गोपनीयता

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). In those cases, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Daily Readings Email Signup

क्याथोलिक चर्च गरेको दैनिक मास रीडिंग प्राप्त गर्न दर्ता. तपाईंको इमेल ठेगाना हामीलाई साथ सुरक्षित छ. हामी कुनै पनि अन्य उद्देश्य को लागि यो प्रयोग हुनेछ, न त हामी यो वितरण हुनेछ. हामी मात्र सुसमाचार र पढाइ पठाउने(को) प्रत्येक दिन. परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष् दिनुहुन्छ!
  • माथि आफ्नो भाषा चयन गर्नुहोस्. स्वचालित गुगल अनुवाद मार्फत - - आफ्नो रुचि को भाषा गर्न हामी दैनिक रीडिंग translates एक सुविधा थप्न योजना.
  • यो क्षेत्र मापन उद्देश्य छ र अपरिवर्तित बायाँ गर्नुपर्छ.