ch 4 John

John 4

4:1 Kwaye, when Jesus realized that the Pharisees had heard that Jesus made more disciples and baptized more than John,
4:2 (though Jesus himself was not baptizing, but only his disciples)
4:3 he left behind Judea, and he traveled again to Galilee.
4:4 Now he needed to cross through Samaria.
4:5 ngoko ke, he went into a city of Samaria which is called Sychar, near the estate which Jacob gave to his son Joseph.
4:6 And Jacob’s well was there. Yaye ngoko uYesu, being tired from the journey, was sitting in a certain way on the well. It was about the sixth hour.
4:7 A woman of Samaria arrived to draw water. UYesu wathi kuye, “Give me to drink.”
4:8 For his disciples had gone into the city in order to buy food.
4:9 Kwaye, that Samaritan woman said to him, “How is it that you, being a Jew, are requesting a drink from me, though I am a Samaritan woman?” For the Jews do not associate with the Samaritans.
4:10 Jesus responded and said to her: “If you knew the gift of God, and who it is who is saying to you, ‘Give me to drink,’ perhaps you would have made a request of him, and he would have given you living water.”
4:11 The woman said to him: "Nkosi, you do not have anything with which to draw water, and the well is deep. From where, ke, do you have living water?
4:12 Ngokuqinisekileyo, you are not greater than our father Jacob, who gave us the well and who drank from it, with his sons and his cattle?"
4:13 Jesus responded and said to her: “All who drink from this water will thirst again. But whoever shall drink from the water that I will give to him will not thirst for eternity.
4:14 kunokuba, the water that I will give to him will become in him a fountain of water, springing up into eternal life.”
4:15 The woman said to him, "Nkosi, give me this water, so that I may not thirst and may not come here to draw water.”
4:16 UYesu wathi kuye, "Hamba, call your husband, and return here.”
4:17 The woman responded and said, “I have no husband.” Jesus said to her: “You have spoken well, ngokuthi, ‘I have no husband.’
4:18 For you have had five husbands, but he whom you have now is not your husband. You have spoken this in truth.”
4:19 The woman said to him: "Nkosi, I see that you are a Prophet.
4:20 Our fathers worshipped on this mountain, but you say that Jerusalem is the place where one ought to worship.”
4:21 UYesu wathi kuye: "Mfazi, believe me, the hour is coming when you shall worship the Father, neither on this mountain, nor in Jerusalem.
4:22 You worship what you do not know; we worship what we do know. For salvation is from the Jews.
4:23 But the hour is coming, kwaye ke ngoku, when true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father also seeks such persons who may worship him.
4:24 God is Spirit. Kwaye, those who worship him must worship in spirit and in truth.”
4:25 The woman said to him: “I know that the Messiah is coming (who is called the Christ). Ke ngoku, when he will have arrived, he will announce everything to us.”
4:26 UYesu wathi kuye: "Ndinguye, the one who is speaking with you.”
4:27 And then his disciples arrived. And they wondered that he was speaking with the woman. Yet no one said: "Ngaba nifuna ntoni na?"okanye, “Why are you talking with her?"
4:28 And so the woman left behind her water jar and went into the city. And she said to the men there:
4:29 “Come and see a man who has told me all the things that I have done. Is he not the Christ?"
4:30 ngoko ke, they went out of the city and came to him.
4:31 ; Kusenjalo, the disciples petitioned him, bathi, "Rabi, eat.”
4:32 Wathi ke yena kubo, “I have food to eat which you do not know.”
4:33 ngoko ke, the disciples said to one another, “Could someone have brought him something to eat?"
4:34 UYesu wathi kubo: “My food is to do the will of the One who sent me, so that I may perfect his work.
4:35 Do you not say, ‘There are still four months, and then the harvest arrives?’ Behold, Ndithi kuwe: Lift up your eyes and look at the countryside; for it is already ripe for the harvest.
4:36 For he who reaps, receives wages and gathers fruit unto eternal life, so that both he who sows and he who reaps may rejoice together.
4:37 For in this the word is true: that it is one who sows, and it is another who reaps.
4:38 I have sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labors.”
4:39 Now many of the Samaritans from that city believed in him, because of the word of the woman who was offering testimony: “For he told me all the things that I have done.”
4:40 ngoko ke, when the Samaritans had come to him, they petitioned him to lodge there. And he lodged there for two days.
4:41 And many more believed in him, because of his own word.
4:42 And they said to the woman: “Now we believe, not because of your speech, but because we ourselves have heard him, and so we know that he is truly the Savior of the world.”
4:43 ke, emveni kweentsuku ezimbini, wemka apho, waza waya kwelaseGalili.
4:44 Kuba uYesu ngokwakhe wanikela ubungqina, ukuba umprofeti akanambeko kowabo.
4:45 Kwaye, xa ufikile eGalili,, bamamkela abaseGalili, ngenxa yokuba ababezibonile zonke izinto awazenzayo eYerusalem, ngomhla wetheko. Kuba babeyile nabo emthendelekweni.
4:46 Wabuya ngoko waphuma waya eKana yelaseGalili, apho amanzi ebewenze amanzi ebewenze iwayini. Kwaye kukho umphathi othile, elinyana wayesifa eKapernahum.
4:47 Ekubeni yakuva ukuba uYesu weza eGalili, evela kwelakwaJuda, ke wathumela kuye, lamcela ukuba ehle amphilise unyana walo. Kuba seliya ukufa.
4:48 ngoko ke, UYesu wathi kuye, "Ngaphandle kokuba ndibone imiqondiso nemimangaliso, nina musani ukukholwa. "
4:49 Umlawuli wathi kuye, "Nkosi, yihla, engekabhubhi umntwana wam esifa. "
4:50 UYesu wathi kuye, "Hamba, unyana wakho uyaphila. "Wakholwa umntu lowo lilizwi awalithethayo uYesu kuye, waza ke wemka.
4:51 ke, akubon 'ukuba uselesihla, izicaka zakhe zamhlangabeza. Baza bamxelela, esithi ukuba unyana wakhe uphilile.
4:52 ngoko ke, wababuza apho ilixa ke waba ngcono. Bathi ke bona kuye, "Izolo, ngelixa lesixhenxe, yamyeka icesina. "
4:53 Ke uyise, ukuba bekukwangelo lixa abethe uYesu wathi kuye, "Unyana wakho uyaphila." Kwaye yena nendlu yakhe iphela bakholwa.
4:54 Lo mqondiso elandelayo yaba wesibini uJesu ayenza, emva kokuba ufikile eGalili, evela kwelakwaJuda.