പുരുഷന്മാർ പാരമ്പര്യത്തെ

നോൺ-കത്തോലിക്കർ പലപ്പോഴും എല്ലാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വര്ഷമായി എന്നു ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും അഴിമതി എന്ന കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷാവിധി എടുത്തു (കാണാൻ മത്തായി 15:3 അഥവാ മർക്കോസ് 7:8).

എങ്കിലും, യേശു പറഞ്ഞു, "ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും മോശെയുടെ പീഠത്തിൽ ഇരുന്നു; അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനും നിരീക്ഷിക്കാനും നിന്നോടു പറയുന്ന ഏതൊരു, പക്ഷേ അത് അവർ എന്തു; അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നതു, എങ്കിലും അമ്മ ഇല്ല " (മത്തായി 23:2 – 3).

അതേപോലെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ്, പുറജാതി മതാനുഭവത്തിന്റെ "മനുഷ്യ പാരമ്പര്യം" തലതിരിച്ചു (തന്റെ കാണാൻ കൊലൊസ്സ്യർ കത്ത് 2:8), കൊരിന്ത്യർക്ക് ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതി (11:2), "നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എന്നെ ഓർക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏല്പിച്ച പോലെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ."

ഒരു സ്വയം-പരസ്പരവിരുദ്ധമായ സിദ്ധാന്തം

സ്പഷ്ടമായി, പിന്നെ, അത് പാരമ്പര്യം അല്ല കാല് ഗ്രന്ഥത്തിലും ഉറപ്പാക്കണം:, എന്നാൽ പാരമ്പര്യം അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശം വിരുദ്ധമായ. കത്തോലിക്കാ സേക്രഡ് പാരമ്പര്യം തമ്മിലുള്ള വേർതിരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക (അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം), അപ്രമാദിത്വം സ്ഥിരവുമായ ആണ്, ചാണ് പാരമ്പര്യം (അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനശാഖകളെ), സമയം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി മാറ്റം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതായി. ചിലപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ ആകുന്നു “ബിഗ്-ടി” ഒപ്പം “ചെറിയ-ടി” പാരമ്പര്യം. ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും യേശു പിന്നത്തെ മുറികൾ ആയിരുന്നു അപലപിച്ചു ഏത് ആ പാരമ്പര്യം. അവർ ആളുകളെ "ദൈവകല്പന ലംഘിക്കുന്നതു" നിർബന്ധിതമായ കാരണം അവർ നിർത്തും ആയപ്പോള് രീതികൾ ആയിരുന്നു (കാണാൻ മത്തായി 15:3, വീണ്ടും).

പല നോൺ-കത്തോലിക്കാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഖ്യ ആധികാരികതയോടെ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ കാണാൻ. എങ്കിലും, എങ്കില്, തീർച്ചയായും, ബൈബിൾ ഏക അധികാരം സൂചിപ്പിക്കുക ചെയ്തു, ആ വിധി അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം ബൈബിൾ എഴുതിയ വേണം! അത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ എന്നതാണ്!

എന്നുതന്നെയല്ല, കത്തോലിക്കാ, ആ എന്ന ചിന്തയാണ് ചെയ്യുന്നു ബൈബിൾ മാത്രം, പാരമ്പര്യം കൂടാതെ അതിന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രകാരം, സ്വയം വെറും "പാരമ്പര്യം പുരുഷന്മാർ "എന്ന (മർക്കോസ് 7:8). വ്യക്തമായി, പശുക്കൾ സ്ഥാനം യേശു സംഗ്രമായും കാരണം പാരമ്പര്യം നിരസിക്കാൻ എങ്കിൽ ചില തുടർന്ന് ബൈബിളിൽ പാരമ്പര്യം മാത്രം ബൈബിൾ ആശ്രയിക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു ബൈബിൾ പ്രതീക്ഷ തന്നെ. അത് കാരണം, പ്രായോഗികമായി ഒരു പാരമ്പര്യം ആണ്, സ്വയം–സ്വഭാവം അതേ പാറ്റേൺ വ്യക്തിയുടെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന്. ഒരു ധർമ്മസങ്കടം പരിഗണിക്കുക, വൈരുദ്ധം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം ആവരുത്.

