ធម្ម​ទេសនា​ល្អ​បំផុត​មិនធ្លាប់​មាន

យើង​ចង់​សាងសង់​ឃ្លាំង​នៃ​ការ​បង្រៀន​ដែល​ល្អ​បំផុត​ដែល​យើង​បាន​ឮ​សំឡេង​មួយ (ឬ, ក្នុង​ករណី​មួយ​ចំនួន​បាន​ផ្ដល់​ឱ្យ) ឬ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជូន​ដោយ​អ្នកអាន.

យើង​មាន​ពេល​តិច​ព្រួយ​បារម្ភ​ជាមួយ​នឹង​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឱ្យ​ពី​សេចក្ដី​អធិប្បាយ​នេះ​ហើយ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​កាន់​តែ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​សារ​និង​ភាព​របស់​ខ្លួន​ជាមួយ​គោលការណ៍​ក​ណ្តា​ល​ឬ​អនុវត្ត​នៃ​សេចក្តី​ជំនឿ​របស់​យើង​ជា​រ៉ូម៉ាំង​កាតូលិក. ដូច្នេះ, សូម​ផ្ញើ​ធម្មទេសនា​ជា​អត្ថបទ​ធម្មតា​មួយ. ពេល​ដែល​យើង​មាន​ឱ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់, យើង​នឹង​ប្រកាស​ការ​ប្រមូល.