എല്ലാ 2fish.co ഭൂതകാല വെല്കമ്!

നാം ഒരു ചെറിയ കമ്പനി അവ (ഒറ്റ യുവതി) കാരണം സത്യവും നമ്മുടെ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട്.

നമ്മുടെ പേര് പോലെ, ഞങ്ങള് (1) പ്രത്യാശ മീൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസം താൽപ്പര്യമുള്ള പുരുഷൻമാർ, സ്ത്രീകൾ, ഒപ്പം, (2) അപ്പത്തിന്റെ സംഗതി എന്ന ആത്മാവിലും രണ്ടു മീനും, ചെറിയ നിന്ന് വിലപ്പെട്ടതും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുക ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം തന്നെ.

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക.

സഭ

പല നോൺ-കത്തോലിക്കർ (ഏതാനും കത്തോലിക്കർ) ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല സഭ, ഇത്രയധികം ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് നിലവിലുണ്ട് മൂലം.

2fish സമയത്ത്, ഞങ്ങൾ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ലോജിക്കൽ ആകുന്നു യേശുവിനെ പാലിക്കുക കാണിക്കാൻ’ സുവിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ’ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ രചനകളിൽ.

ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാരണം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, കൂടെ ഏതാണ്ട് 2,000 ആന്തരിക ചോദ്യങ്ങൾ സംവാദങ്ങളും വർഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ വാദങ്ങൾ ശബ്ദം ആകുന്നു!

രക്ഷ

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു? പിന്നെ, ഗ്രേസ് മനുഷ്യൻ പതനം ശേഷം, ചെയ്തതു സഹിക്ക ഉണ്ടാക്കുവാൻ രക്ഷ അത് അന്വേഷിക്കുന്നവർ കഴിയുന്നത്ര?

എന്തൊക്കെ കൂദാശാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, എന്തുകൊണ്ട് സഭ പോലുള്ള മതചിഹ്നങ്ങളെ ഇല്ല ജ്ഞാനസ്നാനം, കൂട്ടായ്മയും, ഒപ്പം സ്ഥിരീകരണം?

എന്തുകൊണ്ട് ആണ് മാസ് മറ്റ് അള്ള എന്ന സേവനങ്ങൾ അധികം ritualistic?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ 2fish.co ചെയ്തത് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്.

ബൈബിള്

2fish.co അറ്റ്, ഞങ്ങൾ ഒരു മുഴുവൻ ഉണ്ടു കത്തോലിക്കാ ബൈബിൾ ഓൺലൈനിൽ കഴിയുന്നതും വേഗം കത്തോലിക്കാ മതബോധനഗ്രന്ഥം ചേർക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, Catechism, അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്കാ ജനറൽ ആണ്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുരോഹിതൻ ചോദിക്കുന്നു. (ഇംഗ്ലീഷിൽ, ദയവായി.)

പ്രതിദിന വായന കത്തോലിക്കാ മാസ് ലഭ്യമാണ്, വളരെ.

തിരച്ചിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ്, നമ്മുടെ അടയാളം-അപ്പ് ഫീഡ്.