គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់

Image of Creation of Animals by Master Bertramពី លោ​កុ​ប្ប​ត្តិ ទៅ​ដល់ សៀវភៅទីពីរម៉ាខាប៊ី, ទាំងអស់ 46 សៀវភៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺអាចប្រើបានដូចខាងក្រោម.