yakho.
7:22 Ngokwalesi sizathu, wena okhulisiwe, O Nkosi Nkulunkulu. Ngoba akukho okungafaniswa nawe. Futhi akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho, kuzo zonke izinto sizwile ngezindlebe zethu.
7:23 Kodwa yisiphi isizwe emhlabeni esinjengabantu bakho u-Israyeli, ngenxa uNkulunkulu aya naphambili, ukuze anikhulule ngabantu bakhe, futhi ukusungula udumo, futhi ukufeza ngabo zinto ezinkulu nezesabekayo phezu komhlaba, phambi kobuso abantu bakho, owabakhulula wena kude Egypt, izizwe nonkulunkulu bazo.
7:24 Ngoba wena Uvikele abantu bakho u-Israyeli ngokwakho, njengenhlangano abantu okuphakade. Nawe, O Nkosi Nkulunkulu, uye waba nguNkulunkulu wabo.
7:25 Manje-ke, O Nkosi Nkulunkulu, haya phakade izwi olikhulumile phezu kwencekukazi yakho futhi aphathe indlu yayo. Futhi njengoba nje wena uthé,
7:26 ukuze igama lakho angadunyiswa yebo kuze kube phakade, futhi ukuze kungashiwo: 'UJehova Sebawoti unguNkulunkulu phezu kuka-Israyeli.' Futhi indlu yenceku yakho uDavide imiswe kuleli emehlweni kaJehova.
7:27 Kwakho, Nkosi yamabandla, UNkulunkulu ka-Israyeli, wembule endlebeni yenceku yakho, wathi, 'Ngizokwenza indlu wena.' Ngenxa yalokhu, inceku yakho ithole enhliziyweni yayo ukuthi ikhuleke lumkhuleko kuwe.
7:28 Manje-ke, O Nkosi Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu, futhi amazwi akho lizakuba kweqiniso. Ngoba wena usukhulume lenceku yakho lezi zinto ezinhle.
7:29 Ngakho, uqale, ukubusisa indlu yenceku yakho, ukuze kungenzeka phakade ngaphambi. Kwakho, O Nkosi Nkulunkulu, ngikhulumile. Manje, indlu yenceku yakho mayibusiswe ngesibusiso sakho kuze kube phakade. "

2 Samuel 8

8:1 Manje ngemva kwalezi zinto, Kwathi uDavide watshaya amaFilisti, futhi wazithoba kubo. UDavide wathatha itomu ka inkokhiso evela esandleni samaFilisti.
8:2 Wasemtshaya akwaMowabi, futhi wawalinganisa umugqa, yokululama ukuba phansi. Manje-ke yalinganisa nemida emibili, eyodwa ukubulala, futhi omunye ukuba bahlale bephila. UMowabi senziwa sebenza David efakwa uviko.
8:3 UDavide wamshaya uHadadezeri, unyana kaRehobhi, inkosi yaseSoba, lapho eqala ukubusa phezu komfula u-Ewufrathe.
8:4 Futhi kusukela amabutho akhe, UDavide ewaphucile eziyinkulungwane izinkweli zamahhashi eziyinkulungwane namakhulu ayisikhombisa nemigundatshani eyizinkulungwane ezingamashumi amabili. Wayihlahlela emsipheni we umlenze onke amahashe eenqwelo zokulwa. Kodwa wayishiya eceleni ngokwanele babo ngamakesita ayikhulu izinqola.
8:5 Futhi-Aramu aseDamaseku efika, ukuze amenze azowalekelela uHadadezere, inkosi yaseSoba. UDavide wabulala kubo amadoda angamashumi amabini anamabini amawaka yama-Aramu.
8:6 UDavide isebangeni ikampu kwa-Aram eDamasko. Futhi Syria ayekhonza uDavide efakwa uviko. INkosi basiza uDavide kukho konke azakukhuluma azibeka ukufeza.
8:7 Wawathabatha uDavide armbands zegolide, okuyinto zikaHadadezeri kwadingeka, futhi waziletha eJerusalema.
8:8 Futhi kusukela Betah futhi Beeroth, imizi kaHadadezere, uDavide ukumkani wathabatha isamba kakhulu zethusi.
8:9 Khona-ke Toi, inkosi yaseHamati, wezwa ukuthi uDavide wayelibulale lonke amandla kaHadadezere.
8:10 Manje, Toi wathuma uJoramu indodana yakhe enkosini uDavida, ukuze ambingelele nge siyakuhalalisela, nibonge, ngoba wayelwile uHadadezere futhi wayesemshayile phansi. Ngempela Ukuze, Toi eyisitho soma uHadadezere. Futhi esandleni sakhe kwakukhona izinto zegolide, futhi izitsha zesiliva, lezitsha zethusi.
8:11 Inkosi uDavide futhi lingcweliswe lezi zinto eNkosini, kanye nesiliva negolide ayeyingcwelisile bevela kuzo zonke izizwe ayemvuse linqotshiwe:
8:12 kusukela Syria, noMowabi, nabantwana bakwa-Amoni, amaFilisti, no-Amaleki, futhi kusukela onakala engcono kaHadadezere, unyana kaRehobhi, inkosi yaseSoba.
8:13 Naye uDavide wenza igama yena lapho ebuya bayawuqhwaga Syria, eSigodini Usawoti Imigodi, kokuba bagawula ayizinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili.
8:14 Futhi kahle onogada kwa-Edomi, futhi wamisa khona isikaniso samabutho. Futhi konke Edomi senziwa sebenza David. INkosi basiza uDavide kukho konke azakukhuluma azibeka ukufeza.
8:15 UDavida wabusa-ke phezu kwakho konke Israyeli. UDavide kufezeke okusesikweni nobulungisa nabo bonke abantu bakhe.
8:16 uJowabe, the kaSeruya indodana, wayephezu kwebutho. uJehoshafati, indodana ka-Ahiludi, kwaba umgcini amarekhodi.
8:17 uSadoki, indodana ka-Ahithubi, no-Ahimeleki, indodana ka-Abiyathara, babe ngabapristi. Futhi uSeraya waye engumbhali.
8:18 uBenaya, indodana kaJehoyada, wayephezu kwamaKerethi lamaPelethi futhi. Kodwa amadodana kaDavide babengabapristi.

2 Samuel 9

9:1 UDavida wasesithi, "Ucabanga ukuthi kungaba khona umuntu osele kuzo endlini kaSawule, ngakho ukuba ngibonakalise isihe kuye ngenxa Jonathan?"
9:2 Manje kwakukhona, kusukela endlini kaSawule, inceku okuthiwa USiba. Kwathi njalo uma inkosi umbizele yena, Wathi kuye, "Awusiye USiba?"Wathi, "Ngiyinceku yakho."
9:3 Inkosi yasisithi, "Kungenzeka yini ukuthi umuntu uphila esuka endlini kaSawule, ukuze, ukuze ngibonise umusa kaNkulunkulu kuye?"USiba wathi enkosini, "Kukhona akusali indodana kaJonathani, ngezinyawo abakhubazekile. "
9:4 "Ukuphi?" uthe. USiba wathi enkosini, "Bheka, yena uqobo, isendlini kaMakiri, indodana ka-Amiyeli, eLo Debari. "
9:5 Ngakho, Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakiri, indodana ka-Amiyeli, waseLo Debari.
9:6 Futhi lapho uMefibosheti, indodana kaJonathani, indodana kaSawule, ebifikile David, wawa ngobuso bakhe, futhi zakhuleka. UDavida wasesithi, "uMefibosheti?"Wathi, "Inceku yakho lapha."
9:7 UDavida wasesithi kuye: "Ungesabi. Ngoba mina ngokuqinisekile uyobonisa isihe kuwe ngoba kaJonathani uyihlo. Ngiyakukubuyisela kini onke amasimu kayihlo uSawula. Futhi uzakudla isinkwa etafuleni lami njalo. "
9:8 Futhi reverencing kuye, uthe, "Ngingubani, inceku yakho, ukuthi kufanele ezikubheka ngokukujabulela inja efileyo onjengami?"
9:9 Manje, Inkosi yasibiza USiba, inceku kaSawule, futhi wathi kuye: "Konke loba yini bakaSawule, futhi yonke indlu yakhe, Ngikuniké indodana enkosini yakho.
9:10 Manje, okulima umhlabathi ngaye, wena namadodana akho nezinceku zakho. Futhi uzakungenisa e ukudla indodana enkosini yakho, ukuze zithole ukondleka. uMefibosheti, indodana yenkosi yakho, njalo uzakudla isinkwa etafuleni lami. "USiba wayenamadodana ayishumi nanhlanu nezinceku ezingamashumi amabili.
9:11 USiba wathi enkosini: "Njengoba nje inkosi yami encekwini yakho, izakwenza njalo inceku yakho wenze. UMefibosheti uyakudla etafuleni lenkosi yami, njengomunye amadodana enkosi. "
9:12 Manje uMefibhosheti wayenendodana encane egama layo linguMika. Ngiqinisile, bonke abendlu ka endlini kaZiba wakhonza uMefibosheti.
9:13 Kodwa uMefibhosheti wahlala eJerusalema. Ngoba yondliwa njalo etafuleni yenkosi. Wayesezothi kuzo zombili izinyawo.

2 Samuel 10

10:1 Manje ngemva kwalezi zinto, kwenzeka ukuthi inkosi yabantwana bakwa-Amoni wafa, futhi indodana yakhe uHanuni, waba ngukumkani ngemva kwakhe.
10:2 UDavida wasesithi, "Ngizobonisa isihe uHanuni, indodana kaNahashi, njengoba nje uyise wangenzela umusa kimi. "Ngakho-ke, UDavide akabathumele na induduzo kuye, izinceku zakhe, phezu ukushona kukayise. Kodwa lapho phambi kwezinceku zikaDavide zazifike ezweni labantwana bakwa-Amoni,
10:3 abaholi bakwa-Amoni zathi kuHanuni, inkosi yazo: "Ucabanga ukuthi kwaba ngenxa nodumo kayihlo uDavida wathuma consolers kuwe? Futhi akazange uDavide wathuma izinceku zakhe kuwe, ukuze kuphenywe kanye ukuhlola umuzi, futhi ukuze uwuchithe?"
10:4 Manje, UHanuni wasebamba izinceku zikaDavide, futhi umuntu ukuze agunde omunye uhhafu ingxenye izintshebe zawo, wasika izingubo zabo phakathi, kuze kufike ezinqeni, futhi wabamukisa.
10:5 Futhi lapho lesi selubikiwe David, Wathuma ukuwahlangabeza. Amadoda aphazamiseka kakhulu namahloni. UDavide wayeseyaleza kubo, "Hlalani eJeriko, zize zihlume izilevu zenu, bese nibuya. "
10:6 Manje abantwana bakwa-Amoni, bebona lokho ababekwenzile yokulimala kuDavide, wathumela ukuba kulandwe, futhi ikhokhelwe inkokhelo ukuze, amaSiriya kaRehobhi, futhi ama-Aram aseTsobha, nemigundatshani eyizinkulungwane ezingamashumi amabili, futhi kusukela nenkosi yaseMahakha, eziyinkulungwane amadoda, futhi kusukela laseThobi, amadoda azinkulungwane ezilitshumi lambili.
10:7 Kwathi uDavida babezwile lokhu, wathuma uYowabhi enomkhosi lonke ibutho amaqhawe.
10:8 Khona-ke abantwana bakwa-Amoni baphuma, futhi isebangeni lwempi yabo phambi kakhulu emnyango emasangweni. Kodwa ama-Aram aseTsobha, nawaseRehobhi, futhi laseThobi, futhi kaMahakha, ayewodwa endle.
10:9 Manje, ebona ukuthi impi ayewulungiselelwe ngokumelene naye, kokubili nayo nangemuva, UJowabe wakhetha amadoda athile kuwo wonke amadoda abakhethiweyo bakwa-Israyeli, esemise umugqa impi okuphambene amaSiriya.
10:10 Kodwa ingxenye esele yabantu akhulula kumfowabo Abishayi, nowakubumba umugqa ngilwe nabantwana bakwa-Amoni.
10:11 Kodwa uJowabi wathi:: "Uma amaSiriya bakunqobe kimi, ngalesosikhathi you uzongisiza. Kodwa uma abantwana bakwa-Amoni bakunqobe, ngiyakuya ukukusiza.
10:12 Angamaqhawe. Masiliphakamise ukukulwela zabantu bakithi kanye emzini kaNkulunkulu wethu. Khona-ke uJehova uzokwenza lokho okuhle emehlweni akhe siqu. "
10:13 Manje, uJowabe, futhi abantu ababenaye, uhlaziyo ukungqubuzana lamaSiriya, ngubani ngokushesha babaleka phambi kobuso bawo.
10:14 Khona, bebona ukuthi ama-Aramu abalekile, abantwana bakwa-Amoni bona futhi wabaleka ebusweni sikaAbishayi, futhi bangena emzini. UJowabe wabuya kubantwana bakwa-Amoni, futhi waya eJerusalema.
10:15 Manje, amaSiriya, bebona ukuthi babenze iphutha phambi kuka-Israyeli, babuthana.
10:16 UHadadezeri wasethumela, wakhupha amaSiriya ayengaphetsheya komfula, waqhuba e ibutho lawo. futhi uShobaki, umthetho wezempi kaHadadezere, wabe engumholi wabo.
10:17 Futhi lapho lesi selubikiwe David, wamonyuka ndawonye wonke u-Israyeli. Futhi bawela, waya eHelam. Asaba ama-Aram akha ohlwini lwempi okuphambene David, balwa naye.
10:18 Ama-Aramu abaleka phambi kobuso Israyeli. UDavide wabulala, phakathi kwamaSiriya, amadoda izinqola ezingamakhulu ayisikhombisa, namashumi amane amawaka abamahashe. Futhi wamshaya uShobaki, umholi wezempi, ngubani ngokushesha yafa.
10:19 Khona-ke wonke amakhosi ayesesifundeni azowalekelela kaHadadezere, ukubona ngokwabo wahlulwa phambi kuka-Israyeli, besaba kakhulu; asaba: namadoda angamashumi amahlanu nesishiyagalombili ngaphambi Israyeli. Benza ukuthula no-Israyeli, base bezabela. Futhi amaSiriya esaba ukusiza abantwana bakwa-Amoni manje.

