ಮಾರ್ಕ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ

ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಉಪಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ “ಗೊಂಡೆಹುಳುಗಳು” ಹಾಗೆ 2fish.co/bible/mark/ch-1.
Saint Mark the Evangelist by Pietro Lorenzetti