UMthendeleko

Kungani amaKatolika bakholelwa uMthendeleko ngokuhlangana koMzimba neGazi likaJesu?

Image of The Last Supper by Albrecht BoutsImpendulo imfushane amaKatolika bakholelwa uKwamukelisa kuyinto ngokuhlangana koMzimba neGazi likaJesu ngoba okwafundiswa uJesu, Ngokwakhe, futhi ezilotshwe eBhayibhelini.

Ngobusuku akhashelwa ngabo, Yena wahlangana nabaphostoli bakhe ukuze bagubhe iPhasika, lesidlo yezinkonzo kudliwa-Israyeli (ngosuku olwandulela ukukhululwa kwawo ebugqilini baseGibhithe).

Isidlo sePhasika yayihlanganisa inyama iwundlu womhlatshelo (bheka Eksodusi, 12:8). The Last Supper, esenzeka ngobusuku bangaphambi wenkululeko komuntu esonweni, ukugcwaliseka isidlo sePhasika.

Ngalobo busuku, manje eyaziwa ngokuthi ngoLwesine Ongcwele, UJesu, iWundlu likaNkulunkulu, kwawenza inyama yakhe neGazi ukuba adliwe ethembekile–sacramentally, ngesimo isinkwa newayini.1

OFakazi BakaJehova namanye amaqembu evame bengavumi ukuba imfundiso yamaKatolika on uKwamukelisa ngenxa yezizathu lephula ukwenqatshelwa Old Testament ngokumelene ukudliwa kwegazi. EVangelini likaMarku 7:18-19, Nokho, UJesu wasusa umthwalo KaMose imikhawulo-kuhlanganise wezokudla ukudliwa kwegazi-kubalandeli bakhe. Ngesikhathi Council of eJerusalema abapostoli enqabela dla okuthile yama igazi, Nokho kuphela ezimweni ezithile ukuze ugweme ukucasula ngokungadingekile amaJuda (bheka uhlelo lomlawuli 15:29 futhi 21:25).

isinkwa Ukuthatha, busisani it, breaking it, futhi behambisa phakathi babaPostoli, uJesu wathi, "Thatha, udle; lokhu kungumzimba wami " (Mathewu 26:26). Bese Wathatha ikapho, Yena futhi wabusisa, wabanika, wathi, "Phuza kwalo, nonke; ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano, okuyinto elathululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono " (Mathewu 26:27-28). Nakuba uJesu wayevame ukukhuluma ngokuphila njengesifenqo phakathi nenkonzo yakhe, ngalesi sikhathi esibucayi He sakhuluma kahle. "Lokhu kungumzimba wami," Uthe, ngaphandle kwencazelo. "Lokhu kuyigazi lami." Kunzima ukucabanga ukuthi ayengaba iNkosi yaba ngqo.

Image of Communion of the Apostles by Justus Ghentisikhungo kaJesu yoMthendeleko ngeSidlo Sakusihlwa Sokugcina uyazigcwalisa isinkwa sakhe odumile ntshumayelo Life, okuyinto alotshwe esahlukweni lesithupha weVangeli likaJohane. Le ntshumayelo is Waqala by ukuphindwaphindwa izinkwa nezinhlanzi, by kuyo izinkulungwane basuthiswa ngokuyisimangaliso kusuka neconsi ukudla (bheka John 6:4 nakuba leso simangaliso elivela kuzo zonke lezi emaVangelini amane). Lesi sehlakalo isingathekiso eMiseni, sokwenzeka njengoba enza ngesikhathi sePhasika futhi kokunikwa okwenzeka indlela efanayo uJesu kamuva okwakuzoba usebenzise ukuthiwa iSidlo Sokugcina-ethatha lezo zinkwa, nibonga, futhi babahlalise (John 6:11). Lapho abantu babuyele ngosuku olulandelayo ukuze sifuna isibonakaliso kuye, ukukhumbula ukuthi okhokho babo wayenikwe imana ehlane (njengasezulwini Eksodusi 16:14), uJesu uyaphendula, "Ngiqinisile, ngempela, Ngithi kini, Kwakungesiye uMose owanipha isinkwa esivela ezulwini; UBaba unipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. Ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu elehla livela ezulwini, esinika impilo emhlabeni " (John 6:32-33).

"Nkosi, sinike lesi sinkwa ngaso sonke isikhathi,"Bayakhala (John 6:34).

"Mina ngiyisinkwa sokuphila,"Indoda iphendula; "Lowo oza kimi kasoze ukulamba, futhi lowo okholwa kimi, kasoze ome " (6:35). Nakuba Amazwi akhe enze amaJuda ngingakhululeki, UJesu kuyaqhubeka, enkulumweni yakhe ezikhulayo kancane kancane graphic ngaphezulu:

47 "Ngiqinisile, ngempela, Ngithi kini, Okholwayo unokuphila okuphakade.

48 Mina ngiyisinkwa sokuphila.

49 Okhokho benu badla imana ehlane, bafa.

50 Yilesi isinkwa esehla evela ezulwini, ukuthi umuntu adle kuso, angafi.

51 Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini kusukela; uma noma ubani odla lesisinkwa, uyakuphila kuze kube phakade; futhi isinkwa engizamnika ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami " (6:47-51; Ukugcizelela wanezela).

Ivesi 51 iqukethe ubufakazi obungenakuphikwa bokuthi uJesu akayena ngomqondo ongokomfanekiso, ngoba Uveza Isinkwa okumele udliwe njengoba Inyama efanayo ukuthi wayezohlupheka futhi afe esiphambanweni. Ukuze bagomela ukuthi lapho ebhekisela inyama yakhe kule ndima He is ngomqondo ongokomfanekiso okungukuthi inyama wahlupheka futhi wafa esiphambanweni umane nje umelela, ngoba bayindlu fike futhi the fana!2

"Lo muntu angasinika kanjani inyama yakhe ukuba siyidle?"Abantu babuze (6:52).

Naphezu kwendlela ayebhekwa ukwesaba kwabo, UJesu uyaqhubeka nangokwengeziwe sigcizelele:

"Ngiqinisile, ngempela, Ngithi kini, Ngaphandle kokuthi lidle inyama yeNdodana yomuntu, aphuze negazi layo, aninakuphila phakathi kwenu; Odla inyama yami, aphuze igazi lami, unokuphila okuphakade, mina ngizamvusa ngosuku lokucina. Ngokuba inyama yami ingukudla ngempela, negazi lami lingukuphuza isibili. odla inyama yami, aphuze igazi lami uhlala kimi, mina kuye. Njengalokho uBaba ophilayo ungithumile, futhi ngiphila ngenxa kaBaba, ngakho lowo odla mina uzakuphila ngebanga lami. Lokhu yisinkwa esehla sivela ezulwini, enjalo akunjengaboyihlo abadla imana bafa futhi; osidlayo lesi sinkwa uyakuphila kuze kube phakade " (6:53-58; Ukugcizelela wanezela).

Umkhosi yoMthendeleko kwaba central in ukuphila kwamaKristu okuqala, ngubani "bazinikela zezimfundiso zabaphostoli nobudlelwane, ukuze nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni " (Bheka iZenzo zabaPhostoli 2:42). Phawula ukuthi "The nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni" libhekisela Inkonzo.

eminyakeni embalwa kuphela ngemva kokufa komphostoli wokugcina, Saint Ignatius wase-Antiyokiya (d. ca. 107) Uchaze lesi Inkonzo ngendlela efanayo, ezilahla izihlubuki ngoba ukudeda 'kusukela uKwamukelisa futhi emthandazweni' (Incwadi eya Smyrnaeans 6:2). Lokho iSonto zakuqala, ngaphezu kwalokho, wathatha Sunday, usuku Uvuko, njengoba iSabatha wakhe ohlala kuso kuyakhulunywa ngaso yezEnzo zabaPhostoli 20:7, othi, "Ngosuku lokuqala lwesonto, ... Sasibuthene ukuhlephula isinkwa ... " (cf. Didache 14; Justin the Martyr, Okokuqala Apology 67).