2 Samuel 11

11:1 Kwathi, ekuqa- ngonyaka, e ngesikhathi amakhosi ngokuvamile baphuma umkhosi, UDavida wathuma uJowabi, futhi izinceku zakhe zinaye, futhi wonke u-Israyeli, futhi ichithiwe ukuze abantwana bakwa-Amoni, bavimbezela iRaba. Kepha uDavide wahlala eJerusalema.
11:2 Nakuba lezi zinto Kwakwenzeka, David kwenzakaleni kuphakama embhedeni wakhe ngemuva bebade, wahamba phezu ithala of endlini yenkosi. Wabona, ngaphesheya ithala yakhe, owesifazane egeza. Futhi owesifazana wayemuhle kakhulu,.
11:3 Ngakho, inkosi wathuma wabuza ukuthi ubani lo wesifazane zinjani. Futhi-ke kwabikwa kuye ukuthi kwakungu Bati Sheba, indodakazi ka-Eliyamu, umka-Uriya, umHeti.
11:4 Manje, UDavida wasethuma izithunywa, futhi wamthatha. Kuthe esengene kuye, okwathi ngemva kwalokho walala naye. futhi okwamanje, wayeshaywe ekungcoleni kwakhe.
11:5 Futhi wabuyela endlini yakhe, kokuba unina amkhulelwe kosana olungakazalwa. Futhi ukuthumela, yena unolwazi David, futhi wathi, "Ngiye wakhulelwa."
11:6 Khona-ke uDavide wathumela kuJowabe, wathi, "Ngithumele Uriya, umHeti. "UJowabe wathuma u-Uriya kuDavide.
11:7 U-Uriya waya kuDavide. UDavida wasebuza ukuthi uJowabi wenza kahle, futhi ngabantu, nokuthi impi sasiqhutshelwa.
11:8 UDavide wayesethi ku-Uriya, "Ngenani endlini yakho, futhi ugeze izinyawo zakho. "U-Uriya kusukela endlini yenkosi. Futhi ukudla esivela enkosini bamlandela.
11:9 Kodwa u-Uriya walala phambi esangweni lendlu yenkosi, nezinye izinceku zenkosi yakhe, futhi akazange angene phansi endlini yakhe.
11:10 Futhi-ke kwabikwa kuDavide abanye, wathi, "U-Uriya engayi endlini yakhe." UDavide wathi ku-Uriya: "Beningazi yini bevela uhambo? Kungani ungehlelanga endlini yakho?"
11:11 U-Uriya wathi kuDavide: "Umphongolo kaNkulunkulu, futhi u-Israyeli noJuda, ematendeni, futhi inkosi yami uJowabe, kanye nezinceku zenkosi yami, uhlale phezu kobuso bomhlaba. Futhi kufanele mina-ke ngizangena endlini yami, ukuze ngidle, isiphuzo, futhi silale umkami? Ngu inhlalakahle yakho futhi inhlalakahle umphefumulo wakho, Mina ngeke wenze le nto. "
11:12 Ngakho, UDavide wayesethi ku-Uriya, "Noma kunjalo, ahlale lapha namuhla, kusasa-ke ngizakuvumela ngikumukise. "Ngakho u-Uriya wahlala eJerusalema, ngalolo suku nangosuku olulandelayo.
11:13 UDavide wambiza, ukuze bayadla, bephuza phambi kwakhe, futhi yamenza sokudakwa. Wasuka kusihlwa, okwathi ngemva kwalokho walala ku zokulala yakhe, kanye nezinceku zenkosi yakhe, futhi akazange angene phansi endlini yakhe.
11:14 Ngakho, lapho kufika ekuseni, UDavide wamlobela uJowabe incwadi,. Futhi wayithumela ngesandla sikaUriya,
11:15 eloba incwadi: "Beka u-Uriya okuphambene empini, lapho impi linamandla, bese umlahle, ukuze, kokunikwa kwalimala, afe. "
11:16 Manje, lapho kaloku uYowabhi wawuphatha esahlozinga umuzi, yena kahle u-Uriya endaweni lapho azi ukuthi kukhona amadoda anamandla ukuba.
11:17 Amadoda, wahlukana edolobheni, eyalwa phezu kukaJowabi. Futhi abanye abantu phakathi kwezinceku zikaDavide wawa, futhi u-Uriya umHeti wafa.
11:18 Manje, UJowabe wayesethuma kuDavide wonke amazwi ngempi.
11:19 Wayala isithunywa, wathi: "Uma usuqede wonke amazwi mayelana nempi enkosini,
11:20 uma ubona kuye ngokuthukuthela, futhi uma uthi: 'Kungani usondela odongeni ukuze alwe? Ingabe abangenalwazi ukuthi imicibisholo eminingi befakwa kwaphezulu odongeni?
11:21 Owashaya Abimeleki, indodana kaJerubali? Angithi owesifazane aphonse insalela lokugaya phezu kwakhe odongeni, ngakho bambulala ngasemazibukweni Thebez? Kungani uya eceleni odongeni?'Khona uzakuthi: 'Inceku yakho u-Uriya, umHeti, futhi ubulewe. ' "
11:22 Ngakho, Isithunywa wamuka. Yayisiya kukhonza echazwe konke esasikuthunyelwe nguJowabe wamyala ukuba uDavide.
11:23 Isithunywa sasesisithi kuDavida: "Amadoda ayesehlula, ngokumelene nathi, baphuma kithi emkhakheni. Sabe babaxosha, okwenza kokuhlaselwa, ngisho esangweni lalowo muzi.
11:24 Abacibishelayo iqondiswe imicibisholo yabo izinceku zakho bephezulu odongeni, ngenhla. Futhi ezinye izinceku zenkosi wafa, bese futhi inceku yakho u-Uriya umHeti wafa. "
11:25 UDavida wasesithi kuso isithunywa: "Niyakukhuluma nithi lezizinto kuJowabe: 'Ungamvumeli kule ndaba akuqede amandla. Ukuze ezihlukahlukene imicimbi empi. Manje lena, futhi manje ukuthi omunye, edliwe ngenkemba. Khuthaza amaqhawe akho ngokumelene nomuzi uyale kubo, ukuze izinsuku zakho zibe kubuqede. ' "
11:26 Khona-ke, umka-Uriya wezwa ukuthi umyeni wakhe, u-Uriya wayeshone, futhi wayililela kuye.
11:27 Kodwa lapho isililo laqedwa, UDavida wasethuma wamngenisa endlini yakhe, futhi waba ngumkakhe, futhi yazala indodana kuye. Futhi leli gama, ayeyifake uDavide kwenziwe, akuzange kuthandeke ku emehlweni kaJehova.

2 Samuel 12

12:1 INkosi wathumela uNathani kuDavide. Esefikile kuye, Wathi kuye: "Amadoda amabili emzini munye: one ocebile, kanye nezinye abampofu.
12:2 Le ndoda ecebile eziningi kakhulu izimvu nezinkabi kwadingeka.
12:3 Kodwa empofu yayingenalutho ngaso sonke, ngaphandle izimvu omncane, lapho ayelithengile futhi bondleke. Futhi yena ayeyintanga phambi kwakhe, kanye nezingane zakhe, ngokudla isinkwa sakhe, futhi ukuphuza ngenkomishi yakhe, futhi belele esifubeni sakhe. Futhi yena lalinjengendodakazi kuyo.
12:4 Kodwa uma isihambi ethile wayesefikile Lesisicebi sendoda osibona, ukungakunaki athathe izimvu zakhe siqu nezinkabi, ukuze adelisa ukuthi isihambi, ababezile kuye, yena izimvu ompofu wathatha, futhi walungisa ukudla umuntu owayefike kuye. "
12:5 Khona intukuthelo kaDavide yaphenduka yababa ngokwesaba okukhulu ngokumelene ukuthi umuntu, futhi wathi kuNathani: "Kuphila kukaJehova iNkosi, umuntu owenze lokhu indodana ka ukufa.
12:6 Uzalibuyisela kane izimvu, ngoba wenza leli zwi, futhi akazange athathe isihawu. "
12:7 Kodwa uNathani wathi kuDavide: "Nguwe lowo muntu. Usho kanje uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli: 'Ngikugcobile wena njengenkosi phezu kuka-Israyeli, futhi ngakukhulula esandleni sikaSawuli.
12:8 Ngamnika indlu yenkosi yakho kuwe, nabafazi benkosi yakho esifubeni sakho. Ngamnika indlu ka-Israyeli neyakwaJuda kuwe. Futhi sengathi lezi zinto ezincane, I uyakwenezela okukhulu kuwe.
12:9 Ngakho, kungani wena udelele izwi likaJehova, ukuze wenza okubi emehlweni ami? Ubushaye You phansi Uriya umHeti ngenkemba. Futhi wena wathatha umkakhe abe ngumfazi ngokwakho. Futhi wena ukumbulala ngenkemba amadodana ka-Amoni.
12:10 Ngokwalesi sizathu, inkemba ngeke ahoxe endlini yakho, ngisho njalonjalo, ngoba ungidelele, futhi wathatha umka-Uriya umHeti, ukuze abe ngumkakho. '
12:11 Manje, itsho iNkosi: 'Bheka, Ngiyovusa phezu kwenu ububi endlini yakho siqu. Ngizothatha omkenu away phambi kwamehlo akho, futhi ngiyakumnika ukuba umakhelwane wakho. Futhi uzalala nabafazi bakho emehlweni kwaleli langa.
12:12 Ngokuba wena wathatha isinyathelo ngasese. Kodwa ngizokwenza leli zwi emehlweni abo bonke bakwa-Israyeli, nasemehlweni kwelanga. '"
12:13 UDavide wathi kuNathani, "Ngonile eNkosini." UNathani wathi kuDavide: "UJehova naye wathathwa isono sakho. Awuyikufa.
12:14 Nokho ngempela, ngoba onginike isikhathi ukuba izitha kaJehova ukuba bahlambalaze, ngoba leli gama, the eyazalwa kuwe: befa uzakufa. "
12:15 UNathani wabuyela ngokuphila endlini yakhe siqu. Futhi uJehova wamshaya omncane, bani umkaUriya ayeyizalele David, wayesefakwa despaired of.
12:16 Futhi yancenga iNkosi egameni omncane. UDavide wazila ukudla ngokuqinile, nokungena wedwa, walala emhlabathini.
12:17 Khona-ke Amalunga endlu yakhe yaphuma, bemncenga ukuba usukume lisemhlabathini. Futhi Akavuma, engeke futhi udle ukudla nabo.
12:18 Khona, ngosuku lwesikhombisa, kwenzeka ukuthi usana wafa. Izinceku zikaDavide zazesaba zibike kuye ukuthi wayeshone Omncane. Ngoba bathi: "Bheka, lapho ingane esaphila, thina besakhuluma kuye, kepha akavumanga ukulalela izwi lethu. Kakhulu kangakanani ngeke yini nihluphe yena, uma singamtshela njani ukuthi umfana ufile?"
12:19 Kodwa uDavida ayebone izinceku zakhe nokungihleba, Waqaphela ukuthi usana wayeshone. Wathi izinceku zakhe, "Ingabe abafileyo ingane?"Nazo zaphendula ngendlela kuye, "Ufile."
12:20 Ngakho, UDavida wasevuka emhlabathini. Wahlanza wagcoba. Kuthe washintsha iziphuku zakhe, yangena endlini kaJehova, futhi wakhuleka. Khona-ke wangena endlini yakhe siqu, wababuza wathi ukubeka ukudla phambi kwakhe, wasesidla.
12:21 Kodwa izinceku zakhe zathi kuye: "Kuyini lokhu izwi ozenzile? Wena azila futhi babekhala, egameni usana, ngesikhathi esaphila. Kodwa lapho umfana wayefile, wena wasesukuma Ngidle isinkwa. "
12:22 Wathi: "Nakuba usaphila kodwa, Mina ukudla, ngakhala inyembezi egameni usana. Ngoba ngithé: Ngubani owaziyo uma iNkosi mhlawumbe amnike kimi, futhi ake bukhoma usana?
12:23 Kodwa manje ukuthi ufile, kungani ngizazilelani? Ngizokwazi yini ukumbuyisa manje? Kunalokho, Ngizakuya kuye. Nokho ngempela, yena ngeke abuyele kimi. "
12:24 UDavide waduduza umkakhe kuBathisheba. Kuthe bengena kuye, okwathi ngemva kwalokho walala naye. Futhi wazala indodana, wayiqamba igama layo ngokuthi uSolomoni, futhi iNkosi wamthanda.
12:25 Wathuma, ngesandla sikaNathani umprofethi, wayiqamba igama lakhe, Abathandwa beNkosi, ngoba iNkosi wamthanda.
12:26 Bese UJowabe walwa neRaba labantwana bakwa-bakwa-Amoni, futhi walwa ngaphandle komuzi wasebukhosini.
12:27 UJowabi wasethuma izithunywa kuDavida, wathi: "Mina baye balwisana neRaba, futhi ngakho City Yamanzi maduze ziyothathwa.
12:28 Manje-ke, ukuqoqa wesabelo esele abantu ndawonye, wavimbezela edolobheni niwayise. Kungenjalo, lapho lo muzi ngokuqinisekile aye ichithiwe yimina, ukunqoba uzobe okuthiwa laqanjwa u-igama lami. "
12:29 Futhi ngakho UDavide wabutha bonke abantu, futhi kubekwe neRaba. Futhi emva wayelwe, walamukela.
12:30 Wathatha umqhele wenkosi yabo ekhanda layo. Isisindo kwaba netalenta legolide, kokuba ayigugu kakhulu. Futhi yafakwa enhloko David. Ngaphezu kwalokho, wathumba i-empangweni yomuzi, okuyinto ayemanengi okwedlulisayo.
12:31 Futhi, okhipha abantu bayo, yena Basaha kubo, futhi wamxosha phezu ngezinkemba zensimbi izinqola, wabahlukanisela kubo ngemimese, futhi babahudulela ngokusebenzisa isitini bokushisa. Ngakho wenza zonke izakhamuzi bakwa-Amoni. UDavida wasebuyela, nalo lonke ibutho, eJerusalema.

