rubhabhatidzo

The Baptism of Christ by Fra AngelicoChii chinonzi rubhabhatidzo?

Hazvina Kuchenesa pakunamata nemvura.

Kubhabhatidzwa ndiko munhu akazvarwa patsva, kugamuchira kutsvenesa nyasha, iyo chipo chaMwari choupenyu hwomudzimu. Jesu akazivisa kubatana mukutenda uye Kubhabhatidza, paakadzidzisa, "Uyo anotenda uye akabhabhatidzwa achaponeswa; asi uyo asingatendi achapiwa mhosva " (ona Evhangeri yaMako, 16:16). "Chokwadi, zvechokwadi, Ndinoti kwamuri,"Anozivisa, "Kana munhu akasaberekwa pamusoro nemvura noMweya, haangagoni kupinda muumambo hwaMwari " (Ona John 3:5; kusimbisa yakawedzerwa).

Jesu pachake, kunyange zvivi, akabhapatidzwa Saint John pakutanga kwoushumiri hwake hwepachena; ona Evhangeri yaMateu, 3:13. chitsamba: Jesu akanga asina chivi nokuti akanga chose-Mwari uye chose-murume. Ndicho yaimbova, kwete yokupedzisira kuti zvakakosha. Nekuti akanga chose-Mwari pfungwa dzake uye zvaanoita vaifanira kuva–ne tsanangudzo mumwe aigona kutaura–kufanana naMwari. (Aiva Mwari, shure kwezvose.)

saka, kuti nei vachifanira kubhabhatidzwa? Haana, asi sezvo Saint Ambrose kuti kuMilan akatsanangura muzana remakore rechina, "Ishe akabhabhatidzwa, kwete kuti kunatswa pachake asi kuchenesa mvura, zvekuti avo mvura, kucheneswa nyama Kristu vaiziva asina chivi, ave nesimba Kubhabhatidzwa " (Commentary on Evhangeri yaRuka 2:83).

The Baptism of Saint Augustine by Nicolo di PietroAsati akwira kudenga, Jesu akataurazve shoko rake vapostori, "Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurairai imi " (ona Matthew 28:19-20).

Papera mazuva mashoma, paPendekosti, Saint Peter ari kutaura revanhu. Panoperera mumharidzo yake, iye akabvunza, "Toitei?

Petro anopindura, "Pfidzai, Tendeukai mubhabhatidzwe umwe neumwe wenyu muzita raJesu Kristu nokuda kwokukanganwirwa kwezvivi zvenyu; uye muchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene. Nokuti chipikirwa ndechenyu, navana venyu uye kuna vose vari kure, mumwe nomumwe naJehovha Mwari wedu kunoda kwaari " (MABASA AVAPOSTORI, 2:38-39).

Nokuti Apostolic Church, Rubhabhatidzo waiva suo kuti upenyu hwechiKristu (ona Mabasa 8:12, 38; 9:18; 10:48). Pamusoro pe, mu Acts 8:37, mukuru mukuru weEtiopiya, agamuchira Gospel kubva Saint Philip, anotaurawo chido Ukwanise Kubhabhatidzwa. zvakafanana, muna Mabasa 16:33, Pauro naSirasi kubhabhatidza murindi wejeri yeFiripi neimba yake yose "tisinganonoki." Achirondedzera rake kutendeuka, Paul anoyeuka kuti Ananiyasi akanga ati kwaari, "Zvino uchanonokerei? Simuka ubhabhatidzwe, usukwe zvivi zvako, vaidana zita rake " (Acts 22:16). Pauro anoudza vaEfeso kuti "Kristu akada kereke uye akazvipa nokuda kwayo, kuti simba utsaure naye, wakati kunatswa kwake kubudikidza nekushambidza kwemvura neshoko " (Pauro Tsamba kuvaEfeso, 5:25-26; kusimbisa yakawedzerwa). In ake Tsamba kuna Tito, Pauro wrotes takaponeswa "kuburikidza nokuita zvokuishambidza kuberekwazve."