UPawulu Saint ikhomba kokubili manna edwaleni ezikhafula naphambili amanzi ngoba abantwana bakwa-Israyeli njengezingathekiso eMiseni. "Bonke badla ukudla okufanayo supernatural futhi bonke baphuza isiphuzo esifanayo ezinamandla angaphezu kwawemvelo,"Uyabhala. "Ngoba bephuza wedwala supernatural elawalandelayo, neDwala unguKristu " (Bheka incwadi yakhe yokuqala eya Corinthians10:3-4 kanye Book of izambulo kuJesu 2:17). Uyaqhubeka lokuyala abaseKorinte ngenxa yokuntula kwabo hlonipho ekwamukeleni uMthendeleko, lokubhala:

11:23 Ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokho engakwamukela nami kuwe, ukuthi iNkosi uJesu ngobusuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa

24 futhi lapho ibongile, wasihlephula, wathi, Lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Yenzani lokhu ukuze ningikhumbule.

25 Ngendlela efanayo lenkezo, sebedlile, wathi, Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Yenza lokhu, kaningi ngangokunokwenzeka wena ukuwaphuza, ningikhumbula.

26 Ngoba njalo uma nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha, nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike.

27 Whoever, Ngakho, odla lesi sinkwa, aphuze lesi sitsha seNkosi ngendlela ngokungafanele uyoba necala yokungcolisa lomzimba negazi leNkosi.

28 Ake umuntu akazihlolisise, futhi kanjalo akadle lesi sinkwa futhi niphuza lesi sitsha.

29 Ngoba noma ubani odla futhi aphuze ngaphandle uma engawahlukanisi umzimba udla futhi aphuze isahlulelo phezu kwakhe.

30 Yingakho abaningi phakathi kwenu ababuthakathaka ill, futhi abanye baye bafa (bheka uMathewu 5:23-24, too).

per ivesi 27, ukuthola uKwamukelisa ngokungafanele iwukuba ngone koMzimba neGazi leNkosi. Ngakho, kuwufanele becela: ngangingakwenza kanjani yokwamukela bengafaneleki zesinkwa ezejwayelekile kanye newayini lemali kuyisono ngokuhlangana koMzimba neGazi likaJesu? UPawulu uthi ngisho ukuthi yokwamukela bengenanhlonipho yoMthendeleko yisona sizathu 'kungani abaningi phakathi kwenu ababuthakathaka ill, futhi abanye baye bafa " (v. 30).

Kuyafaneleka kuphela ukuthi edume kunazo okuqala Patristic (uBaba WeSonto) isitatimende eBukhoneni Real bavela Saint Ignatius wase-Antiyokiya, owafunda Ukholo ehlezi ezinyaweni Evangelist John. In mayelana A.D ngonyaka. 107, besebenzisa izimfundiso zeSonto eMiseni ukuvikela incarnation ngokumelene Docetists, ophike UJesu wayesefikile ngempela enyameni, Ignatius wabhala:

Phawula ababambisisa imibono heterodox umusa kaJesu Kristu lapho sesifikile kithi, futhi ubone indlela Kunalokho imibono yabo kukhona ingqondo kaNkulunkulu. ... Bathi wokudeda uKwamukelisa kanye emthandazweni, ngoba abakuvumi ukuthi uKwamukelisa iyona Inyama koMsindisi wethu uJesu Kristu, Inyama okuyinto wahlupheka ngenxa yezono zethu futhi uBaba, e ubuhle baKhe, livuswe (Incwadi eya Smyrnaeans 6:2; 7:1).

The Body efanayo ukuthi wahlupheka futhi wafa esiphambanweni ngenxa yezono zethu futhi asebafa, njengoba Ignatius wachaza, elikhona nathi uMthendeleko Ongcwele (bheka John 6:51).