2 Samuel 13

13:1 Manje ngemva kwalezi zinto, Kwathi u-Amnoni, indodana kaDavide, wayemthanda udade omuhle kakhulu ka-Abisalomu, indodana kaDavide, futhi walaliswa ngokuthi uThamari.
13:2 Futhi pined ngoba wakhe ngokudlulele, kangangokuthi, ngenxa yothando wakhe, yena wagula. Ukuze, kusukela wayeyintombi, kwakubonakala nobunzima kuye ukuthi angenza noma yini yokungathembeki naye.
13:3 Manje u-Amnoni wayenomngane ogama lakhe linguJonadaba, indodana kaShimeya, umfowabo kaDavide: umuntu onengqondo enhle kakhulu.
13:4 Wathi kuye: "Kungani uma uba mncane ngakho usuku nosuku, O ndodana yenkosi? Kungani ungeke ungitshele?"Wathi u-Amnoni kuye, "Mina ngiyindlela ethanda uTamari, udadewabo Abisalomu umfowethu. "
13:5 UJonadabi wasesithi kuye: "Lala embhedeni wakho, futhi azenze ukugula. Lapho uyihlo ngeke ukuza kini, bathi kuye: 'Ngiyanicela ukuba ake kuze uTamari udadewethu kimi, ngakho ukuthi anginike ukudla, futhi ingenza ukudla encane, ukuze ngidle esandleni sakhe. ' "
13:6 Manje, Waselala phansi uAmnoni, futhi waqala sengathi naye ababegula. Futhi lapho inkosi ukuza kuye, U-Amnoni wathi enkosini, "Ngiyakuncenga ukuvumela kuze uTamari udadewethu kimi, futhi wenze emehlweni ami izingxenye ezimbili kancane ukudla, ukuze anginandaba nayo esandleni sakhe njengesiguli. "
13:7 Ngakho, UDavida wasethuma kuTamari ikhaya, wathi, "Woza siye endlini ka-Amnoni umnewenu, futhi enze ukudla lula neze kuye. "
13:8 UTamare wangena endlini yomfowabo kaAmnoni. Kodwa ayelele. Futhi ukuthatha ufulawa, yena elixutshwe ke. Futhi Ukuqedwa ke emehlweni akhe, unina walungisa izingxenye kancane ukudla.
13:9 Futhi ukuthatha lokho wayepheke, yena wawathululela, futhi yena wakubeka phambi kwakhe. Kodwa wala ukudla. U-Amnoni wathi, "Thumela bonke kude nami." Futhi lapho base bethumele bonke kude,
13:10 U-Amnoni kuTamari, "Letha ukudla ekamelweni, ukuze ngidle esandleni sakho. "Ngakho-ke, UTamari wasethatha izingxenye kancane ukudla ayesenzile, yona yaliyisa ukuba umzalwane kaAmnoni ekamelweni.
13:11 Kwathi ethulwa ukudla kuye, wabamba wakhe, futhi wathi, "Woza ulale nami, udadewethu."
13:12 Wasesithi kuye: "Musa ukwenza kanjalo, ubhuti wami! Musa ukuphoqa kimi. Ukuze ayikho into enjalo kufanele senziwe kwa-Israyeli. Musa ukhetha ukwenza lokhu isenzo ongenangqondo.
13:13 Ngokuba angiyikuba bakwazi ihlazo lami. Futhi nakanjani niyoba njengoNkulunkulu omunye zobuwula Israyeli. Ngoba kungcono ukuba akhulume enkosini, futhi yena ngeke esaba ongiphikayo kuwe. "
13:14 Kodwa Akavuma ukuze uvumelane isicelo sakhe. Kunalokho, linqoba ngamandla, yena wamphoqa, walala naye.
13:15 UAmnoni labetibambile ukuzonda kwakhe nge inzondo kakhulu, kangangokuthi inzondo ngalo yayinkulu kunothando ayezenzé wamthanda phambi. U-Amnoni wathi kuye, "Vuka, uhambe. "
13:16 Wathi kuye, "Lokhu okubi mkhulu, okuyinto wena manje ukwenza ngokumelene nami uyangixosha kude, kuka lokho owakwenza ngaphambili. "Kepha akavumanga ukumlalela.
13:17 Kunalokho, ukushaya izinceku zimkhonza, uthe, "Sakaza le owesifazane phambi kwami, futhi uvale umnyango ngemva kwakhe. "
13:18 Manje wayegqoké ngebhayi emaqakaleni. Ngoba amadodakazi eyintombi inkosi asilisebenzisanga leli uhlobo ingubo. Manje, inceku yakhe waphonsa imkhiphe, futhi ezivalela wakhe.
13:19 Futhi yena wafafaza umlotha ekhanda lakhe, futhi yena waklebhula emaqakaleni zakhe ingubo. Futhi ukubeka izandla zakhe ekhanda lakhe, waphuma, uhamba futhi imemeza.
13:20 Khona-ke umfowabo u-Absalomu wathi kuye: "Ingabe Amnoni umnewenu yahlangana lawe? Kodwa manje, udade, Thula. Ukuze ungumfowenu. Futhi akufanele nihluphe inhliziyo yakho ngenxa yale ndaba. "Futhi ngakho, uTamari wahlala, zibulawa endlini ngomfowabo Absalomu.
13:21 Futhi lapho inkosi uDavide ayekuzwile ngezenzo lezi zinto, yena waba lusizi ngokujulile. Kodwa Akavuma sokuhlupha umoya kwendodana yakhe u-Amnoni. Ngoba wayemthanda, njengoba kwakunguye izibulo lakhe.
13:22 Nokho Absalomu akazange akhulume-Amnoni, akakhulumanga okuhle noma okubi. Ukuze uAbisalomu wamzonda uAmnoni ngoba baphule ngalo udadewabo uTamari.
13:23 Khona, emva kwesikhathi sika eminyakeni emibili, kwenzeka ukuthi izimvu Absalomu ababephathwa agundwe eBali neHasori, okuyinto eliseduze no-Efrayimi. Futhi u-Absalomu wamema wonke amadodana enkosi.
13:24 Futhi wangena enkosini wayiphendula inkosi, futhi wathi kuye: "Bheka, izimvu zenceku yakho ayengezwa agundwe. Ngibuza lokho inkosi, nezinceku zakhe, Kungenzeka, ifikile encekwini yayo. "
13:25 Inkosi yathi ku-Abisalomu: "Ungenzi, umfana wami, ungakhethi ukubuza ukuthi singase ziyafika kube umthwalo kuwe. "Khona-ke, ngemva Wamncengisisa, futhi wayenqabile ukuya, wambusisa.
13:26 U-Abisalomu wayesethi, "Uma engathandi ukuza, Ngiyancenga, okungenani ake uAmnoni umfowethu ahambe nathi. "Ngakho inkosi yathi kuye, "Akubalulekile ukuthi ahambe nawe."
13:27 UAbisalomu eseyicindezele, ngakho wamthumelela naye uAmnoni kanye nawo wonke amadodana enkosi. UAbisalomu wasesenza idili, efana lenkosiv.
13:28 Khona-ke u-Absalomu wayala izikhonzi zakhe, wathi: "Qaphelisisani lapho uyobe u-Amnoni abe yiwayini. Futhi lapho ngithi kini, 'Bulalani bambulale!' Ungasabi. Ukuze imina okuyala. Yiba anamandla angamaqhawe. "
13:29 Ngakho, Izinceku zika-Abisalomu wathatha isinyathelo ngokumelene-Amnoni, njengoba nje u-Absalomu ayeyalile kubo. Kwasekubuthana kuye wonke amadodana enkosi wavuka, futhi ngamunye akhwela phezu imbongolo yakhe, abaleka.
13:30 Kwathi namanje ukuhamba endleleni, amahemuhemu safinyelela David, wathi, "U-Abisalomu ubulele onke amadodana enkosi, futhi akukho noyedwa kubo ezisele. "
13:31 Ngakho inkosi yasukuma, futhi waklebhula izingubo zakhe, futhi wawela phansi. Futhi zonke izinceku zakhe, ababemi eduze kwakhe, yaklebhula izingubo zabo.
13:32 uJonadaba, indodana kaShimeya, umfowabo kaDavide, kokuphendula, wathi: "Nkosi yami, nkosi Akufanele sicabange ukuthi wonke amadodana enkosi ziye ababulewe. Ngu-Amnoni yedwa ofileyo. Ngoba setha kwakungqubuzana ngomlomo ka-Abisalomu kusukela kulolo suku wadlwengula udadewabo uTamari.
13:33 Manje-ke, Ngakho makangasho inkosi yami, inkosi setha leli gama enhliziyweni yakhe, wathi, 'Zonke amadodana enkosi ziye ngababuleweyo.' Ukuze nguAmnoni yedwa ofileyo. "
13:34 Manje u-Abisalomu wabaleka. Njalo ijaha baqapha, waphakamisa amehlo akhe futhi abukela ukuphuma. Futhi bheka, abantu abaningi bezofika emgwa- kude ngesikhathi ohlangothini lwentaba.
13:35 UJonadabi wasesithi enkosini: "Bheka, Amadodana enkosi Ulapha. Ngokuvumelana izwi lenceku yakho, ngakho-ke kwenzekile. "
13:36 Kuthe eyeka ukukhuluma, Amadodana enkosi wabonakala. Kuthe bengena, baphakamisa izwi labo, bakhala. Ngisho nenkosi nazo, nakuzo zonke izinceku zakhe, wakhala nge ukukhala kakhulu.
13:37 Kepha u-Abisalomu, ababalekela, waya kuTalimayi, indodana ka-Amihudi, inkosi yaseGeshuri. Khona-ke UDavide walilela indodana yakhe zonke izinsuku.
13:38 Manje ngemva kokuba abaleka zazifike yaseGeshuri, Absalomu kwaba kuleyo ndawo iminyaka emithathu. Inkosi uDavida saphela siphishekele Absalomu, ngoba wayebalwe waduduza phezu ukuhamba-Amnoni.

2 Samuel 14

14:1 uJowabe, indodana kaSeruya, kuqondwe ukuthi inhliziyo yenkosi ayekade isiphendukela ngasetendeni Absalomu,
14:2 ngakho-ke wathumela eThekhowa, waletha kusukela khona owesifazane ohlakaniphile. Wathi kuye: "Azenze ukuthi nilila, wembatha izingubo yalowo uyalila. Futhi musa ugcobe ngamafutha, ukuze akusize ube njengabantu ngowesifazane usamlilela othile owafa esikhathini esithile esidlule.
14:3 Wena uzabalaya-ke faka enkosini, futhi Uyakukhuluma amazwi kuye ngale ndlela. "Khona-ke UJowabi wasefaka amazwi emlonyeni wakhe.
14:4 Manje, lapho owesifazana umThekhowa ayengene enkosini, Wawa phambi kwakhe phansi, futhi yena zakhuleka, futhi wathi, "Ngisize, Nkosi. "
14:5 Inkosi yathi kuye, "Yini inkinga onayo?"Futhi yena zasabela: "Maye, Ngingowesifazane ongumfelokazi. Umyeni wami ufile.
14:6 Incekukazi yakho yayinamadodana amabili. Futhi baphikisana bodwa emkhakheni. Futhi bheka, kwakungekho muntu lapho abangathanda ukwazi ukuyeka kubo. Futhi enye yashaya enye, wambulala.
14:7 Futhi bheka, wonke umndeni, abakuvukelayo incekukazi yakho, wathi: 'Sinike yena owashaya umfowabo, ukuze simbulale ngenxa yomphefumulo womfowabo, wababulala, futhi ukuze sikwazi asuse indlalifa. 'Futhi abafuna ukucisha inhlansi wami osele, ukuze ngeke usinde khona igama umyeni wami, futhi insali emhlabeni. "
14:8 Inkosi yathi kowesifazane, "Hamba uye endlini yakho siqu, futhi ngiyokwenza isimemezelo egameni lakho. "
14:9 Futhi owesifazana umThekhowa wasesithi enkosini: "Kwangathi ububi phezu kwami, inkosi yami, futhi masibe phezu kwendlu kababa. Kodwa kungenzeka inkosi nesihlalo sayo sobukhosi kube elingenacala. "
14:10 Inkosi yasisithi, "Noma ubani ziyaphikisana wena, umlethe kimi, futhi akasoze uthinte futhi. "
14:11 Wathi, "Inkosi khumbulani iNkosi uNkulunkulu wakhe, kungenzeka ukuze eduze izihlobo igazi zande ukuze baziphindiselele, futhi ukuze anisoze abulale indodana yami. "Wathi:, "Kuphila kukaJehova iNkosi, hhayi izinwele owodwa kusukela indodana yakho nguye oyoba kuwele phansi. "
14:12 Khona-ke lona wesifazane wathi, "Incekukazi yakho ikhulume ilizwi enkosini yami inkosi." Wathi, "Khuluma."
14:13 Owesifazana wasesithi:: "Kungani uke wacabanga Uqambeleni okunjalo ngabantu bakaNkulunkulu, futhi kungani eye inkosi ulikhulumile leli zwi, ukuze akusho ona futhi akuvezi emuva lowo sinqatshiwe?
14:14 Sonke befa, futhi sonke sifane amanzi agelezele phansi angabuyeli. UNkulunkulu akazisebenzisi nithande ukuba ulahlekelwe umphefumulo. Kunalokho, yena uvuselela imizamo yakhe, ngicabanga ukuthi lokho kunqatshelwe bangabhubhi ngokuphelele.
14:15 Ngakho, manje ngizile ukuze ngikhulume leli zwi enkosini yami, inkosi, ebukhoneni abantu. Futhi incekukazi yakho yasisithi:: Ngizokhuluma inkosi, ngoba mhlawumbe kungase kube khona ezinye indlela inkosi ukufeza izwi lencekukazi yayo.
14:16 Futhi inkosi ilalele, futhi ekhulula incekukazi yayo esandleni wabo bonke ababezimisele ukuze asuse kimi kanye lendodana yami, efeni likaNkulunkulu.
14:17 Ngakho, incekukazi yakho ikhulume, ukuze izwi lenkosi yami, inkosi, bangase babe njengama umhlatshelo. Ngoba ngisho like ingelosi kaNkulunkulu, ngokuba inkosi yami, inkosi,, ukuze eshukunyiswa futhi isibusiso, noma isiqalekiso. Bese kakhulu, uJehova uNkulunkulu wakho unawe. "
14:18 Esabela, inkosi yathi kowesifazane, "Awuyikuphendukezela ngibufihlele kimi igama ngalokho Ngiyanicela." Owesifazane wathi kuye, "Khuluma, inkosi yami, inkosi. "
14:19 Inkosi yasisithi, "Ingabe isandla sikaJowabe sinawe yini kukho konke lokhu?"Owesifazane waphendula wathi: "Ngu inhlalakahle umphefumulo wakho, inkosi yami, inkosi, kuyinto engenakwenzeka kwesokunxele, noma ilungelo, kuzo zonke lezi zinto inkosi yami inkosi ikhulumile,. Ngoba inceku yakho uJowabe yena ungifundisile, futhi yena ngokwakhe ibekwe wonke la mazwi emlonyeni incekukazi yakho.
14:20 Ngakho angizange ngizamukele ujike kule isifenqo, ngoba inceku yakho uJowabe akhipha lo myalelo wokuthi. Kodwa wena, inkosi yami, inkosi, sihlakaniphile, njengoba nje ingelosi kaNkulunkulu unokuhlakanipha, ukuze uzoqonda konke ephezu komhlaba. "
14:21 Futhi inkosi yathi kuJowabi: "Bheka, izwi lakho uye waphumelela ukujabulisa nami. Ngakho, hamba ubize emuva umfana u-Abisalomu. "
14:22 Futhi awela emhlabathini ngobuso, uJowabe zakhuleka, futhi wayibusisa inkosi. Kodwa uJowabi wathi:: "Namuhla inceku yakho uye baqonda ukuthi ngitholé umusa emehlweni akho, inkosi yami, inkosi. Ukuze nawe uye wafeza izwi lenceku yakho. "
14:23 UJowabi wavuka, wahamba waya eGeshuri. Futhi wamletha u-Abisalomu wangena eJerusalema.
14:24 Kodwa inkosi yathi, "Makabuyele emzini wakhe, kodwa makangabi ukubona ubuso bami. "Futhi ngakho, U-Abisalomu endlini yakhe siqu, kodwa akazange abone ubuso benkosi.
14:25 Manje wonke u-Israyeli, kwakungekho muntu handsome kangaka, ngakho kakhulu esinesithunzi njengo-Abisalomu. Kusukela ematheni onyawo kuze kufike ku-okhakhayini, kwakungekho sici kuye.
14:26 Futhi lapho umuntu ukuze agunde izinwele zakhe, ngoba waziphuca off kanye ngonyaka, ngoba izinwele zakhe ezinde kwaba ngumthwalo kuye, walinganisa inwele zekhanda lakhe, amashekeli angamakhulu amabili, ngu izisindo yomphakathi.
14:27 Khona-ke amadodana abathathu bazalwa kuAbisalomu, nendodakazi eyodwa, ifomu nenhle, ogama lakhe linguTamari.
14:28 U-Abisalomu wahlala iminyaka emibili eJerusalema, futhi akazange abone ubuso benkosi.
14:29 Manje, wathumela kuJowabe, ukuze amthume enkosini. Kodwa wala ukuza kuye. Kuthe wathumela ngokwesibili, futhi wayengazange abe yenqaba ukuza kuye,
14:30 wathi ezincekwini zakhe: "Uyazi ukuthi emkhakheni sikaJowabe, nguye eduze ensimini yami, has a isivuno ibhali. Ngakho, hambani niyithungele ngomlilo. "Futhi ngakho, Izinceku zika-Abisalomu umlilo ensimini okusanhlamvu. Izinceku uJowabi, ukufika izingubo zabo ziklebhukile, wathi, "Izinceku zika-Abisalomu baye umlilo inxenye yensimu!"
14:31 UJowabi wavuka, wahamba waya ku-Abisalomu endlini yakhe, futhi wathi, "Izinceku zakho ngomlilo insimu yami okusanhlamvu?"
14:32 U-Abisalomu waphendula kuJowabe: "Ngithumele kuwe, encenga ukuthi angeza kimi, nokuthi Ngingase ngikuthume enkosini, nokuthi ungase uthi kuye: 'Kungani engakhipha ngisuka eGeshuri? Bekungaba ngcono kimi ukuba lapho. 'Ngiyakuncenga, Ngakho, ukuze ngibone ubuso inkosi. Njalo uba besikhumbula ngokona kwami, mnike ungibulale ".
14:33 Manje, uJowabe, ngokufaka enkosini, babika konke kuye. U-Abisalomu wabizelwa. Wangena enkosini, futhi zakhuleka phezu kobuso bomhlaba. Futhi inkosi yamanga u-Absalomu.