ഇത് പ്രായോഗികമായി പരാജയപ്പെടുന്നു, വളരെ

അതുപോലെതന്നെ, ദൈവവചനം ക്രിസ്തീയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ നിരവധി നൂറു വർഷം വിശ്വാസികളുടെ വലിയ സംഖ്യകൾ കിട്ടിയില്ല കാരണം അത് പറയാൻ ദൈവം ഏക അധികാരം എന്നു തിരുവെഴുത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പ്രായോഗിക എണ്ണാൻ യുക്തിരഹിതമായ ആണ്–സത്യത്തിൽ, ഒന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ കൂടുതൽ.

സത്യത്തിൽ, അത് മുൻപ് ശരാശരി ക്രിസ്ത്യൻ വേണ്ടി പ്രായോഗികമായി അസാദ്ധ്യമാണ് തുടർന്നു 16ആം ഒരു വേദം ഒന്നിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ലഭിക്കാൻ നൂറ്റാണ്ട്, വിട്ടേക്കുക മുഴുവൻ സെറ്റ്. കെവിൻ ഒര്ലിന് ജോൺസൺ വിശദീകരിച്ചു പോലെ, കാരണം ഒരു പുസ്തകം ഉല്പാദനം പോയ വലിയ നഷ്ടം പ്രയത്നത്തിന്റെയും, ആയിരുന്നു പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി നൽകിയ സഭകളെ ഏത് ബൈബിളുകൾ

"ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൊതു ടെലിഫോൺ ചെയ്തത് ഡയറക്ടറികൾ ഇറങ്ങി ഏർപെടുത്തികൊടുക്കും വഴിയായി ഇട്ടാൽ, സമാന കാരണങ്ങളാൽ: അങ്ങനെ ആരെയും കണ്ടില്ല (അവരെ) ആരും മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല (അവരെ). ... ഒരു പുതിയ ബൈബിൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ പള്ളി കെട്ടിടം പോലെ കുറിച്ച് എന്ന് ഓർക്കുക, തീർത്തു പുസ്തകം എളുപ്പത്തിൽ ഒരു Manor രൂപയുടെ. മിഡിൽ യുഗം പുസ്തകങ്ങൾ കടലാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കന്ധങ്ങൾ ന് നടന്നു (യുവ ആടു, കന്നുകാലി തോലുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കി) ഒപ്പം എഴുതേണം, ലോഹത്തിന്റെ, കൈ നീളില്ല. ഒരു മുഴുവൻ ബൈബിൾ ശാസ്ത്രിമാരും കലാകാരന്മാരുടെ സ്കോർ ചെയ്തത് ഒരുപക്ഷേ നാനൂറു മൃഗങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ വർഷമെടുത്തു " (എന്തുകൊണ്ട് കത്തോലിക്കർ മിസ്കോള്?, ന്യൂയോര്ക്ക്, 1995, പി. 24-25, എന്.).

എന്നുതന്നെയല്ല, അപ്പോസ്തലിക രചയിതാവ് അവകാശപ്പെടുന്ന മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഇതേ കാലയളവിൽ ചുറ്റും എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങളും ശരിക്കും ബൈബിളിൽ ചേർന്നു മേൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും, സഭാപിതാക്കളുടെ ചില ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഭിന്നിച്ചു. ഇത് ഓർത്തു വേണം, എങ്കിലും, മാത്രം ഐകകണ്ഠ്യേന വിശ്വാസവും ധാർമിക ഒരു കാര്യം പിതാക്കന്മാരുടെ സമ്മതം പ്രമാദമുക്തങ്ങളോ എന്നു നടത്തുന്നത്; വ്യക്തിഗതമായി, അവരും തെറ്റിപ്പോകുന്നു കഴിയും.

സത്യത്തിൽ, ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആദ്യമായി പട്ടിക, അഥവാ ബൈബിൾ കാനൻ (ഗ്രീക്ക് നിന്ന്, കനൊന്, "ഭരണം" എന്നർത്ഥം), ഒടുവിൽ റോമിലെ കൗൺസിൽ രൂപം ചെയ്തു 382, മാർപ്പാപ്പ സെയിന്റ് .പൗലോസ് എന്ന അധികാരം കീഴിൽ. താമസിയാതെ രണ്ട് മറ്റ് പ്രാദേശിക കൗൺസിലുകൾ, ഹിപ്പോ (393) മൂന്നാം കാർത്തേജ് (397), തീരുമാനം ശരിവച്ചു, നൂറ്റാണ്ടുകളായി പിന്നീടുള്ള കൗൺസിലുകൾ പോലെ.

