മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം

മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഈ പേജിലേക്ക് ഉപതാളുകൾ ആകുന്നു എന്നു അധ്യായങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. അവർ ആശംസകള് ഉണ്ടു “സ്ളഗ്ഗുകൾ” പോലെ 2fish.co/bible/matthew/ch-1.

Saint Matthew by Alvise Vivarini