2 Samuel 15

15:1 Khona, ngemva kwalezi zinto, Abisalomu ayithola ngokukhaphela enzelwe inqola, nezinkweli zamahhashi, amadoda, anamanci mahlanu ngubani wahamba phambi kwakhe.
15:2 Wasukuma ekuseni, Abisalomu wayemi eceleni sesango. Futhi lapho ikhona yini indoda eyaba ingxabano kusihambele phambi ukwahlulela yenkosi, UAbisalomu ambize kuye kuye, athi, "Yimuphi umuzi kusukela?"Futhi kokuphendula, wayethi, "Ngiyinceku yakho, kusuka isizwe esithile Israyeli. "
15:3 Futhi u-Abisalomu amphendule: "Amazwi akho abonakala amahle futhi nje kimi. Kodwa akukho muntu oqokwe yinkosi ukuba akuzwe. "U-Abisalomu bangathi:
15:4 "Ubani okungenzeka ongangibekela nomahluleli phezu ezweni, ukuze bonke labo babe ingxabano angeza kimi, futhi Ngingase ukwahlulela ngobulungisa. "
15:5 Bese kakhulu, lapho umuntu abasondela kuye, ukuze ambingelele, wayengeke ukunweba isandla sakhe, nokuthatha ziyombamba, wayengeke amange.
15:6 Futhi ayekwenza lokhu kubo bonke abakwa-Israyeli beze ukwahlulela izwiwe inkosi. Futhi azicelele izinhliziyo zamadoda akwa-Israyeli.
15:7 Khona, ekupheleni kweminyaka emine, U-Abisalomu wayesethi enkosini uDavida: "Ngingaya futhi ukhokhe izithembiso zami, engasethembisa kuJehova eHebroni.
15:8 Ngoba inceku yakho yenza isithembiso, Kwathi eGeshuri lase-Aramu, wathi: Uma iNkosi ithanda ungihole emuva eJerusalema, Ngizokwenza umhlatshelo uJehova. "
15:9 Inkosi uDavide yayisithi kuye, "Hamba ngokuthula." Wavuka, waya eHebroni.
15:10 Bona u-Abisalomu wathuma scouts ku zonke izizwe zakwa-Israyeli, wathi: "Ngokushesha nje lapho uzwa nokushaywa icilongo, uthi: 'U-Abisalomu uyinkosi eHebroni.' "
15:11 Manje esebiziwe, amadoda angamakhulu amabili esuka eJerusalema baphuma Abisalomu, uya e inkimbinkimbi inhliziyo nokuba ngokuphelele yokungawazi uhlelo.
15:12 Abisalomu futhi wabiza Ahithofeli waseGilo, umeluleki kaDavide, esuka emzini wakhe, waseGilo. Kuthe immolating izisulu, kwesifungo enamandla kakhulu ufungiswe, futhi abantu, washesha ndawonye, wajoyina Abisalomu.
15:13 Khona-ke isithunywa waya kuDavide, wathi, "Nge yonke inhliziyo yabo, wonke u-Israyeli ulandela u-Abisalomu. "
15:14 UDavide wayesethi ezincekwini zakhe, ababenaye eJerusalema: "Vuka, sibaleke! Ukuze kungenjalo ngeke kube nabaphunyukayo kithi ebusweni Absalomu. Shesha ukusuka, funda mhlawumbe, lapho efika, angase bamba nathi, futhi ukuphoqa incithakalo phezu kwethu, agalele umuzi ngosiko lwenkemba. "
15:15 Izinceku zika-ke inkosi yathi kuye, "Konke loba yini ukuthi inkosi yethu inkosi uzoyala, thina zinceku zakho ziyakwehla, afeze ngokuzithandela. "
15:16 Ngakho, inkosi eyamuka ngalo, nendlu yakhe yonke ngezinyawo. Inkosi uyasala abesifazane abayishumi ezancinza anakekele indlu.
15:17 Kwathi siphumile ngezinyawo, lenkosi layo lazo zonke zakwa-Israyeli bema kude kusukela endlini.
15:18 Futhi zonke izinceku zayo zazimi ahamba nayo. Futhi amabutho we Cerethites futhi Phelethites, futhi wonke amaGiti, fighters enamandla, amadoda angamakhulu ayisithupha, ayeyilandela esuka eGati ngezinyawo, abangu esandulele inkosi.
15:19 Khona-ke inkosi yathi ku-Ithayi umGiti: "Kungani uza futhi uhamba nathi? Buyela futhi siphile nenkosi. Ngoba wena uyisihambi sakwamukela, futhi basuka endaweni yakho siqu.
15:20 Wena ufike izolo. Futhi namhlanje kufanele siphoqelelwe ukuba bahambe kanye nathi? Ngoba bengiyobe ukuya endaweni lapho ngiya khona. Kodwa kufanele abuyele, phila nabafowenu siqu emuva nawe. INkosi uyobonisa isihe futhi iqiniso kuwe, Ngoba kuvele kwasobala umusa nokholo. "
15:21 U-Ithayi waphendula enkosini, ngokutjho, "Kuphila kukaJehova iNkosi, nokuphila kwenkosi yami izimpilo yinkosi, kunoma iyiphi indawo uzobe, inkosi yami, inkosi, noma kusekufeni noma empilweni, inceku yakho iyoba khona. "
15:22 UDavide wathi ku-Ithayi, "Woza, idlule. "U-Ithayi umGiti wawela, nawo onke amadoda ayenaye?, futhi lonke uquqaba.
15:23 Futhi bonke bakhala ngezwi elikhulu, futhi bonke abantu bawela. Le nkosi yabuye wawela sesifufula saseKidroni. Futhi bonke abantu badlulela okuphambene indlela olubheka ngasemazulwini ehlane.
15:24 Manje uZadoki umpristi naye wangena, futhi wonke amaLevi angena naye, abathwele umphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu. Abeka phansi umphongolo kaNkulunkulu. UAbhiyatha wasesenyuka, kuze kube yilapho yonke abantu wayemukile edolobheni babehambe.
15:25 Inkosi yasisithi kuZadoki: "Ningaphathi Buyisela umfaji kaZimu ngedorobheni. Uma ngingathola umusa emehlweni kaJehova, Uyokwelusa kimi emuva. Futhi ngeke asibonise kimi Etendeni lakhe.
15:26 Kodwa uma uzothi kimi, 'Wena ayimjabulisi,' Sengikulungele. Makenze konke okuhle emehlweni akhe siqu. "
15:27 Inkosi yasisithi kuZadoki umpristi: "I umboni, Yeke buyela edorobheni ngokuthula. Futhi ukuba indodana yakho Ahimahasi, noJonathani, indodana ka-Abiyathara, amadodana akho amabili, ngibe nawe.
15:28 Bheka, Mangibufihle emathafeni ehlane, kuze kube yilapho izwi kusuka ungase ufika ukuba ningazise. "
15:29 Ngakho, OSadoki no-Abiyathara bawubuyisela umtshokotsho kaNkulunkulu engena eJerusalema, bahlala khona.
15:30 Kodwa uDavide enyukela entabeni ye-Oliva, ekhuphuka nokukhala, eqhubekela phambili ngezinyawo angenalutho futhi emboze ikhanda. Ngaphezu kwalokho, bonke abantu ababenaye enyukela, ukukhala bethwele emakhanda.
15:31 Khona-ke kwabikwa kuDavide ukuthi Ahithofeli futhi abajoyine ekwenzeni izifungo Abisalomu. UDavida wasesithi, "O Nkosi, Ngiyancenga, ubembule ubuwula amasu ka-Ahithofeli. "
15:32 Kwathi uDavida wayenyukele esiqongweni sentaba, uyaphi ukuba simdumise uJehova, bheka uHushayi umArki wamhlangabeza, nangezingubo zakhe ziklebhukile, ikhanda layo limboziwe inhlabathi.
15:33 UDavida wasesithi kuye: "Uma kufika kanye nami, uzakuba ngumthwalo kimi.
15:34 Kodwa uma ubuyela emzini, futhi uthi ku-Abisalomu, 'Ngiyinceku yakho, Nkosi; njengoba nje nami ngiye waba inceku kayihlo, ngakho kakhulu ngiyakuba yinceku yakho,'Uyakulahlekelwa iseluleko sika-Ahithofeli
15:35 Futhi une nawe abapristi oSadoki no-Abiyathara. Futhi yiliphi igama nakancane ukuthi ngeke uyizwe ivela endlini yenkosi, wena uyakuba walembula oSadoki no-Abiyathara, abapristi.
15:36 Manje nabo Amadodana abo amabili Ahimahasi, indodana kaSadoki, noJonathani, indodana ka-Abiyathara. Futhi niyakuthuma kimi ngesandla sabo njalo izwi ezokwenza ukuthi wake wakuzwa. "
15:37 Ngakho, uHushayi, umngane kaDavide, bangena emzini. U-Abisalomu nawo Wangena eJerusalema.

2 Samuel 16

16:1 Kwathi uDavida kwase kudlule kancane isiqongo sentaba, USiba, inceku kaMefiboshethi, uvele ukumhlangabeza, kwakukhona naye izimbongolo ezimbili, okuyinto babecindezelwe izinkwa ezingamakhulu amabili, nanye ezithelo zomvini omisiwe, nanye uquqaba samakhiwane omisiwe, futhi nemvaba yewayini.
16:2 Inkosi yasisithi kuZiba, "Uhlangene ngani wena uhlose ukwenzani lezi zinto?"USiba waphendula: "Izimbongolo abendlu yenkosi, ukuze ahlale. Futhi izinkwa amakhiwane omisiwe izinceku zakho udle. Kodwa iwayini noma ubani ukuba baphuze okungenzeka bayadangala ehlane. "
16:3 Inkosi yasisithi, "Uphi indodana enkosini yakho?"USiba wayiphendula inkosi: "Wahlala eJerusalema, wathi, 'Namuhla, indlu ka-Israyeli iyakubuyisela kimi umbuso kababa kimi. ' "
16:4 Inkosi yasisithi kuZiba, "Zonke izinto okwakukhona UMefibosheti manje eyakho." Wathi uSiba:, "Ngiyakuncenga ukuthi ngithole umusa phambi kwakho, inkosi yami, inkosi. "
16:5 Yayisiphendula inkosi uDavide, waya kuze kufike waseBahurimi. Futhi bheka, indoda lezihlotsheni yendlu kaSawule, okuthiwa noShimeyi, indodana kaGera, waphuma lapho. Futhi ukuphuma, Waqhubeka, wayesefakwa sokuqalekisa,
16:6 futhi bajikijela ngokumelene noDavide futhi ngimelane nabo bonke nezinceku zonke zenkosi uDavide. Futhi bonke abantu futhi wonke amadoda angamaqhawe babelibangise ilungelo kanye emaceleni kwesokunxele inkosi.
16:7 Manje, njengoba ayesendleleni sokuqalekisa inkosi, uShimeyi wathi: "Hamba, Hamba, wena muntu wegazi, futhi umuntu kaBheliyali!
16:8 I UJehova ubuyisele phezu kwakho lonke igazi lendlu kaSawule. Ngoba wena wagabadela umbuso esikhundleni sakhe. Manje, iNkosi inikele umbuso esandleni Absalomu, indodana yakho. Futhi bheka, sisakubona yakho ucindezela isifikile kuwe, ngoba wena uyindoda wegazi. "
16:9 UAbishayi, indodana kaSeruya, wathi enkosini: "Kungani le nja efile ingayithukelani inkosi yami, inkosi,? Mangihambe, waquma ikhanda lakhe. "
16:10 Inkosi yasisithi: "Kuyini kimi nonke, Amadodana kaSeruya? Vumela kuye, ukuze uqalekise. Ukuze uJehova eyalile ukuba uqalekise David. Futhi ngubani lowo ongalokotha athi, 'Kungani aye wayenza ukuze?'"
16:11 Futhi inkosi yathi ku-Abishayi nakuzo zonke izinceku zakhe: "Bheka, umfana wami, aphuma ezinkalweni zami, ufuna impilo yami. Kakhulu kangakanani-ingabe indodana sakwaBhenjamini wenze kanjalo manje? Vumela kuye, ukuze uqalekise, ngokuvumelana umlayo weNkosi.
16:12 Mhlawumbe uJehova angase nimbheka ngomusa ukuhlupheka kwami, futhi iNkosi ingibuyisele okuhle, esikhundleni sokuthuka lalolusuku. "
16:13 Manje, UDavide waqhubeka uhamba endleleni, nabangane bakhe naye. Kodwa uShimeyi ukuthi ethuthuka kanye ugema sentaba ngakolunye uhlangothi kuye, beqalekisa futhi bajikijela kuye, futhi bahlakaze ukungcola.
16:14 Inkosi nabantu lonke naye, ngokuba sikhathele, wahamba yasihlumelela khona.
16:15 Kepha u-Abisalomu nabantu bakhe bonke Wangena eJerusalema. Ngaphezu kwalokho, UAhitofele ubengumphakathi naye.
16:16 Futhi lapho uHushayi umArki, umngane kaDavide, ayehambile Absalomu, Wathi kuye: "Kwangathi ungaphila kahle, Nkosi! Kwangathi ungaphila kahle, Nkosi!"
16:17 U-Abisalomu wayesethi kuye: "Yiwo umusa wakho kumngane wakho? Kungani ungahambanga lomngane wakho?"
16:18 UHushayi waphendula kuAbisalomu: "Lutho neze! Ngokuba ngiyakuba yakhe, iNkosi ekhethwe. Nami, naso sonke lesi sizwe, futhi wonke u-Israyeli, uzohlala naye.
16:19 Kodwa-ke futhi, Ngiyaqinisa lokhu: ngikhonze bani? Akukhona yini ukuhlephulela indodana yenkosi? Njengoba nje bengilokhu kuncike uyihlo, kanjalo ngiyakuba kuncike kuwe futhi. "
16:20 Khona-ke u-Absalomu wathi ku-Ahithofeli, "Nikelani iseluleko ngokuqondene nalokho okufanele sikwenze."
16:21 Futhi Ahithofeli wathi futhi ku-Abisalomu: "Faka kuya nezancinza zikayihlo, azishiye ngemuva ukuze anakekele indlu. Ngakho, lapho wonke u-Israyeli ngokuqinisekile uzozwa ukuthi ahlaza uyihlo, izandla zabo zingase kungaqina nawe. "
16:22 Ngakho, Bagcwalisa umyalezo u-Abisalomu itende ophahleni. Wangena kuya nezancinza zikayise + phambi kwamehlo ka-Israyeli wonke.
16:23 Manje iseluleko sika-Ahithofeli, awunika ngalezo zinsuku, aphathwa njengesiboshwa uma omunye abangu kokukhuluma Nkulunkulu. Ngakho-ke ingabe zonke iseluleko sika-Ahithofeli, kokubili lapho wayenoDavide, futhi lapho eseneminyaka Abisalomu.