എങ്ങനെ ആരും ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും വായിക്കാൻ കഴിയും?

അത് മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് എടുത്തത് 400 നൂറു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിൾ ഘടന മേൽ സമ്മതിക്കുന്നു വേണ്ടി വർഷം, എന്നാൽ പുതിയ അവസാന പുസ്തകങ്ങളും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വർഷം വരെ എഴുതിയ വന്നില്ല! ക്രിസ്ത്യാനികളും ഏതാണ്ട് രണ്ടു തലമുറകൾ ജീവിച്ചു ബൈബിൾ എംസ്ച്രിബെദ് സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിച്ചശേഷം എന്നാണ്!

ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു??

സുവിശേഷം ഒരു ഭാഗം എഴുതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് വസ്തുത പുതിയനിയമത്തിലെ മുഴുവൻ വിവിധ സമകാലികപ്രസക്തിയുള്ള ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, യേശു അവസാനം ആഭിപ്രായൈക്യമുണ്ടായില്ല പറഞ്ഞു, "ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു കാണുകയില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സഹിച്ചു കൂടാ. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവു വരുമ്പോൾ, വചനത്തിന്റെ വഴിനടത്തും " (ജോൺ 16:12-13).

സെയിന്റ് ലൂക്കോസ് എഴുതി പോലെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ 1:3, യഹോവ അവരെ നാല്പതു ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ സ്വകാര്യമായി സഭ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ അപ്പൊസ്തലന്മാർ ഉപദേശിച്ചു ശേഷം ചെലവഴിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ "ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സംസാരിക്കുന്നതും,"അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു ഇതുവരെ എന്തു റെക്കോർഡ് ചെയ്തു.1

വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്റെ എഴുതി കോറിന്തോസുകാർക്ക് കത്ത് (11:34), "മറ്റു കാര്യങ്ങൾ" അദ്ദേഹം പകരം എഴുതി ഇടുന്നതിനായി വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തതായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന, തെസ്സലോനിക്ക്യരായ തന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം 4.2, അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, "ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ആജ്ഞയാൽ നിങ്ങൾ തന്നു എന്തു നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നു." വ്യക്തമായും, അവരെ എഴുതി പൗലോസ് മറന്നുകളഞ്ഞതിൻറെ ഫലമായി ഈ നിർദേശങ്ങൾ ആയിരുന്നു കൃത്യമായി അറിയാതെ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല!

സെയിന്റ് ജോൺ പോലെ ഒരു കത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, "ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതുവാൻ വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഞാൻ പകരം പേപ്പർ മഷികൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന്, ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങൾ മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കാൻ വന്നു ആശിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായ വേണ്ടി " (യോഹന്നാന്റെ കാണുക രണ്ടാം ലേഖനം 1:12 കൂടാതെ തന്റെ മൂന്നാം കത്ത് 1:13-14).

കൂടാതെ, ദൈവവചനം രണ്ട് ശരീരരക്തങ്ങളോടെ മാർഗങ്ങൾ വരവ് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചും പോൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ-ആണ് സ്ഥിരീകരിച്ച, തന്റെ ആരാണ് തെസലോനിക്കാക്കാർക്ക് രണ്ടാം ലേഖനം "ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും പാരമ്പര്യം നീ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചുതന്ന പിടിക്കുക സഹോദരന്മാർ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, വായിലെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് "ഒന്നുകിൽ (2:15; ചെരിച്ചെഴുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്). പോൾ വിശ്വസ്തനായ ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലഭിച്ച പാരമ്പര്യമുളള അനുസൃതമായി "അകലെ ചോരുന്നു ൽ ജീവിക്കുന്ന ഏത് സഹോദരൻ നിന്നുമാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് " (3:6).