Image of the Baptism of Christ by Gerard DavidThe yechiKristu yokutanga munhoroondo zvinyorwa vanosimbirira kuberekwazve kuburikidza Kubhabhatidzwa mumvura. Munenge mugore 150, semuyenzaniso, Saint Justin akati vaya vaifanira kubhabhatidzwa "vanounzwa nesu pane mvura, uye patsva muna imwecheteyo iyo takanga tiri patsva. ... Nokuti Kristu akati, 'Kana munhu akasaberekwazve, haafaniri kupinda muushe hwekumatenga ' (John 3:3)" (First Apology 61).

Around gore 200, Saint Clement wokuAlexandria akanyora, "Kana isu takabhabhatidzwa, tiri vakambovhenekerwa. kuva vakambovhenekerwa, tiri sevanakomana. Sevanakomana, tinokwaniswa. kukwaniswa, tava usingafi. ... Iwo Washing chatinozivikanwa kucheneswa zvitadzo ... " (The Murayiridzi Wevana 1:6:26:1, 2). munenge 217, Saint Hippolytus wokuRoma akataura veMubatanidzwa Kristu nyika "uye kuratidza rake nokubhabhatidzwa, uye kuberekwa patsva kuti aizova nevanhu vose, uye pakuberekwa kutsva mudziyo wokushambidzira " (Hurukuro pamusoro Kuguma Kwenyika 1). munenge 250, Saint weSaipuresi pamusoro muCarthage yakaratidza, "Kana gwapa upenyu hwangu kare akanga shambidza achishandisa mvura kuberekwazve, chiedza kubva kumusoro akadurura pacharo pamusoro wangu mwoyo vacheneswa uye ikozvino wakachena; pashure kubudikidza noMweya iyo mweya kubva kudenga, wechipiri aberekwa yakagadzirwa ini munhu mutsva " (Tsamba Donatus 4).

Image of Ark of Noah on Mount Ararat attributed to Hieronymus BoschCherechedza kuti reMinamato yeChirairo Rubhabhatidzo riri chakafanofananidzirwa yose Old Testament. In Genesis 1:2, zvakanyorwa kuti Creation, "Mweya waMwari ... uchifamba pamusoro pemvura,"Uye mafashamo yekare kuti achenese pasi zvose yorubhabhatidzo madimikira. Sezvo Saint Petro akanyora, "Mumazuva aNoa, panguva pakuvaka areka ... vashoma, ndiko, vasere, vakaponeswa nemvura. rubhabhatidzo, chakafanana neichi, runokuponesaiwo zvino, kwete somunhu nokubviswa tsvina kubva muviri asi sezvo kukumbira Mwari kuti hana yakachena, nokumuka kwaJesu Kristu " (ona tsamba yaPetro yokutanga, 3:20-21; kusimbisa yakawedzerwa).

kurayira Muporofita kwaErisha weuto reSiriya Naamani, vakanga vauya kwaari vachitsvaka mushonga maperembudzi ake, hunoratidza yorubhabhatidzo kuberekwazve. "Enda undoshamba kanomwe muna Joridhani,"Muporofita anomuudza, "Uye nyama yako ichadzoredzerwa, uye imi muchava vakachena " (ona Second Mubhuku raMadzimambo 5:10 uye Leviticus, 14:7). Sezvo iye akanyora mubhuku rake First Tsamba vaKorinde (10:2), Saint Paul anoona inofananidza Rubhabhatidzo mugore moto noutsi kuti akaperekedza vaIsraeri murenje uye mvura yeGungwa Dzvuku iyo vakapfuura. (Iye rinotaurawo Old-Sungano tsika kudzingiswa sezvo aizotangira Rubhabhatidzo Mutsamba yake kuvaKorose (2:11-12).