2 Samuel 17

17:1 Khona-ke u-Ahithofeli wathi ku-Absalomu: "Ngizokwenza olukhethayo ngokwami ​​amadoda azinkulungwane ezilitshumi lambili, nokusukuma, Ngiyozisukela uDavide ngalobu busuku,.
17:2 Futhi begijima ngokumelene naye, ngoba ekhathele futhi siye saba buthaka izandla, Ngizoshaya kuye. Futhi lapho bonke abantu abakanye naye kuyobe kubalekile, Ngizoshaya wayehlisa inkosi todvwa.
17:3 Futhi mina kuzoholela emuva wonke abantu, ukubuyela ngendlela ngomuntu oyedwa. Ukuze nifuna umuntu oyedwa. Futhi bonke abantu bayakuba nokuthula. "
17:4 Futhi leli gama yamjabulisa Abisalomu nabantu bonke labo mkhulu ngokuzalwa ka-Israyeli.
17:5 Kepha u-Abisalomu wathi, "Ukubiza uHushayi umArki, futhi sizwe okusemlonyeni futhi angase athi. "
17:6 Weza uHushayi kuAbhisalom gone kuAbisalomu, U-Abisalomu wayesethi kuye: "U-Ahithofeli ngokwakhe ukhulumile igama ngale ndlela. Kufanele senze lokho noma cha? Isiphi iseluleko ingabe ukunikeza?"
17:7 Futhi UHushayi wasesithi kuAbisalomu:, "Iseluleko uAhithofeli aselulekileyo ngalesisikhathi kasisihle."
17:8 Futhi futhi uHushayi limenyezelwe, "Wena uyamazi uyihlo, futhi amadoda naye, ukuba namandla kakhulu futhi emphefumulweni, ifaniswe bear zineminyaka ehlathini lapho amaphuphu alo kususiwe. Ngaphezu kwalokho, uyihlo uyindoda yempi, ngakho ngeke kuphile phakathi kwabantu.
17:9 Mhlawumbe manje efihla emigodini, noma kwenye indawo, nomaphi esathanda. Futhi uma ngengozi, ekuqaleni, ubani angawa, Ozwa ngakho, kungakhathaliseki lokho akuzwile, uzothi, 'Kukhona banqotshiwe abantu ababesele elandelayo Abisalomu.'
17:10 Futhi ngisho enamandla kakhulu, inhliziyo zabo kufana inhliziyo ingonyama, iyoncipha ngenxa yokwesaba. Ngoba bonke abantu bakwa-Israyeli uyamazi uyihlo ukuba yindoda eyiqhawe, nokuthi bonke abakanye naye eyizingqabavu.
17:11 Kodwa lokhu kubonakala ngibe iseluleko esifanele: Vumela konke Israyeli uyobuthelwa wena, kusukela kwaDani kuze kube seBeri Sheba, efana solwandle okuyinto ezingenakubalwa. Futhi kuyoba phakathi kwabo.
17:12 Futhi thina ziyaxokozela ngokumelene naye kunoma iyiphi indawo ngeke eziye zatholakala. Siyophila ukumboza kuye, njengamazolo ngokuvamile ewela emhlabathini. Futhi ngeke siyekele ngisho enye yamadoda abakanye naye.
17:13 Futhi uma oyongena noma iliphi idolobha, bonke abakwa-Israyeli bayakuligcina ahaqe kulowo muzi ngezindophi. Futhi sizobe idonsele ku nesifufula, ukuze kukhona lingase lingatholakali ngisho eyodwa itshe elincane kuwo. "
17:14 U-Abisalomu, yena nawo wonke amadoda akwa-Israyeli, wathi: "Iseluleko sikaHushayi umArikhi singcono + kuneseluleko sika-Ahithofeli." Ngakho, by isenzo iNkosi, iseluleko ewusizo sikaAhithofeli wahlulwa, ukuze uJehova engase iholele okubi phezu kuka-Absalomu.
17:15 UHushayi wasesithi kubapristi, OSadoki no-Abiyathara: "U-Ahithofeli wanikeza iseluleko kuAbisalomu futhi amalunga akwa-Israyeli kuleli nokuthi ngendlela. Futhi mina wanikeza iseluleko esinjalo futhi ngale ndlela.
17:16 Manje-ke, ukuthumela ngokushesha, nokubika kuDavide, wathi: Kalisoze uhlale ngalobu busuku emathafeni awugwadule. Kunalokho, ngaphandle kokulibala, siye ngaphesheya. Kungenjalo inkosi ingaba liyokhungathwa, nabo bonke abantu abakanye naye. ' "
17:17 Kodwa OJonathani no-Ahimahasi wahlala eceleni UMthombo Rogeli. Futhi incekukazi yahamba bakubika kubo. Basuka, ngakho ukuze bawuthwale umbiko enkosini uDavida. Ngokuba babengenakukuthwala kungabukwa, ningangeni emzini.
17:18 Kepha indoda ethile, ethile yababona, futhi wasembulela Absalomu. Nokho ngempela, bahamba ngokushesha futhi angena ngayo endlini lomuntu othile waseBahurimi, owayelomthombo egumeni lakhe, futhi wehlela-ke.
17:19 Khona-ke owesifazane ayithatha isimbozo, wasendlala phezu komlomo womthombo, ebhali uma omiswe hulled. Futhi ngakho indaba eyayifihlekile.
17:20 Futhi lapho Izinceku zika-Abisalomu bangene endlini, bathi kowesifazane, "Uphi o-Ahimahasi noJonathani?"Owesifazane waphendula kubo, "Badlula ngokusebenzisa esegijima, ngemva ababeyithathile amanzi kancane. "Kodwa labo ababefuna kubo, Sebekhulumile ayitholakalanga kubo, babuyela eJerusalema.
17:21 Futhi Sebedabule, Benyukela emthonjeni. futhi ukuhamba, babika inkosi uDavida, futhi bathi: "Vuka, futhi siye ngaphesheya komfula ngokushesha. Ukuze uAhithofeli unikezwe iseluleko yalolu hlobo ngokumelene nawe. "
17:22 Ngakho, UDavida wasevuka, futhi bonke abantu ababenaye, futhi bawela, kuze ukukhanya lokuqala. Futhi ngeke babe ngisho noyedwa kubo uyasala ababengazange wawela umfula.
17:23 Khona-ke u-Ahithofeli, ebona ukuthi iseluleko sakhe sasingakafiki kwenziwe, wabophela imbongolo yakhe, wavuka wahamba waya endlini yakhe futhi emzini wakubo. Futhi ubeka endlini yakhe ukuze, Wabulala ngokwakhe ngokulengiswa. Futhi wembelwa ethuneni likayise.
17:24 UDavide wayesewelela enkambu, kanye no-Absalomu bawela, yena nawo wonke amadoda akwa-Israyeli kanye naye.
17:25 Ngiqinisile, Abisalomu esimisiwe-Amasa esikhundleni sikaJowabe phezu kwebutho. Njalo uAmasa wayeyindodana yomuntu othiwa Itira ka Jezrael, abangena ku-Abigayili, indodakazi kaNahashi, udadewabo kaSeruya, owayengunina sikaJowabe.
17:26 U-Israyeli wenza ekamu Abisalomu ku ezweni laseGiliyadi.
17:27 Kwathi uDavida bafika esikanisweni, uShobi, indodana kaNahashi, waseRaba, zabantwana bakwa-Amoni, noMakiri, indodana ka-Amiyeli waseLo Debari, noBarizilayi, wakwaGileyadi waseRogelimi,
17:28 baletha kuye zokulala, futhi tapestries, nezitsha zebumba, nokolweni, nebhali, futhi ukudla, nokusanhlamvu okuphekiwe, nobhontshisi, nodali, futhi ethosiwe iphuphu uphizi,
17:29 noju, ibhotela, izimvu futhi ekhuluphele amathole. Ngokuvumelana nalokho banikelela lezi kuDavide nabantu ababe naye ukuba badle. Ukuze asola ukuthi abantu baphela amandla nge ekulambeni nasekomeni ehlane.

2 Samuel 18

18:1 UDavide, kokubuyekeza abantu bakhe, wamisa phezu kwabo Beqondiswa imikhandlu nezinduna zekhulu.
18:2 Futhi wabeka ingxenye yesithathu yabantu ngaphansi kwesandla sikaJowabi, futhi nenxenye yesithathu iphansi kwesandla sika-Abishayi, indodana kaSeruya, umfowabo kaJowabi, futhi nenxenye yesithathu iphansi kwesandla sika-Ithayi, waseGati. Inkosi yathi kubantu, "mina, too, uyophuma nawe. "
18:3 Futhi abantu ababesabela: "Wena Ningaphumi. Ngoba uma sizibalekele, khona ngeke ukukhathazeka okukhulu kuzo kithi. Noma uma omunye uhhafu ingxenye ethile kithina ziyokuwa, abayikusikhathalela okuningi. Ngoba wena zibhekwa njengemikhiqizo eyodwa ngoba abayizinkulungwane eziyishumi. Ngakho, kungcono ukuthi kufanele kube kulowo muzi ukuze aqinise labo abalifundayo. "
18:4 Futhi inkosi yathi kubo, "Ngizokwenza noma yini enhle emehlweni akho." Ngakho-ke, Inkosi yasisima eceleni kwesango. Futhi abantu baphuma amabutho abo, ngamakhulu nangezinkulungwane.
18:5 Inkosi yayala UJowabi loAbishayi loIthayi, wathi, "Londoloza mina umfana u-Abisalomu." Bonke abantu bezwa lapho inkosi iyala zonke izinduna egameni Absalomu.
18:6 Manje, abantu bahamba endle ukulwa no-Israyeli. Futhi impi senzeka ehlathini lakwa-Efrayimi.
18:7 Futhi abantwana bakwa-Israyeli ezahlwitha kuleyo ndawo yibutho David. Futhi ngokuceka okukhulu ngalolo suku: abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili.
18:8 Manje impi endaweni owayehlakazekile phezu kobuso balo lonke izwe. Kwakukhona abaningi abantu kubani ehlathini lase kudliwe, okwedlula labo inkemba kwase wazishwabadela, ngalolo suku.
18:9 Kwathi u-Abisalomu, egibele umnyuzi, wahlangana nezinceku zikaDavide. Futhi lapho umnyuzi ayengene ngaphansi uqweqwe esikhulu se-okhi * isihlahla, ikhanda lakhe phathelana bavaleleka kwesihlahla se-okhi. Kwathi okwesikhashana waphakanyiselwa emkhathini wezulu nomhlaba, umnyuzi lapho wayekade phansi waqhubeka.
18:10 Khona-ke umuntu othile wakubona lokhu futhi kusho umbiko kuJowabe, wathi, "Ngibone uAbisalomu elenga esihlahleni kusuka-okini."
18:11 UJowabi wasesithi eyayibhekane umbiko kuye, "Uma embona, kungani ungazange ukumgwaza emhlabathini, futhi mina ngabe ukunike izinhlamvu eziyishumi zesiliva nebhande?"
18:12 Wathi uYowabhi: "Ngisho noma wamkalela izandla zami amatalenta esisodwa sesiliva, Ngangingeke abeke izandla zami phezu indodana yenkosi. Ngoba ezindlebeni zethu inkosi yayala wena no-Abishayi no-Ithayi ukuthi, wathi, 'Gcina mina umfana u-Abisalomu.'
18:13 Bese kakhulu, uma ngase ngenza ukuchwensa ezifana, ngokumelene impilo yami, lokhu akasoze baye bakwazi ukuba efihlwa enkosini. Futhi ingabe ngaleso sikhathi ngokuseduze baqhelile bamela eceleni kwami?"
18:14 Kodwa uJowabi wathi:, "Ngeke kube njengoba ufisa. Kunalokho, I uzobe assailing kwakhe emehlweni akho. "Khona-ke wathatha nangezijula ​​emithathu ngesandla sakhe, futhi wamisa nabo uAbisalomu enhliziyweni. Futhi ngenkathi wayesamile ukunamathela zokuphila phezu kwe-oki *,
18:15 izinsizwa eziyishumi, zempi abathwali uJowabi, wagijima, futhi imshaya, bayibulala.
18:16 UJowabi wasevuthela uphondo, futhi akabakhokhisanga abantu, funa bephishekela Israyeli babaleka, ngoba wayezimisele sokusindisa abantu ngobuningi.
18:17 Basebemthatha uAbisalomu, futhi bamphonsa emgodini omkhulu ehlathini. Futhi wanqwabelanisa phezu kwakhe enqwabeni kakhulu yamatshe. Kodwa wonke u-Israyeli babalekela ematendeni abo siqu.
18:18 U-Abisalomu wayevuse yena, lapho esaphila, isikhumbuzo, okuyinto eSigodini iNkosi. Ngoba wathi, "Anginandodana, ngakho lalokhu kuzakuba yesikhumbuzo ungathembekile egameni lami. "Waqamba lesikhumbuzo, ngegama lakhe siqu. Futhi kubizwa ngokuthi i-Hand ka-Abisalomu, kuze kube yilolu suku.
18:19 Wayesegijima u-Ahimahasi, indodana kaSadoki, wathi, "Ake ngigijime bese ukuyobikela inkosi ukuthi iNkosi okufezile isahlulelo kuye, kusukela esandleni sezitha zayo. "
18:20 Kodwa uJowabi wathi kuye: "Awuyikuphendukezela kube isithunywa ngalolu suku. Kunalokho, wena siyobika ngolunye usuku. Angiyena uzimisele ngawe ukunikeza umbiko namuhla, ngoba indodana yenkosi ifile. "
18:21 UJowabi wasesithi kuHushayi, "Hamba, futhi ukuyobikela inkosi lokho okubonile. "UHushayi zakhuleka uJowabi, futhi wagijima.
18:22 UAhimahazi, indodana kaSadoki, wathi kuJowabi, "Yini engivimbela ukuba egijima emva uHushayi futhi?"UJowabe wathi kuye: "Kungani ufuna ukusebenzisa, umfana wami? Ubungeke ube umphathi wezindaba ezinhle. "
18:23 Wathi, "Kodwa kuthiwani uma Angazi ukusebenzisa?"Wathi kuye, "Gijima." Wayesegijima u-Ahimahasi, egijima kanye ngendlela erhunyeziweko, sekudlule uHushayi.
18:24 Manje uDavide wayehlezi phakathi kwamasango amabili. Ngiqinisile, umlindi, nobesendaweni isiqongo esangweni phezu kodonga, waphakamisa amehlo akhe, wabona umuntu egijima eyedwa.
18:25 Futhi imemeza, wayitshela le nkosi. Inkosi yasisithi, "Uma eyedwa, kukhona izindaba ezinhle emlonyeni wakhe. "Kodwa njengoba ethuthuka futhi ukudweba sekusondele,
18:26 Umlindi wayesebona omunye umuntu egijima. Manje, ukukhala usendaweni ephakeme, uthe: "Enye indoda ubonakele, egijima eyedwa. "Inkosi yasisithi, "Naye Iyisithunywa ezinhle."
18:27 Umlindi wathi, "I ezenzeka nalowo owayeseduze kakhulu kubonakala sengathi ukusebenza Ahimahasi, indodana kaSadoki. "Yathi inkosi:, "Ungumuntu omuhle, futhi ifika siphethe izindaba ezinhle. "
18:28 Khona, no-Ahimahasi, omemezayo, wathi enkosini, "Yiba kahle, Nkosi. "Futhi reverencing inkosi ezithandwa phansi phambi kwakhe, uthe, "Makabongwe uJehova uNkulunkulu wakho, oye ebiyelwe amadoda waphakamisa isandla sabo enkosini yami, inkosi. "
18:29 Inkosi yasisithi, "Ingabe kukhona ukuthula intandane Absalomu?"U-Ahimahasi wathi: "Ngabona isixuku sabantu,, Nkosi, lapho inceku yakho uJowabe wathumela kimi, inceku yakho. Ngiyazi akukho okunye. "
18:30 Inkosi yathi kuye, "Pass, ume lapho. "Kwathi sekudlule wema,
18:31 uHushayi wabonakala. Futhi esondela, uthe: "Ngiyabafakazela izindaba ezinhle, inkosi yami, inkosi. Ngokuba namuhla uJehova usilahlileh ngawe, kusukela nasesandleni sabo bonke seliphumile ukhuphukile ukuzolwa nawe. "
18:32 Kodwa inkosi yathi kuHushayi, "Ingabe kukhona ukuthula intandane Absalomu?"Futhi kokuphendula, UHushayi wasesithi kuye, "Kwangathi izitha zenkosi yami, inkosi,, futhi bonke abavuka ugobe ngenxa okubi, kube njengoba umfana. "
18:33 Ngakho inkosi, kokuba kwabadabukisa kakhulu, wanyukela ekamelweni eliphezulu esangweni, futhi wakhala. Esahamba, wayekhuluma ngale ndlela: "Ndodana yami Absalomu! Absalomu ndodana yami! Ubani onganikeza kimi ukuze ngifele egameni lakho? Abisalomu, umfana wami! Umfana wami, Abisalomu!"