Saint Justin the Martyr, ngokubhala azungeze 150, uthe eMiseni isinkwa newayini zitholwa "okungesona isinkwa njengoba kuvamile naluphuzo ezivamile,"Ngoba Ziyakwazi" inyama negazi ukuthi uJesu osuphinde wazalwa " (Okokuqala Apology 66).

Cishe 185, Saint Irenaeus wase-Lyons, Uthisha ogama Saint Polycarp eSmirna (d. ca. 156) futhi wayazi John, wakhuluma yoMthendeleko ekuvikeleni ovukweni somzimba ngokumelene Ubu. "Uma lomzimba kungalondolozwa kungasoleki ingagciniwe,"Wagomela Saint, "Khona-ke, Empeleni, akazange iNkosi asihlenge ngegazi lakhe; futhi kuyinto indebe yoMthendeleko nokudliwa iGazi laKhe noma iyona Isinkwa esisihlephulayo nokudliwa uMzimba (1 Color. 10:16)" (Against Heresies 5:2:2).

U-Origen waphawula yoMthendeleko azungeze phakathi nekhulu lesithathu, "Ngaphambili, ngendlela obscure, kwakukhona imana ukudla; manje, Nokho, in umbono ogcwele, kukhona Ukudla Weqiniso, Inyama kweZwi likaNkulunkulu, njengoba yena ngokwakhe uthi: 'Inyama yami ingukudla isibili, negazi lami lingukuphuza isibili ' (John 6:56)" (Homilies kuNumeri 7:2).

Ngokufanayo, Saint Cyprian of Carthage (d. 258) wabhala:

Sikucela ukuthi lesi sinkwa sinikwe nsuku zonke (cf. Matt. 6:11), ukuze thina kuKristu futhi nsuku zonke zithola uMthendeleko njengoba ukudla wensindiso, may not, by ukuwela abanye esonweni esingathí sina, bese nideda lokukhulumisana, ayogodlelwa Isinkwa wasezulwini, futhi bahlukaniswa umzimba kaKristu. ... Yena liyasixwayisa, wathi, "Ngaphandle kokuba nidle inyama yeNdodana yomuntu, niphuze igazi layo, wena uyakuba aninakuphila phakathi kwenu " (John 6:54) (UMthandazo WeNkosi 18).

  1. Igazi lewundlu lePhasika awuzange idliwe. Empeleni, bekubonakala enqabela ama-Israyeli ukuba uqede igazi zanoma iluphi uhlobo lwesilwane, njengoba igazi lalimelele force ngokuphila kwesilwane, elalingelamaFilisti uNkulunkulu yedwa (bheka uGenesise, 9:4, noLevitikusi, 7:26). Ngokuphambene, in the uKwamukelisa, UNkulunkulu afisa ukwabelana iGazi laKhe, kakhulu Ukuphila Kwakhe, nathi ukuze londle kithi sacramentally. Kulesi Gift isiqeshana esiphakathi siba nyamanye negazi, kunomphefumulo munye, noNkulunkulu (bheka iVangeli likaJohane 6:56-57 Nencwadi izambulo kuJesu, 3:20).
  2. UJesu wenza sebenzisa ulimi olungokomfanekiso kubhekiselwa kuye kwenye indawo e kaJohane Imvelo, uzibiza 'ngiyisango "futhi" umvini," Ngokwesibonelo (10:7 futhi 15:5, ngokulandelana). Kulezi ezinye izimo, Nokho, Yena asisebenzi cishe Ukugcizelela efanayo ukuze amazwi akhe akwenzayo John 6, lapho Uyaphinda qobo lwaKhe kaninginingi ngokucacile okwandayo. Futhi lezi ezinye mazwi esikhuthaza impikiswano phakathi izilaleli ngendlela amazwi akhe John 6 do. Ngaphezu kwalokho, empeleni Evangelist UJohane uyasazisa UJesu ukhuluma ngokomfanekiso John 10:6, into engakwenzi ngani esahlukweni lesithupha.