മാത്രമല്ല അപ്പൊസ്തോലന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ചിലത് വേദഗ്രന്ഥം പുറത്തുള്ള കടന്നു ചെയ്തു, എന്നാൽ പുതിയ എഴുത്തുകാർ പതിവായി അധിക-വേദപുസ്തക പാരമ്പര്യങ്ങൾ പാഠങ്ങളും കാണുക. വാക്കു, "അവൻ നസറായൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും," ഉദാഹരണത്തിന്, ഏത് സെന്റ് മത്തായി (2:23) "പ്രവാചകന്മാരുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ,"പഴയ നിയമത്തിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല. വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്റെ അലിഖിത യഹൂദ പാരമ്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു കോറിന്തോസുകാർക്ക് കത്ത് 10:24, അവൻ മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേല്യരുടെ തുടർന്നുണ്ടായ പാറ പരാമർശിക്കുന്നു വരുമ്പോൾ, അവന്റെ തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ രണ്ടാം കത്ത് 3:8, അവൻ യന്നേസും യംബ്രേസും പരാമർശങ്ങൾ മൂസാ എതിർത്ത.

ഇതുകൂടാതെ, സെയിന്റ് യൂദാ രണ്ടു സോഫക്കിൾസിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും റഫർ, The മോശയുടെ അസംപ്ഷൻ ഒപ്പം ആദ്യം ഹാനോക്കിനെ കത്തിൽ (1:9, 14).

അപ്പൊസ്തലന്മാർ പിൻഗാമികളാക്കി-ബിഷപ്പുമാരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു, ആരുടേയെങ്കിലും, അവർ വിശ്വാസ നിക്ഷേപം കൈമാറി ആരെ ശെമ്മാശന്മാർക്ക്-ലേക്ക്. പൗലോസ് സെന്റ് തിമോത്തി ആഹ്വാനം രണ്ടാം ലേഖനം (1:13-14; 2:1-2) അവന്, “നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദം വാക്കുകളുടെ മാതൃക പിന്തുടരുക, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഏത് വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും; നമ്മിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തി സത്യത്തെ കാത്തുകൊള്ളും. ... നിങ്ങൾ തുടർന്ന്, എന്റെ മകൻ, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തമായ എന്നു, എന്തു അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ എന്നോടു കേട്ട മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വിശ്വസ്തരായ പുരുഷന്മാർക്കു പകർന്നുകൊടുക്കുക.”

തീർച്ചയായും, അപ്പസ്തോലിക ജോൺസണ് പുതിയനിയമം ഊന്നൽ (കാണാൻ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ 1:20; 14:23; പൗലോസിൻറെ തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ ഒന്നാം കത്ത് 4:14; പൗലോസിൻറെ തീത്തൊസിന് കത്ത് 1:5; പുറപ്പാട് 18:25) ക്രിസ്തുമതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബൈബിൾ-മാത്രം മതം ആയിരുന്നില്ല തെളിയിക്കുന്നു; അത് നല്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ, സത്യം ബുദ്ധി ഓരോ വ്യക്തിഗത വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയവും കൈകളിൽ വിശ്രമിച്ചു വരുമായിരുന്നു ശേഷം അതിന്റെ നേതാക്കളെ അധികാരം ആത്യന്തികമായി അപ്രസക്തമാണ് ആകുമായിരുന്നു. കൂടുതൽ പ്രധാനമായി, നല്ല വാക്ക് ബോധവാന്മാരാക്കിയിരിക്കുകയും വിശ്വാസികളെ യാതൊരു ഇടത്തരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളു!

  1. ദി പ്രവൃത്തികൾ കത്ത്, രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഒരു ആദ്യകാല തത്വസംഹിത, പുനരുത്ഥാനം ശേഷം അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഭാര്യ ഏത് പഠിപ്പിക്കലുകൾ സംഗ്രഹം എന്നു പുര്പൊര്ത്സ്. അത് വായിക്കുന്നു, “പിതാവ് ൽ, പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരണാധികാരിയുമായ, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ, ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടേടുപ്പുകാരൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ൽ, എന്തൊരദ്ഭുതം, സഭ ൽ, പാപങ്ങളുടെ ൽ” (ജോൺ എച്ച്. ലെഇഥ്, എഡിറ്റോറിയൽ., സഭകളുടെ സഭകളെല്ലാം: ബൈബിൾ മുതൽ അവതരിപ്പിക്കുക ക്രിസ്തീയ ഉപദേശത്തിൽ ഒരു വായനക്കാരൻ (ലൂയിസ്വില്: ജോൺ നോക്സ് അമർത്തുക, 1982), പി. 17.