2 Samuel 19

19:1 Manje kwabikwa kuJowabe ukuthi inkosi wayekhala yokulilela indodana yakhe.
19:2 Futhi ngakho ukunqoba ngalolo suku kwaphenduka isililo ngoba bonke abantu. Ukuze abantu ababemi bezwa bathi: ngalolo suku, "Inkosi lusizi ngendodana yayo."
19:3 Futhi abantu unqabile ukungena emzini ngalolo suku, ngendlela abantu babejwayele ukunqabela uma babebuyile babaleka impi.
19:4 Inkosi bambozé ikhanda lakhe, futhi wayememeza ngelizwi elikhulu: "Umfana wami, Abisalomu! Abisalomu, umfana wami, umfana wami!"
19:5 Ngakho, uJowabe, ngokufaka enkosini endlini, wathi: "Namuhla uke lenhloni ubuso bazo zonke izinceku zakho, ngubani ezisindisile ukuphila kwakho, kanye nokuphila kwamadodana akho namadodakazi akho, kanye nokuphila kwabafazi bakho, kanye nezimpilo wezancinza zakho.
19:6 Wena uthanda abamzondayo wena, futhi uyabuzonda Abakuthandayo. Futhi wambulele usuku awunawo ukukhathazeka abaniholayo nakubo izinceku zakho. Futhi ngempela, Sengiyazi manje ukuthi uba uAbisalomu ubephila, futhi uma sonke wayebulewe, ke kwakuyoba owayijabulela.
19:7 Manje-ke, vuka, uphume, futhi ukhulume ukuze silungise izinceku zakho. Ukuze Ngiyafunga kuwe ngeNkosi ukuthi uma ungeke ziphume, ngisho umuntu oyedwa oluyosala lawe ngalobubusuku. Futhi lokhu kuzoba kubi kakhulu kuwe kunakho konke okubi ukuthi beze kuwe, kusukela ebusheni bakho kuze kube manje. "
19:8 Ngakho, Inkosi yayisisuka, futhi ahlala esangweni. Futhi kwamenyezelwa kubo bonke abantu ukuthi inkosi yayihlezi esangweni. Futhi-ke lonke uquqaba waya phambi kwenkosi. Kepha u-Israyeli babalekela ematendeni abo siqu.
19:9 Futhi bonke abantu babenikela kushayisane, kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, wathi: "Inkosi izwe owasikhulula esandleni sezitha zethu. Yena ngokwakhe usisindisile esandleni samaFilisti. Kodwa manje obalekela ezweni ngenxa ka-Absalomu.
19:10 Kepha u-Abisalomu, esamgcoba ukuba abe phezu kwethu, ufile empini. Koze kube nini ungathuli, futhi akuvezi ukuyibuyisa inkosi?"
19:11 Bese ngempela, Inkosi uDavide yathumela kuSadoki naku-Abiyathara, abapristi, wathi: "Khuluma labo mkhulu ngokuzalwa yakwaJuda, wathi: 'Kungani uye efika zokugcina ukuhola ukuyibuyisa inkosi endlini yakhe? (Ukuze inkulumo kuzo zonke zakwa-Israyeli zase zifikile inkosi endlini yayo.)
19:12 Wena bafowethu; uyithambo lami nenyama yami. Kungani ukuba nibe ngabokugcina ukuhola ukuyibuyisa inkosi?'
19:13 Yishoni ku-Amasa: 'Awulona yini ithambo lami nenyama yami? Kwangathi uNkulunkulu angenza kanjalo lezi zinto, futhi kwangathi anganezela lezi ezinye izinto, uma ngeke umholi wezempi emehlweni ami, ngoba sonke isikhathi, endaweni sikaJowabe. ' "
19:14 Futhi ubekile inhliziyo yawo wonke amadoda akwaJuda, njengokungathi umuntu oyedwa. Futhi wathumela enkosini, wathi, "Buyisela, wena nazo zonke izinceku zakho. "
19:15 Futhi inkosi wabuyela. Waqhubeka kuze kufike eJordani, futhi wonke uJuda waqhubeka kuze kufike eGiligali, ukuze kuhlangatshezwane inkosi, futhi abazomhola ngaphesheya kweJordani.
19:16 uShimeyi, indodana kaGera, indodana ka-Benjamin, waseBahurimi, washesha wehla kanye namadoda akwaJuda ezohlangabeza inkosi uDavida,
19:17 nabantu abayizinkulungwane owodwa kusukela Benjamin, futhi noSiba, inceku kusuka endlini kaSawule. Kanye naye kwakukhona namadodana akhe ayishumi nanhlanu nezinceku ezingamashumi amabili. Futhi kwenzekani ungena eJordani,
19:18 bawela amazibuko phambi kwenkosi, ukuze ngokuvamile engase iholele yonkana endlini yenkosi, futhi kungenzeka senze ngokuvumelana oda wakhe. Khona, uShimeyi, indodana kaGera, prostrating yena phambi kwenkosi ngemva manje yena esehambile ngaphesheya kweJordani,
19:19 wathi kuye: "Kwangathi ningaba Ungamsoli ngokuba kimi, inkosi yami, ububi, futhi zisikhumbuza ukulimala, yenceku yakho ngosuku ukuthi, inkosi yami, inkosi, basuka eJerusalema. Futhi kwangathi ungangihaqa ukugcina ke enhliziyweni yakho, Nkosi.
19:20 Ngoba njengoba inceku yakho, Ngiyavuma isono sami. Futhi ngenxa yalesi sizathu, namuhla, Ngifika njengoba kuqala kuzo zonke indlu kaJosefa, futhi mina, makehle ukuhlangabeza inkosi yami, inkosi. "
19:21 Nokho ngempela, Abishayi, indodana kaSeruya, kokuphendula, wathi, "Akufanele yini uShimeyi, ngenxa yala mazwi, ibulawe, kusukela wathuka Kristu iNkosi?"
19:22 UDavida wasesithi: "Kuyini kimi nonke, Amadodana kaSeruya? Wenzelani ngase kimi namuhla bafana noSathane? Kungani kufanele umuntu angakwazi yini abulawe namuhla kwa-Israyeli? Noma anazi yini ukuthi namuhla Bengilokhu waba yinkosi phezu kuka-Israyeli?"
19:23 Inkosi yayisithi kuShimeyi, "Awuyikufa." Wafunga kuyo.
19:24 uMefibosheti, indodana kaSawule, owehla ukuhlangabeza inkosi, nge ezingahlanjiwe izinyawo zakhe nesilevu angakavunwa. Wayengalungisanga futhi azihlanze nezingubo zakhe kusukela ngosuku inkosi esehambe, kwaze kwaba usuku ukubuya eno kuthula emoyeni wakhe.
19:25 Kuthe uhlangane njalo lenkosini eJerusalema, inkosi yathi kuye, "Kungani ungahambanga nami, uMefibosheti?"
19:26 Esabela, uthe: "Nkosi yami nkosi, inceku yami wayelahle kimi. Nami, inceku yakho, wakhuluma kuye ukuze wabophela imbongolo mina, futhi Ngingase ukugibela phezu kwawo ngihambe lenkosi. Ngokuba mina, inceku yakho, thina izindwani.
19:27 Ngaphezu kwalokho, naye wangigxeka, inceku yakho, kuwe, inkosi yami, inkosi. Kodwa wena, inkosi yami, inkosi, zifana ingelosi kaNkulunkulu. Ingabe konke ekuthandayo wena.
19:28 Ukuze indlu kababa kwaba lifanelwe lutho kodwa ukufa ngaphambi inkosi yami, inkosi. Nokho ongibeke, inceku yakho, phakathi izivakashi yetafula lakho. Ngakho, lokho isikhalazo nje angase enginakho? Noma yini enye engakusiza ngikhalayo inkosi?"
19:29 Khona-ke inkosi yathi kuye: "Kungani esakhuluma? Engikukhulume iduduzekile. Wena noSiba lizakwehlukaniselana onazo. "
19:30 UMefibosheti wasabela enkosini, "Kodwa manje makakwamukele zonke, kusukela enkosini yami, inkosi ibuyisiwe ngokuthula endlini yakhe. "
19:31 Ngokufanayo, NoBarizilayi wakwaGileyadi, avela waseRogelimi, wahola inkosi iJordani, kokuba okulungiselelwe futhi ukumlandela komfula.
19:32 Manje noBarizilayi wakwaGileyadi wayesemdala kakhulu, leyo, engamatshumi ayisificaminwembili. Futhi wanikeza inkosi ukudla ngesikhathi wayehlala ubheke ekamu. Ngempela Ukuze, wayeyindoda ecebile ngokudlulele.
19:33 Futhi ngakho-ke inkosi yathi UBharizilayi, "Hamba nami, ukuze kuphumule ngokuphephile ukanye nami eJerusalema. "
19:34 Futhi uBharizilayi wathi enkosini: "Zingaki izinsuku bahlale zeminyaka yokuphila kwami, ukuba ngingenyuka kanye nenkosi eJerusalema?
19:35 Namuhla ngineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala. Ingabe izinzwa yami Uyashesha ukubona amnandi nebabayo? Noma ingabe ukudla neziphuzo ukwazi sokujabulisa inceku yakho? Noma kungaba ngisezwa izwi nabahlabeleli besilisa nabesifazane? Kungani inceku yakho kufanele ibe ngumthwalo enkosini yami inkosi?
19:36 I, inceku yakho, kufanele procede izindlela kancane kusukela eJordani nawe. Angikho isidingo sale recompense.
19:37 Kodwa ngicela ukuthi mina, inceku yakho, kungase kubuyiswe futhi kungenzeka ngifele emzini wami siqu, futhi kungenzeka ungcwatshwe eceleni + emangcwabeni okhokho nomame. Kodwa kukhona inceku yakho uKimihamu; nimyeke ahambe nawe, inkosi yami, inkosi. Wenze kuyo okuhle emehlweni akho. "
19:38 Futhi ngakho-ke inkosi yathi kuye: "Ake uKimihamu uwelele nami, mina-ke ngiyakumvusa musa ngoba kuye konke okuyojabulisa wena. Futhi konke okutshoyo kimi, wena kufanele bathole. "
19:39 Futhi lapho abantu yonke futhi inkosi eyayithé bawela, inkosi yamanga uBarizilayi, futhi wambusisa. Futhi wabuyela endaweni yakhe siqu.
19:40 Khona-ke inkosi yaya eGiligali, futhi uKimihamu wahamba naye. Manje bonke abantu bakwaJuda ayewaholele inkosi yonkana, kodwa njengoba nje ngisho noyedwa isigamu ingxenye yabantwana bakwa-Israyeli ayelapho.
19:41 Manje, Onke amadoda akwa-Israyeli, egijima enkosini, wathi kuye: "Kungani kufanele abafowethu, amadoda akwaJuda, intshontshiwe kuwe kude. Futhi kungani kufanele bamhola inkosi nendlu yakhe ngaphesheya kweJordani, nawo wonke amadoda kaDavide naye?"
19:42 Futhi wonke amadoda akwaJuda basabela amadoda akwa-Israyeli: "Yingoba inkosi isiseduze kimi. Uthukuthelelani kule ndaba? Ingabe siye yini yenkosi kudliwa, noma baye yimuphi izipho linikwe thina?"
19:43 Amadoda akwa-Israyeli abasabela ngayo lapho amadoda akwaJuda, wathi: "Enginakho lemali enkulu, izingxenye eziyishumi, nenkosi, ngakho uDavide ungowami wedlula kuwe. Kungani uye wangizwisa ukulimala, begodu kubayini hhayi yamemezela kimi kuqala, ukuze mina ngokuvamile engase iholele lokubuyisa inkosi yami?"Kodwa abantu bakwaJuda baphendula ngokuqinile kuka amadoda akwa-Israyeli.

2 Samuel 20

20:1 Futhi kwenzeka ukuthi kube khona, kuleyo ndawo, umuntu kaBheliyali, ogama lakhe kwakungu yaseSheba, indodana kaBikri, Umuntu othile wakwaBhenjamini. Futhi icilongo, futhi wathi: "Akukho ingxenye kithi e David, nanoma iyiphi enye ifa endodaneni kaJese. Buyelani ematendeni enu siqu, O Israyeli. "
20:2 Futhi wonke u-Israyeli wahluka kuzo David, futhi babelandela yaseSheba, indodana kaBikri. Kodwa-ke amadoda akwaJuda anamathela enkosini yawo, kusukela eJordani yaze yafika eJerusalema.
20:3 Kwathi njalo uma inkosi ayengene endlini yakhe eJerusalema, wathatha abesifazane abayishumi nezancinza, eyayibatshiye ngemuva anakekele indlu, futhi uwafake esitokisini, awavumele hlinzeka. Kodwa akazange ukungena kubo. Kunalokho, bona kwafakwa, kuze ngisho usuku beshona, behlezi njengabafelokazi.
20:4 Khona-ke inkosi yathi ku-Amasa, "Libizeleni kimi wonke amadoda akwaJuda ngosuku lwesithathu, futhi wena uyakuba khona futhi. "
20:5 Ngakho, U-Amasa wahamba, ukuze kunxuswe uJuda. Kepha walibala isikhathi bavumelana ukuthi inkosi eyayimmisile kuye.
20:6 UDavide wayesethi ku-Abishayi: "Manje uSheba, indodana kaBikri, ngeke ezisihluphayo ngaphezulu ngakho kuno-Abisalomu. Ngakho, thatha inceku zenkosi yenu, futhi makamsukele, ngaphandle kwalokho angase ukuthola imizi enezivikelo eziqinile, aphunyuke phambi kwamehlo ethu. "
20:7 Manje, amadoda kaJowabe wahamba naye, kanye kwamaKhereti namaPheleti. Futhi wonke amadoda anamandla waphuma eJerusalema ukuze baxotshane loShebha, indodana kaBikri.
20:8 Futhi uma they were eceleni kwelitshe elikhulu, okuyinto eliseGibeyoni, U-Amasa wafika ukubahlangabeza. UJowabe eyayigqoke ijazi eduze esinamathelayo obuphelele alinganayo nangezingubo zakhe. Futhi phezu kwalezi, ayelibhincile ngenkemba ulenga phansi kwethanga lakhe, endaweni scabbard esenziwa ukuze inkemba zingase zisuswe ne ukunyakaza okungenani, bese ushaye.
20:9 UJowabi wasesithi kuAmasa, "Yiba kahle, umfowethu. "Futhi aphethwe uAmasa kwesilevu ngesandla sakhe sokunene, sengathi ukuze amange.
20:10 Kepha u-Amasa abazange bakuqaphele yenkemba UJowabe wayebhince. Futhi wasemtshaya ohlangothini, namathumbu akhe lithululelwe phansi. Futhi akazange inflict isilonda yesibili, wayesefa. UJowabe no-Abhishayi umfowabo bamxosha uSheba, indodana kaBikri.
20:11 Khonamanjalo, amadoda athile, kusukela inkampani sikaJowabe, lapho ayeyivalile eceleni kwesidumbu ka-Amasa, wathi: "Bheka, umuntu ofisa ukuba esikhundleni sikaJowabe, umngane kaDavide. "
20:12 Njalo uAmasa laligcwele igazi, futhi wayelele phakathi nomgwaqo. Umuntu othile wakubona lokhu, nabo bonke abantu bemi eduze ukubheka kuye, futhi wamsusa uAmasa emgwaqweni ensimini. Futhi wasembathisa ngengubo, ukuze abantu abadlulayo wayengeke ayeke ngenxa yakhe.
20:13 Khona, lapho ususwe endleleni, zonke madoda aqhubeka, elandelayo uJowabi ekuphishekeleni yeShebha, indodana kaBikri.
20:14 Manje esedabulile zonke izizwe zakwa-Israyeli ku-Abela Bethmaacah. Futhi wonke amadoda abakhethiweyo kwase kwabuthelwa kuyo.
20:15 Manje, Bahamba bamvimbezela e-Abela futhi Bethmaacah. Futhi Azungezo idolobha nge lokuvimbezela imisebenzi, futhi lo muzi ukuzovala. Khona-ke isixuku sonke ababenaye uJowabe babelwela ukubhubhisa ezindongeni.
20:16 Kwasekumemeza owesifazana ohlakaniphileyo wababaza esuka edolobheni: "Lalela, lalela, bathi kuJowabe: Sondelani, ngiyakukhuluma nawe. "
20:17 Kuthe sekusondele kuye, wathi kuye, "Wena unguJowabe?"Wathi, "Nginguye." Futhi yena wakhuluma ngale ndlela kuye, "Lalela amazwi encekukazi yakho." Wasabela, "Ngiyezwa."
20:18 Waphinda wakhuluma: "Izwi kwathiwa akulesi saga esidala, 'Labo ayebuza, uzivumele ngibuke Abela. 'Futhi ngakho babengeke sifinyelele isiphetho.
20:19 Angiyena yini mina lowo iyaphendula nge iqiniso e-Israel? Nokho nifuna ukuba agumbuqele umuzi, futhi ukugumbuqela nomama kwa-Israyeli! Yingani Diliza izizwe ifa likaJehova?"
20:20 Futhi kokuphendula, uJowabi wasesithi: "Kwangathi le ikude, Lokhu kungenzeka kube kude nami! Kwangathi ngingebe waphonsa phansi, futhi kwangathi ngingebe adilize.
20:21 Hayi, akunjalo njengoba kusho. Kunalokho, indoda ezintabeni zakwa-Efrayimi, yaseSheba, indodana kaBikri, ngegama, uphakamisile isandla sakhe emelene lenkosi, emelene David. Sinike yena yedwa, futhi sizobe bahoxe ekungeneleni emzini. "Wayesethi owesifazane kuJowabe, "Bheka, ikhanda akhe bayophonswa phansi you odongeni. '
20:22 Ngakho, Wangena kubo bonke abantu, futhi yena wakhuluma kubo ngokuhlakanipha. Bamnquma ikhanda yeShebha, indodana kaBikri, futhi baphonsa phansi kuJowabe. Futhi icilongo, bayaziqhelelanisa edolobheni, yilowo nalowo waya etendeni lakhe siqu. Kodwa UJowabe wabuyela eJerusalema enkosini.
20:23 Ngakho uYowabhi wawuphatha wonke yempi yakwa-Israyeli. uBenaya, indodana kaJehoyada, wayephezu Cerethites futhi Phelethites.
20:24 Nokho ngempela, UAdoram waphatha abafakwa Kukhunjulwe. uJehoshafati, indodana ka-Ahiludi, kwaba umgcini amarekhodi.
20:25 Manje noSheva kwaba umbhali. USadoki ngempela no-Abiyathara babe ngabapristi.
20:26 kodwa-Ira, the Jairites, kwaba umpristi kaDavide.

