ភាពឯកជន

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). ក្នុង​ករណី​ទាំងនោះ, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

អានចូលរួមអ៊ីមែល

ចុះឈ្មោះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប្រចាំថ្ងៃ​អភិបូជា​តួលេខ​កាតូលិក​សាសនា​ចក្រ. អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​គឺ​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាមួយ​យើង. យើង​នឹង​មិន​ប្រើប្រាស់​វា​សម្រាប់​គោលបំណង​ផ្សេង​ទៀត​ណា​មួយ, ឬ​យើង​នឹង​ចែកចាយ​វា. យើង​នឹង​ផ្ញើ​ដំណឹងល្អ​និង​បាន​តែ​អាន(s បាន) រាល់ថ្ងៃ. ព្រះ​បាន​ប្រទាន​ពរ​អ្នក!
  • សូម​ជ្រើស​ភាសា​របស់​អ្នក​នៅ​ខាង​លើ. យើង​មាន​គម្រោង​ដើម្បី​បន្ថែម​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដែល​អាច​បកប្រែ​បាន​អាន​រាល់​ថ្ងៃ - តាម​រយៈ​ការ​ប​ក​ប្រែ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​របស់ Google - ទៅ​ជា​ភាសា​នៃ​ជម្រើស​របស់​អ្នក.
  • វាល​នេះ​គឺ​សម្រាប់​គោល​បំណង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​សុពលភាព​និង​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ.