ਚੌਧਰੀ 20 ਮੱਤੀ

ਮੱਤੀ 20

20:1 “The kingdom of heaven is like the father of a family who went out in early morning to lead workers into his vineyard.
20:2 ਫਿਰ, having made an agreement with the workers for one denarius per day, he sent them into his vineyard.
20:3 And going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace.
20:4 ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,, ‘You may go into my vineyard, ਵੀ, and what I will give you will be just.’
20:5 So they went forth. But again, he went out about the sixth, and about the ninth hour, and he acted similarly.
20:6 ਪਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ, about the eleventh hour, he went out and found others standing, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,, ‘Why have you stood here idle all day?'
20:7 They say to him, ‘Because no one has hired us.’ He said to them, ‘You also may go into my vineyard.’
20:8 ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, the lord of the vineyard said to his manager, ‘Call the workers and pay them their wages, beginning from the last, even to the first.’
20:9 ਅਤੇ ਤਾਂ, when those who had arrived about the eleventh hour came forward, each received a single denarius.
20:10 Then when the first ones also came forward, they considered that they would receive more. ਪਰ ਉਹ, ਵੀ, received one denarius.
20:11 And upon receiving it, they murmured against the father of the family,
20:12 ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘These last have worked for one hour, and you have made them equal to us, who worked bearing the weight and heat of the day.’
20:13 But responding to one of them, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: 'ਮਿੱਤਰ, I caused you no injury. Did you not agree with me to one denarius?
20:14 Take what is yours and go. But it is my will to give to this last, just as to you.
20:15 And is it not lawful for me to do what I will? Or is your eye wicked because I am good?'
20:16 ਇਸ ਲਈ, the last shall be first, and the first shall be last. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, but few are chosen.”
20:17 ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ, took the twelve disciples aside in private and said to them:
20:18 "ਵੇਖੋ, we are ascending to Jerusalem, and the Son of man shall be handed over to the leaders of the priests and to the scribes. And they shall condemn him to death.
20:19 And they shall hand him over to the Gentiles to be mocked and scourged and crucified. ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 'ਤੇ, he shall rise again.”
20:20 ਫਿਰ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ.
20:21 ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ?"ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਬੈਠਣ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇੱਕ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ. "
20:22 ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਜਵਾਬ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਜਾਵੇਗਾ?"ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ."
20:23 ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ: "ਮੇਰੇ ਪਿਆਲਾ ਤੱਕ, ਸੱਚਮੁੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ,, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ. "
20:24 ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ, ਦੋ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ.
20:25 ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ.
20:26 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ,. ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
20:27 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
20:28 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ. "
20:29 And as they were departing from Jericho, a great crowd followed him.
20:30 ਅਤੇ ਸੁਣ, two blind men, sitting by the way, heard that Jesus was passing by; and they cried out, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ. "
20:31 But the crowd rebuked them to be quiet. But they cried out all the more, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ. "
20:32 And Jesus stood still, and he called them and said, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ?"
20:33 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭੂ, that our eyes be opened.”
20:34 ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ, taking pity on them, touched their eyes. And immediately they saw, and they followed him.