2 Samuel 21

21:1 Futhi kuba khona indlala iphutha, phakathi kwaba izinsuku zikaDavide, iminyaka emithathu njalo. UDavide welulekana le usho uJehova. Futhi iNkosi yathi: "Lokhu kungenxa yokuthi kaSawule, futhi endlini zakhe zokuchitha igazi. Ukuze wabulala abaseGibheyoni. "
21:2 Ngakho, Inkosi, obiza abaseGibheyoni, wakhuluma nabo. Ke kaloku abaseGibheyon ubengaveli abantwana bakwa-Israyeli, kodwa ingabe kwakuyizindlela insali yama-Amori. Futhi abantwana bakwa-Israyeli ayefungile ngifunga kubo, kodwa uSawule ayefisa ngibashaye ngomhawu, sengathi egameni abantwana bakwa-Israyeli noJuda.
21:3 Ngakho, UDavide wathi ku-abaseGibheyoni: "Alo-ke ngingenzani ngawe? Futhi okuyakuba khona ukwaneliseka kwakho, ukuze akubusise ifa likaJehova?"
21:4 Futhi abaseGibheyoni bathi kuye: "Akukho ukuxabana kithi phezu isiliva noma igolide, kodwa kuSawule lendlu yayo. Futhi asifisi ukuthi yimuphi umuntu wakwa-Israyeli kufanele abulawe. "Inkosi yathi kubo, "Khona-ke ingabe ufuna ukuba ngenze wena?"
21:5 Bathi enkosini: "Umuntu ngokungabi nabulungisa ohlushwayo basihlupha, nathi sifanele zingachithi kuyo ngendlela yokuthi angeke ngisho omunye isitokwe yakhe uyasala kuzo zonke izingxenye Israyeli.
21:6 Vumela amadoda ayisikhombisa emadodaneni akhe anikezwe kithi, ukuze sikwazi bethela ngalo kuJehova eliseGibeyoni kaSawule, ngaphambili endaweni ekhethiwe likaJehova. "Yathi inkosi:, "Ngiyobanika."
21:7 Kodwa inkosi yamyeka uMefibosheti, indodana kaJonathani, indodana kaSawule, ngenxa yesifungo sikaJehova lapho ayenziwe bukaDavide noJonathani, indodana kaSawule.
21:8 Futhi ngakho-ke inkosi yathatha amadodana amabili ka-uRispa, indodakazi ka-Aya, awazalela uSawule, Armoni futhi uMefibhosheti, namadodana ayisihlanu kaMikhali, indodakazi kaSawule, ayizalela sicatshangelwa Adriyeli, indodana kaBarizilayi, owayevela Meholath,
21:9 Wayibiza ezandleni zabaseGibeyoni. Futhi babethela kubo entabeni ku emehlweni kaJehova. Futhi lezi eziyisikhombisa bekugidingwa ezinsukwini zokuqala yokuvuna, lapho ibhali isiqala esiyozithola.
21:10 Khona-ke uRispa, indodakazi ka-Aya, ukuthatha haircloth, wayendlala ngaphansi yena edwaleni, kusukela ekuqaleni kokuvuna, wezisa evela ezulwini phezu kwabo. Futhi yena akazange avumele izinyoni zokudonsa kwabo emini, noma izilo ebusuku.
21:11 Futhi-ke kwabikwa uDavide ukuthi uRispa, indodakazi ka-Aya, isancinza sikaSawule, ayekwenzile.
21:12 UDavide waya wathatha amathambo kaSawule, namathambo kaJonathani indodana yakhe, kusukela kubantu baseJabeshi Gileyadi, ababewabile endaweni yembutho yaseBhete-shan, lapho amaFilisti okwesikhashana kubo ngemva kokuba ababembulele uSawule eGilibowa.
21:13 Waletha amathambo kaSawule, namathambo kaJonathani indodana yakhe, ukusuka lapho. Futhi babuthela amathambo alabo ababebethelwe esiphambanweni.
21:14 Bawembela nabo amathambo kaSawule noJonathani indodana yakhe, e ezweni lakwaBhenjamini, ukuze ohlangothini engcwabeni likayise kaKishi. Badla bonke ukuthi inkosi ayefundise. Ngemva kwalezi zinto, UNkulunkulu waphinde wabonisa umusa ezweni.
21:15 Khona-ke amaFilisti ephinda njalo bahlolisisa alwe no-Israyeli. UDavide owehla, futhi izinceku zakhe zinaye, futhi balwa namaFilisti. Kodwa uDavida waphela amandla,
21:16 Ishbibenob, owayengowomndeni ka lokhokho Arapha, insimbi ye osisindo somkhonto esingamakhilogremu namagremu ezingamakhulu amathathu, owayekade inkemba entsha, wazikhandla ukuze ngimbulale David.
21:17 UAbishayi, indodana kaSeruya, wamvikela, futhi eshaya umFilisti, wambulala. Khona-ke amadoda kaDavide, yafunga kuye, wathi, "You ayisekho uphuma impi nathi, funa you ucime isibani sakwa-Israyeli. "
21:18 Futhi, impi yesibili kwenzeka ngo Gob ngokumelene namaFilisti. Khona uSibekayi, kusukela kaHusha wabulala uSafi, kusukela stock Arapha, ka lokhokho imidondoshiya.
21:19 Ke kwabakho impi wesithathu e Gob ngokumelene namaFilisti, lapho u-Elihanani, indodana ihlathi, womeluki evela eBetlehema, wabulala uGoliyati umGiti, oluthi osisindo somkhonto wakhe wawunjengenduku esetshenziswa umenzi indwangu.
21:20 Bekusele yesine kwakungu eGati. In kuleyo ndawo, kwakukhona indoda eziphakeme, ababenolwazi amadijithi isithupha esandleni sisinye, futhi onyaweni ngalunye, leyo, kungamashumi amabili nane konke, futhi wayevela umsuka Arapha.
21:21 Futhi bahlambalaza Israyeli. Ngakho cishe uJonathani wayesecela, indodana kaShimeyi, umfowabo kaDavide, wamshaya.
21:22 La madoda bobane bazalwa we Arapha eGati, bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sezinceku zakhe.

2 Samuel 22

22:1 UDavida wasekhuluma eNkosini amazwi leli vesi, mhla uJehova wakhulula esandleni sazo zonke izitha zakhe nasesandleni sikaSawule.
22:2 Wathi: "INkosi uyidwala lami, namandla ami, noMsindisi wami.
22:3 Ngizothemba yena. UNkulunkulu nguye yedwa sami esinamandla, nesihlangu sami, kanye nophondo lokusindiswa kwami. Uphakamisa Ungivimbele, futhi nguye ukuqabuleka yami. You, Umsindisi yami, uzokhulula kimi ebubini.
22:4 Ngizokwenza ababiza iNkosi, ngubani uyancomeka; futhi ngizosinda ezitheni zami.
22:5 Ukuze imihelo yokufa baye zangihaqa. Izifufula kaBheliyali baye zangethusa.
22:6 Izindophi Hogo baye zangizungelezela. Izingibe zokufa baye abamba kimi.
22:7 Osizini lwami, Ngizokwenza ababiza iNkosi, mina-ke ngiyakumvusa akhale kuNkulunkulu wami. Futhi uzosilalela izwi lami esethempelini lakhe, nokukhala yami uyofinyelela izindlebe zakhe.
22:8 Umhlaba ezinyakaziswayo, futhi yazamazama. I izisekelo zezintaba zafikelwa ndawonye zizanyazanyiswe, ngoba waze wabathukuthelela.
22:9 Kwenyuka umusi emakhaleni akhe, futhi nomlilo odlayo emlonyeni wakhe ziyokushwabadela; amalahle ziye lwavuthela yiwo.
22:10 Wakhothama amazulu, futhi wehlela; kanye inkungu sasingaphansi kwezinyawo zakhe.
22:11 Futhi yakhwela phezu kwamakherubi, wandizisa; futhi Ngafaka phezu kwamaphiko omoya,.
22:12 Yena ubeka ubumnyama njengoba yokucashela azungeze yena, amanzi sifted kusuka namafu amazulu.
22:13 Esebenzisa ukukhanya shazi yakhe, amalahle omlilo lwavuthela.
22:14 INkosi Uyoduma esivela ezulwini; futhi oPhezukonke ezwakalise izwi lakhe.
22:15 Wadubula imicibisholo, futhi wabahlakazela; umbani, futhi wawadla.
22:16 Futhi zichichima kolwandle wabonakala, futhi izisekelo zomhlaba embulwa, ngokukhalima iNkosi, ngesikhathi exhale we umoya yentukuthelo yakhe.
22:17 Waselula isandla sakhe ephezulu ku, futhi wangiphakamisa. Futhi wangikhipha emanzini amaningi.
22:18 Waphulukisa kimi esitheni sami esinamandla kakhulu futhi kulabo abase Bangizonda. Ngokuba kwakukhona namandla kakhulu kimi.
22:19 Wahamba phambi kwami ​​ngosuku lokuhlupheka kwami, futhi iNkosi baba umkhathi yami.
22:20 Waqhuba ngiphume endaweni ezivulekile. Waphulukisa kimi, ngoba ngineminyaka engu ezimjabulisayo.
22:21 INkosi uyongivuza ngokuvumelana yize yini ubulungisa bami. Futhi uyozenza nakanjani ingibuyisele ngokuvumelana kwezandla zami.
22:22 Ngoba ngizigcinile izindlela uJehova, futhi angizange isinyathelo ngokweyisa phambi kukaNkulunkulu wami.
22:23 Ngoba zonke izahlulelo zayo zisemhlabeni emehlweni ami. Futhi angizange ngokukhohlakala isuswe nemithetho yakhe esuka kimi.
22:24 Futhi mina ngiyoba ephelele naye. Futhi mina ngiyoba aqaphe ngokwami ​​ebubini bami siqu.
22:25 INkosi iyobuyisela kimi njengokwesimemezelo yize yini ubulungisa bami, futhi ngokuvumelana kwezandla zami njengokubona kwamehlo akhe.
22:26 Nge ongcwele, uzobe ongcwele, futhi ngihlala nalowo eqinile, uzobe ephelele.
22:27 Le abakhethiweyo, uzobe abakhethiweyo, futhi ngihlala nalowo ezonakele, uzobe ezonakele.
22:28 Futhi kuyoletha eya ensindisweni abantu abampofu, futhi Uyothobisa esiphakeme ngamehlo akho.
22:29 Ngoba wena uyisibani sami, O Nkosi. Nawe, O Nkosi, Uzakukhanyisa ubumnyama bami.
22:30 Ngoba, Ngizogijima ziboshwe. NgoNkulunkulu wami, Ngizokwenza ngeqe odongeni.
22:31 UNkulunkulu, indlela yakhe yokubusa iyona limi ngomumo; ukuqephuza kuka uJehova ufuna ukuba kukhishwe umlilo olukhuni. He is isihlangu zonke abathembele kuye.
22:32 Ungubani uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova? Futhi ngubani onamandla ngaphandle kukaNkulunkulu wethu?
22:33 UNkulunkulu, uye Wangibhincisa amandla, futhi wenzé indlela yami ilunge:
22:34 okwenza izinyawo zami zibe njengezezindluzelekazi, izinyawo njengesixhumo sezindluzele, futhi wamisa kimi emagqumeni ami ophakanyisiwe,
22:35 Ofundisa izandla zami ukwenza impi, nokwenza izingalo zami zibe njengezezindluzelekazi umnsalo wethusi.
22:36 Wena unginikile isihlangu sensindiso yakho. Nobumnene bakho wandise kimi.
22:37 Uyoba Amabanga okunyathela kwami ​​uwandisile kimi, namaqakala ami ngeke zingafezeki.
22:38 Ngiyozisukela izitha zami, futhi ukubabulala. Futhi mina ngeke ibuyele emuva, ngize kubaqede.
22:39 Mina Uzodla abaphula wawahlukanisa, ukuze bakwazi ukuvuka; Ziyowa ngaphansi kwezinyawo zami.
22:40 Wena Wangibhincisa amandla ngoba impi. Labo wamelana kimi, uke wagoba ngaphansi kwami.
22:41 Wena ziye zabangela izitha zami ukukulahla kimi; banayo inzondo kimi, futhi mina sibachithe.
22:42 Bayomemeza, futhi kuyoba khona muntu wokukusindisa; eNkosini, futhi yena ngeke esaba ukuzilalela.
22:43 Ngizosula kubo njengembali uthuli lomhlaba. Kuyomelwe ngiphule wabahlukanisa futhi ukubabulala, efana udaka ezitaladini.
22:44 Uyoba ngisindise kuwukuphikisana abantu bami. Uyolondoloza kimi abe yinhloko LabeZizwe; abantu Angimazi bangikhonza.
22:45 Amadodana abantu bezinye izizwe, abayoba ukumelana nami, ekulalelweni indlebe batakwetsembeka kimi.
22:46 Abezinye izizwe agelezé kude, kodwa ngeke badonswe ndawonye anguishes zabo.
22:47 INkosi izimpilo, noNkulunkulu wami ubusisiwe. Futhi uNkulunkulu ongenaso isandla esiqinile wensindiso yami iphakame.
22:48 UNkulunkulu kunginika ukulwelwa, futhi umphonsa phansi izizwe ngaphansi kwami.
22:49 Uyangiyisa kude izitha zami, futhi uphakamisa ungilanda lalabo abamelana lawo kimi. Uyoba ngikhulule indoda iniquitous.
22:50 Ngenxa yalokhu, Ngiyovuma kuwe, O Nkosi, phakathi kwabezizwe, futhi Ngizomhlabelelela igama lakho:
22:51 ebabaza insindiso senkosi yakhe, nesihe kuDavide, nokaKristu wayo, lenzalweni yakhe kuze kube phakade. "

