ഗര്ഭഛിദം

അത് ഒരു പുരാതനമായ തന്നെ, ഗർഭച്ഛിദ്രം നമ്മുടെ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വിഭാഗീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നാണ്. അതിനെ ഇത്രയധികം ചെയ്യുന്നു? ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തെറ്റാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ധാർമിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അത് ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നം മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു ....

തീർച്ചയായും, ഞങ്ങൾ അത് ഗർഭത്തിൽ നിരപരാധിയായ മനുഷ്യന്റെ കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള കൊലപാതകം കാരണം മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ഫലിക്കും കുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത യഹൂദ-ക്രൈസ്തവ വത്കരണമാണ് ചരിത്രപരമായ മൂല്യങ്ങൾ ലൂണി എതിർത്തു ആണ്.

കത്തോലിക്കാ സഭ വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം:, എന്നാൽ വധശിക്ഷ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യ ജീവിതം ഒന്നും ഇല്ല, അത് അബോർഷൻ സംഭവിക്കാം നിരക്ക് സമീപം എവിടെയും യോജിക്കുന്നു.

ഇത് ഗർഭച്ഛിദ്രം ഉറപ്പാക്കണം:, വളരെ, ചെറിയ നയിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരമായ നിയമം കാരണം, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ വഴികളും ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ പൈശാചിക മനുഷ്യരോട് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ക്രൂരമായ രീതികൾ വിവരിക്കുക ആവശ്യമില്ല, നാം പകരം യുക്തിയുടെ വികാര ഉപയോഗിച്ച് ആരോപണം.

നാം ചോദിച്ചത്, എങ്കിലും, ഒരു കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായി ദൈവം യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളല്ല സങ്കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന്? ഞങ്ങൾ ദൈവം മറ്റ് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ശരി എന്ന് സംശയിക്കുന്നു, യുദ്ധം പോലുള്ള, എന്നാൽ സ്വയം പ്രതിവാദം നിരപരാധികളായ ജാതികളെ മനസ്സിലാക്കി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു; സത്യത്തിൽ, ബൈബിൾ യുദ്ധങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.1 ഗര്ഭഛിദം, എങ്കിലും, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിസ്സഹായനായ ജീവി എടുക്കും–പരിഗണിക്കാതെ ഗർഭകാലത്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ–എന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ മരണം–സ്വന്തം ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാക്കുക.

സദാചാര പ്രശ്നങ്ങൾ വഴികൂടിയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അളവ് ആകുന്നു, അതായത്, സ്വഭാവം നന്മ അല്ലെങ്കിൽ എവില്നെഷ് എണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുന്ന. നാം അറിയാം, എങ്കിലും, ഏകദേശം 50,000,000 അബോർഷൻ നിയമപരമായി കുപ്രസിദ്ധമായ റോയെ വി മുതൽ യുണൈറ്റഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയ ചെയ്തു. ൽ വെയ്ഡ് തീരുമാനം 1973.

അമ്പതു ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം. ആ കണക്ക് പരിഗണിക്കൂ ആഗ്രഹമാണ് മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിൽ ഫലമുണ്ടാകും, വളരെ. ഇപ്പോൾ, ഒരു മിസംഥ്രൊപെ, ആർ പാപഭാരം തീർത്തും പാപഭാരം ജനങ്ങളുടെ നോക്കുന്നു, അവിടെ വസ്തുത ഗ്ലദ്ദെനെദ് ചെയ്യാം 50 ദശലക്ഷം എണ്ണം. എങ്കിലും, ദൈവത്തിൽ നിന്നു ദാനമായി എല്ലാവർക്കും ഭയമായി നോക്കിയാൽ, നല്ല സാധ്യതയുള്ള നിറഞ്ഞ, പിന്നെ 50 ഗർഭച്ഛിദ്രം നിന്ന് ലക്ഷം മരണങ്ങളും ഒരു സ്മാരക ദുരന്തമാണ്.

ജീവിതം ഗർഭത്തിൽനിന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു എന്ന് ഒരു ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഈ പരിഗണിക്കുക, ഒരു കുട്ടി പോസ്റ്റ് ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ എങ്കിൽ–ഒപ്പം 4,000 മക്കൾ പ്രീ-ജനന അബോർഷൻ പോലെ ഓരോ ദിവസവും കൊല്ലപ്പെട്ടു–പല അങ്ങനെ നിഷ്കിയമായ ആൻഡ് ക്ലെമന്റ് തുടരും തന്നെ? നാം സംശയമുണ്ട്.

  1. എതിരെ, നാം ദൈവത്തിന്റെ ചെറിയ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ശരി എന്ന് സംശയിക്കുന്നു, സമയങ്ങളിൽ, വളരെ.