Ch 8 Mark

Mark 8

8:1 Ngalezo zinsuku, aphinde, lapho kwakukhona isixuku esikhulu, futhi abazange babe utho ukuba adle, ebiza ndawonye abafundi bakhe, Wathi kubo:
8:2 "Ngiyasihawukela ngenxa yobuningi, ngoba, bheka, baye bakhuthazela nami manje izinsuku ezintathu, futhi bengenakho utho ukuba adle.
8:3 Futhi uma bengingenza babamukise kokuzila emzini wabo, mhlawumbe baphele amandla endleleni. "Kepha abanye kubo beza besuka kude.
8:4 Abafundi bakhe bamphendula bathi, "Kusukela lapho ukhona yini owayengakwazi ukuthola isinkwa esanele nabo ehlane?"
8:5 Futhi wababuza, "Ninezinkwa ezingaki unaso?"Bathi, "Isikhombisa."
8:6 Wayala isixuku ukuba sihlale phansi ukuba badle emhlabathini. Wazithabatha izinkwa eziyisikhombisa, nibonga, wasihlephula wabanika sona abafundi bakhe ukuze endaweni phambi kwabo. Futhi bahambisa la phambi kwesixuku.
8:7 Babe nezinhlanzana eziyingcosana futhi;. Futhi wababusisa, futhi babayala ukuba ibekwe phambi kwabo.
8:8 Badla, basutha. Bathatha lokho okwakukade okusalile kusuka izingcezwana: obhasikidi bomphako abayisikhombisa.
8:9 Futhi labo ababedla kwakungamadoda acishe abe yizinkulungwane ezine. Futhi ngabaxosha.
8:10 Futhi ngokushesha begibela esesikebheni nabafundi bakhe, wangena izingxenye Dalmanutha.
8:11 Futhi-ke abaFarisi baphuma futhi baphikisana naye, befuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini, ukuhlola kwakhe.
8:12 Nokububula kakhulu emoyeni, uthe: "Kungani lesi sizukulwane sifuna isibonakaliso? Amen, Ngithi kini, uma nje sibonakaliso esizonikwa lesi sizukulwane!"
8:13 Wawamukisa, manjalo lagibela emkhunjini futhi, futhi wasuka waya ngaphetsheya kolwandle.
8:14 Kepha babekhohliwe ukuphatha izinkwa. Futhi abazange uneminye nabo ngesikebhe, ngaphandle kwesinkwa esisodwa.
8:15 Futhi wabayala, wathi: "Cabanga futhi xwayani imvubelo yabaFarisi we nemvubelo kaHerode."
8:16 Bakhulumisana le omunye nomunye, wathi, "Ngoba lowo esinaye sinkwa."
8:17 UJesu, azi lokhu, wathi kubo: "Kungani ukubheka ukuthi kungenxa yokuthi awunawo isinkwa? Ingabe anikaqondi umazi noma umqonde? Ingabe kusadingeka yobumpumputhe inhliziyo yakho?
8:18 Ukuba amehlo, aniboni? Futhi nakuba ninezindlebe, ingabe yini ukuzwa? Ingabe awukhumbuli,
8:19 ngesikhathi ngihlephulela uthanda amahlanu phakathi ayizinkulungwane ezinhlanu, nabutha izingcezwana eziyizinsalela waqala?"Bathi kuye, "Abayishumi nambili."
8:20 "Futhi lapho lezo zinkwa eziyisikhombisa babephakathi nabayizinkulungwane ezine, bangaki obhasikidi imvuthuluka awuzange kuthathe?"Bathi kuye, "Isikhombisa."
8:21 Wathi kubo, "Kwenzeka kanjani ukuba awukabi ukuqonda?"
8:22 Bahamba baya eBhethe-Sayida. Baletha kuye isiphofu. Futhi bacela kuye, ubengasoze ukumthinta.
8:23 Futhi ukuthatha impumputhe ngesandla, Wamyisa ngale emzaneni. Futhi ubeka namathe emehlweni akhe, ebeka izandla phezu kwakhe, wamcela uyambona yini.
8:24 Bathi ukubheka, uthe, "Ngibona abantu kodwa njengezihlahla, bayazulazulu."
8:25 Okulandelayo waphinda wabeka izandla phezu kwamehlo akhe, futhi waqala ukubona. Futhi waphiliswa, ukuze wayengase abone konke ngokucacile.
8:26 Wayithumela endlini yakhe, wathi, "Ngenani endlini yakho siqu, futhi uma ungena edolobheni, bangatsheli muntu. "
8:27 UJesu wamuka nabafundi bakhe emizaneni yaseKesariya Filipi. Futhi endleleni, wangabaza abafundi bakhe, wathi kubo, "Ngubani Abantu bathi ngingubani?"
8:28 Bathi kuye ngokuthi: "UJohane uMbhapathizi, abanye Eliya, Namanje abanye mhlawumbe omunye wabaprofethi. "
8:29 Khona wathi kubo, "Nokho ngempela, nina-ke nithi ngingubani?"UPetru waphendula wathi kuye, "Wena unguKristu."
8:30 Futhi yena wawayala, ukuba bangatsheli muntu ngaye.
8:31 Futhi waqala ukubafundisa ukuthi iNdodana yomuntu imelwe ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe ngabadala, futhi abapristi okusezingeni, kanye nababhali, futhi abulawe, futhi emva kwezinsuku ezintathu ivuke.
8:32 Futhi yena wakhuluma izwi obala. UPetru, ukuthatha eceleni kwakhe, waqala ukumkhuza.
8:33 Futhi asuke nokubheka abafundi bakhe, eyala uPetru, wathi, "Yana emva kwami, USathane, ngoba ungazi bakhetha izinto ezingabalulekile uNkulunkulu, kodwa izinto ezingabalulekile amadoda. "
8:34 Wayesebiza ndawonye isixuku nabafundi bakhe, Wathi kubo, "Uma umuntu ekhetha angilandele, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele.
8:35 Ngokuba yilowo nalowo ngeke baye bakhetha ukuba asindise ukuphila kwakhe, izamlahlekela. Kodwa lowo uyobe walahlekelwa ukuphila kwakhe, ngenxa yami nangenxa iVangeli, uyakukusindisa.
8:36 Ngoba kuyakumsizani kanjani indoda, uma ezuza izwe lonke, kodwa ebangela umonakalo emphefumulweni wakhe?
8:37 Noma, yini umuntu angayinikeza ukuze enane umphefumulo wakhe?
8:38 Ngoba noma ubani oye waba namahloni ngami nangamazwi ami, phakathi kwalesi sizukulwane esiphingayo nabanesono, iNdodana yomuntu futhi iyoba namahloni ngaye, lapho izofika ngenkazimulo kaYise, kanye nezingelosi ezingcwele. "
8:39 Wathi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, ukuthi kukhona abanye phakathi kulaba abemi lapha ngubani neze bakunambithe ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu ufika ngamandla. "