2 Samuel 23

23:1 Lawa ngamazwi okugcina kaDavide. Manje uDavide, indodana kaJese, ndoda engumnini ke waqokwa ngokuphathelene noKristu kaNkulunkulu kaJakobe, Umhubi luvelele yakwa-Israyeli yathi:
23:2 "UMoya kaJehova wakhuluma ngami, futhi izwi lakhe okwakhulunywa ngo ulimi lwami.
23:3 UNkulunkulu ka-Israyeli wakhuluma kimi, Abanamandla ka-Israyeli wakhuluma, uMbusi amadoda, uMbusi nje, ekumesabeni uNkulunkulu,
23:4 efana ukukhanya lokuqala ekuseni njengoba ilanga zilokhu, lapho Ukusa okungenamafu sikhanya obomvu, futhi izitshalo ezifana elaliqhibuka kuhlume emhlabeni emva imvula.
23:5 Kodwa indlu yami enkulu noNkulunkulu ukuze siyenze ekwenzeni lesivumelwano esimiyo njalo nami, eqinile futhi ebiyelweyo zonke izinto. Ngoba konke wensindiso yami futhi konke intando yami. Futhi akukho lutho lokhu okuyinto ngeke nawo.
23:6 Kodwa zonke prevaricators liyakushunyayelwa bekha like ameva, nokho basuke azisuswanga ngezandla.
23:7 Futhi uma umuntu ethanda uzithinta, emva kwalokho kumelwe ukuba aphathe isikhali ngensimbi umkhonto, insabula lokhuni. Bayakufika kokheliwe bashisela lutho. "
23:8 Yilawa amagama samadoda angamaqhawe kaDavide. Wayehlezi esihlalweni waba umholi ezihlakaniphe phakathi ezintathu; wayefana isibungu esincane ithenda kakhulu esihlahleni, eyabulala izinsizwa ezingamakhulu ayisishiyagalombili kwelinye kuhlasela.
23:9 Ngemva kwakhe, kwakukhona u-Eleyazare, indodana yomfowabo kayise wakhe, i umAhohi, ngubani wayephakathi kwamadoda amathathu angamaqhawe ababe noDavide lapho wamsola amaFilisti, futhi babuthana ndawonye empini khona.
23:10 Futhi lapho abantu bakwa-Israyeli sebekhuphukele, yena uqobo wema kuyashesha futhi wabulala amaFilisti, kuze isandla sakhe aphela futhi esintamo ngenkemba. INkosi usebenzile insindiso enkulu ngalolo suku. Futhi bona boke abantu ebegade kwabaleka wabuyela kuthathe onakala ababulewe.
23:11 Emva kwakhe, kwakukhona noShama, indodana Agee, kusukela Hara. Futhi AmaFilisti abutha ngaso eliqaphile. Ukuze uthole sensimu sigcwele udali yayimi kuleyo ndawo. Futhi lapho abantu babalekile ebusweni amaFilisti,
23:12 Wema okusheshayo phakathi emkhakheni, futhi wavikela kuye. Futhi wabulala amaFilisti. INkosi usebenzile nsindiso enkulu.
23:13 futhi ngaphezu kwalokho, ngaphambi kwalokhu, lo abathathu ababephakathi abaholi kwabangamashumi amathathu owehla waya kuDavide ngesikhathi sokuvuna, e emhumeni wase-Adulamu. Kodwa ekamu lamaFilisti lalimise isebangeni eSigodini imidondoshiya.
23:14 Futhi uDavide wayesendaweni uyisiphephelo. Ngaphezu kwalokho, kwakukhona ikampu yamaFilisti ngaleso sikhathi eBhetlehema.
23:15 Khona-ke uDavide yafisa, futhi wathi, "Uma othile kuphela wayeye anginike amanzi omthombo, okuyinto eBhetlehema eceleni kwesango!"
23:16 Ngakho, la madoda amathathu angamaqhawe angena ekamu lamaFilisti, futhi akha amanzi emthonjeni waseBetlehema, okwakukhona eceleni kwesango. Bayikhipha-ke kuDavida. Nokho Akavuma ukuphuza; esikhundleni, wawathululela kuJehova,
23:17 wathi: "Kwangathi iNkosi ingangihawukela, ukuze ngingasuthi wenze lokhu. Kufanele ngiphuze igazi lalamadoda abaphumé ukuba sengozini yezimpilo zabo siqu?"Ngakho-ke, Akavuma ukuphuza. Koke ofezwa la madoda amathathu eyizingqabavu.
23:18 Futhi-Abishayi, umfowabo kaJowabi, indodana kaSeruya, Kwaqala phakathi ezintathu. Nguye waphakamisa umkhonto wakhe emelene labangamakhulu amadoda angamakhulu amathathu, wababulala. Futhi lalidume phakathi ezintathu,
23:19 futhi kwaba wemisebenzi we ezintathu, futhi wabe engumholi wabo. Kodwa ekuqaleni akafinyelelanga kuya ezintathu.
23:20 uBenaya, indodana kaJehoyada, isiqhwaga kakhulu izenzo ezinkulu, wathabathela Kabzeel. Wawabulala amabili izingonyama akwaMowabi, futhi wehla wabulala ingonyama phakathi umhume, ezinsukwini kweqhwa.
23:21 Wabuye wabulala nowaseGibithe ngubani saze sakhathala isandla sakhe, indoda njengabakufanelekele ukuhlaziswa bheka. Nokho ebesehlile kuye ephethe induku nje kuphela. Futhi ophoqelelwe umkhonto esandleni salo mGibhithe, wambulala ngomkhonto wakhe siqu.
23:22 noBenaya, indodana kaJehoyada, kufezeke lezi zinto.
23:23 Futhi lalidume phakathi kwala madoda amathathu eyizingqabavu, ababe ephakeme kakhulu phakathi kwabangamashumi amathathu. Nokho ngempela, akafinyelelanga kuya ezintathu, kuze Wazakhela umeluleki wakhe imfihlo.
23:24 Phakathi angamashumi amathathu: Asaheli, umfowabo kaJowabi, u-Elihanani, indodana yomfowabo kayise wakhe, evela eBetlehema,
23:25 NoShama kusukela waseHarodi, Elika kusukela waseHarodi,
23:26 NoHelesi kusukela uPaliti, Ira, indodana ka-Ikheshi, waseThekhowa,
23:27 Abiyezeri kusukela Anathoti, Mebunnai kusukela kaHusha,
23:28 YaseSalimoni umAhohi, UmNetofa,
23:29 Aleppo, indodana noBahana, futhi kwayena waseNethofa, Ithayi, indodana Ribai, kusukela eGibeya, ka abantwana bakwaBhenjamini,
23:30 NoBenaya wasePirathoni, Hiddai kusukela Sesifufula yakwaGahashi,
23:31 NguAbhihalebhon waseArabha;, Azimaveti kusukela Beromi,
23:32 UEliyabha kusukela Shaalbon; abantwana bakwa-Jashen, Jonathan,
23:33 NoShama kusukela Orori, Ahiam, indodana Sharar, the Hararite,
23:34 nguElifelete, indodana Ahasbai, indodana Maacath, Elias, indodana ka-Ahithofeli, waseGilo,
23:35 Hezrai waseKarmeli, Paarai kusukela Arbi,
23:36 ngalinye, indodana kaNathani, naseSoba, Bani kusukela sakwaGadi,
23:37 UZeleki Amoni, NoNaharayi waseBeroti, nemvunulo yempi kukanye nani lwezikhali sikaJowabe, indodana kaSeruya,
23:38 Ira umItri, NguGarebhe futhi umItri,
23:39 Ngu-Uriya umHeti: ngokuphelele amathathu nesikhombisa

2 Samuel 24

24:1 Futhi lentukuthelo iNkosi futhi yamvuthela u-Israyeli, futhi yashukumisa uDavide phakathi kwabo, wathi: "Hamba, ubale uIsrayeli loJuda. "
24:2 Futhi inkosi yathi kuJowabi, wayengumholi webutho lakhe, "Kwekuheha ngokusebenzisa zonke izizwe zakwa-Israyeli, kusukela kwaDani kuze kube seBeri Sheba, libale abantu, ukuze ngazi inani labo. "
24:3 UJowabi wasesithi enkosini: "Kwangathi uJehova uNkulunkulu wakho ukwandisa abantu bakho, ngubani mikhulu kakade inombolo, futhi kwangathi angaba futhi ukwandisa kubo, omunye ngekhulu, emehlweni enkosi yami, inkosi. Kodwa yini inkosi yami, inkosi uhlose yena yilo noma yiluphi uhlobo lwento?"
24:4 Kodwa amazwi enkosi wamahlula amazwi uJowabi nabaholi, nezinduna ekamu. Futhi ngakho uJowabi abaholi wezempi basuka ubuso benkosi, ukuze babale abantu, Israyeli.
24:5 Futhi lapho sebedlulise ngaphesheya kweJordani, befika e-Aroweri, kuya kwesokudla idolobha, okuyinto eSigodini sakwaGadi.
24:6 Baqhubeka ku ngokusebenzisa naseJazeri, kwaGileyadi, nasezweni engezansi Hodsi. Zafika e nasemahlathini bakwaDani. Futhi ziyazula eceleni neSidoni,
24:7 badlula eduze izindonga yaseThire, futhi eduze kwalo lonke izwe namaHivi namaKanan. Futhi bangena eningizimu yakoJuda, kuze kube seBeri Sheba.
24:8 Futhi ngemva kokuqalaza zihlolwe lonke izwe, ngemuva kwezinyanga eziyisishiyagalolunye nezinsuku ezingamashumi amabili, bona ayekhona eJerusalema.
24:9 UJowabe wabe esenika inkosi isibalo incazelo abantu enkosini. Futhi kukhona atholakele ka-Israyeli amadoda anamandla ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, abangase inkemba; nabakwaJuda, amaqhawe anamandla ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu.
24:10 Khona-ke enhliziyweni kaDavide yamshaya, ngemva abantu babebaliwe. UDavida wasesithi eNkosini: "Ngonile kakhulu ngalokho ngikwenzile. Kodwa ngithandazela ukuba nawe, O Nkosi, asuse ububi benceku yakho. Ukuze ngenze ubuwula obukhulu. "
24:11 UDavide wavuka ekuseni, kanye izwi likaJehova waya sakwaGadi, umprofethi umboni kaDavide, wathi:
24:12 "Hamba, uthi kuDavida: 'Usho kanje uJehova: I ukwethula kini a choice of izinto ezintathu. Khetha eyodwa yalezi, noma ngabe ngeke, ukuze ngikwenze kuwe. ' "
24:13 Futhi lapho sakwaGadi ayehambile David, azazisa ke kuye, wathi: "Kuphakathi iminyaka eyisikhombisa yendlala uyoza kuwe ezweni lakini; noma nibaleke impela kube izinyanga ezintathu kusukela kwabaphikisana nawe, futhi bayohlala akusukele; noma kuyoba khona isifo esiwumshayabhuqe ezweni lakini izinsuku ezintathu. Manje-ke, ngamabomu, uphinde ubone ukuthi izwi engalisho angaphendula ngongithumileyo. "
24:14 Khona-ke uDavide wathi kuGadi: "Ngisezinhlungwini enkulu. Kodwa kungcono ukuthi ngingaya ukuwela ezandleni leNkosi (ngokuba umusa wakhe eziningi) kuka ezandleni zabantu. "
24:15 Futhi UJehova wayesethuma isifo phezu kuka-Israyeli, kusukela ekuseni kwaze kwaba yisikhathi esimisiwe. Kwafa abantu, kusukela kwaDani kuze kube seBeri Sheba, abantu abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa.
24:16 Futhi lapho iNgelosi yeNkosi yase yenze isandla sakhe phezu kweJerusalema, ukuze ukulichitha, iNkosi sayizwela ukuhlupheka. Wathi iNgelosi eyayitshaya abantu: "Kwanele. Bamba isandla sakho manje. "Futhi iNgelosi yeNkosi yayiseceleni esibuyeni sika-Arawuna umJebusi.
24:17 Futhi lapho esebone lowo Angel kwehlise abantu, UDavida wasesithi eNkosini: "Yimi ezona. Ngenzé iniquitously. Lezi yibo abangabantwana izimvu, zenzeni? Ngiyakuncenga ukuthi isandla sakho ungavulelwa simelane lami njalo simelane lendlu kababa. "
24:18 Khona-ke uGadi wangena kuDavide ngalolo suku, futhi wathi, "Wenyukela futhi ukwakha i-altare esibuyeni sika-Arawuna umJebusi."
24:19 UDavide wenyukela ngokuvumelana nezwi likaGadi, okuyinto uJehova emyalile kuye.
24:20 Futhi ngifuna ukuphuma, Arawuna wamnaka inkosi nezinceku zakhe, ezidlulayo ngakuye.
24:21 Futhi ukuphuma, yena akhuleka inkosi, elele ezithandwa ubuso bakhe bubheke phansi, futhi wathi, "Siyini isizathu ukuthi inkosi yami, inkosi ifikile encekwini yayo?"UDavida wasesithi kuye, "Ngakho njengoba ukuthenga kuwe ibala lokubhulela, futhi bakha i-altare kuJehova, futhi ukuze banqande isifo eshubile phakathi kwabantu. "
24:22 Futhi u-Arawuna kuDavide: "Kwangathi izwe inkosi yami, sipho inkosi futhi bamukele noma yimiphi emthokozisayo. Wena izinkabi ekuqothulweni, futhi inqola kanye nezinto zokubophela izinkabi ukusebenzisa zibe yizinkuni. "
24:23 Zonke lezi zinto-Arawuna wanika, njengenkosi ukuze inkosi. U-Arawuna wayesethi enkosini, "Kwangathi uJehova uNkulunkulu wakho ukwamukela isithembiso sakho."
24:24 Esabela, inkosi yathi kuye: "Ngeke kube njengoba ufisa. Kunalokho, Ngizokwenza ukuthenga nokukuthenga ngenani. Ngoba mina ngeke sivumele uJehova, Nkulunkulu wami, ukuqothulwa kwezizwe abiza lutho. "Ngakho-ke, UDavide wasithenga isibuya nezinkabi ngamashekeli * angamashumi ayisihlanu esiliva.
24:25 Futhi kuleyo ndawo, UDavide wamakhela khona i-altare kuJehova. Futhi banikela iminikelo yokutshiswa, wanikela iminikelo yokuthula. INkosi wamhambela ezweni, inhlupheko wakugwema Israyeli.